แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ PDF

Description
แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ เทศบาลตาบลโคกส ง อาเภอโพนอทอง จ งหว ดร อยเอ ด ประกาศเทศบาลตาบลโคกส ง เร อง การใช แผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยเทศบาลตาบลโคกส ง ประจาป

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 10 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ เทศบาลตาบลโคกส ง อาเภอโพนอทอง จ งหว ดร อยเอ ด 1 2 3 ประกาศเทศบาลตาบลโคกส ง เร อง การใช แผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยเทศบาลตาบลโคกส ง ประจาป ๒๕๕6 *********************************** ซ งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยได แจ งแนวทาง การจ ดทา แผนปฏ บ ต การในการป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ขององค กรปกครองส วนท องถ น ให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต ป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ มาตรา 16 (4) กาหนดให องค กรปกครองส วนท องถ น จ ดทาแผนป องก น และบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป 2556 และสอดคล องก บแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยจ งหว ด น น เทศบาลตาบลโคกส ง ได จ ดทา แผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยของ เทศบาลตาบลโ คกส ง ประจาป งบประมาณ พ.ศ เสร จเร ยบร อยแล ว เพ อให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต ด งกล าวข างต น จ ง ประกาศใช แผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย โดยให ทราบท วก น ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ประกาศ ณ ว นท 1 เด อน พฤศจ กายน พ.ศ เช ดศ กด แวงวรรณ (นายเช ดศ กด แวงวรรณ) นายกเทศมนตร ตาบลโคกส ง ผ อานวยการศ นย อาสาสม ครป องก นภ ยฝ ายพลเร อนเทศบาลตาบลโคกส ง 4 สารบ ญ หน า คานา I สารบ ญ II บทท 1 บทนา ว ตถ ประสงค 1 แผนท เทศบาลตาบลโคกส ง 2 บทท 2 ข อม ลพ นฐานของเทศบาลตาบลโคกส ง 2.1 ล กษณะทางภ ม ศาสตร ประชากร ล กษณะการประกอบอาช พ สถ ต การเก ดสาธารณภ ย ข อม ลความเส ยงภ ย การประเม นความเส ยงภ ยของเทศบาลตาบลโคกส ง 6 บทท 3 การจ ดต งกองอานวยการป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 3.1 องค กรปฏ บ ต โครงสร างและหน าท ของกองอานวยการป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย การบรรจ กาล ง 9 บทท 4 การปฏ บ ต ก อนเก ดสาธารณภ ย 4.1 ว ตถ ประสงค หล กการปฏ บ ต 10 บทท 5 การปฏ บ ต ในภาวะฉ กเฉ น 5.1 ว ตถ ประสงค การปฏ บ ต เม อเก ดสาธารณภ ย กรณ เม อเก ดสาธารณภ ย ระด บหม บ าน /ช มชน กรณ เม อสาธารณภ ยร นแรงเก นกว าระด บหม บ าน /ช มชนจะควบค มได กรณ สาธารณภ ยร นแรงเก นกว าระด บท องถ นจะควบค มได การจ ดต งศ นย บ ญชาการเหต การณ 18 5 หน า บทท 6 การอพยพ 6.1 ว ตถ ประสงค การปฏ บ ต การเตร ยมการอพยพ การจ ดระเบ ยบสถานท อพยพและการร กษาความปลอดภ ย การดาเน นการอพยพขณะเก ดภ ย การดาเน นการอพยพเม อภ ยส นส ด 24 บทท 7 การปฏ บ ต หล งเก ดภ ย 7.1 ว ตถ ประสงค หล กการปฏ บ ต การปฏ บ ต การฟ นฟ ผ ประสบภ ย การฟ นฟ โครงสร างพ นฐานและส งสาธารณะประโยชน ต างๆ การต ดตามและประเม นผล 28 บทท 8 การส อสาร หล กการปฏ บ ต 29 บทท 9 การประสานการปฏ บ ต ก บองค การสาธารณก ศล 9.1 หล กการปฏ บ ต ก อนเก ดสาธารณภ ย ขณะเก ดสาธารณภ ย หล งเก ดสาธารณภ ย 32 ภาคผนวก ก. บ ญช รายช อบ คคลและหน วยงานต างๆ พร อมเบอร โทรศ พท ต ดต อ 34 ข. บ ญช สถานท สาค ญในเขตเทศบาลตาบลโคกส ง 70 ค. พ นท ปลอดภ ยในเขตเทศบาลตาบลโคกส ง 71 ง. บ ญช เคร องจ กรกล ยานพาหนะ และเคร องม ออ ปกรณ ท ใช งานป องก นและบรรเทาสาธารณ ภ ย แบบบ รณาการ 72 จ. รายงานสถานการณ ภ ย 73 ฉ. แผนงาน/โครงการจ ดให ม เคร องหมาย ส ญญาณหร อส งอ นใดในการแจ งให ประชาชนทราบ ถ งการเก ดหร อจะเก ดภ ย 74 ช. แผนงาน/โครงการจ ดหาว สด เคร องม อ เคร องใช /ยานพาหนะ/เคร องจ กรกลในการป องก น และบรรเทาสาธารณภ ย สารบ ญแผนภ ม 6 หน า แผนภ ม ท 3.1 โครงสร างกองอานวยการป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยเทศบาลตาบลโคกส ง 8 แผนภ ม ท 3.2 โครงสร างการบ งค บบ ญชาการของกองอานวยการป องก นและบรรเทา สาธารณภ ยในเขตพ นท 9 แผนภ ม ท 5.1 โครงสร างศ นย อานวยการเฉพาะก จ 17 แผนภ ม ท 5.2 การปฏ บ ต การสาธารณภ ย 18 แผนภ ม ท 5.3 โครงสร างศ นย บ ญชาการเหต การณ 19 แผนภ ม ท 8.1 การส อสารของกองอานวยการป องก นและบรรเทา สาธารณภ ยเทศบาลตาบลโคกส ง 30 7 บทท 1 บทนา สถานการณ สาธารณภ ยหร อ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ในป จจ บ น พบว า ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ท เก ดข นม ความถ และความร นแรงเพ มมากข น ท งอ ทกภ ย ด นโคลนถล ม แผ นด นไหว พาย ฤด ร อน เป นต น โดยม ป จจ ย หล กมาจาก การกระทาของมน ษย เช น การต ดไม การใช ทร พยากรธรรมชาต อย างฟ มเฟ อย การขยายต วของ ภาคอ ตสาหกรรม ล วนเป นสาเหต ท ทาให โลกม การเปล ยนแปลงจนเข าส ภาวะโลกร อนท ร นแรงและรวดเร วข น การ เปล ยนแปลงของอ ณหภ ม โลกม ผลต อระบบน เวศ เช น น าแข งข วโลกละลายเพ มข น สภาพอากาศแปรปรวน ร อนจ ด และอากาศท หนาวจ ด ทาให ม ห มะปกคล มมาก เหม อนท กาล งเก ดข นในทว ปย โรป หร อเม อเก ดฝนตกในปร มาณมาก เป นเวลานานส งผลให เก ดน าท วมหน ก และแผ นด นถล มด งท เก ดข นก บจ งหว ดทางภาคใต ของประเทศไทย กอปรก บพระราชบ ญญ ต ป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ กาหนดให องค กรปกครอง ส วนท องถ นแห งพ นท ค อ องค การบร หารส วนตาบล เทศบาล เม องพ ทยา และองค กรปกครองส วนท องถ นอ นท ม กฎหมายจ ดต ง ม หน าท ป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยในเขตท องถ นของตน โดยม ผ บร หารท องถ นขององค กร ปกครองส วนท องถ นแห งพ นท น นเป นผ ร บผ ดชอบในฐานะผ อานวยก ารท องถ นและม หน าท ช วยเหล อผ อานวยการ จ งหว ดและผ อานวยการอาเภอตามท ได ร บมอบหมาย โดยม ปล ดองค กรปกครองส วนท องถ นขององค กรปกครองส วน ท องถ นแห งพ นท น น (ปล ดองค การบร หารส วนตาบล ปล ดเทศบาล ปล ดเม องพ ทยา ) เป นผ ช วยผ อานวยการท องถ น ร บผ ดช อบและปฏ บ ต หน าท ในการป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยในเขตท องถ นของตน และม หน าท ช วยเหล อ ผ อานวยการท องถ นตามท ได ร บมอบหมาย (มาตรา 20) ว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค ด งน ช มชน เทศบาลตาบลโคกส ง จ ดทาแผนปฏ บ ต การในการป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย โดยม 1.1 เพ อสร างเสร มความร ความเข าใจ และความตระหน กเก ยวก บสาธารณภ ยให แก ประชาชนและ 1.2 เพ อให ประชาชนและช มชนเข ามาม ส วนร วมใน การจ ดทาแผนฯ อ นจะนาไปส การ เตร ยมความ พร อมและการสร างความเช อม นในการป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 1.3 เพ อพ ฒนาข ดความสามารถในการให บร การด านการป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถลดความส ญเส ยท เก ดจากภ ยพ บ ต ให เหล อน อยท ส ด 1.4 เพ อให ประชาชนท ประสบภ ยได ร บการช วยเหล อฟ นฟ อย างท วถ งและท นเวลา 1.5 เพ อบ รณาการระบบการส งการท ม เอกภาพในการป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 1.6 เพ อสร างระบบบร หารจ ดการสาธารณภ ยท ด และสอดคล องก บว ฏจ กรการเก ดภ ย 8 หม ท บทท 2 ข อม ลพ นฐานของเทศบาลตาบลโคกส ง 2.1 ล กษณะทางภ ม ศาสตร (ข อม ลจากแผนพ ฒนาของเทศบาลตาบลโคกส ง) เทศบาลตาบลโคกส ง (ท ต ง สภาพภ ม ประเทศ แหล งน าท สาค ญ ฯลฯ) ตาบลโคกส ง อาเภอโพน ทอง จ งหว ดร อยเอ ด ต งอย ภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ เหน อระด บน าทะเล เมตร ม เน อท ประมาณ ตารางก โลเมตร หร อ ประมาณ 20, ไร ม ล กษณะสภาพพ นท เป นท ดอนสล บท ล ม ส วนมากพ นท จะอย ในท ดอน ม ป าโคกส ง-ดงห น อย ในพ นท ประมาณ 5,000 ไร พ นท อย นอกเขตชลประทาน ม พ นท ทา การเกษตร จานวน 13,740 ไร ม อ ณหภ ม ส งท ส ดในรอบเด อน ม นาคม ถ ง เด อน เมษายน ประมาณ 37 องศาเซลเซ ยส อ ณหภ ม ต าส ด ในรอบเด อนมกราคม เฉล ย 15 องศาเซลเซ ยส ม อาณาเขตต ดต อ ด งน ท ศเหน อ ต ดต อก บ องค การบร หารส วนตาบลโพธ ศร สว าง ท ศใต ต ดต อก บ เทศบาลตาบลเกาะแก ว อาเภอเสลภ ม ท ศตะว นตก ต ดต อก บ องค การบร หารส วนตาบลโนนช ยศร ท ศตะว นออก ต ดต อก บ องค การบร หารส วนตาบลดอนโอง อาเภอโพธ ช ย 2.2 ประชากร (ข อม ลจากแผนพ ฒนาของเทศบาลตาบลโคกส ง) จานวนประชากรและความหนาแน นประชากร จากข อม ลของสาน กทะเบ ยนราษฎร ของอาเภอโพนทอง เม อว นท - เด อน มกราคม พ.ศ พบว า เทศบาลตาบลโคกส ง ม จานวนประชากรท งส น 5,656 คน จาแนก เป นชาย 2,821 คน หญ ง 2,835 คน ม ความหนาแน นเฉล ย 171 คนต อตารางก โลเมตร และม จานวนคร วเร อน ท งส น 1,268 คร วเร อน ซ งจะด ได จากตารางเปร ยบเท ยบและแผนภ ม ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 หม บ าน คร ว คร ว /ช มชน เร อน ชาย หญ ง รวม เร อน ชาย หญ ง รวม หนองดง ม.2,3,7,9, ,318 1,276 2, ,072 1,359 2,431 สองห อง ม.1,8, , ,163 แฝก ม.4,6,11, , ,178 หนองตอ ม รวม 1,323 2,751 2,756 4,961 1,268 2,821 2,835 5,656 คร ว เร อน ชาย หญ ง รวม * จานวนประชากร (ข อม ลจากแผนพ ฒนาเทศบาลตาบลโคกส ง) จะเห นได ว าจานวนประชากรของเทศบาลตาบลโคกส ง ม อ ตราเปล ยนแปลง ด งน - จานวนชาย ป 2555 เพ มข น จาก ป 2554 จานวน 70 คน - จานวนหญ ง ป 2555 เพ มข น จาก ป 2554 จานวน 79 คน ซ งการเปล ยนแปลงของจานวนประชากรน นข นอย ก บป จจ ยหลายอย าง เช น การเก ด การตาย การย ายถ นฐานของ ประชากรภายในองค กรปกครองส วนท องถ น หมายเหต ประชากรแฝง (บ านเช า, น กศ กษา ฯลฯ) จานวนประมาณ - คน (ป 2555(ป ป จจ บ น) คร ว เร อน ชา ย หญ ง รวม 9 2.3 ล กษณะการประกอบอาช พ ประชาชนร อยละ 50 ของเทศบาลตาบลโคกส ง ประกอบอาช พ เกษตรกรรม ท งน เน องจากสภาพภ ม ศาสตร ท เหมาะสมก บ การเพาะปล ก /การเล ยงส ตว เป นต น เฉล ยรายได ประชากรต อห ว/ต อป 49,167 บาท ฯลฯ 2.4 สถ ต การเก ดสาธารณภ ยของ เทศบาลตาบลโคกส ง (ประว ต การเก ดภ ยเร ยงตามระด บความร นแรงของภ ยจากมากไป หาน อย) (1) วาตภ ย ว น เด อน ป ท เก ดภ ย สาเหต การเก ดภ ย พ นท ประสบภ ย (หม บ าน/ช มชน) จานวนบ านเร อน เส ยหายท งหล ง (หล ง) จานวนบ านเร อน เส ยหายบางส วน (หล ง) ม ลค าความ เส ยหาย (บาท) 23 พ.ค.53 พาย พ ดหล งคาบ าน ช มชนบ านหนองดง , พ.ค.53 พาย พ ดหล งคาบ าน ช มชนบ านแฝก - 2 3, พ.ค.53 พาย พ ดหล งคาบ าน ช นบ านหนองตอ , พ.ค.53 พาย พ ดหล งคาบ าน ช มชนบ านแฝก - 2 6, พ.ค.53 พาย พ ดหล งคาบ าน ช มชนบ านหนองดง - 1 1,032 9 พ.ค. 54 พาย พ ดหล งคาบ าน ช มชนบ านหนองดง - 4 4,217 9 พ.ค. 54 พาย พ ดหล งคาบ าน ช มชนบ านแฝก - 3 1,720 9 พ.ค. 54 พาย พ ดหล งคาบ าน ช นบ านหนองตอ พ.ค.55 พาย พ ดหล งคาบ าน ช มชนบ านแฝก - 5 6,688 17พ.ค.55 พาย พ ดหล งคาบ าน ช มชนบ านหนองดง - 1 1,040 (ท มา : สาน กงานเทศบาลตาบลโคกส ง ข อม ล ณ ว นท 18 เด อน ก นยายน พ.ศ. 2555) (2) ภ ยแล ง ว น เด อน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks