มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น - PDF

Description
มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 8 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส วนท องถ นจ ดต งเอง และ ศ นย พ ฒนาเด กเล กของส วนราชการต างๆ ท ถ ายโอนให อย ในความด แลร บผ ดชอบขององค กร ปกครองส วนท องถ น เช น ศ นย อบรม เด กก อนเกณฑ ในว ด/ม สย ด กรมการศาสนา ศ นย พ ฒนา เด กเล ก กรมการพ ฒนาช มชน และศ นย พ ฒนาเด กเล ก (เด ก 3 ขวบ) ร บถ ายโอนจากส าน กงาน คณะกรรมการการประถมศ กษาแห งชาต ฯลฯ ซ งต อไปน เร ยกว า ศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กร ปกครองส วนท องถ น เด กเป นทร พยากรท ทรงค ณค า และม ความส าค ญอย างย งต อการพ ฒนาประเทศชาต ในอนาคต การพ ฒนาเด กให ได ร บความพร อมท งด านร างกาย จ ตใจ อารมณ ส งคม และสต ป ญญา จ งน บเป นภารก จส าค ญท หน วยงานซ งร บผ ดชอบจะต องตระหน ก และให ความสนใจ เพ อให การ พ ฒนาเด กเป นไปอย างม ค ณภาพและได มาตรฐานเหมาะสมก บว ย องค กรปกครองส วนท องถ น ในฐานะหน วยงานซ งม ภารก จหน าท ร บผ ดชอบด านการ พ ฒนาเด ก ตามบทบ ญญ ต แห งร ฐธรรมน ญและกฎหมายว าด วยแผนและข นตอนการกระจาย อ านาจ ไม ว าจะเป นองค กรปกครองส วนท องถ นในร ปแบบใดก ตาม ท งองค การบร หารส วนต าบล เทศบาล หร อเม องพ ทยาก ด ล วนแต ม บทบาทท ส าค ญในการบร หารจ ดการเก ยวก บศ นย พ ฒนา เด กเล กท งส น ป จจ บ นองค กรปกครองส วนท องถ นได จ ดต ง และด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก พร อมท งร บถ ายโอนศ นย พ ฒนาเด กเล ก ซ งเด มอย ในความด แลร บผ ดชอบของส วนราชการต างๆ โดยองค กรปกครองส วนท องถ นม หน าท ร บผ ดชอบในการส งเสร มและพ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล ก ในท กๆ ด าน เพ อให เด กได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ และได มาตรฐาน กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ได เล งเห นความส าค ญในการจ ดท ามาตรฐานการ ด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ให สามารถด าเน นงานเพ อพ ฒนา เด กได อย างม ค ณภาพ และเหมาะสม ซ งจะเป นแนวทางให องค กรปกครองส วนท องถ นถ อปฏ บ ต ในการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก ต อไป ส าหร บมาตรฐานด งกล าว ได รวบรวม และจ ดท าข น จ าแนกออกเป นมาตรฐานการด าเน นงาน 4 ด าน ประกอบด วย 1 2 1. ด านบ คลากร และการบร หารจ ดการ เป นการก าหนดมาตรฐานการด าเน นงานส าหร บศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กร ปกครองส วนท องถ น ด านบ คลากร และการบร หารจ ดการ เช น ค ณสมบ ต และบทบาทหน าท ของ บ คลากรต างๆ ไม ว าจะเป นผ บร หารขององค กรปกครองส วนท องถ น ห วหน าศ นย พ ฒนาเด กเล ก ผ ด แลเด ก ผ ประกอบอาหาร ตลอดจนผ ท าความสะอาดศ นย พ ฒนาเด กเล ก เป นต น 2. ด านอาคารสถานท ส งแวดล อม และความปลอดภ ย เป นการก าหนดมาตรฐานส าหร บศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วน ท องถ น ด านอาคารสถานท ส งแวดล อม และความปลอดภ ย ด งน 2.1 ด านอาคารสถานท เป นการก าหนดมาตรฐานเก ยวก บพ นท ของศ นย พ ฒนา เด กเล กท ต ง จ านวนช นของอาคาร ทางเข า - ออก และประต หน าต าง ตลอดจนพ นท ใช สอยอ นๆ เป นต น 2.2 ส งแวดล อม เป นการก าหนดมาตรฐานเก ยวก บส งแวดล อมท งภายในและ ภายนอกต วอาคาร เช น แสงสว าง เส ยง การถ ายเทอากาศ สภาพพ นท ภายในอาคาร ร ว สภาพแวดล อมและมลภาวะ เป นต น 2.3 ด านความปลอดภ ย เป นการก าหนดมาตรฐานท เก ยวก บความปลอดภ ย เช น การก าหนดมาตรการป องก นความปลอดภ ย และมาตรการเตร ยมความพร อมร บสถานการณ ฉ กเฉ น เป นต น 3. ด านว ชาการ และก จกรรมตามหล กส ตร เป นการก าหนดมาตรฐานส าหร บศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครอง ส วนท องถ น ด านว ชาการ และก จกรรมตามหล กส ตร ได แก ค ณล กษณะของเด กท พ งประสงค 12 ประการ ค ณล กษณะตามว ย (ด านร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญา) การจ ด ประสบการณ ตลอดจนการจ ดก จกรรมประจ าว นส าหร บเด ก เป นต น 4. ด านการม ส วนร วม และการสน บสน นจากช มชน เป นการก าหนดมาตรฐานส าหร บศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครอง ส วนท องถ น ด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน เช น การประช มช แจงให ราษฎร ในช มชนทราบถ งประโยชน และความจ าเป นของการด าเน นงาน การจ ดก จกรรมประชาส มพ นธ การจ ดให ม กองท นส งเสร มและสน บสน นการด าเน นงาน ตลอดจนการต ดตามและประเม นผล รวมถ งการเข ามาม ส วนร วมจากช มชน หร อประชาคมในท องถ น เป นต น 3 มาตรฐานด านบ คลากร และการบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด กเล ก ขององค กรปกครองส วนท องถ น บ คลากรท เก ยวข องในการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล ก ประกอบด วย ผ บร หาร องค กรปกครองส วนท องถ น ได แก นายกฯ และปล ดองค กรปกครองส วนท องถ น ตลอดจนบ คลากร ซ งท าหน าท ในศ นย พ ฒนาเด กเล ก อาท ห วหน าศ นย พ ฒนาเด กเล ก ผ ด แลเด ก ผ ประกอบอาหาร และผ ท าความสะอาด เป นต น โดยบ คลากรท เก ยวข องจะต องม ค ณสมบ ต บทบาทหน าท และ ความร บผ ดชอบในการบร หารจ ดการเพ อให ศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น สามารถด าเน นงานให การศ กษาและพ ฒนาการส าหร บเด กได อย างถ กต องตามหล กว ชาการด วย ความเหมาะสม และเป นไปตามความต องการของท องถ น ด งน 1. ด านค ณสมบ ต 1.1 ผ บร หารองค กรปกครองส วนท องถ น ได แก นายกเทศมนตร นายกองค การ บร หารส วนต าบล ปล ดเทศบาล ปล ดองค การบร หารส วนต าบล รวมถ งผ บร หารการศ กษา ได แก ผ อ านวยการส าน ก ผ อ านวยการกอง ห วหน ากองการศ กษา ควรม ค ณสมบ ต ท ส าค ญ ด งน - ม ความร ความเข าใจ และตระหน กถ งความส าค ญในการด าเน นงาน ด านการให การศ กษา และพ ฒนาการเด กเล ก - ม นโยบายแผนและงบประมาณเพ อการด าเน นงานท ช ดเจนในการ ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาศ นย เด กเล กให ม ค ณภาพ 1.2 บ คลากรซ งท าหน าท ในศ นย พ ฒนาเด กเล ก ได แก ห วหน าศ นย พ ฒนาเด ก เล ก ผ ด แลเด ก ผ ประกอบอาหาร และผ ท าความสะอาด ควรม ค ณสมบ ต ท ส าค ญ ด งน ห วหน าศ นย พ ฒนาเด กเล ก ม สถานภาพเป นพน กงานส วนท องถ น หร อพน กงานจ างขององค กรปกครองส วนท องถ นตามมาตรฐานท วไปหร อหล กเกณฑ เก ยวก บ พน กงานส วนท องถ นหร อพน กงานจ างท ออกตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานบ คคลส วน ท องถ น พ.ศ และควรม ค ณสมบ ต ด งน 1) ม ว ฒ การศ กษาไม ต ากว าปร ญญาตร ทางการศ กษาข นไป สาขาว ชาเอกอน บาลศ กษาหร อปฐมว ย หร อปร ญญาทางการศ กษา หร อทางว ชาช พสาขาอ นๆ ท คณะกรรมการกลางพน กงานส วนท องถ นร บรอง และม ประสบการณ ในการท างานเก ยวก บการ พ ฒนาเด กปฐมว ยมาแล วไม น อยกว า 2 ป 2) ม ค ณสมบ ต ท วไป และค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งตามมาตรฐาน ท วไปท คณะกรรมการกลางพน กงานส วนท องถ นก าหนด 4 3) ม ความร เร องโภชนาการ และอาหารเป นอย างด 4) ไม เป นผ ม ความประพฤต เส อมเส ย หร อบกพร องในศ ลธรรมอ นด 5) ไม ม ประว ต การกระท าผ ดต อเด ก หร อละเม ดส ทธ เด ก 6) ไม เป นผ เคยต องร บโทษจ าค กโดยค าพ พากษาถ งท ส ดให จ าค ก เว นแต ความผ ดท เป นลห โทษ หร อความผ ดท ได กระท าโดยประมาท 7) แพทย ให การร บรองว าม ส ขภาพจ ตด ส ขภาพแข งแรง ไม เป น โรคต ดต อร ายแรง ไม เป นผ ว กลจร ต หร อจ ตฟ นเฟ อน ไม สมประกอบ และไม เป นผ ต ดสารเสพต ด ผ ด แลเด ก ม ว ฒ การศ กษาตามท คณะกรรมการกลางพน กงานส วน ท องถ นก าหนด โดยม สถานภาพเป นพน กงานจ างขององค กรปกครองส วนท องถ นตามมาตรฐาน ท วไป หร อหล กเกณฑ เก ยวก บพน กงานจ างท ออกตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานบ คคล ส วนท องถ น พ.ศ.2542 และควรม ค ณสมบ ต ด งน 1) ม ค ณสมบ ต ท วไป และค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งตามมาตรฐาน ท วไปท คณะกรรมการกลางพน กงานส วนท องถ นก าหนด 2) ไม เป นผ ม ความประพฤต เส อมเส ย หร อบกพร องในศ ลธรรมอ นด 3) ไม ม ประว ต การกระท าผ ดต อเด ก หร อละเม ดส ทธ เด ก 4) ไม เป นผ เคยต องร บโทษจ าค กโดยค าพ พากษาถ งท ส ดให จ าค ก เว นแต ความผ ดท เป นลห โทษ หร อความผ ดท ได กระท าโดยประมาท 5) แพทย ให การร บรองว าม ส ขภาพจ ตด ส ขภาพแข งแรง ไม เป น โรคต ดต อ ร ายแรง ไม เป นผ ว กลจร ต หร อจ ตฟ นเฟ อน ไม สมประกอบ และไม เป นผ ต ดสารเสพต ด 6) ม ระด บว ฒ ภาวะ และบ คล กล กษณะเหมาะสม ท งด านจ ตใจ อารมณ ส งคม ม ความต งใจปฏ บ ต งานด วยความร ก ความอ อนโยน เอ อต อการปฏ บ ต หน าท ในการ ด แลเด กเล กอย างเหมาะสม 7) เป นบ คคลท ม ความร กเด ก ม อ ปน ส ยส ข ม เย อกเย น และม ความขย นอดทน 8) ม ประสบการณ ในการท างานเก ยวก บการพ ฒนาเด กปฐมว ย มาแล วไม น อยกว า 2 ป ผ ประกอบอาหาร ควรม ค ณสมบ ต ท ส าค ญ ด งน ม ค ณสมบ ต เช นเด ยวก บผ ด แลเด ก ยกเว น ว ฒ การศ กษา ควรจบ การศ กษาไม ต ากว าภาคบ งค บ และควรเป นผ ม ความร เร องโภชนาการ และอาหารเป นอย างด 1.2.4 ผ ท าความสะอาด ควรม ค ณสมบ ต ท ส าค ญ ด งน ม ค ณสมบ ต เช นเด ยวก บผ ด แลเด ก ยกเว น ว ฒ การศ กษา ควรจบ การศ กษาไม ต ากว าภาคบ งค บ 2. ด านบทบาทหน าท 2.1 ผ บร หารองค กรปกครองส วนท องถ น ควรม บทบาทหน าท ด งน 1) ส ารวจความต องการของช มชน ในการจ ดต ง และด าเน นงานศ นย พ ฒนา เด กเล ก 2) ก าหนดโครงสร างการบร หารงานศ นย พ ฒนาเด กเล กตามความพร อม ด านทร พยากรบ คคล สถานท และฐานะการคล งของแต ละท องถ น 3) จ ดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจ ดต ง และสน บสน น การด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก รวมท งจ ดท าญ ตต ขอความเห นชอบจากสภาท องถ น 4) จ ดท าประกาศจ ดต งศ นย พ ฒนาเด กเล ก 5) จ ดท าระเบ ยบ หร อข อบ งค บว าด วยศ นย พ ฒนาเด กเล ก 6) ก าหนดแผนปฏ บ ต การและงบประมาณในการส งเสร มและพ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล กท กด านอย างต อเน อง 7) ควบค ม ก าก บด แลการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม ค ณภาพ และถ กต องตามหล กว ชาการ 2.2 ห วหน าศ นย พ ฒนาเด กเล ก ค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks