รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ค าน า

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Devices & Hardware

Publish on:

Views: 32 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ค าน า ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได จ ดท ารายงานการประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน ข น เพ อน าเสนอผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2554 (ต ลาคม 2553 ก นยายน 2554) ตามต วบ งช ท ก าหนดของแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ต อคณะกรรมการประจ าส าน กงานอธ การบด รายงานฉบ บน ประกอบด วย ส วนท 1. บทน า ส วนท 2 ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 3 ผลการใช จ ายเง นงบประมาณประจ าป พ.ศ การจ ดท ารายงานได ร บความร วมม อจากผ บร หารและบ คลากรของท กหน วยงาน ท ให ข อม ลผลการ ด าเน นงาน ท าให รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ฉบ บน ส าเร จได ด วยด จ งขอขอบค ณเป นอย างส งมา ณ ท น และหว งว าผลจากการรายงานจะเป นประโยชน ต อการพ จารณาก าหนด ท ศทาง/ทบทวนเป าหมายการด าเน นงานของส าน กงานอธ การบด ในป ต อไป กองนโยบายและแผน ธ นวามคม 2554 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด บทสร ปส าหร บผ บร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ส าน กงานอธ การบด ได ด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประกอบด วย 2 ประเด นย ทธศาสตร ค อ พ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ และ พ ฒนางานบร การท ม ค ณภาพ ม ต วช ว ดความส าเร จของการด าเน นงานรวมท งส น 53 ต วช ว ด เป น ต วช ว ดของเป าประสงค จ านวน 3 ต วช ว ด และต วช ว ดของกลย ทธ จ านวน 50 ต วช ว ด โดยได ร บ จ ดสรรงบประมาณประจ าป รวม 215,535,190 บาท ม การใช จ ายเง นงบประมาณ รวม 141,661, บาท ค ดเป นร อยละ จากการประเม นผลความส าเร จของการด าเน นงาน พบว า ส าน กงานอธ การบด ด าเน นงานบรรล เป าหมายของต วช ว ดเป าประสงค ท ง 3 ต วช ว ด ด งน 1. บ คลากรในส งก ดได ร บการพ ฒนาศ กยภาพไม น อยกว า ร อยละ 70 ด าเน นงานได ร อยละ ความพ งพอใจของผ ร บบร การไม น อยกว า ร อยละ 80 ด าเน นงานได ร อยละ ความพ งพอใจของผ ใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศไม น อยกว า ร อยละ 75 ด าเน นงานได ร อยละ ผลจากการน าแผนไปส การปฏ บ ต ท ได มอบหมายให หน วยงาน(กอง) ร บผ ดชอบต วช ว ดกลย ทธ ของ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ส าน กงานอธ การบด ตามภารก จจ านวน 50 ต วช ว ด พบว าการด าเน นงานบรรล เป าหมายของต วช ว ด จ านวน 43 ต วช ว ด ค ดเป นร อยละ 86 ไม บรรล เป าหมาย จ านวน 7 ต วช ว ด ค ดเป นร อยละ 14 แยกเป น 1. ต วช ว ดท มอบหมายตามภารก จหล กของหน วยงาน(กอง) จ านวน 46 ต วช ว ด บรรล เป าหมาย 39 ต วช ว ด ค ดเป นร อยละ ไม บรรล เป าหมาย 7 ต วช ว ด ค ดเป นร อยละ ต วช ว ดท มอบหมายให 2 หน วยงาน(กอง) ได แก กองคล ง และกองนโยบายและแผน จ านวน 1 ต วช ว ด บรรล เป าหมาย 1 ต วช ว ด ค ดเป นร อยละ ต วช ว ดท มอบหมายให ก บ 3 หน วยงาน(กอง) ได แก กองคล ง กองบร หารงานบ คคล และกอง นโยบายและแผน จ านวน 3 ต วช ว ด บรรล เป าหมาย 3.ต วช ว ด ค ดเป นร อยละ 100 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด สารบ ญ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 หน า ค าน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร ส วนท 1 บทน า บร บทส าน กงานอธ การบด แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ 1 อ ตล กษณ 1 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ 2 เป าหมายด าเน นการ 4 ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน 5 ตารางแสดงผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามกลย ทธ ตารางแสดงผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามหน วยงาน ตารางแสดงผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด 7 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามโครงการ/ก จกรรม ส วนท 3 ผลการใช จ ายเง นงบประมาณ 15 ผลการเบ กจ ายงบประมาณเง นแผ นด น 15 ผลการเบ กจ ายงบประมาณเง นรายได 16 เอกสารอ างอ ง 17 ภาคผนวก สร ปผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานในส งก ดส าน กงานอธ การบด ภาคผนวก 1 กองกลาง ภาคผนวก 2 กองคล ง ภาคผนวก 8 กองบร หารงานบ คคล ภาคผนวก 16 กองนโยบายและแผน ภาคผนวก 20 กองพ ฒนาน กศ กษา ภาคผนวก 28 กองว เทศส มพ นธ ภาคผนวก 38 กองประชาส มพ นธ ภาคผนวก 42 กองศ ลปว ฒนธรรม ภาคผนวก 46 สร ปผลการประเม นความพ งพอใจของผ ร บบร การต อการให บร การ ภาคผนวก 49 ของหน วยงานในส งก ดส าน กงานอธ การบด สร ปผลการประเม นความพ งพอใจของผ ใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ภาคผนวก 52 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 1 บทน า 1.1 บร บทส าน กงานอธ การบด ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร จ ดต งข นตามกฎกระทรวง ณ ว นท 14 พฤศจ กายน 2549 และประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ณ ว นท 3 ต ลาคม 2550 ม หน วยงาน ภายในส งก ด 8 หน วยงาน ได แก 1. กองกลาง 2. กองคล ง 3. กองบร หารงานบ คคล 4. กองนโยบายและแผน 5. กองพ ฒนาน กศ กษา 6. กองว เทศส มพ นธ * 7. กองประชาส มพ นธ * 8. กองศ ลปว ฒนธรรม* 1.2 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงานอธ การบด ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช เป นกรอบ การด าเน นงานให ก บผ บร หารของหน วยงานในส งก ด ในการก าก บต ดตามผ ปฏ บ ต งานให ด าเน นงานตาม เป าหมาย ท ก าหนด โดยม สาระส าค ญด งน ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา สร างความเป นเล ศในการบร หารจ ดการองค กร ปณ ธาน ม งม นเป นผ น าในการบร หารจ ดการองค กรด วยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการตาม หล กธรรมาภ บาล ว ส ยท ศน เป นหน วยงานช นน าในการบร หารจ ดการองค กรและประสานพ นธก จด วยการพ ฒนาค ณภาพ อย างต อเน อง พ นธก จ 1. ถ ายทอดนโยบายของมหาว ทยาล ยส การปฏ บ ต 2. บร หารจ ดการองค กร และสน บสน นการด าเน นงานตามพ นธก จของมหาว ทยาล ย * หน วยงานจ ดต งภายใน รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ มาตรการ 1. พ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการ 1. เสร มสร างส ขภาวะเพ อ ให ม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาค ณภาพช ว ต เป าประสงค : เสร มสร างศ กยภาพ ของบ คลากร ต วช ว ด : บ คลากรในส งก ดได ร บ การพ ฒนาศ กยภาพไม น อยกว า ร อยละ 70 เป าประสงค : สน บสน น การ บร หารงาน ให บรรล ภารก จของ มหาว ทยาล ย ต วช ว ด : ความพ งพอใจของ ผ ร บบร การไม น อยกว าร อยละ พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ท กระด บ 3. สน บสน นการด าเน นงาน ท กภารก จของ มหาว ทยาล ย 1.1 สร างเสร มส ขภาวะท ด ให แก บ คลากร 1.2 ส งเสร มด านสว สด การและ สภาพแวดล อมให เอ อต อ การปฏ บ ต งาน 2.1 ปล กจ ตส าน กและการท างาน ร วมก น 2.2 จ ดท า Training Roadmap ส าหร บสายว ชาการ 2.3 จ ดท า Training Roadmap ส าหร บสายสน บสน น 2.4 พ ฒนาค ณว ฒ ทางการศ กษา และต าแหน งว ชาการ พ ฒนาผ บร หารสายเล อด ใหม 3.1 จ ดก จกรรมด านอน ร กษ ส งแวดล อมและ ศ ลปว ฒนธรรมร วมก บ ช มชนอย างต อเน อง 3.2 ศ กษาค นคว าผสมผสาน เทคโนโลย ก บภ ม ป ญญา ท องถ น 3.3 เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม ส สากล 3.4 จ ดต งศ นย อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม 3.5 ประชาส มพ นธ เช งร ก 3.6 แนะแนวการศ กษาเช งร ก 3.7 หารายได จากส นทร พย และ องค ความร ท บ คลากรม อย 3.8 เตร ยมความพร อมน กศ กษา ส โลกอาช พ 2 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ มาตรการ 3.9 ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ในการเร ยน การท างาน และการด ารงช ว ต 3.10 สร างเสร มส ขภาวะท ด ให แก น กศ กษา 3.11 พ ฒนาองค กรน กศ กษา ให เข มแข ง 3.12 สร างความร วมม อก บ ศ ษย เก า 4. พ ฒนาค ณภาพการ 4.1 ปฏ บ ต งานตามภารก จของ ปฏ บ ต งานตามภารก จ หน วยงานในส งก ดให ม หน วยงาน ประส ทธ ภาพและได มาตรฐาน 4.2 สน บสน นให ท กหน วยงาน ในส งก ดย ดหล ก PDCA ในการปฏ บ ต งาน 4.3 ส งเสร มให ท กหน วยงานม ค ม อการปฏ บ ต งานท ช ดเจน 4.4 ส งเสร มให ม การใช 2. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ท เหมาะสม เป าประสงค : พ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสม ต วช ว ด : ความพ งพอใจของผ ใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศไม น อยกว าร อยละ 75 1 จ ดหาระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย ทร พยากรร วมก น 1.1 จ ดหาซอฟแวร / ระบบปฏ บ ต การมาใช ใน การปฏ บ ต งาน 1.2 พ ฒนาและปร บปร ง ซอฟแวร /ระบบปฏ บ ต การ ให ม ประส ทธ ภาพย งข น 1.3 ส งเสร มและสน บสน นให ท ก หน วยงานพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศใน การปฏ บ ต งาน 3 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ มาตรการ 2. สร างฐานข อม ลส าหร บ 2.1 ส งเสร มและพ ฒนา การบร หารและการ ฐานข อม ลเพ อเพ ม บร การ ประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต งาน 2.2 ส งเสร มการใช ฐานข อม ล จากระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ม อย ร วมก น 4 เป าหมายด าเน นการ ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค /กลย ทธ เป าหมายด าเน นการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค : เสร มสร างศ กยภาพของบ คลากร 1.1 เสร มสร างส ขภาวะเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ต 1 2* 1.2 พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรท กระด บ 5 10* เป าประสงค : สน บสน น การบร หารงาน ให บรรล ภารก จของมหาว ทยาล ย 1.3 สน บสน นการด าเน นงานท กภารก จของมหาว ทยาล ย 12 13* 1.4 พ ฒนาค ณภาพการปฏ บ ต งานตามภารก จหน วยงาน 3 21 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : พ ฒนางานบร การท ม ค ณภาพ เป าประสงค : พ ฒนาระบบเท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks