บ นท กข อม ลถ กต อง ฉ บไว ท นใจล กค า - PDF

Description
โครงสายบ งค บบ ญชา นายส ท ศน ป ทมส ร ว ฒน ความหมายส ญล กษณ ค าขว ญกล ม ผ ว าการการไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย(ผวก.) ร ปคนจ บม อ : ความร วมแรงร วมใจเป นหน งเด ยว แสงไฟ : พล งแห งความสาเร จ จดทะเบ ยนกล ม

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 12 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงสายบ งค บบ ญชา นายส ท ศน ป ทมส ร ว ฒน ความหมายส ญล กษณ ค าขว ญกล ม ผ ว าการการไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย(ผวก.) ร ปคนจ บม อ : ความร วมแรงร วมใจเป นหน งเด ยว แสงไฟ : พล งแห งความสาเร จ จดทะเบ ยนกล ม ว นท 9 เมษายน 2551 เลขทะเบ ยน GS1247/ จดทะเบ ยนก จกรรม ว นท 19 ก นยายน 2555 เลขทะเบ ยน AGS 1247/0408-1/ Q0 ภารก จหน วยงาน นายพ นส ข โตชนาการ รองผ ว าการบ ญช และการเง น (รวบ.) ผล ตไฟฟ า ส งไฟฟ าและจ าหน าย ไฟฟ าให เพ ยงพอ ห วงใยช มชนและ ส งแวดล อม นางดน นาถ ส วรรณานนท ผ ช วยผ ว าการบ ญช (ชบบ.) นางปราณ จ ตว บ ลย ผ อานวยการฝ ายบ ญช และงบประมาณสายงานระบบส ง (อบส.) นายแสงเง น สระวาส ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายบ ญช และงบประมาณสายงานระบบส ง ส วนกลาง (ช.อบส.-สก.) นายมณเฑ ยร ธนว ว ฒน ห วหน ากองบ ญช งานระบบส ง (กบส-บ.) บร หารงานบ ญช งบประมาณ การเง น ให ได มาตรฐานสากล บร หารบ ญช งบประมาณ ตรวจสอบเอกสารการจ ายเง น สายงานระบบส ง บร หารงานด านบ ญช ทร พย ส น คร ภ ณฑ ว สด สารอง คล ง ค าขายไฟ ตรวจสอบและปร บปร งบ ญช จ ดท า รายละเอ ยดประกอบงบการเง นของสายงานระบบส ง UNITY บ นท กข อม ลถ กต อง ฉ บไว ท นใจล กค า ท ต งกล ม อาคาร ท.100 ห อง 353/1 1 นางสก ณา ธรรมสนอง เลขาน การกล ม การศ กษา: ปร ญญาตร อาย 43 ป อาย งาน 22 ป หน าท : งานบ ญช ทร พย ส นระบบส ง ประสบการณ QC 3 คร ง สมาช กกล มและหน าท นางน ยมพร บ ญเศษ ประธานกล ม การศ กษา: ปร ญญาตร อาย 46 ป อาย งาน 23 ป หน าท : งานบ ญช ว สด สารองคล ง ประสบการณ QC 3 คร ง น.ส.กนกพร ภาคย ส ภาพ รองประธานกล ม การศ กษา: ปร ญญาตร อาย 36 ป อาย งาน 11 ป หน าท : งานบ ญช ขายไฟ ประสบการณ QC 3 คร ง ท ปร กษากล ม นายว ฒ ศ กด ธรรมร กษ วก.9 กบส-บ. นายก ณฑ ชนก เฉลยถ อย สมาช กกล ม การศ กษา: ปร ญญาตร อาย 25 อาย งาน 1 ป หน าท : งานบ ญช คร ภ ณฑ ประสบการณ QC 1 คร ง นางดวงฤท ย ท พยประภาสก ล สมาช กกล ม การศ กษา: ปวส. อาย 46 ป อาย งาน 23 ป หน าท : งานตรวจสอบหน ส น คร ภ ณฑ ประสบการณ QC 3 คร ง สร ปข อม ล สมาช ก จานวนสมาช ก อาย เฉล ย อาย งานเฉล ย การศ กษา ประสบการณ ทา QC 5 คน 39 ป 16 ป ปวส.-ปร ญญาตร คร งท 3 2 ภารก จหล กของสมาช กกล มและผลงาน QCC กล ม ควบค มด แลบ ญช ว สด สารองคล งของสายงานระบบส ง ควบค มด แลบ ญช ทร พย ส นของสายงานระบบส ง ควบค มด แลบ ญช คร ภ ณฑ ของสายงานระบบส ง ก จกรรมท ผ านมา คร งท 1 ป 2551 ลดเวลาในการตรวจสอบกระทบยอดบ ญช ระหว างหน วยงาน กฟผ.กล มไม สามารถร กษามาตรฐานได และไม ได จ ดทาก จกรรมค ณภาพต อเน องใน ป 2552,2553 เน องจาก กฟผ. เปล ยนระบบงานบ นท กบ ญช ใหม คร งท 2 ป 2554 ลดเวลาในการจ ดท ารายงานว สด สารอง คล งสายงานระบบส งข นตอนการจ ดเร ยงข อม ลว สด สารอง คล ง ว สด ส ารองคล งท ไม เคล อนไหว และจ ดท ารายงาน (ข นตอนท 5,7,9) กล มสามารถร กษามาตรฐานได 3 3 กล มพ จารณาค ดเล อกห วข อป ญหาจาก 1. นโยบายผ บร หาร 1.3 นโยบาย อบส. ประจ าป 2555 สน บสน น ข อม ลด านบ ญช และงบประมาณ และการจ ดทา รายงานให ถ กต องและท นเวลา การค ดเล อกห วข อป ญหา 1.1 นโยบายและแนวทางการพ ฒนาองค กร กฟผ. และ ค ม อการกาก บด แลก จการท ด ในห วข อ แนวทางการ ปฏ บ ต ท ด เก ยวก บรายการทางบ ญช และการเง น โดยม สาระสาค ญ ด งน การบ นท กรายการบ ญช ถ กต องครบถ วน ผ บร หารสามารถนารายงานมาว เคราะห ข อม ลเพ อการ บร หารได โดยม ข อม ลถ กต องและการใช งานง าย รายการทางบ ญช ต องเป นจร งม เอกสารประกอบครบถ วน ม 1.2 นโยบาย รวบ.ประจ าป 2555 ให ผ บร หาร และ หน วยราชการท เก ยวข อง ได ร บข อม ลด านบ ญช และการเง นท ถ กต องครบถ วน ม ค ณภาพ และ ท นเวลา งเน นการบ นท กรายการบ ญช ให ถ กต อง เป นจร ง และม เอกสารประกอบครบถ วน 2.แนวทางอ นประกอบการพ จารณา ด งน 2.1 เป นป ญหาท ม ข นตอนการทางานมาก 2.2 เป นป ญหาท ใช เวลามากในการทางาน 2.3 ม ผลกระทบต อสมาช กกล มและหน วยงาน 2.4 เป นป ญหาท สมาช กกล มแก ไขได 4 กล มให สมาช กเสนอห วข อ ป ญหางานในหน าท กล มค ดเล อกห วข อป ญหาได ด งน 1. ใช เวลามากในการจ ดทารายงานต ดตามใบโอนคร ภ ณฑ สายงานระบบส งท ไม ปรากฎผ ร บผ ดชอบในระบบงาน AM การจ ดทารายงานเก ดจากการนาข อม ลท เก ยวข องจากหลาย Module มาดาเน นการจ ดทาให ได รายงานตามร ปแบบท ต องการ ม ผลให ใช เวลามากในการจ ดท า (เฉล ย 376 นาท /เด อน) ผลกระทบท เก ดข น จ ดส งรายงานให หน วยงานท เก ยวข องได ล าช า( 2 ว น) 1.คร ภ ณฑ -AM 2.PO. ว นท ร บของ-LIM 3.Cost center- อกว 4.รายงาน ว ธ การจ ดทารายงานโดยนาข อม ล 1,2 และ 3 มาจ ดเร ยงให ได ข อม ลตามท ต องการและ นาไปจ ดทารายงาน ผ รวบรวมข อม ล; ค ณน ยมพร ท มาของข อม ล; จาก หบวส-บ. ข อม ลเด อน ; ก มภาพ นธ กรกฎาคม 2 ใช เวลามากในการตรวจสอบบ ญช ต งพ ก GR/IR สายงานระบบส ง การตรวจสอบบ ญช ต งพ ก GR/IR สายงานระบบส ง ตรวจสอบข อม ล PO.ท ละรายการในระบบงาน SAP ม ผลให ใช เวลา มากในการตรวจสอบ (เฉล ย 224 นาท /เด อน) ผลกระทบท เก ดข น บางเด อนไม สามารถปร บปร งข อม ลได ท นภายใน เด อนท เก ดข อม ลผ ดพลาด ทาให การบ นท กบ ญช กฟผ. ไม ถ กต อง 1.ข อม ลบ ญช ต งพ ก GR/IR 2.ค ย เลขท PO. 3. แสดงข อม ลตาม PO. และ Item 4. แสดงข อม ลการบ นท กบ ญช ว ธ การตรวจสอบบ ญช GR/IR โดยนาข อม ลท Export จากระบบ SAP มาตรวจสอบความผ ดปกต แล วนา รายการท ผ ดปกต น นมาตรวจสอบ โดยค ย เลขท PO.ใน ระบบ SAP เพ อด ข อม ลท เก ยวข อง ผ รวบรวมข อม ล; ค ณน ยมพร ท มาของข อม ล; จาก หบวส-บ. ข อม ลเด อน ; ก มภาพ นธ กรกฎาคม 3. ใช เวลามากในการตรวจสอบและปร บปร งTable งานโอนระหว างก อสร างข นทร พย ส น การตรวจสอบ และปร บปร งTable งานโอนระหว างก อสร างข นทร พย ส น ตรวจสอบข อม ล Table งานโอนท ละรายการ และ ข อม ลบาง รายการต องจ ดส งให หน วยงานอ น (กนย-บ.) ดาเน นการ ม ผลให ใช เวลามากในการตรวจสอบ (เฉล ย 396 นาท /เด อน) ผลกระทบท เก ดข น บางเด อนไม สามารถโอนงานระหว างก อสร างข นทร พย ส นได ท นภายในเด อน ทาให การบ นท กค าเส อมราคาในเด อนไม ถ กต อง 1.1ข อม ล Table งานโอน 2.โปรแกรม MAS AUC 1.2 ข อม ลงานระหว างก อสร าง 3.ข อม ล ERROR ข นตอนท 4 ดาเน นการ โดย กนย-บ. แจ ง กนย-บ ขอเปล ยน Logical Cost Center ว ธ การตรวจสอบ และปร บปร งTable งานโอน ระหว างก อสร างข นทร พย ส น โดยนาข อม ลข อ 1.1 และ 1.2 มาตรวจสอบหากพบข อผ ดพลาด ดาเน นการแก ไขก อนนาเข าประมวลผลด วย โปรแกรม MAS AUC หากพบข อม ล ERROR ให ตรวจสอบและแจ ง กนย-บ.ดาเน นการ ผ รวบรวมข อม ล; ค ณสก ณา ท มาของข อม ล; จาก หบทส-บ. ข อม ลเด อน ; ก มภาพ นธ กรกฎาคม ตารางการใช เวลาท างานของแต ละห วข อป ญหา ห วข อป ญหา ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 รวม เฉล ยต อ เด อน 1. ใช เวลามากในการจ ดท ารายงานต ดตาม ใบโอนคร ภ ณฑ สายงานระบบส งท ไม ปรากฎ ผ ร บผ ดชอบในระบบงาน AM 2. ใช เวลามากในการตรวจสอบบ ญช ต งพ ก GR/IR สายงานระบบส ง , ใช เวลามากในการตรวจสอบและปร บปร ง Table งานโอนระหว างก อสร างข นทร พย ส น , กราฟแท งแสดงเวลาท ใช ของแต ละห วข อป ญหา เวลาเฉล ย ( นาท ) ห วข อป ญหา ป ญหาท งสามห วข อ ด าเน นการจ ดท าเด อนละคร ง การตรวจสอบ และปร บปร ง TABLE งานโอนระหว างก อสร างข น ทร พย ส นใช เวลามากท ส ด กล มย งไม ค ดเล อกเป นห วข อก จกรรมเน องจาก ย งม เกณฑ อ นไว ประกอบการพ จารณา 8 ตารางค ดเล อกห วข อป ญหา ห วข อป ญหา ผลกระทบ ความ เร งด วน ความเป นไป ได ในการ แก ไขป ญหา เวลาท ใช เฉล ยต อ เด อน รวม คะแนนท ได ลาด บความ สาค ญของ ป ญหา ใช เวลามากในการจ ดทารายงานต ดตามใบโอนคร ภ ณฑ สายงาน ระบบส งท ไม ปรากฎผ ร บผ ดชอบในระบบงาน AM / / / / 2. ใช เวลามากในการตรวจสอบบ ญช ต งพ ก GR/IR สายงานระบบ ส ง 3. ใช เวลามากในการตรวจสอบและปร บปร ง Table งานโอน ระหว างก อสร างข นทร พย ส น คะแนน ผลกระทบ ความเร งด วน 1 ไม ม ผลกระทบ 2 กระทบสมาช กกล ม 3 4 กระทบสมาช กกล มและ หน วยงาน กระทบสมาช กกล ม หน วยงาน และองค กร เกณฑ การให คะแนน แล วเสร จภายใน 1 ป แล วเสร จภายใน 10 เด อน แล วเสร จภายใน 8 เด อน แล วเสร จภายใน 6 เด อน การค ดเล อกห วข อป ญหา ความเป นไปได ในการ แก ป ญหา กล มไม สามารถ แก ไขได แก ไขได โดยกล มไม เก น 50 % ภายใน 1 ป แก ไขได โดยกล มเก น 75% ภายใน 1 ป แก ไขได โดยกล มเก น 75 % ภายใน 6 เด อน / / / / 96 3 / / / / เวลาท ใช จร งเฉล ย ต อเด อน ไม เก น 100 นาท ไม เก น 200 นาท ไม เก น 300 นาท เก น 300 นาท รวมคะแนนท ได เก ดจาก ผลค ณของคะแนนแต ละเกณฑ ก จกรรมท กล มเล อกท า ลดเวลาในการจ ดท า รายงานต ดตามใบโอน คร ภ ณฑ สายงานระบบส งท ไม ปรากฎผ ร บผ ดชอบใน ระบบงาน AM 9 9 ความสาค ญของรายงานต ดตามใบโอนคร ภ ณฑ สายงานระบบส งท ไม ปรากฎผ ร บผ ดชอบในระบบงาน AM เป นรายงานท แจ งให หน วยงานท เก ยวข องต ดตามคร ภ ณฑ ท ย งไม ได จ ดท าใบโอนคร ภ ณฑ เพ อให คร ภ ณฑ ม ผ ร บผ ดชอบตามระเบ ยบ กฟผ. ฉบ บท 26 ว าด วยการพ สด ส วนท 6 ข อ ต อสมาช กกล ม ต อล กค า ต อองค กร ม ลเหต จ งใจในการท าก จกรรม QUALITY ร ปแบบ/ว ธ การจ ดทารายงานม ข นตอนซ บซ อน ทาให เก ดข อผ ดพลาด( 25 คร ง/6 เด อน) MORALE เก ดความเม อยล าในการจ ดทารายงานเน องจากใช เวลามากเฉล ย 376 นาท ต อเด อน ETHIC เป นการดารงไว ซ งเก ยรต และจรรยาบรรณของว ชาช พบ ญช พ.ศ.2553 ฉบ บท 19 ข อ 20 ผ ประกอบการว ชาช พ บ ญช ต องใช เวลาและทร พย ส นขององค กรท ตนส งก ดให เก ดประโยขน ส งส ด (ใช เวลาจ ดทาเฉล ย 376 นาท /เด อน) DELIVERY ใช เวลามากในการจ ดทารายงาน ทาให จ ดส งให หน วยงานท เก ยวข องล าช า ( 2 ว น) POLICY เพ อสนองนโยบาย รวบ.และ อบส.ให ม การบ นท กข อม ลด านบ ญช อย างถ กต อง ครบถ วน COST ค าใช จ ายในการซ อว สด ส นเปล อง เช น กระดาษ หม กพ มพ เพ มข นเน องจากต องพ มพ รายงานมาตรวจสอบท ก คร งท พบข อผ ดพลาด 10 ค าจ าก ดความ คร ภ ณฑ ใบโอนคร ภ ณฑ (แบบ กฟผ-พด.40) SAP MODULE ระบบงาน AM Cost center ส งของท ม ราคาขณะได มาเก นกว า 10,000 บาทข นไปต อหน วยหร อ ต อช ด คงทนถาวร อาย การใช งานเก นกว า 1 ป ข นไป หล กฐานท ใช ในการร บ-โ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks