แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล - PDF

Description
แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล เพ อสน บสน นต วช ว ดกล มภารก จด านพ ฒนาการสาธารณส ข ค อ ร อยละของโรงพยาบาลในส งก ดกระทรวงสาธารณส ขม กระบวนการเป น โรงพยาบาลส งเสร

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 13 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล เพ อสน บสน นต วช ว ดกล มภารก จด านพ ฒนาการสาธารณส ข ค อ ร อยละของโรงพยาบาลในส งก ดกระทรวงสาธารณส ขม กระบวนการเป น โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ในประเด น ร อยละของโรงพยาบาล ท ม การประเม นความเส ยงในการท างานของบ คลากรในโรงพยาบาล ส าน กโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม (ฉบ บว นท 15 ก มภาพ นธ 2550) สารบ ญ หน า บทน า 1 ส วนท 1 แนวทางการด าเน นงานโครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ยและ ส งแวดล อมในโรงพยาบาล ป งบประมาณ แผนภ ม สร ปการด าเน นงานอาช วอนาม ยและส งแวดล อมในโรงพยาบาล 1.2 สร ปแนวทางการด าเน นงานโครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ยฯ ส วนท 2 รายละเอ ยดต วช ว ด (Measurement Template) 2.1 รายละเอ ยดต วช ว ด ร อยละของโรงพยาบาลท ม การประเม น ความเส ยงในการท างานของบ คลากรในโรงพยาบาล 2.2 เกณฑ ประเม นผลด าเน นงานการประเม นความเส ยงใน การท างานของบ คลากรในโรงพยาบาล 2.3 แบบประเม นผลด าเน นงานการประเม นความเส ยงในการ ท างานของบ คลากรในโรงพยาบาล (Internal Audit) 2.4 แบบ อช.3 : แบบรายงานผลการประเม นต วช ว ดการประเม น ความเส ยงในการท างานของบ คลากรในโรงพยาบาล (External Audit) ส วนท 3 การรายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล 3.1 แผนภ ม การรายงานผลการด าเน นงาน แบบ อช.2 : แบบรายงานการประเม นความเส ยงในการ 22 ท างานของบ คลากรในโรงพยาบาล ส วนท 4 การน เทศสน บสน นและประเม นผลการด าเน นงานฯ 4.1 ท มน เทศสน บสน นและประเม นผลการด าเน นงานฯ แผนปฏ บ ต การน เทศสน บสน นและประเม นผลการด าเน นงานฯประจ าป ภาคผนวก 1. โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ยและส งแวดล อมในโรงพยาบาล รายช อโรงพยาบาลท ผ านการร บรองเป นโรงพยาบาลส งเสร ม 38 ส ขภาพ ป งบประมาณ แบบฟอร มแจ งรายช อโรงพยาบาลเป าหมายในพ นท ร บผ ดชอบของ สคร 1 บทน า ความเป นมา โรงพยาบาลเป นสถานบร การทางการแพทย ม ล กษณะและกระบวนการท างานเปร ยบเสม อนโรงงาน อ ตสาหกรรมหร อสถานประกอบการ เช น งานห องผ าต ด งานห องปฏ บ ต การช นส ตร งานซ อมบ าร ง งาน ซ กฟอก งานคร ว งานก าจ ดขยะและของเส ยต างๆ ตลอดจนงานร กษาพยาบาลผ ป วย เป นต น ซ งบ คลากรท ท างานในโรงพยาบาลเป นกล มคนท างานกล มหน งท ม ความเส ยงต อการเก ดป ญหาด านส ขภาพและความ ปลอดภ ย เน องจากต องปฏ บ ต งานและส มผ สก บส งค กคามต อส ขภาพอนาม ยและความไม ปลอดภ ยต างๆ จากล กษณะงานด งกล าวข างต น จ งจ าเป นท ต องด แลส ขภาพบ คลากรสาธารณส ขให ม ส ขภาวะท ด และท างานใน โรงพยาบาลอย างปลอดโรคปลอดภ ย โดยม กระบวนการประเม นความเส ยงในการท างานของบ คลากรใน โรงพยาบาล และน าข อม ลท ได มาวางแผนในการจ ดบร การส ขภาพให แก บ คลากรในโรงพยาบาลของตนเองได เหมาะสม ตลอดจนสามารถควบค มและจ ดการความเส ยงท เก ดข นได ในป งบประมาณ 2550 กรมควบค มโรคได ร บผ ดชอบต วช ว ดของกล มภารก จด านพ ฒนาการ สาธารณส ข โดยในส วนของกรมควบค มโรค ค อ ร อยละของหน วยงานในส งก ดกระทรวงสาธารณส ขท ก ระด บม การด าเน นงานส งเสร มส ขภาพ เฝ าระว ง ป องก น ควบค มโรคและภ ยส ขภาพ รวมท งการอนาม ย ส งแวดล อมท ได มาตรฐาน ในประเด น ม การประเม นความเส ยงในการท างานของบ คลากรในโรงพยาบาล และได มอบหมายภารก จน ให ก บส าน กโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม ร วมก บส าน กงาน ป องก นควบค มโรคท 1-12 โดยม กล มโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมเป นผ ร บผ ดชอบหล ก ด งน น ส าน กโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมจ งได จ ดท า โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ยและ ส งแวดล อมในโรงพยาบาล ข น ท งน เพ อให บ คลากรท ปฏ บ ต งานในโรงพยาบาลภายใต ส งก ดกระทรวงสาธารณส ขม ความปลอดภ ย ในการท างาน โดยม กระบวนการประเม นความเส ยงในการท างานท ได มาตรฐาน ม ความสอดคล องก บแนว ทางการประเม น HA และโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ อ กท งย งสามารถน าข อม ลสถานการณ ความเส ยงในการ ท างานของบ คลากรมาใช ในการปร บปร ง / แก ไขป ญหาท ม ผลกระทบต อส ขภาพของผ ท างาน ท งใน โรงพยาบาลและผล กด นเป นข อเสนอแนะเช งนโยบายในการส งเสร มส ขภาพ เฝ าระว ง ป องก น ควบค มโรคและ ภ ยค กคามส ขภาพของบ คลากรในโรงพยาบาลในภาพรวมของประเทศต อไป แผนภ ม สร ปการด าเน นงานสน บสน นต วช ว ด : ร อยละของโรงพยาบาลส งก ดกระทรวงสาธารณส ข ท ม การประเม นความเส ยงในการท างานของบ คลากรในโรงพยาบาล 2 ต.ค. ธ.ค. 49 ส าน กฯ ประสานหน วยงานท เก ยวข องเพ อบ รณาการงานเข าก บ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ และงาน HA แต งต งคณะกรรมการ และคณะท างาน (ต.ค. 49) ประช มคณะท างานพ ฒนาค ม อฯ และเกณฑ ประเม นผลด าเน นงานฯ (พ.ย. 49) ค ม อประเม น ความเส ยงฯ จ ดท าเคร องม อในการด าเน นงาน แบบประเม นผล ด าเน นงานประเม น ความเส ยงฯ ค ม อโปรแกรม ส ขภาพ (พย.49 ม ค.50) ระบบรายงาน ความเส ยงฯ (พย.49-ม ย.50) ประช มช แจง สคร. 7 ก.พ. 50 (ต.ค.49 ม.ค. 50) สคร. ประสาน รพ. ในพ นท และ ค ดเล อก รพ. เข าร วมโครงการฯ พร อมแจ งรายช อให ส าน กฯ ม.ค. ก.พ. 50 ส าน กฯ, สคร. สน บสน นว ชาการแก รพ. จ ดอบรม อาช วอนาม ยฯ (ก.พ. พ.ค. 50), เคร องม อ/อ ปกรณ,ให การสน บสน นตรวจว ดส งแวดล อมกรณ ร องขอ สสจ. สน บสน นการด าเน นงานของ รพ. สน บสน น ส าน กฯ น เทศ / สน บสน นว ชาการแก สคร. / รพ. กรณ ท จ าเป น (พ.ค. ก.ค. 50) ส าน กฯ ค ดเล อก รพ. ท ผ านเกณฑ ระด บ 3 ออกน เทศ ร วมก บ สคร. และพ ฒนาเป นรพ. พ เล ยง (พ.ค., ก.ค. ส.ค. 50) รพ. เป าหมายประเม นตนเองและส งผลให สคร.(ม ย. สคร. และ สสจ. น เทศและประเม น รพ. เป าหมาย และ สร ปผลส งให ส าน กฯ (ม.ย. ส.ค. 50) รพ. รายงานผลด าเน นงานประเม นความเส ยง (Internal Audit) ตามแบบ อช.3 ให แก สคร. (ภายใน ก.ค. 50) รายงานผลสภาวะส ขภาพของบ คลากร (แบบอช.2) (ก.ค. ส.ค. 50) ส าน กฯ และ สคร. รายงานผลการ ด าเน นงานตามต วช ว ดฯ รายไตรมาส (เม.ย., ก.ค., ต.ค. 50) จ ดท าสถานการณ การประเม นความเส ยง (ก.ค. ก.ย. 50) คณะท างานฯ จ ดท ารายงานสร ป โครงการ (ต.ค.50) งบประมาณในการด าเน นงาน/ก จกรรม ส าน กฯ ใช งบ Strategy กล มภารก จท 1 : โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ยและส งแวดล อมในโรงพยาบาล สคร.1-12 ใช ในงบท กองแผนงานจ ดสรรสน บสน น KPI DSC สคร. ละ 3.5 ล านบาท สร ปแนวทางการด าเน นงานโครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ยและส งแวดล อมในโรงพยาบาล ป งบประมาณ 2550 การด าเน นงานของหน วยงาน ก จกรรม ส าน กฯ สคร. สสจ. รพศ. / รพท. / รพช. 1. ประสานหน วยงานท เก ยวข องเพ อบ รณาการงานเข า ก บงานโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพและงาน HA ของ โรงพยาบาล 2. แต งต งคณะกรรมการและคณะท างานพ ฒนางาน อาช วอนาม ยและความปลอดภ ยในการท างานของ โรงพยาบาล 3. พ ฒนาค ม อการประเม นความเส ยงจากการท างาน ของบ คลากรในโรงพยาบาลเพ อให บ คลากรของ โรงพยาบาลใช เป นแนวทางในการด าเน นงานประเม น ความเส ยงในโรงพยาบาล และจ ดพ มพ สน บสน น โรงพยาบาล 4. พ ฒนาเกณฑ ประเม นผลด าเน นงานการประเม น ความเส ยงในการท างานของบ คลากรโรงพยาบาล เพ อ ให โรงพยาบาลใช ประเม นตนเองและหน วยงาน ภายนอกใช ประเม นต ดตามการด าเน นงานของ โรงพยาบาลเป าหมายท เข าร วมโครงการ และจ ดพ มพ สน บสน น สคร และสสจ. 5. พ ฒนาโปรแกรมส ขภาพ ส าหร บบ นท ก จ ดเก บ และ ว เคราะห ผลการด าเน นงานอาช วอนาม ยใน โรงพยาบาลให ก บโรงพยาบาลเป าหมาย 6. พ ฒนาระบบการรายงานความเส ยงจากการท างาน ของบ คลากรในโรงพยาบาล 1. ประสานหน วยงานท เก ยวข องเพ อบ รณาการงาน เข าก บงานโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพและงาน HA ของโรงพยาบาล (ต.ค. ธ.ค. 49) 2. แต งต งคณะกรรมการและคณะท างานพ ฒนา งานอาช วอนาม ยและความปลอดภ ยในการท างาน ของโรงพยาบาล (ต.ค. 49) 3. พ ฒนาและจ ดพ มพ เคร องม อในการด าเน นการ ได แก 3.1 ค ม อประเม นความเส ยงในโรงพยาบาล (ต.ค. 49 ม.ค. 50) 3.2 แบบประเม นผลด าเน นงานการประเม น ความเส ยงฯ (ต.ค. 49 ม.ค. 50) 3.3 ค ม อโปรแกรมส ขภาพ (พ.ย. 49 ม.ค. 50) 3.4 ระบบการรายงานความเส ยง (พย. 49 ม.ย. 50) 3 การด าเน นงานของหน วยงาน ก จกรรม ส าน กฯ สคร. สสจ. รพศ. / รพท. / รพช. 7. ประช มคณะกรรมการฯ และคณะท างานเพ อการ บร หารจ ดการโครงการให บรรล ว ตถ ประสงค 1. ต วแทน สคร. เข าร วมประช มส มมนาเพ อ พ จารณาร างค ม อฯ และเกณฑ การประเม น 1. ต วแทน สสจ. เข าร วมประช มส มมนาเพ อ พ จารณาร างค ม อฯ และเกณฑ การประเม น 1. ต วแทน รพศ. / รพท. / รพช. เข าร วม ประช มส มมนาเพ อพ จารณาร างค ม อฯ ต วช ว ด ต วช ว ด และเกณฑ การประเม นต วช ว ด 8. ประช มช แจงเพ อการประสานงานและร วมด าเน น งานในก จกรรมต างๆ ของโครงการ 9. สคร ประสานโรงพยาบาลในพ นท ร บผ ดชอบและค ดเล อกโรงพยาบาลเข าร วมโครงการฯ พร อมแจ งรายช อให ก บส าน กฯ 4. ประช มคณะกรรมการฯ และคณะท างานเพ อ การบร หารจ ดการโครงการให บรรล ว ตถ ประสงค 4.1 ประช มคณะกรรมการและคณะท างานเพ อ ต ดตามความก าวหน าในการด าเน นงานท ก 2 เด อน (พ.ย. 49,ม.ค., เม.ย., ก.ค. 50) 4.2 ประช มส มมนาพ ฒนาค ม อฯ และเกณฑ ประเม นผลด าเน นงานฯ ผ เข าร วมประช ม ได แก คณะท างานพ ฒนาค ม อฯ และเกณฑ การประเม น ต วช ว ดของส าน กฯ (พ.ย. 49) 5. ประช มช แจง สคร เพ อการประสานงาน และร วมด าเน นงานในก จกรรมต างๆ ของโครงการ (ก.พ. 50) 6. กล มส งเสร มฯ ของส าน กฯ รวบรวมรายช อ โรงพยาบาลเป าหมาย (ม.ค. ก.พ. 50) 2. เข าร วมประช มช แจงฯ 3. ประสานหน วยงานในจ งหว ดพ นท ร บผ ดชอบ เพ อค ดเล อกโรงพยาบาลเข าร วม โครงการฯ และแจ งรายช อให ก บกล ม ส งเสร มฯ ของส าน กฯ (ก.พ. 50) 2. ร วมก บ สคร.ในการประสานโรงพยาบาล ในพ นท ร บผ ดชอบและค ดเล อกโรงพยาบาล เข าร วมโครงการ 2. เข าร วมโครงการ 4 การด าเน นงานของหน วยงาน ก จกรรม ส าน กฯ สคร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks