מדפסת לייזר בשחור-לבן - PDF

Description
ML-1640 Series ML-2240 Series מדפסת לייזר בשחור-לבן מדריך למשתמש דמיינו את האפשרויות תודה שרכשתם מוצר של.Samsung כדי לקבל שירות מלא יותר, אנא רשמו את המוצר שלכם באתר המאפיינים

Please download to get full document.

View again

of 81
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 42 | Pages: 81

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ML-1640 Series ML-2240 Series מדפסת לייזר בשחור-לבן מדריך למשתמש דמיינו את האפשרויות תודה שרכשתם מוצר של.Samsung כדי לקבל שירות מלא יותר, אנא רשמו את המוצר שלכם באתר המאפיינים של מוצר הלייזר החדש שברשותך ההתקן החדש שברשותך מצויד במספר מאפיינים מיוחדים המשפרים את איכות המסמכים שאתה מדפיס. בעזרת ההתקן החדש באפשרותך לבצע: מאפיינים מיוחדים הדפסה באיכות מעולה ובמהירות גבוהה הדפסה ברזולוציה של עד 1,200 x 600 dpi )אם אתה משתמש בפסיק כמפריד אלפים במספרים בני 4 ספרות(. הדפסה של נייר בגודל A4 במהירות של 16 עמודים לדקה )ML-2240 Series( עמודים לדקה 22,)ML-1640 Series( ונייר בגודל Letter במהירות של עד 17 עמודים לדקה )ML-2240 Series( עמודים לדקה 23,)ML-1640 Series( בהתקן שברשותך. טיפול בסוגים שונים ומרובים של חומרי הדפסה המגש ל- 150 גיליונות תומך בנייר רגיל מסוגים שונים, נייר חברה, מעטפות, מדבקות, חומר הדפסה מותאם אישית, גלויות ונייר כבד. חיסכון בזמן ובכסף באפשרותך להדפיס מספר עמודים על-גבי גיליון נייר יחיד כדי לחסוך בנייר. התקן זה חוסך בחשמל באופן אוטומטי על-ידי הפחתת צריכת החשמל כאשר אינו בשימוש. הדפסה בסביבות שונות ניתן להדפיס ממערכות ההפעלה Windows 2000 ו- XP/2003/Vista,Windows וכן ממערכות Linux ו- Macintosh. ההתקן מצויד בממשק.USB יצירת מסמכים מקצועיים הדפס סימני מים. באפשרותך להתאים אישית מסמכים באמצעות מילים, כגון סודי . ראה סעיף תוכנה. הדפס כרזות. הטקסט והתמונות בכל עמוד של המסמך מוגדלים ומודפסים על-גבי מספר גיליונות נייר, ולאחר מכן תוכל להדביק אותם זה לזה ליצירת כרזה. ראה סעיף תוכנה. באפשרותך להשתמש בטפסים מודפסים מראש ובנייר חברה יחד עם נייר רגיל. ראה סעיף תוכנה. _המאפיינים של מוצר הלייזר החדש שברשותך ML-2240 = = ML-1640 = = מאפיינים לפי דגמים התקן זה תוכנן לענות על כל צורכי המסמכים. מאפיינים בסיסיים של התקן זה כוללים: USB 2.0 Full speed הדפסה דו-צדדית )ידנית( )=: כלול( מאפיינים אודות המדריך למשתמש מדריך זה למשתמש מספק מידע להיכרות בסיסית עם ההתקן כמו גם הסבר מפורט לכל שלב במהלך השימוש הממשי. המדריך יסייע הן למשתמשים חדשים והן למשתמשים מקצועיים לצורכי התקנה ושימוש. במדריך זה נעשה שימוש במונחים מסוימים לחילופין, כדלהלן: המונח 'מסמך' מקביל למונח 'מסך מקור'. המונח 'נייר' מקביל למונח 'חומרי הדפסה' או 'חומרים להדפסה'. ההסברים במדריך זה למשתמש מתייחסים בעיקר לדגם.ML-2240 Series ייתכן שאיורים מסוימים יהיו שונים בדגם.ML-1640 Series הטבלה שלהלן מתארת את המוסכמות במדריך זה: מוסכמה תיאור דוגמה הדגשה הערה לטקסט שעל-גבי התצוגה או לכיתוב ממשי על ההתקן. מספקת מידע נוסף או מפרטים מפורטים אודות פונקציה או מאפיין בהתקן. התחל תבנית התאריך עשויה להשתנות ממדינה למדינה. זהירות משמשת לצורך מתן מידע למשמשים אודות הגנה על ההתקן מפני תקלות או נזק מכני. אל תיגע בחלק התחתון הירוק של מחסנית הטונר. הערת שוליים )ראה עמוד 1 לקבלת מידע נוסף.( מספקת מידע מפורט יותר אודות מילים או ביטויים מסוימים. מנחה את המשתמשים לעיין בעמוד מסוים לקבלת מידע נוסף מפורט. א. עמודים לדקה )ראה עמוד 1 לקבלת מידע נוסף.( המאפיינים של מוצר הלייזר החדש שברשותך_ איתור מידע נוסף תוכל למצוא מידע אודות התקנה ושימוש בהתקן במקורות הבאים, המודפסים או המוצגים על-גבי המסך. מדריך להתקנה מהירה מספק מידע אודות התקנת ההתקן ולשם כך עליך לפעול לפי ההנחיות במדריך כדי להכין את ההתקן. מדריך מקוון למשתמש מספק הנחיות שלב-אחר-שלב לשימוש בכל המאפיינים של ההתקן ומכיל מידע אודות תחזוקת ההתקן, פתרון בעיות והתקנת אביזרים. כמו כן, המדריך המקוון למשתמש כולל סעיף תוכנה, המספק מידע אודות הדפסת מסמכים בהתקן ממגוון מערכות הפעלה וכן הנחיות לשימוש בתוכניות השירות הכלולות. באפשרותך לגשת למדריך למשתמש בשפות אחרות מהתיקייה M anual שבתקליטור תוכנת המדפסת. עזרה של מנהל התקן המדפסת מספקת מידע עזרה עבור המאפיינים של מנהל התקן המדפסת וכן הוראות להגדרת מאפייני ההדפסה. לגישה למסך העזרה של מנהל התקן המדפסת, לחץ על עזרה בתיבת הדו-שיח של מאפייני המדפסת. אם ברשותך גישה לאינטרנט, תוכל להיכנס לאתר האינטרנט של S amsung בכתובת w ww.samsungprinter.com לקבלת עזרה, תמיכה, מנהלי התקן מדפסת, מדריכים למשתמש ומידע אודות הזמנות. אתר Samsung 4 _המאפיינים של מוצר הלייזר החדש שברשותך מידע בטיחות סמלי בטיחות ואמצעי זהירות חשובים משמעות הסמלים והסימנים במדריך למשתמש זה: אזהרה זהירות זהירות סכנות או נהלי שימוש לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית או למוות. סכנות או נהלי שימוש לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית קלה או נזק לרכוש. לצמצום הסכנה להתלקחות, פיצוץ, התחשמלות או פגיעה גופנית בעת שימוש בהתקן, ציית לאמצעי הזהירות הבסיסיים לבטיחות: אל תנסה לבצע. אל תפרק. אל תיגע. ציית להנחיות במדויק. נתק את תקע החשמל מהשקע בקיר. ודא שההתקן מוארק למניעת התחשמלות. התקשר לשירות לקבלת עזרה. סמלי אזהרה אלה מופיעים למניעת פגיעה בך ובאנשים אחרים. ציית להם במדויק. לאחר קריאת סעיף זה, שמור אותו במקום בטוח לעיון בעתיד. יש לעיין בהוראות ולהבין אותן. 1. פעל בצורה שקולה והגיונית בזמן השימוש במכשירי חשמל. 2. פעל לפי האזהרות וההוראות המופיעות על המכשיר ובתיעוד המצורף למכשיר אם נוצר הרושם שהוראת הפעלה סותרת את המידע הבטיחותי, יש להתייחס למידע הבטיחותי. ייתכן שלא הבנת את הוראת ההפעלה. אם אינך יכול לפתור את בעיית הסתירה בין ההוראה והמידע הבטיחותי, עליך ליצור קשר עם נציג המכירות או נציג השירות שלך לקבלת עזרה. 5. נתק את המכשיר משקע החשמל לפני הניקוי. אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים או בתרסיסים. השתמש רק במטלית לחה לניקוי. אין להניח את המכשיר על עגלה, מעמד או שולחן שאינם יציבים. המכשיר עלול ליפול ולגרום לנזק חמור. 6. אין להניח את המכשיר על, ליד, או מעל רדיאטור, תנור חימום, מזגן או פתח אוורור. 7. אין להניח חפץ כלשהו על כבל החשמל. אין להעמיד את המכשיר במקום שבני-אדם עלולים לדרוך על כבל החשמל אין לגרום לעומס יתר של שקעים חשמליים או כבל הארכה. עומס יתר עלול להפחית בביצועי המכשיר ולגרום לשריפה או התחשמלות. 10. אין לאפשר לחיות מחמד ללעוס את כבל החשמל או את כבלי הממשק של המחשב. 11. אין להחדיר חפצים כלשהם לתוך המכשיר דרך פתחי המארז או הארון. החפצים עלולים לגעת בנקודת מתח מסוכנות וליצור מצב של סכנת שריפה או התחשמלות. אין לשפוך נוזל מכל סוג שהוא על המכשיר או לתוכו. 12. על מנת לצמצם את סכנת ההתחשמלות, אין לפרק את המכשיר. כאשר נדרש תיקון, יש לקחת את המכשיר אל טכנאי שירות מוסמך. פתיחה או הסרה של מכסים עלול לחשוף אותך למתח חשמלי מסוכן או לסכנות נוספות. הרכבה-מחדש באופן שגוי עלולה לגרום להתחשמלות בפעם הבאה שבה ייעשה שימוש במכשיר. 13. יש לנתק את המכשיר מהמחשב ומשקע החשמל ולהעבירו לתיקון אצל טכנאי שירות מוסמך בהתאם לתנאים הבאים: כאשר חלק כלשהו של כבל החשמל, השקע או כבל חיבור ניזוק או שחוק. אם נשפך נוזל אל תוך המכשיר. אם המכשיר נחשף לגשם או למים. אם המכשיר אינו פועל כראוי גם לאחר שפעלת לפי ההוראות כנדרש. אם המכשיר הופל או שהמארז ניזוק. אם נראה שינוי פתאומי וניכר באופן פעולתו של המכשיר. מידע בטיחות_ א. :AWG קוטר תיל אמריקני 14. יש לכוונן רק את הבקרים/אמצעי הבקרה המופיעים בהוראות ההפעלה. כוונון שגוי של בקרים/אמצעי הבקרה אחרים עלול לגרום לנזק ולהצריך עבודה רבה של טכנאי שירות מוסמך כדי להחזיר את המכשיר למצב פעולה רגיל. 15. הימנע משימוש במכשיר בזמן סופת ברקים. קיימת אפשרות של סכנת התחשמלות מהברקים. אם ניתן, יש לנתק את הכבל משקע החשמל במשך סופת הברקים. 16. אם תדפיס דפים רבים ברציפות, משטח מגש הפלט עלול להתחמם. יש להיזהר שלא לגעת במשטח, ולהרחיק ילדים מהמשטח. 17. כדי להבטיח פעולה בטוחה, יש להשתמש בחוט החשמל שסופק עם המכשיר שלך. אם משתמשים בחוט חשמל ארוך משני מטר בשילוב עם מכשיר הפועל על 110 וולט, צריך חוט החשמל להיות במידה *AWG 16 או גדול ממנה. 18. שמור על הוראות אלה. הצהרת בטיחות לייזר המדפסת מאושרת בארה ב בהתאם לדרישות,DHHS 21 CFR תת-פרק J של פרק 1 עבור מוצרי לייזר מדרגה (Class (I I במקומות אחרים המדפסת מאושרת כמוצר לייזר מדרגה (Class I) I בהתאם לדרישות של.IEC 825 מוצרי לייזר מדרגה (Class (I I אינם נחשבים למסוכנים. מערכת הלייזר והמדפסת בנויות כך שאין לבני אדם חשיפה לקרינת לייזר גבוהה יותר מרמת הקרינה של דרגה I )I )Class בעת שימוש רגיל, בעת תחזוקה על ידי המשתמש, או בהתאם לתנאי שירות מומלץ. אזהרה אין להפעיל או לטפל במדפסת אם מכסה המגן הוסר מגוף הלייזר/הסורק. הקרן המשתקפת, אע פ שאינה גלויה לעין, עלולה להזיק לעיניים. יש לפעול בהתאם לאמצעי זהירות בסיסיים אלה בעת שימוש במוצר זה, כדי לצמצם את סכנת השריפה, התחשמלות ופציעה של בני אדם: 6 _מידע בטיחות בטיחות אוזון מכשיר זה מפיק אוזון בעת שימוש רגיל. הפקת האוזון אינה מהווה סכנה למפעיל. למרות זאת, מומלץ להפעיל את המכשיר באזור שהנו מאוורר היטב. אם יש לך צורך במידע נוסף אודות אוזון, עליך ליצור קשר עם משווק Samsung הקרוב למקום מגוריך. חיסכון בחשמל מדפסת זו מכילה טכנולוגיית שימור אנרגיה מתקדמת המפחיתה את תצרוכת החשמל כאשר המדפסת אינה בשימוש פעיל. כאשר המדפסת אינה מקבלת מידע במשך פרק זמן ארוך, תצרוכת החשמל מופחתת באופן אוטומטי. ENERGY STAR והסימן של ENERGY STAR הם סימנים מסחריים רשומים בארה ב. למידע נוסף על תוכנית ENERGY STAR בקר באתר האינטרנט.http://www.energystar.gov מיחזור אנא מחזר או סלק חומרי אריזה של מוצר זה באופן שלא אמור לגרום לנזק סביבתית. פליטות תדרי רדיו תקנות ה- FCC )רשות התקשורת הפדרלית של ארה ב( התקן זה תואם לפרק 15 של תקנות ה- FCC הפעלת ההתקן כפופה לשני התנאים הבאים: אסור שהתקן זה יגרום להפרעות שיביאו לשיבושים, ועל התקן זה לקלוט כל הפרעה המתקבלת על ידו, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי-רצויה. התקן זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקן דיגיטלי מדרגה (Class (B B בהמשך לפרק 15 של תקנות ה- FCC. מגבלות אלה נועדו להעניק הגנה סבירה נגד הפרעות שעלולות לגרום לנזק באזור מגורים. ציוד זה מייצר, משתמש ועלול להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם התקנתו והשימוש בו אינם בהתאם להוראות, עלול ההתקן לגרום להפרעות שיכולות לשבש תקשורת רדיו. בכל אופן, אין ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה במתקן מסוים. אם ציוד זה גורם להפרעה שיכולה לפגוע/לשבש את קליטת הרדיו או הטלויזיה, הפרעה שניתנת לקביעה על ידי הדלקה וכיבוי של הציוד, על המשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה בעזרת אחד מהאמצעים הבאים: לכוון מחדש או למקם מחדש את אנטנת הקליטה. להגדיל את המרחק בין הציוד והמקלט. לחבר את הציוד בשקע חשמלי הנמצא במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט. להתייעץ עם המשווק או עם טכנאי רדיו/טלויזיה מנוסה לקבלת עזרה. שינויים או שיפורים שאינם מאושרים במפורש על ידי היצרן האחראי לתאימות עלולים לבטל את ההרשאה שניתנה למשתמש להפעיל את הציוד. תקנות קנדיות בנושא הפרעת רדיו מתקן דיגיטלי זה אינו עולה על מגבלות דרגה (Class (B B של פליטת רעש רדיו ממתקן דיגיטלי כפי שנקבע בתקן הנוגע לציוד גורם-הפרעה הקרוי Apparatus Digital )מתקן דיגיטלי(, ICES-003 של התעשייה והמדע של קנדה. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: Appareils Numériques , ICES-003 édictée par l Industrie et Sciences Canada. מידע בטיחות_ 7 החלפת תקע מותאם )לבריטניה בלבד( חשוב הקו הראשי של מכשיר זה מצוידבתקע תקני 13 אמפר (BS1363) ונתיך 13 אמפר. בעת החלפת או בדיקת הנתיך, עליך להתקין מחדש את נתיך 13 אמפר המתאים. לאחר מכן, עליך להחזיר את מכסה הנתיכים למקומו. אם איבדת את מכסה הנתיכים,אל תשתמש בנתיך עד שיהיה ברשותך מכסה נתיכים אחר. אנא התקשר אל המשווק ממנו נרכש המכשיר. תקע 13 אמפר נמצא בשימוש נרחב בבריטניה ואמור להתאים. בכל אופן, במבנים מסוימים )ובמיוחד ישנים( אין שקעים עבור תקעים של 13 אמפר. עליך לרכוש מתאם תקע מתאים. אין להסיר את תבנית התקע. אם תסיר את תבנית התקע, עליך להיפטר ממנו ולסלק אותו באופן מיידי. לא ניתן לבצע חיווט מחדש של התקע ואתה עלול להתחשמל אם תכניס את התקע לשקע. אזהרה חשובה: יש צורך בהארקה עבור מכשיר זה. צבעי החוטים בקו החשמל הראשי הם: ירוק וצהוב: אדמה כחול: ניטרלי חום: חי אם החוטים בקו החשמל הראשי אינם מתאימים לצבעים המסומנים בתקע שלך, עליך לבצע את הפעולות הבאות: חבר את החוט הירוק והצהוב לפין המסומן או באות E ,או בסמל הבטיחות אדמה , או זה הצבוע בירוק וצהוב או בירוק. חבר את החוט הכחול לפין המסומן או באות N או שצבוע בשחור. עליך לחבר את החוט החום לפין המסומן או באות L או שצבעו אדום. יש צורך שנתיך 13 אמפר יימצא בתקע, במתאם, או בלוח החשמל. הצהרת תאימות )מדינות אירופה( אישורים והסמכות סימון CE המופיע על מוצר זה מסמל את הצהרת התאימות של Ltd. Samsung Electronics Co., עם הנחיות 93/68/EEC של האיחוד האירופי בהתאם לתאריכים הבאים: 1 ינואר, 1995: הנחיית מועצה 73/23/EEC הערכת חוקי המדינות החברות הקשורים לציוד בעל מתח נמוך. 1 ינואר, 1996: הנחיית מועצה (92/31/EEC) 89/336/EEC הערכת חוקי המדינות החברות הקשורים לתאימות אלקטרומגנטית. 9 מרץ, 1999: הנחיית מועצה 1999/5/EEC בנוגע לציוד רדיו וציוד מסוף לטלקומוניקציה וההכרה ההדדית בתאימות שלהם. הצהרה מלאה, המגדירה את ההנחיות הרלבנטיות ואת התקנים המומלצים ניתן להשיג מנציג Ltd..Samsung Electronics Co., 8 _מידע בטיחות מידע בטיחות_ תוכן העניינים המאפי
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks