แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ ) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ ) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 17 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ ) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย างม ค ณภาพ ท งในด านสมรรถนะ การบร หารผลงาน และการพ ท กษ ระบบค ณธรรม เพ อให บ คคลากรองค การบร หารส วนต าบลท กต าแหน งม ความร ในขอบเขตภารก จหน าท ความร บผ ดชอบเฉพาะต าแหน ง ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต ราชการ ตลอดจนความประพฤต ปฏ บ ต ตนให เหมาะสมส าหร บต าแหน ง และบรรล ผลส มฤทธ ของทางราชการ เป นพน กงานส วนต าบลท ด ท ม ค ณธรรม โดยได ก าหนดหล กส ตรพ ฒนาในหลากหลายม ต อาท เช น ด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต งาน ด านพ ฒนาเก ยวก บงานใน หน าท ท ร บผ ดชอบเฉพาะต าแหน ง ด านการบร หารงาน ตลอดจนด านค ณธรรมและจร ยธรรม เป นต น คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบล ได ใช กรอบแนวทางการ พ ฒนาบ คลากรตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดราชบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บ การบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท 12 พฤศจ กายน 2545 ด าเน นการ รวมท ง ได ให ความส าค ญในการพ ฒนาบ คลากรด านการเม อง เพ อเพ มพ นความร ความสามารถ อ นจะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการในต าแหน งต างๆ ร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร สารบ ญ ส วนท 1 บทน า หน า - หล กการและเหต ผล 1 - ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา ขอบเขตและแนวทางในการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 2 ส วนท 2 แนวทางการพ ฒนาบ คลากร - แผนโครงสร างการบร หารงานขององค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง 3 - โครงสร างการจ ดแบ งส วนราชการและการบร หารงานบ คคลของ องค การบร หารส วนต าบล อ ตราก าล งและว ฒ การศ กษาพน กงานส วนต าบล 6 - แผนภ ม โครงสร างส วนราชการขององค การบร หารส วนต าบล การว เคราะห ศ กยภาพขององค การบร หารส วนต าบล ว ส ยท ศน ภารก จ จ ดม งหมาย ย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบล ส วนท 3 รายละเอ ยดแผนงาน/โครงการพ ฒนาบ คลากร ส วนท 4 หล กส ตรการพ ฒนา ส วนท 5 การต ดตามและประเม นผล 28-29 1. หล กการและเหต ผล ส วนท 1 บทน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดราชบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บ การบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท 12 พฤศจ กายน 2545 ก าหนดให องค การบร หาร ส วนต าบล ม การพ ฒนาผ ได ร บการบรรจ เข าร บราชการเป นพน กงานส วนต าบล ก อนมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผน ของทางราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของพน กงานส วนต าบล ในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานส วนต าบลท ด โดยองค การบร หารส วนต าบล ต อง ด าเน นการพ ฒนาให ครบถ วนตามหล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานส วน ต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) ก าหนด เช น การพ ฒนา ด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การฝ กอบรมใน ห องฝ กอบรม การฝ กอบรมทางไกล หร อการพ ฒนาตนเอง ก ได หากองค การบร หารส วนต าบลม ความประสงค จะ พ ฒนาเพ มเต ม ให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาของแต ละองค การบร หารส วนต าบลก ให กระท าได ท งน องค การบร หารส วนต าบลท จะด าเน นการจะต องใช หล กส ตรท คณะกรรมการ พน กงานส วนต าบล ก าหนดเป น หล กส ตรหล ก และเพ มเต มหล กส ตรตามความจ าเป นท องค การบร หารส วนต าบลพ จารณา เห นว าม ความเหมาะสม การพ ฒนาพน กงานส วนต าบลเก ยวก บการปฏ บ ต งานในหน าท ให องค การบร หารส วนต าบลสามารถ เล อกใช ว ธ การ พ ฒนาอ นๆ ได และอาจกระท าได โดยส าน กงานคณะกรรมการกลางพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.) ส าน กงาน คณะกรรมการพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) องค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อส าน กงาน คณะกรรมการ พน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) ร วมก บองค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อองค การ บร หาร ส วนต าบลต นส งก ด ร วมก บส วนราชการอ นหร อภาคเอกชนก ได และตามประกาศคณะกรรมการพน กงาน ส วนต าบลจ งหว ดราชบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท 12 พฤศจ กายน 2545 ก าหนดให องค การบร หารส วนต าบลจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการในต าแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดท าแผนการพ ฒนา พน กงานส วนต าบล ต องก าหนดตามกรอบของแผนแม บทการ พ ฒนาพน กงานส วนต าบล ท คณะกรรมการกลางพน กงาน ส วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให ก าหนดเป น แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ม ระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของ แผนอ ตราก าล งขององค การบร หารส วนต าบล น น เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว องค การบร หารส วนต าบลดอน กระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร จ งได จ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ข น เพ อใช เป นแนวทาง ในการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลดอน กระเบ อง เป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคลของ ผ บร หาร อ กท งย งเป นการ พ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากรองค การ บร หารส วนต าบลดอนตะโก ในการ ปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นการพ ฒนาบ คลากรและเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด และว ธ การปฏ บ ต งานตามล กษณะ งานท ได ร บผ ดชอบ 2. เพ อด ารงร กษาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพให อย ค องค กรตลอดไป 3. เพ อให บ คลากรท กคนได ร บการพ ฒนาด านค ณธรรม จร ยธรรม 4. เพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. เป าหมาย 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรในส งก ดองค การบร หารส วนต าบลดอน กระเบ อง ประกอบด วย พน กงาน ล กจ างประจ าและพน กงานจ างท กคน ได ร บการพ ฒนาการเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งานท กคน 1.2 เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรในส งก ดองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ท ได ร บการพ ฒนา การเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการป ฏ บ ต งาน สามารถน าความร ท ได ร บมาใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานเพ อ บร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามแนวทางการบร หารก จการบ านเม องท ด 4. ขอบเขตและแนวทางในการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร คณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลดอน กระเบ อง เห นสมควรให จ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร โดยให ม ขอบเขต เน อหาครอบคล มในม ต ด านต างๆ ด งต อไปน 1) การก าหนดหล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพ ฒนาพน กงานส วน ต าบล ให ม ความสอดคล องก บต าแหน งและระด บต าแหน งในแต ละสายงานท ด ารงอย ตามกรอบแผน อ ตราก าล ง 3 ป 2) ให บ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลดอน กระเบ อง ต องได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถใน หล กส ตรใดหล กส ตรหน ง หร อหลายหล กส ตรอย างน อย ป ละ 1 คร งหร อตามท ผ บร หารท องถ นเห นสมควร ด งน (1) หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ (2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง (4) หล กส ตรด านการบร หาร (5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม 3) ว ธ การพ ฒนาบ คลากร ให องค การบร หารส วนต าบลดอน กระเบ อง เป นหน วยด าเน นการเอง หร อ ด าเน นการร วมก บ ก.อบต. จ งหว ดราชบ ร หร อหน วยงานอ นโดยว ธ การพ ฒนาว ธ ใดว ธ หน งหร อหลายว ธ ก ได ตาม ความจ าเป น และความเหมาะสม ด งน (1) การปฐมน เทศ (2) การฝ กอบรม (3) การศ กษาหร อด งาน (4) การประช มเช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา (5) การสอนงาน การให ค าปร กษาหร อว ธ การอ นท เหมาะสม 4) งบประมาณในการด าเน นการพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลดอนตะโก ต องจ ดสรร งบประมาณ ส าหร บการพ ฒนาบ คลากรตามแผนการพ ฒนาบ คลากรอย างช ดเจนแน นอนโดยค าน งถ งความประหย ดค มค า เพ อให การพ ฒนาบ คลากรเป นไปอย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ ส วนท 2 แนวทางการพ ฒนาบ คลากร การก าหนดแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลดอนตะโก ได พ จารณา และ ให ความส าค ญบ คลากรในท กระด บท งคณะผ บร หาร, สภาองค การบร หารส วนต าบล, พน กงานส วนต าบลท ง 5 ส วน และพน กงานจ างขององค การบร หารส วนต าบลดอนตะโก เพ อให ได ร บการพ ฒนาประส ทธ ภาพท งทางด านการ ปฏ บ ต งาน, หน าท ความร บผ ดชอบ, ความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง, การบร หาร และ ค ณธรรมและจร ยธรรม ตามกรอบโครงสร างการแบ งส วนราชการ ด งน แผนภ ม โครงสร างการบร หารงานขององค การบร หารส วนต าบล องค การบร หารส วนต าบล สภา อบต. สมาช ก อบต.มาจากการเล อกต งโดยตรง จากประชาชน - ประกอบด วยสมาช กซ งมาจากการ เล อกต ง หม บ านละ 2 คน - กรณ อบต.ใดม 1 หม บ านให เล อกต ง สมาช กสภา อบต. หม บ านน น 6 คน -กรณ อบต.ใดม 2 หม บ านให เล อกต ง สมาช กสภา อบต. หม บ านน น 3 คน นายก อบต. มาจากการเล อกต งโดยตรงของประชาชน นายก อบต. อาจแต งต งบ คคลประกอบด วย 1.รองนายก อบต. จ านวน 2 คน 2.เลขาน การนายก อบต. 1 คน ประธานสภา อบต. 1 คน พน กงานส วนต าบล รองประธานสภา อบต. 1 คน สภา อบต. เล อกปล ด อบต.หร อสมาช กสภา อบต. 1 คนเป นเลขาน การสภา อบต. ปล ด อบต. ส วนอ น ๆ โครงสร างการจ ดแบ งส วนราชการและการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล การจ ดโครงสร างส วนราชการขององค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ประกอบด วย 1. ปล ดองค การบร หารส วนต าบล ม ปล ดองค การบร หารส วนต าบล (น กบร หารงาน อบต.) เป น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks