ศาสตราจารย น กส ทธ ค ว ฒนาช ย ท ปร กษาเลขาธ การ สวทน. ประธานกรรมการท ปร กษาทางว ชาการ บ ณฑ ตว ทยาล ยร วมพล งงานและส งแวดล อม มจธ. - PDF

Description
ศาสตราจารย น กส ทธ ค ว ฒนาช ย ท ปร กษาเลขาธ การ สวทน. ประธานกรรมการท ปร กษาทางว ชาการ บ ณฑ ตว ทยาล ยร วมพล งงานและส งแวดล อม มจธ. STI Policy Forum 21 ธ นวาคม 2554 สวทน. อาคารจต ร สจามจ ร 1 แหล งพล งงานและเทคโนโลย

Please download to get full document.

View again

of 80
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 18 | Pages: 80

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ศาสตราจารย น กส ทธ ค ว ฒนาช ย ท ปร กษาเลขาธ การ สวทน. ประธานกรรมการท ปร กษาทางว ชาการ บ ณฑ ตว ทยาล ยร วมพล งงานและส งแวดล อม มจธ. STI Policy Forum 21 ธ นวาคม 2554 สวทน. อาคารจต ร สจามจ ร 1 แหล งพล งงานและเทคโนโลย ท ใช ผล ตพล งงานไฟฟ า การผล ตและแผนการผล ตพล งงานไฟฟ าของโลกและประเทศไทย ผลกระทบของสภาวะโลกร อนต อเทคโนโลย ท ใช ในการผล ต พล งงานไฟฟ า สถานภาพของเทคโนโลย พล งงานท ใช ในการผล ตพล งงานไฟฟ า ทางเล อกด านเทคโนโลย พล งงานเพ อผล ตพล งงานไฟฟ าสาหร บ ประเทศไทย 2 พล งงานไฟฟ า พล งงานดารงอย ได ในหลายร ปแบบ : พล งงานกล พล งงานความร อน พล งงานไฟฟ า ฯลฯ เราเปล ยนร ปพล งงานจากร ปแบบหน งไปเป นอ กร ปแบบหน งได พล งงานไฟฟ าถ กใช กว างขวางท ส ด เพราะสะอาด ขนส งได ง าย ย ดหย น และเปล ยนเป นพล งงานร ปอ นได ง าย หน วยของพล งงานไฟฟ า กาล งการผล ตไฟฟ า W kw MW GW ปร มาณไฟฟ า kwh MWh -ปร มาณไฟฟ า 1 kwh ค อไฟฟ าท ม กาล งการผล ต 1kW ทางานเป นเวลา 1 ชม. -หน วยของ kwh ค อ ก โลว ตต -ชม. หร อ unit หร อ หน วย 3 การผล ตพล งงานไฟฟ า เราผล ตพล งงานไฟฟ าได หลายว ธ ว ธ ผล ตพล งงานไฟฟ าท ใช ก นมากท ส ด ค อ การหม นขดลวดต ดก บสนามแม เหล ก หร อ หม นแม เหล กรอบขดลวด พล งงานไฟฟ าจ งเก ดจากพล งงานกล หร อ การ หม นของเพลา ซ งทาให เก ดข นจากเทคโนโลย หลายว ธ เช น ก งห นน า ก งห นลม ก งห นไอน า ก งห นก าซ เคร องยนต แบบส นดาปภายใน ฯลฯ 4 ก งห นลมเพ อผล ตพล งงานไฟฟ า 5 6 การผล ตพล งงานไฟฟ าจากถ านห น 7 8 การผล ตพล งงานไฟฟ าจากพล งงานปรมาณ 9 การผล ตพล งงานไฟฟ าโดยเทคโนโลย เซลล แสงอาท ตย (Photovoltaic) หร อ PV 10 การผล ตพล งงานไฟฟ าโดยเทคโนโลย เซลล เช อเพล ง (Fuel Cell) 11 เทคโนโลย และแหล งพล งงานท ใช ในการผล ตพล งงานไฟฟ า เคร องต นกาล ง/เทคโนโลย แหล งพล งงาน/หร อเทคโนโลย ก งห นน า พล งน า (น าตก) หร อ Hydropower ก งห นลม ลม ก งห นไอน า (พล งงานความร อน) ถ านห น, น าม นเตา, ก าซธรรมชาต, ช วมวล, แสงแดด ก งห นก าซ ก าซธรรมชาต น าม น ถ านห น* ช วมวล* ก งห นก าซ/ก งห นไอ (Combined Cycle) ก าซธรรมชาต ถ านห น* ช วมวล* ก งห นไอน า โดย Nuclear Fission เทคโนโลย พล งงาน ปรมาณ เคร องยนต แบบส นดาปภายใน ( เคร องแกสโซ น าม นด เซล น าม นก าซโซล น ล น และด เซล) Photovoltaic (PV) Concentrated Solar Power (CSP) Fuel Cell แสงแดด (แสงอาท ตย ) แสงแดด (แสงอาท ตย ) ก าซไ โดรเจน (H 2 ) *ต องเปล ยนเป นก าซเช อเพล งก อน 12 พล งงานม ความสาค ญอย างย งต อค ณภาพช ว ตและการพ ฒนาเศรษฐก จ เป นป จจ ยท 5 (แสงสว าง ขนส ง และประกอบอาหาร การเด นทางและขนส ง ส อสาร อ ตสาหกรรม เกษตรกรรม และบ นเท ง ฯลฯ) เป นป จจ ยหล กในการพ ฒนาเศรษฐก จ พ งพล งงานท หลากหลายประเภทและแหล งจ ดหา พ งแหล งพล งงานในประเทศให มากท ส ด ความส มพ นธ ระหว างประเทศ การค าระหว างประเทศ ความเข มแข งทางทหาร ความเข มแข งทาง ว.และ ท. ฯลฯ แผนความม นคง ด านพล งงานของ ประเทศ ก อนป 1750 มน ษย ใช พล งงานธรรมชาต (ลม, พล งน า, ช วมวล, แสงอาท ตย, ส ตว เล ยง) หล งป 1750 การใช พล งงานเพ มข นอย างรวดเร ว เน องจากการพ ฒนาอ ตสาหกรรม โลกใช พล งงานในปร มาณมหาศาล น าม นด บ: 85 ล านบาร เรล/ว น หร อ 13,515 ล านล ตร/ว น 13 โลกใช พล งงานไฟฟ าจานวนมหาศาลถ ง 43,000 ล าน kwh / ว น กาล งการผล ตไฟฟ าของโลกในป ,700,000 MW การใช พล งงานไฟฟ าของประเทศต างๆในป 2008 ประเทศ การใช พล งงานไฟฟ า kwh / คน % ของสหร ฐฯ สหร ฐ 13, เยอรมน 7, ญ ป น 8, ไทย 2, จ น 2, อ นเด ย โลก 2, แหล งข อม ล : IEA selected Energy Indicators การผล ตพล งงานไฟฟ าของโลก แหล งข อม ล : IEA Energy statistics การผล ตพล งงานไฟฟ าและการลงท นในระด บโลก ป จจ บ นกาล งผล ตพล งงานไฟฟ าของโลกส งถ ง ~4,700,000 MW หร อ ~4,700 GW การผล ตพล งงานไฟฟ าเพ มข นและการลงท น ก าล งการผล ต ท ต องเพ มข น (GW) ประมาณการลงท น ท ต องเพ มข น ($2007b) การลงท นผล ตและการผล ตพล งงานไฟฟ าม ผลกระทบและความสาค ญต อ เศรษฐก จและส งคมของประเทศมาก (แหล งข อม ล : IEA World Energy Outlook 2008) 16 ราคาเทคโนโลย และราคาพล งงานไฟฟ าท ผล ตได (ค าเฉล ยโดยประมาณ) เทคโนโลย ถ านห น ถ านห น + CCS ก าซธรรมชาต - Combined Cycle - Combined Cycle+CCS ราคาของเทคโนโลย (2010) ($m/mw) * ราคาไฟฟ าท ผล ตได (2016) (2009US /kwh) ปรมาณ (Gen III+) ลม (Onshore) ลม (Offshore) แสงอาท ตย - PV - CSP ช วมวล พล งน า (ขนาดใหญ ) ค าโดยประมาณ (แหล งข อม ล : (1) Energy Information Administration, USA, Annual Outlook 2011, December 2010, DOE/EIA-0383 (2010) (2) IEA Energy Technology Perspectives 2010) 17 การผล ตพล งงานไฟฟ าในประเทศไทย Energy Generation by Fuel type Source: EGAT Annual Report 2009 Total Energy Generation and Purchase Source : EGAT Annual Report , GWh 18 การผล ตพล งงานไฟฟ าในประเทศไทย Installed Capacity by Power Plant Total Installed Capacity (Dec 2009) 29,212 MW Peak Demand (Apr 2009) 22,315 MW Source : EGAT Annual Report แผนพ ฒนาพล งงานไฟฟ าของประเทศไทย PDP 2010 Framework Planning duration 20 year ( ) Integrate the effects of DSM project except new technologies Combine the amount of power purchase from renewable (AEDP ) not less than 5% of total energy generation Review the amount of power purchase from SPP in and NEPC Reconsider power import from the neighboring and identify only promising projects Lower greenhouse gas emission Minimum annual reserve margin 15% (in case of gas shortage, probably large than 20%) Power purchase from neighboring not exceed 25 % of total generating capacity Only 5 Units of Nuclear PP or 5,000 MW due to public acceptance 20 (แหล งข อม ล : เอกสารของ EGAT PDP 2010) แผนการผล ตพล งงานไฟฟ าของประเทศไทย Share of Power Generation by Fuel เมกะว MW ตต 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Diesel Renewable Fuel Oil Power Import NG ด เซล พล งงานหม นเว ยน น าม นเตา ซ อต างประเทศ ก าซธรรมชาต ถ านห นน Imported าเข า Coal ล กไนต Lignite น วเคล ยร Nuclear พล งน า Hydro 7% 7% 5% 6% 7% 8% 18% 8% 8% 8% 18% 18% 8% 17% 18% 7% 7% 7% 16% 17% 6% 6% 7% 15% 15% 15% 5% 5% 6% 8% 10% 11% 12% 13% 14% 68% 65% 64% 66% 67% 64% 63% 61% 60% PDP2010: April % 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 45% 44% 44% 44% 47% 49% 47% 50% 51% 51% 54% 57% 8% 5% 9% 9% 10% 10% 9% 11% 12% 13% 14% 15% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 6% 8% 7% 7% 8% 8% 8% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% (แหล งข อม ล : EGAT PDP 2010*) Note: Nuclear Power Plant Commissionion Schedule unit#1 in ,547 MW * ก ำล งได ร บกำรปร บปร ง 7% 7% 7% 21 ป แผนการผล ตพล งงานไฟฟ าของประเทศไทย Share of Energy Generation by Fuel ล านหน วย GWh 360, , , , , , ,000 ด เซล พล งงานหม นเว ยน น าม นเตา ซ อต างประเทศ ก าซธรรมชาต ถ านห นน าเข า ล กไนต น วเคล ยร Nuclear พล งน า 7% Diesel Renewable Fuel Oil Power Import NG Imported Coal Lignite Hydro 5% 5% 7% 7% 6% 5% 6% 8% PDP2010 : April 2010 Note: Nuclear Power Plant Commissionion Schedule unit#1 in % 6% 6% 6% 6% 19% 19% 6% 6% 18% 18% 6% 6% 18% 18% 6% 6% 17% 17% 6% 6% 16% 17% 6% 15% 6% 14% 14% 39% 13% 39% 13% 39% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 54% 49% 58% 59% 21% 80,000 19% 20% 68% 66% 64% 64% 64% 62% 59% 59% 13% 13% 15% 14% 13% 17% 16% 4% 3% 2% 40,000 8% 9% 10% 10% 11% 12% 11% 11% 10% 11% 12% 5% 4% 4% 6% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 3% 6% 6% 6% 8% 11% 10% 10% 12% 11% 11% (แหล งข อม ล : EGAT PDP 2010*) * ก ำล งได ร บกำรปร บปร ง 22 ป กาล งสารองการผล ตพล งงานไฟฟ าของประเทศไทย Reserve Margin ณ ว นท 31 ส งหาคม 2554 ม ก าล งผล ตรวมของระบบ (Installed Capacity) ท งส น 31, เมกะว ตต ป 2554 ความต องการไฟฟ าส งส ดเก ดข น เม อ ว นท 24 พฤษภาคม 2554 เวลา น. ม ค า เท าก บ 23, เมกะว ตต Reserve margin (%) = (Installed capacity Peak load)*100 Peak load = (31, ,900.21)*100 23, = 31.57% Source: 23 ข อส งเกตท สาค ญเก ยวก บการเปล ยนแปลงจาก ป 2010 ถ ง 2030 PDP2010 เร มใช พล งงานปรมาณ ป 2020 (2563) 3% และเพ มเป น 11% ในป 2030 ลดส ดส วนของการใช ก าซธรรมชาต ลงจาก 68% เหล อ 39% เพ มการซ อพล งงานไฟฟ าจากประเทศเพ อนบ านข นจาก 4% ถ ง 19% เพ มบทบาทของถ านห นน าเข าจาก 8% เป น 21% เพ มบทบาทของพล งงานหม นเว ยนจาก 3% เป น 6% ลดบทบาทของล กไนท ภายในประเทศจาก 11% เหล อ 2% 24 ระบบพล งงานของโลกในป จจ บ น การใช พล งงานของโลก (2008) (Primary Energy) : 12,267 Mtoe (ประมาณ) อ ตราการเพ มการใช พล งงานในภาพรวมในช วง 10 ป ท ผ านมา โดยเฉล ยต อ ป : 2.5% (Source: IEA World Energy Outlook 2010) 25 พล งงานฟอสซ ลท เหล อ ใน อ ตราการใช ในป จจ บ น แหล งพล งงานฟอสซ ล สาค ญๆ ท เหล ออย จะใช ต อไปได อ กด งน น าม น ป ก าซธรรมชาต ป ถ านห น ป (Source : IEA Energy Outlook 2002) 26 การเก ดก าซคาร บอนไดออกไซด (CO 2 ) จากการเผาเช อเพล งฟอสซ ล เช อเพล งฟอสซ ล (น าม น ถ านห น และก าซธรรมชาต ) ม คาร บอน (C) เป น ส วนประกอบท สาค ญ การเผาเช อเพล งฟอสซ ลทาให เก ดก าซ CO 2 ซ งเข าส บรรยากาศของโลก เข าส บรรยากาศ ทาให เก ดสภาวะโลกร อน C + O + ความร อน + 2 CO 2 เถ า นาไปใช ประโยชน ของเส ยซ งทาให เก ด ป ญหาส งแวดล อม 27 การเพ มข นของ CO 2 -Emissions อ นส บเน องจากการใช พล งงาน (Source: IEA World Energy Outlook 2004) 28 Energy related CO 2 accounts for : 61% of all greenhouse gases in CO 2 -equivalent terms, and 76% of total CO 2 -emissions. (Source : IEA World Energy Outlook 2008) 29 ผลกระทบของก าซ CO 2 ในบรรยากาศของโลก (แหล งข อม ล: Scientific American: Sept. 2006) 30 การเปล ยนแปลงของความเข มข นของก าซ CO 2 ในบรรยากาศในช วง 450,000 ป ท ผ านมา ในช วง 150 ป ท ผ านมาอ ณหภ ม โดยเฉล ยผ วโลกเพ มข น ~0.7 o C Source: Prof. R.E. Sims, Global Development Trends in Bioenergy and Waste-to-Energy : Implications for Climate Change Mitigation, 5 th International Conference on Combustion, Incineration/Pyrolysis and Emission Control, Chiangmai, December ผลกระทบของการเพ มข นของก าซ CO 2 ในบรรยากาศ (สภาวะโลกร อน) ในกรณ ไม ม การแก ป ญหา (BAU) ความเข มข นของก าซ CO 2 : จะเพ มจาก 380 ppm ในป ppm ในป 2100 อ ณหภ ม ผ วโลกเฉล ยเพ มข น 6 0 C จากผลการทา modeling ของ IPCC ถ าจะร กษาอ ณหภ ม ผ วโลกเฉล ยให เพ มไม เก น 2 0 C จะต องไม ให ความ เข มข นของก าซ CO 2 ในบรรยากาศส งเก น 450 ppm ต องลดการปล อยก าซ CO 2 ในป 2050 ลงให เหล อ 50% จากระด บการปล อยป การเพ มข นของอ ณหภ ม ของผ วโลก การเก ดไฟไหม ป าบ อยและร นแรงข น เก ดพาย ท ร นแรงจานวนมากข น อ ณหภ ม ท ส งข นจะทาให ระด บไอน าในอากาศส งข น» ฝนตกไม สม าเสมอตามพ นท» ฝนอาจตกมากผ ดปกต ในบางพ นท» เก ดอ ทกภ ยท ร นแรง ส ตว ต างถ นร กราน โรคภ ยไข เจ บล กลาม 33 ผลกระทบจากการใช พล งงานฟอสซ ลท เก ดข นก บ ส งม ช ว ตบนโลกม แนวโน มจะร นแรงมากข น ข อส งเกตท สะท อนความร นแรงของผลกระทบของสภาวะโลกร อน The carbon-based energy system is not sustainable. The energy related environmental problems could threaten the survival of humanity. Global Warming and Mass Extinctions. Can technology save the planet? Changes caused by global warming may not be linear, but they may be exponential and irreversible. 34 มน ษย อาจต องเส ยช ว ตเป นจานวนมากจากสภาวะโลกร อนใน ปลายศตวรรษท 21 James Lovelock ผ เช ยวชาญด านภ ม ศาสตร ชาวอ งกฤษ ทานายว า แผนการลดการปล อยก าซเร อนกระจกเพ อแก ป ญหาโลกร อนช าไปแล ว ถ งแม จะหย ดการปล อยก าซเร อนกระจกในขณะน อ ณหภ ม ของผ วโลก จะเพ มข นต อไปอ กเป นร อยป จากความเฉ อยของระบบ มน ษย ถ ง 3 ใน 4 จะเส ยช ว ตปลายศตวรรษท 21 จากโรคภ ยไข เจ บ และการขาดน า/ อาหาร สาเหต สาค ญท ทาให เก ดปรากฏการณ น ก ค อ» น าแข งบนภ เขาละลายไปเก อบหมด ทาให น าจ ดในแม น าสายสาค ญๆ ของโลก ม น อยมาก» มน ษย ขาดน าสาหร บบร โภคและผล ตอาหาร 35 การเจรจาเพ อให ได ข อตก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks