ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ PDF

Description
การบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 2557 ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ ต ลาคม 2556 โดย นพ.ธ รว ฒน กรศ ลป ผ อานวยการสาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต 12 สงขลา ห วข อน าเสนอ 1. เง

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 5 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 2557 ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ ต ลาคม 2556 โดย นพ.ธ รว ฒน กรศ ลป ผ อานวยการสาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต 12 สงขลา ห วข อน าเสนอ 1. เง นกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ กรอบและแนวค ดในการก าหนดหล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หาร จ ดการ ป งบประมาณ ประเด นหล กในการปร บปร งหล กเกณฑ การด าเน นงานและการบร หารจ ดการ งบกองท นป รายการท ก าหนดให บร หารจ ดการแบบวงเง นระด บเขต (Global budget ระด บเขต) 5. ประเด นเปล ยนแปลงส าค ญ ค าบร การผ ป วยในท วไป เง นค าเส อม การปร บลดค าแรงของหน วยบร การส งก ด สป.สธ. ประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร อง หล กเกณฑ การดาเน นงานและการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต และหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการ ร บค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ขของหน วยบร การ ป งบประมาณ ๒๕๕๗ ลงว นท ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ 2 1. เง นกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ เง นกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป 2557 ก.ตามรายการเด มของป 2556 รายการ ป 2556 ป 2557 เพ ม/ลดจากป 2556 จ านวน ร อยละ 1. ค าบร การเหมาจ ายรายห ว - เป าหมายประชากรส ทธ (ล านคน) 48,445,000 48,852,000 - อ ตราเหมาจ าย (บาท/ประชากร) 2, , % - ค าบร การเหมาจ ายรายห ว (ล านบาท) 133, , , % 2. ค าบร การผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส (ล านบาท) 3, , (329.83) -10.1% 3. ค าบร การผ ป วยไตวายเร อร ง (ล านบาท) 4, , % 4. ค าบร การควบค มป องก นความร นแรงของโรคเร อร ง(ล านบาท) % รวมท งส นรายการ , , , % ห ก-งบบ คลากรภาคร ฐในระบบ UC 32, , , % รวม 4 รายการ [ไม รวมงบบ คลากรภาคร ฐในระบบ UC] 108, , , % ข.รายการเพ มเต มในป 2557 รายการ ป 2556 ป ค าใช จ ายเพ อเพ มประส ทธ ภาพหน วยบร การ (หน วยบร การท จ าเป นต องให บร การในพ นท ก นดารและพ นท เส ยงภ ย) (ล านบาท) เพ ม/ลดจากป 2556 จ านวน ร อยละ % 6. ค าตอบแทนกาล งคนด านการสาธารณส ข (หน วยบร การ - 3, , % ส งก ดกระทรวงสาธารณส ข) (ล านบาท) รวมท งส นรายการ , , , % รวม 6 รายการ [ไม รวมงบบ คลากรภาคร ฐในระบบ UC] 108, , , % 4 รายการท ไม รวมในเง นกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 2557 นโยบายค าแรงของร ฐบาล ค าครองช พส าหร บปร ญญาตร หร อเท ยบเท า 15,000 บาทต อเด อนและค าแรงข นต าท 300 บาทต อว น ของ ล กจ างช วคราว การปร บล กจ างช วคราวเป นข าราชการหร อพน กงาน ของกระทรวงสาธารณส ข การปร บบ นไดเง นเด อนข าราชการ (เด มคาดว าจะม การด าเน นการในป 2556) 5 กรอบวงเง นรายการท 1: อ ตราเหมาจ ายรายห วป 2557 บาทต อผ ม ส ทธ ประเภทบร การ ป 2556 ป 2557 ผลต างขาลงป 57 ป 56 บาท % 1) บร การผ ป วยนอกท วไป , % 2) บร การผ ป วยในท วไป , % 3) เพ มสาหร บหน วยบร การท ม ต นท นคงท ส ง ปร บไปรายการ ใหม (60.99) % 4) บร การท ม ป ญหาการเข าถ ง % 5) บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค* % 6) บร การฟ นฟ สมรรถภาพ % 7) บร การแพทย แผนไทย % 8) งบค าเส อม % 9) งบส งเสร มค ณภาพผลงานบร การ 4.76 ปร บเป นเง อนไข ในรายการต างๆ (4.76) % 10) เง นช วยเหล อเบ องต นกรณ ผ ร บบร การ (ม.41) (1.87) -36.0% 11) เง นช วยเหล อเบ องต นกรณ ผ ให บร การ (0.65) -86.7% รวม 2, , (139.49) 5.1% * ประเภทรายการท 4 ครอบคล มประชากรไทยท กคน 6 กรอบวงเง นรายการท 2-6 ป 2557 ผลต างขาลงป 57 ป 56 รายการ ป 2556 ป 2557 บาท % 2. ค าบร การผ ต ดเช อ เอช.ไอ.ว และผ ป วยเอดส 3, , (329.83) (10%) 2.1 ค าบร การ 3, , ค าส งเสร มและสน บสน นการจ ดบร การ ค าบร การผ ป วยไตวายเร อร ง 4, , % 3.1 ค าบร การ 4, , ค าส งเสร มและสน บสน นการจ ดบร การ ล านบาท 4 ค าบร การควบค มป องก นความร นแรงของโรค % เร อร ง 4.1 ค าบร การ ค าส งเสร มและสน บสน นการจ ดบร การ ค าใช จ ายเพ อเพ มประส ทธ ภาพหน วยบร การ (หน วยบร การท จาเป นต องให บร การในพ นท ก นดารและพ นท เส ยงภ ย) % 6. ค าตอบแทนกาล งคนด านการสาธารณส ข (หน วยบร การส งก ดกระทรวงสาธารณส ข) 6.1 จ ายเป นค าตอบแทนบ คลากรแบบเหมาจ าย 2, จ ายเป นค าตอบแทนบ คลากรตามผลการปฏ บ ต งาน 1, , , % จานวนเง นเด อนหน วยบร การภาคร ฐ ในระบบหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ ส าน กงบประมาณใช หล กการปร บลดค าแรง(เง นเด อน) ในระบบหล กประก นส ขภาพแหงชาต ตาม เง อนไขเด มค อ a) หน วยบร การส งก ด สป.สธ. ปร บลดจ านวน 60% ของจ านวนเง นเด อนหน วยบร การ b) หน วยบร การ UHOSNET ปร บลด 17.52% ของอ ตราเหมาจ ายรายห วรวม c) หน วยบร การภาคร ฐส งก ดอ นๆ ปร บลด 24.58% ของอ ตราเหมาจ ายรายห วรวม 2. ท งน ในการจ ดท าข อเสนอของบประมาณ จะม การค านวณเง นเด อนรวมไว ในค าบร การ OP-ท วไป, IP-ท วไป, บร การเฉพาะกรณ บางรายการ และ บร การ P&P รายการ ป 2556 ข อเสนอป 2557 ป 2557-ท ปร บลด ค าแรง หน วย : ล านบาท เพ ม/ลดจากป ส งก ดสาน กงานปล ดกระทรวง 31, , , , สาธารณส ข 2. ส งก ดกรมใน สธ. (ตามจ านวน ประชากรลงทะเบ ยน) 3. ภาคร ฐอ นๆ 1, , , รวม 32, , , , 2. กรอบและแนวค ดในการกาหนดหล กเกณฑ การดาเน นงานและการบร หารจ ดการ ป งบประมาณ กรอบและแนวค ดในการกาหนดหล กเกณฑ การดาเน นงานและ การบร หารจ ดการ ป งบประมาณ 2557 (1) 1. กรอบตามกฎหมาย - ตาม พ.ร.บ.หล กประก นส ขภาพ แห งชาต พ.ศ.2545 มาตรา 18(1), 18(4), 18(13), 38, 41, 46, ตามแนวค ดพ นฐานของหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ความเป นธรรมตาม Health Need ของประชาชน และ พ นท ด าเน นการ ประส ทธ ผลและค ณภาพของผลงานบร การสาธารณส ข การม ส วนร วมของท กภาคส วนในการร วมด าเน นงาน หล กประก นส ขภาพและการบร การสาธารณส ข ประส ทธ ภาพการบร หารค าใช จ ายเพ อบร การสาธารณส ข 10 แนวทางการบร หารกองท นตามกรอบกฎหมายมาตรา 18(1),(4),41,46,47 ตาม พ.ร.บ.หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ รายการค าใช จ ายท ใช ตามกรอบกฎหมาย ม.18(1) กาหนดมาตรฐานการให บร การสาธารณส ขของหน วยบร การและเคร อข ายหน วยบร การ และกาหนดมาตรการในการดาเน นงานเก ยวก บหล กประก น ส ขภาพแห งชาต ให ม ประส ทธ ภาพ ม.18(4) เง นช วยเหล อเบ องต นผ เพ อการชดเชยผ ให บร การ ม.41 เง นช วยเหล อเบ องต นผ ร บบร การตามมาตรา 41 ม.46(1) อาศ ยราคากลางท เป นจร งของโรคท กโรคมาเป นมาตรฐานตามข อเสนอแนะของ คกก. ควบค มค ณภาพและมาตรฐานตามมาตรา 50(4) บร การผ ป วยในท วไป ได แก การใช ระบบ DRG บร การกรณ เฉพาะ (ค าใช จ ายส ง /อ บ ต เหต เจ บป วยฉ กเฉ น/ บร การเฉพาะโรค) บร การผ ป วยนอกร บส งต อข ามจ งหว ด บร การฟ นฟ สมรรถภาพด านการแพทย (อ ปกรณ เคร องช วยคนพ การ) ม.46(2) ครอบคล มถ งค าใช จ ายของหน วยบร การในส วนเง นเด อนและค าตอบแทนบ คลากร บร การผ ป วยนอกท วไป บร การผ ป วยในท วไป บร การกรณ เฉพาะบางรายการย อย และบร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค จะเป นอ ตราท รวมค าแรงเก อบท งหมดท ก ประเภท (ยกเว นค าตอบแทนบางรายการท กระทรวงสาธารณส ขได ร บงบประมาณจากร ฐบาลโดยตรง) กรณ การจ ายค าใช จ ายให หน วยบร การภาคร ฐ จ งต องม การปร บลดค าแรงในส วนเง นเด อน เน องจากร ฐบาลได จ ายเง นเด อนแล ว ม.46(3) คาน งถ งความแตกต างในภารก จของหน วยบร การ บร การกรณ เฉพาะ (ค าใช จ ายส ง /อ บ ต เหต เจ บป วยฉ กเฉ น/ บร การเฉพาะโรค) ซ งจะม เง อนไขบร การสาหร บหน วยบร การเฉพาะทาง หน วยบร การร บส งต อ เป นต น ค าเส อม การจ ดเคร อข ายบร การโรคท ม อ ตราการตายส ง งบจ ายตามเกณฑ บร การปฐมภ ม บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค บร การแพทย แผนไทย บร การผ ป วยไตวาย (กาหนดหน วยบร การท ต องม มาตรฐานเฉพาะด าน เป นต น) ม.46(4) คาน งถ งความแตกต างในกล มผ ร บบร การและในขนาดของพ นท บร การท หน วยบร การร บผ ดชอบ งบเพ มสาหร บหน วยบร การท ม ต นท นคงท ส ง (สาหร บหน วยบร การในพ นท hardship, หน วยบร การขนาดเล ก) บร การผ ป วยนอกท วไป (การ diff cap ตามโครงสร างอาย ประชากร) บร การกรณ เฉพาะ (ค าใช จ ายส ง /อ บ ต เหต เจ บป วยฉ กเฉ น/ บร การเฉพาะโรค) ซ งจะม เง อนไขบร การสาหร บหน วยบร การเฉพาะทาง หน วยบร การร บส งต อ เป นต น บร การฟ นฟ สมรรถด านการแพทย (กาหนดให คนพ การ สามารถเข าร บการร กษาท สถานบร การของร ฐได ท กแห ง) งบบร การผ ต ดเช อHIV และผ ป วยเอดส ผ ต ดเช อสามารถร บยา ARV ท ไหนก ได การชดเชยสาหร บประชากรท ม ล กษณะพ เศษต างก น ได แก บร การผ ป วยไตวายเร อร ง, บร การควบค มป องก นและร กษาโรคเร อร งสาหร บผ ป วยเบาหวานความด นโลห ตส ง ม.47 โดยส งเสร มกระบวนการม ส วนร วมตามความพร อม ความเหมาะสม และความต องการของประชากรในท องถ น ให คณะกรรมการสน บสน นและ ประสานงานก บองค กรปกครองส วนท องถ น บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค (กองท นหล กประก นส ขภาพระด บท องถ นหร อพ นท ) บร การฟ นฟ สมรรถภาพด านการแพทย (กองท นฟ นฟ สมรรถภาพท จ าเป นต อส ขภาพระด บจ งหว ด) กรอบและแนวค ดในการกาหนดหล กเกณฑ การดาเน นงานและ การบร หารจ ดการ ป งบประมาณ 2557 (2) 1. งบบร การทางการแพทย เหมาจ ายรายห ว ประเภทบร การ กรอบตามกฎหมาย กรอบตามแนวค ด UHC 1.1 บร การผ ป วยนอกท วไป ม.46 (1), (2), (3), (4) 1) ตาม Health need 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 1.2 บร การผ ป วยในท วไป ม.46 (1) 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 4) ประส ทธ ภาพการบร หารค าใช จ าย 1.3 บร การกรณ เฉพาะ ม.46 (1), (2), (3), (4) 1) ตาม Health need 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 1.4 บร การสร างเสร มส ขภาพและป องก น ม.46 (2), (3), (4) และ ม.47 1) Health need 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 3) การม ส วนร วมของท กภาคส วน 4) ประส ทธ ภาพการบร หารค าใช จ าย 1.5 บร การฟ นฟ สมรรถภาพด านการแพทย ม.46 (2), (4) และ ม.47 3) การม ส วนร วมของท กภาคส วน 1.6 บร การการแพทย แผนไทย ม.46 (2), (3) และ ม.47 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 1.7 ค าเส อม ม.46 (3) 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 1.8 เง นช วยเหล อเบ องต นกรณ ผ ร บบร การ (ม.41 ) ม เง นช วยเหล อเบ องต นกรณ ผ ให บร การ ม.18 (4) 2. ค าบร การผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ม.46 (4) และ ม.47 1) Health need 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบร การ 3. ค าบร การผ ป วยไตวายเร อร ง ม.46 (2), (3), (4) 2) ประส ทธ ผลและค ณภาพผลงานบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks