แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ - PDF

Description
แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

Please download to get full document.

View again

of 163
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 17 | Pages: 163

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6 t-i -.:J nl &i 'U tju ~ 0) 0) ('V'UlI. kj&- &'&' - kj &- &' ~ ) as, j... i... ~! /...' rr,.~'., ~ I !,.,. -,. ' พระบรมราโชวาทเก ยวก บเศรษฐก จพอเพ ยง...ในการพ ฒนาประเทศน นจ าเป นต องท าตามล าด บข น เร มด วยการสร างพ นฐาน ค อความม ก นม ใช ของประชาชน ก อนด วยว ธ การท ประหย ดระม ดระว ง แต ถ กต องตามหล กว ชา เม อพ นฐานเก ดข นม นคงพอควรแล ว จ งค อยสร างเสร ม ความเจร ญข นส งข นตามล าด บต อไป......ด วยความรอบคอบระม ดระว งและประหย ดน น ก เพ อป องก นความผ ดพลาดล มเหลว และเพ อให บรรล ผลส าเร จได แน นอนบร บ รณ... พระบรมราโชวาทในพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตรของ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ค า น า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) ได จ ดท าข นในช วงเวลา ท ประเทศไทยต องเผช ญก บสถานการณ ทางส งคม เศรษฐก จ และส งแวดล อมท เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว และส งผลกระทบอย างร นแรงกว าช วงท ผ านมา ในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๘ ๑๐ ส งคมไทยได อ ญเช ญหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ไปประย กต ใช อย างกว างขวางในท กระด บ ต งแต ระด บป จเจก ครอบคร ว ช มชน ส งคม จนถ งระด บประเทศ ซ งได ม ส วนเสร มสร างภ ม ค มก นและช วยให ส งคมไทยสามารถย นหย ดอย ได อย างม นคงท ามกลางกระแสการเปล ยนแปลงด งกล าว ในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ ท กภาคส วนใน ส งคมไทยเห นพ องร วมก นน อมน าหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงมาเป นปร ชญาน าทางในการพ ฒนา ประเทศอย างต อเน อง เพ อม งให เก ดภ ม ค มก นและม การบร หารจ ดการความเส ยงอย างเหมาะสม เพ อให การ พ ฒนาประเทศส ความสมด ลและย งย น ในการจ ดทาแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ คร งน สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคม แห งชาต (สศช.) ได ให ความส าค ญก บการม ส วนร วมของภาค การพ ฒนาท กภาคส วน ท งในระด บช มชน ระด บ ภาค และระด บประเทศในท กข นตอนของแผนฯ อย างกว างขวางและต อเน อง เพ อร วมก นก าหนดว ส ยท ศน และท ศทางการพ ฒนาประเทศ รวมท งร วมจ ดทารายละเอ ยดย ทธศาสตร ของแผนฯ เพ อม งส ส งคมอย ร วมก น อย างม ความส ข ด วยความเสมอภาค เป นธรรม และม ภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลง การพ ฒนาประเทศในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ จ งเป นการน าภ ม ค มก นท ม อย พร อมท งเร ง สร างภ ม ค มก นในประเทศให เข มแข งข น เพ อเตร ยมความพร อมคน ส งคม และระบบเศรษฐก จของประเทศให สามารถปร บต วรองร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงได อย างเหมาะสม โดยให ความส าค ญก บการพ ฒนาคน และส งคมไทยให ม ค ณภาพ ม โอกาสเข าถ งทร พยากร และได ร บประโยชน จากการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม อย างเป นธรรม รวมท งสร างโอกาสทางเศรษฐก จด วยฐานความร เทคโนโลย นว ตกรรม และความค ด สร างสรรค บนพ นฐานการผล ตและการบร โภคท เป นม ตรต อส งแวดล อม ขณะเด ยวก น ย งจ าเป นต องบร หาร จ ดการแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ ให บ งเก ดผลในทางปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม ภายใต หล กการพ ฒนาพ นท ภารก จ และการม ส วนร วมของท กภาคส วนในส งคมไทย ซ งจะน าไปส การพ ฒนาเพ อประโยชน ส ขท ย งย นของ ส งคมไทยตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร สารบ ญ ห น า ปฐมบท ก ซ สร ปสาระสาค ญแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) (๑) (๑๘) ส วนท ๑ : การประเม นสถานการณ ของประเทศ บทท ๑ การประเม นสถานการณ ของประเทศ ๑ ส วนท ๒ : ว ส ยท ศน และย ทธศาสตร การพ ฒนา บทท ๒ ว ส ยท ศน และย ทธศาสตร การพ ฒนา ๑๘ ส วนท ๓ : ย ทธศาสตร การพ ฒนาในระยะแผนพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ บทท ๓ ย ทธศาสตร การสร างความเป นธรรมในส งคม ๒๕ บทท ๔ ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ตอย างย งย น ๓๙ บทท ๕ ย ทธศาสตร ความเข มแข งภาคเกษตร ความม นคงของอาหารและพล งงาน ๕๒ บทท ๖ ย ทธศาสตร การปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น ๖๖ บทท ๗ ย ทธศาสตร การสร างความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคง ๘๕ ทางเศรษฐก จและส งคม บทท ๘ ย ทธศาสตร การจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น ๙๙ ส วนท ๔ : การบร หารจ ดการแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ ส การปฏ บ ต บทท ๙ การบร หารจ ดการแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ ๑๒๑ ส การปฏ บ ต ป ฐ ม บ ท ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วได พระราชทานแก พสกน กรชาวไทย ต งแต ป ๒๕๑๗ ขณะน ได หย งรากล กลงในส งคมไทย พระองค ทรงให ความส าค ญก บ การพ ฒนาคน ในการ ด าเน นว ถ ช ว ตอย างม นคงบนพ นฐานของการพ งตนเอง ความพอม พอก น การร จ กความพอประมาณ การ คาน งถ งความม เหต ผล การสร างภ ม ค มก นในต วท ด และทรงเต อนสต ประชาชนคนไทยไม ให ประมาท ตระหน ก ถ งความถ กต องตามหล กว ชา ตลอดจนม ค ณธรรมเป นกรอบในการด ารงช ว ต หล กการทรงงานของพระองค จะ เน นการ เข าใจ เข าถ ง และร วมพ ฒนา อย างสอดคล องก บ ภ ม ส งคม ท ให ความส าค ญก บความ หลากหลายของระบบภ ม น เวศ เศรษฐก จ ว ฒนธรรม ประเพณ เพ อผลประโยชน ของประชาชน โดยประชาชน ม ส วนร วมในการต ดส นใจ เป นการพ ฒนาท ม งส การพ งพาตนเอง ด าเน นการด วยความรอบคอบ ว เคราะห ระม ดระว ง ท าตามล าด บข นตอน ม การทดลองด วยความเพ ยรจนม นใจ จ งน าไปเผยแพร ใช ประโยชน ส สาธารณะ ส งคมไทยได ตระหน กและน อมน าหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงเป นปร ชญาน าทางในการพ ฒนา ประเทศต งแต แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ท ประเทศไทยเผช ญก บภาวะว กฤตเศรษฐก จ และ สถานการณ ในขณะน นได สะท อนผลการพ ฒนาประเทศท ไม สมด ลและย งย น เน องจากม งการเจร ญเต บโตทาง เศรษฐก จเป นหล ก ขณะท ส งคมเผช ญป ญหาในหลายด าน และทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเส อมโทรม ลง ป จจ บ นการประย กต ใช หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงเป นไปอย างกว างขวาง เป นปร ชญาท ช น า ย ทธศาสตร และนโยบายการพ ฒนาประเทศให ม งส การพ ฒนาท ม นคงและย งย น ท กภาคส วนในส งคมไทยได น าไปเป นแนวทางการด ารงช ว ตและการปฏ บ ต ตนในท กระด บต งแต ป จเจก ครอบคร ว ช มชน จนถ งประเทศ ม ส วนเสร มสร างภ ม ค มก นและบร หารจ ดการความเส ยง ท าให ส งคมไทยสามารถฟ นต วและผ านพ นภาวะว กฤต เศรษฐก จและภ ยพ บ ต ได ด กว าในอด ต อย างไรก ตาม การพ ฒนาประเทศในอนาคต ส งคมไทยย งม ป ญหา เช งโครงสร างท เป นจ ดอ อนและอ ปสรรคส าค ญ โดยเฉพาะความเหล อมล าในส งคม และการบร หารจ ดการ ภาคร ฐท อ อนแอ ประกอบก บต องเผช ญการเปล ยนแปลงท รวดเร วและร นแรงภายใต กระแสโลกาภ ว ตน ซ งเป น ท งโอกาสและข อจ าก ด จ งต องปร บต วให ท นต อการเปล ยนแปลง โดยน อมน าหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยงมาปฏ บ ต อย างต อเน อง ม งให เก ดภ ม ค มก นและม การจ ดการความเส ยงอย างเหมาะสม บนพ นฐานของ การสร างองค ความร เทคโนโลย นว ตกรรม และความค ดสร างสรรค เป นของตนเอง รวมท งการด าเน นการอย าง ต อเน อง จร งจ ง และม ธรรมาภ บาล ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง : หล กการพ ฒนาประเทศ ภาพรวมของการพ ฒนาประเทศในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑ ๗ สร ปได ว า เศรษฐก จด ส งคมม ป ญหา การพ ฒนาไม ย งย น ท าให แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๘ ได ปร บแนวค ดการพ ฒนาประเทศใหม จากเด มท ให ความส าค ญก บการพ ฒนาเศรษฐก จเป นประเด นหล กมาเป นการให ความส าค ญก บการพ ฒนาคนและส งคมไป พร อมก น จ งเป นจ ดเร มต นของแนวค ดการพ ฒนาท ม คนเป นศ นย กลางการพ ฒนา โดยให เศรษฐก จเป น เคร องม อในการพ ฒนาคนให ม ค ณภาพช ว ตท ด ข น และเปล ยนว ธ การพ ฒนาเป นแบบองค รวมท เช อมโยงม ต ข เศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อมเข าด วยก นอย างสมด ล แต ว กฤตเศรษฐก จท เก ดข นในป ๒๕๔๐ ท าให การ ปร บเปล ยนแนวค ดและว ธ การพ ฒนาไม สามารถน าไปใช ในกระบวนการข บเคล อนการพ ฒนาประเทศได อย าง เป นร ปธรรม อย างไรก ตาม ส งคมไทยได เร มร บร ถ งหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ซ งได ร บการขานร บอย าง กว างขวางในขณะท ส งคมไทยกาล งเผช ญก บภาวะว กฤตคร งสาค ญของประเทศ แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๙ ได อ ญเช ญหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง มาเป นปร ชญาน าทางในการ พ ฒนาและบร หารประเทศ โดยให ความส าค ญก บการพ ฒนาท สมด ล ท งด านส งคม เศรษฐก จ และส งแวดล อม ม เป าหมายหล กเพ อยกระด บค ณภาพช ว ตของคนไทยส ความอย ด ม ส ข พร อมท งย ดหล กทางสายกลาง เพ อให ประเทศรอดพ นจากว กฤต สามารถด ารงอย ได อย างม นคง ม ค ณภาพและย งย น ควบค ไปก บปร บเปล ยน กระบวนการวางแผนจากการด าเน นการ โดยราชการเพ อประชาชน เป นการม ประชาชนเข าร วม ให คน เป นผ ต ดส นใจหร อกาหนดท ศทางการพ ฒนาท คาน งถ งความพอประมาณ ความม เหต ม ผล และสร างภ ม ค มก นท ด เพ อพร อมร บความเส ยงบนฐานของความรอบร ความรอบคอบ ความเพ ยร และค ณธรรม แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๐ ย งคงน อมน าหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงเป นปร ชญาน าทางในการ พ ฒนาและบร หารประเทศ ให ความส าค ญก บการพ ฒนาอย างสมด ล การอย ร วมก นด วยส นต ส ขในส งคมและ การอย ร วมก นระหว างคนก บทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น กระบวนการจ ดท าแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๐ ได ม การว เคราะห สถานะท นของประเทศใน ๓ ท น ได แก ท นทางเศรษฐก จ ท นทางส งคม และท น ทางทร พยากรธรรมชาต และว เคราะห บร บทการเปล ยนแปลงภายใต กระแสโลกาภ ว ตน ท ส งผลกระทบต อการ พ ฒนาประเทศท งระบบเศรษฐก จโลก ตลาดการค า ตลาดการเง น การเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย การเข าส ส งคมผ ส งอาย และทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks