การสารองและการก ค นข อม ล - PDF

Description
การสารองและการก ค นข อม ล (Backup & Restore) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 ข อม ลถ อเป นส งส ำค ญของระบบงำนห องสม ด หำกข อม ลส ญหำยหร อผ ดพลำด อำจส งผลถ งระบบงำน ห องสม ดจนไม สำมำรถให

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 19 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การสารองและการก ค นข อม ล (Backup & Restore) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 ข อม ลถ อเป นส งส ำค ญของระบบงำนห องสม ด หำกข อม ลส ญหำยหร อผ ดพลำด อำจส งผลถ งระบบงำน ห องสม ดจนไม สำมำรถให บร กำร และฐำนข อม ลทร พยำกรห องสม ดเส ยหำยได ด งน น บรรณำร กษ จ งควรร จ กกำร ส ำรองข อม ลและกำรก ค นข อม ล เม อเก ดป ญหำ เช น โปรแกรมเส ยหำย เคร องคอมพ วเตอร หร อฮำร ด สก ช ำร ด เส ยหำย บรรณำร กษ จะสำมำรถแก ไขป ญหำได และทำให สำมำรถให บร กำรได ตำมปกต การสารองข อม ล กำรส ำรองข อม ล (Backup) เป นกำรค ดลอกหร อท ำส ำเนำข อม ลไปย งส อบ นท กอ น เช น External Hard Drive, CD, DVD, Removable Drive เป นต น ระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. ได จ ดท ำระบบในกำรส ำรองข อม ล ได แก กำรส ำรองข อม ลท งหมด (full_backup) โดยจะท ำกำรส ำรองข อม ลทร พยำกรห องสม ดท งหมด ได แก ข อม ลบรรณำน กรม ข อม ลสมำช ก ข อม ลบร กำรย ม-ค น ข อม ลร ปภำพปกหน งส อ และร ปภำพสมำช ก ว ธ กำร สำรองข อม ล ม ข นตอนด งน 1. เป ด XAMPP Control Panel คล ก เพ อหย ดกำรทำงำนของฐำนข อม ล MySQL คล ก Stop MySQL คล ก Exit รอจน หล ง MySQL จะหำยไป แสดงว ำ MySQL ได หย ดท ำงำนแล ว จำกน นคล ก เพ อป ดหน ำจอด งกล ำว ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 2 2. ไปท My Computer คล กเล อกท Drive D ซ งเป น Drive ท เรำต ดต งระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. ไว ให หำโฟลเดอร web แล วด บเบ ลคล กท โฟลเดอร web จะปรำกฏโฟลเดอร xampp ด บเบ ลคล ก web คล ก Drive D จะปรากฏโฟลเดอร xampp 3. ด บเบ ลคล กโฟลเดอร xampp จะปรำกฏโฟลเดอร และไฟล ต ำงๆ ให ด บเบ ลคล กท โฟลเดอร security ด บเบ ลคล ก security ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 3 4. จะปรำกฏหน ำจอให ด บเบ ลคล ก full_backup ระบบจะเร มท ำกำรส ำรองข อม ลให รอจนระบบท ำกำร ส ำรองข อม ลเสร จเร ยบร อย จะปรำกฏหน ำต ำงส ด ำแสดงข อควำมแจ งเต อนข นมำ ให คล กท ป มใดๆ หน ำต ำงแจ ง เต อนจะถ กป ดไป น นค อ ระบบได สำรองข อม ลเร ยบร อยแล ว ด บเบ ลคล ก full_backup ภำพท 4 5. ในกำรสำรองข อม ล ระบบจะท ำกำรสร ำงโฟลเดอร backup ข นมำโดยอ ตโนม ต ไว ท ต ำแหน ง D:\web และไฟล ท ส ำรองจะถ กเก บไว ในโฟลเดอร _0957 ท ซ บโฟลเดอร full ซ ง _0957 หมำยถ ง ป ว น เด อน ( ) และเวลำท สำรองข อม ล (0957) โฟลเดอร ท เก บไฟล สารองข อม ล ข อม ลตาแหน งของโฟลเดอร สารอง ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 4 6. ในกำรสำรองข อม ล ให บรรณำร กษ ค ดลอก (Copy) โฟลเดอร backup ไปไว ย งส อบ นท กอ น เช น แผ น CD/DVD หร อ External Hard Drive หร อ Removable Disk เป นต น โดยเก บร กษำไว ส ำหร บใช ในกำรก ค น ข อม ล (Restore) ในกรณ ท ระบบหร อโปรแกรมเก ดกำรเส ยหำย Removable Disk ต วอย าง แสดงการค ดลอกโฟลเดอร backup ไปย ง Removable Disk 7. เม อส ำรองข อม ลเสร จเร ยบร อยแล ว ให กล บไปเป ด XAMPP Control Panel คล ก เพ อให ฐำนข อม ล MySQL ทำงำน ระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. จะสำมำรถใช งำนได ตำมปกต คล ก Start ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 5 ข อเสนอแนะในการสารองข อม ล กำรสำรองข อม ลจำกระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. ม ข อเสนอแนะท ควรส งเกต ด งน 1) กำรสำรองข อม ล ควรทำส ปดำห ละ 1 คร ง หร ออย ำงน อย 2 ส ปดำห ต อ 1 คร ง 2) เม อระบ บ ได ส ำรองข อม ลแล ว ให ส งเกตว ำกำรเก บข อม ลเป น โฟ ลเด อร แยกตำม ป -ว น-เด อน-เวลำ ข อม ลจะเพ มมำกข นเร อยๆ ด งน น ท กคร งท ม กำรสำรองข อม ลใหม ให ลบโฟลเดอร ข อม ลเด มออก จำกระบบและส อบ นท กอ นด วย เพ อประหย ดพ นท ในกำรจ ดเก บ อ กท งย งไม เก ดควำมส บสนในกำรก ค นข อม ล 3) กำรค ดลอก (Copy) ข อม ลท ส ำรองไว เพ อจ ดเก บในส อบ นท กอ น ให ค ดลอกท งโฟลเดอร backup เพ อให กำรเร ยกข อม ลกล บมำทำงำนได อย ำงสมบ รณ 4) กรณ ระบบไม สำมำรถหย ดกำรทำงำนของฐำนข อม ล MySQL ได เม อคล ก Stop ฐำนข อม ล MySQL จะ ปรำกฏข อควำม ในกรณ น ให ดำเน นกำร Stop ฐำนข อม ล MySQL โดย SCM อธ บำยในข อถ ดไป ข อความ Error ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 6 5) กำร Stop ฐำนข อม ล MySQL โดย SCM ให คล กท SCM จะปรำกฏหน ำจอ คล ก SCM เล อก คล ก MySQl คล ก Stop ตรวจสอบ ช องสถานะ (Status) ให คล กท MySQL จำกน นคล กท Stop the service ระบบจะเร มท ำงำนเพ อหย ดกำรท ำงำนของฐำนข อม ล MySQL ให รอส กคร เม อฐำนข อม ล MySQL หย ดกำรท ำงำน จะข นข อควำมว ำ Stop the service และช อง สถำนะ (Status) จะไม ปรำกฏค ำว ำ Started น นหมำยถ งระบบได หย ดกำรท ำงำนของฐำนข อม ล MySQL เร ยบร อยแล ว 6) ในกรณ เคร องคอมพ วเตอร ใช OS : Windows XP บำงเคร องอำจไม สำมำรถสำรองข อม ล (Backup) ได โดยให ตรวจสอบก อนว ำ ในเคร องคอมพ วเตอร ม โปรแกรม robocopy หร อไม ว ธ การตรวจสอบว าเคร องคอมพ วเตอร ม โปรแกรม robocopy หร อไม 1) คล ก Start เล อก Run คล ก Run จะปรำกฏหน ำจอ Run และพ มพ ค ำส ง cmd ในช อง Open คล ก OK จะปรำกฏหน ำต ำงให พ มพ robocopy คล ก Run พ มพ cmd คล ก OK ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 7 พ มพ robocopy 2) พ มพ robocopy เพ อให ระบบท ำกำรตรวจสอบว ำในเคร องม โปรแกรม robocopy หร อไม จำกน นกดป ม Enter จะปรำกฏหน ำต ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ภำพท 30 แสดงรายละเอ ยดว า ม robocopy ในเคร องแล ว ถ ำเคร องคอมพ วเตอร แสดงผลรำยละเอ ยดท แจ งว ำม โปรแกรม robocopy อย ในเคร องคอมพ วเตอร แล ว บรรณำร กษ สำมำรถทำกำรสำรองข อม ลตำมว ธ กำรท ได อธ บำยไว แล วข ำงต นได เลย ข อความแสดงรายละเอ ยดว า ไม ม robocopy ในเคร อง ต องต ดต งโปรแกรม rktools เพ มเต ม ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 8 ถ ำหน ำจอปรำกฏข อควำมด งข ำงบน แสดงว ำในเคร องคอมพ วเตอร ไม ม โปรแกรม robocopy ให ผ ใช งำนท ำกำรต ดต งโปรแกรม robocopy โดยเล อกช ดค ำส ง rktools ซ งม ให ไว ในแผ นซ ด โปรแกรมระบบงำน ห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. แล ว โดยด บเบ ลคล กไฟล rktools และทำตำมข นตอนกำรต ดต งโปรแกรมจนเสร จสมบ รณ บรรณำร กษ จ งจะสำมำรถทำกำรสำรองข อม ลได ตำมปกต การก ค นข อม ล เม อเก ดป ญหำก บข อม ล หร อควำมเส ยหำยก บเคร องคอมพ วเตอร ท ต ดต งโปรแกรมระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. ผ ใช งำนสำมำรถท ำกำรต ดต งระบบใหม และก ค นข อม ลโดยใช ไฟล ข อม ลท ส ำรองไว ให กล บมำใช งำนได ด งเด ม โดยไม ต องบ นท กข อม ลใหม ท งหมด ซ งกำรก ค นข อม ลม ข นตอน ด งน 1. กรณ ท โปรแกรมระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เก ดควำมเส ยหำยท งระบบ ให ท ำกำรต ดต งโปรแกรม ใหม โดยท ำตำมว ธ กำรต ดต งโปรแกรมด งท กล ำวไปแล ว จำกน นเร มท ำกำรก ค นข อม ลตำมว ธ กำรท อธ บำย ในกรณ ท เก ดกำรส ญหำยเฉพำะฐำนข อม ลสำมำรถดำเน นกำรซ อมแซม 2. เตร ยมส อบ นท กอ น (CD/DVD, Removable Drive, External Hard Drive) ท ผ ใช งำนจะส ำรอง ไฟล ข อม ลเก บไว เช อมต อก บคอมพ วเตอร ให เร ยบร อย 3. ท ำกำร Copy โฟลเดอร backup จำกส อบ นท กอ น ไปวำงไว ท D:\web ต วอย ำงข นตอนกำร Copy โฟลเดอร backup จำก Removable Drive ไปวำงไว ท D:\web คล กขวาโฟลเดอร Backup คล ก Removable Drive คล ก Copy ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 9 โฟลเดอร backup จะถ กวางท D:\web คล ก Local Disk (D:) คล กขวาเล อก Paste คล กเล อก โฟลเดอร web 4. หล งจำกท ำกำร Copy เร ยบร อยแล ว ให ด บเบ ลคล กโฟลเดอร backup และโฟลเดอร full ตำมล ำด บ จะปรำกฏหน ำจอแสดงโฟลเดอร ท ได ส ำรองข อม ลไว หำกพบโฟลเดอร หลำยโฟลเดอร ให ผ ใช งำนเล อกโฟลเดอร ท ต องกำรก ค นข อม ล โดยเล อกจำกว นท และเวลำท ต องกำร ซ งควรเล อกโฟลเดอร ล ำส ดเพรำะจะได ข อม ลท เป น ป จจ บ น ให ด บเบ ลคล กโฟลเดอร ท ต องกำรจะปรำกฏหน ำจอ ด บเบ ลคล ก โฟลเดอร backup แสดงโฟลเดอร ไฟล สารองข อม ล ด บเบ ลคล ก โฟลเดอร full ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 10 ไฟล สารองข อม ล ด บเบ ลคล ก โฟลเดอร ท ต องการก ค นข อม ล 5. ด บเบ ลคล กไฟล restore จะปรำกฎหน ำจอถำมย นย นว ำจะก ค นข อม ลใช หร อไม ถ ำย นย นให กดป ม Y ท ค ย บอร ด ถ ำไม ย นย นให กดป ม N กรณ น เรำจะก ค นข อม ลให กดป ม Y ท ค ย บอร ด ด บเบ ลคล กไฟล restore กดป ม Y ท ค ย บอร ด 6. หล งจำกกดป ม Y ท ค ย บอร ด ระบบจะเร มท ำกำรก ค นข อม ลให รอจนระบบท ำกำรก ค นข อม ลเสร จส น หน ำจอจะหย ดรอท Press any key to continue ให กดป มใดๆท ค ย บอร ด หน ำจอจะถ กป ดไป เป นอ นว ำระบบ ได ก ค นข อม ลเสร จเร ยบร อยแล ว ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 11 ภำพท 39 การซ อมแซมและการก ค นระบบ กำรซ อมแซมและกำรก ค นระบบ (Repair) จะใช ในกรณ ท โปรแกรมหร อระบบ เก ดกำรเส ยหำยจำกเหต ส ดว ส ย เช น กรณ ไฟด บขณะท ก ำล งใช งำนโปรแกรมอย เป นต น ซ งอำจท ำให เก ดป ญหำก บข อม ล หร อระบบ โปรแกรมบำงส วน ท ำให ใช งำนโปรแกรมได ไม สมบ รณ บำงเมน หร อบำงรำยกำรของระบบอำจไม สำมำรถใช งำนได ตำมปกต ล กษณะเช นน บรรณำร กษ สำมำรถใช กำรซ อมแซมและกำรก ค นระบบ (Repair) ได โดยม ว ธ และข นตอน กำรดำเน นกำร ด งน 1. ไปท My Computer คล กเล อกท Drive D ซ งเป น Drive ท เรำต ดต งระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. ไว ให หำโฟลเดอร web แล วด บเบ ลคล กท โฟลเดอร web จะปรำกฏโฟลเดอร xampp ด บเบ ลคล ก web คล กท Drive D จะปรากฏ โฟลเดอร xampp ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 12 2. ด บเบ ลคล กโฟลเดอร xampp จะปรำกฏโฟลเดอร และไฟล ต ำงๆ ให ด บเบ ลคล กท โฟลเดอร security ด บเบ ลคล ก security 3. จะปรำกฏหน ำจอให ด บเบ ลคล ก repair_obeclib_db ระบบจะเร มท ำกำรซ อมแซมและก ค นระบบ ให รอจนระบบทำกำรส ำรองข อม ลเสร จเร ยบร อย จะปรำกฏหน ำต ำงส ดำแสดงข อควำมแจ งเต อนข นมำให คล กท ป ม ใดๆ หน ำต ำงแจ งเต อนจะถ กป ดไป น นค อ ระบบได ถ กซ อมแซมและก ค นเร ยบร อยแล ว ด บเบ ลคล ก repair_obeclib_db ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 13 ภำพท หำกระบบโปรแกรมเก ดควำมเส ยหำยมำก จนกำรซ อมแซมและกำรก ค นระบบ (Repair) ย งไม สำมำรถ ทำให ระบบโปรแกรมกล บมำทำงำนได ตำมปกต บรรณำร กษ ต องท ำกำรต ดต งโปรแกรมใหม และท ำกำรก ค นข อม ล โดยทำตำมข นตอนว ธ กำรสำรองและก ค นข อม ล (Backup & Restore) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 14
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks