การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย - PDF

Description
การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 22 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ป การศ กษา 2555 ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยหอการค าไทย ง ห วข อการศ กษาค นคว าด วยต วเอง การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จ อส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษา กล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด (มหาชน) ศ กษา นายส ร ยา อ มน อย ช อผ ปร ญญา บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา การประกอบการ อาจารย ท ปร กษา อาจารย ดร.ธ ร น วาณ ชเสน ป การศ กษา 2555 บทค ดย อ กล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด (มหาชน) ก อต งเม อป พ.ศ โดยด าเน น ธ รก จพ ฒนาอส งหาร มทร พย ประเภทคอนโดม เน ยม ทาวน เฮ าส และบ านเด ยว ป จจ บ นการ ด าเน นการก อสร างโครงการคอนโดม เน ยมเก ดความล าช า ไม สามารถส งมอบล กค าได ตาม ระยะเวลาท ก าหนด การศ กษาคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสาเหต ของป ญหา ว เคราะห แนวทางการ แก ไขเพ อพ ฒนาข ดความสามารถทางการแข งข นอย างย งย น โดยการเก บข อม ลแบ งออกเป น 2 ส วน ค อ การเก บข อม ลท ต ยภ ม จากเอกสารข อม ลของบร ษ ทและเอกสาร บทความ รวมถ ง งานว จ ยท เก ยวข อง และการเก บข อม ลปฐมภ ม จากการส มภาษณ ผ บร หารและผ ท เก ยวข อง โดยตรง และน าเอาผลจากการเก บข อม ลมาว เคราะห โดยใช เคร องม อ FMEA (Failure Mode Effects Analysis) และใช Balance Scorecard ในการก าหนดทางเล อกในการแก ไขป ญหา จากการศ กษาพบว า ป ญหาท ก อให เก ดความล าช าในการก อสร างโครงการ คอนโดม เน ยมขององค กรน นม หลายป จจ ยด วยก น ซ งป จจ ยแรกเก ดจากการขาดแคลนแรงงาน ของผ ร บเหมารายย อยในแต ละก จกรรม ป จจ ยท สองค อป จจ ยจากการบร หารว สด ก อสร างท ไม จ สอดคล องหร อเพ ยงพอต อการใช งาน ป จจ ยท สามเก ดจากการบร หาร Cash Flow ท ไม ท นต อ การเบ กจ าย และป จจ ยท ส น นเก ดจากผ ร บเหมารายย อยขาดท กษะทางด านฝ ม อแรงงาน ซ ง ในแต ละป จจ ยน นม หลายสาเหต ท เป นต นเหต ให งานก อสร างล าช า ผ ศ กษาจ งเสนอแนวทางใน การแก ไขป ญหา ระยะยาวไว 4 ด าน ได แก พ ฒนากระบวนการก อสร างให แล วเสร จท นตาม ก าหนดเพ อสร างความพ งพอใจให ก บล กค า พ ฒนาฝ ม อแรงงานท กษะบ คลากรต อเน องให สามารถปฏ บ ต หน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพลดการแก ไขงาน สน บสน นทร พยากรท จ าเป นใน การก อสร างให เพ ยงพอและท นต อความต องการใช งาน และบร หารเง นท นหม นเว ยนให เก ด สภาพคล องท เหมาะสมต อการสน บสน นงานก อสร าง ซ งสามารถเล อกใช กลย ทธ เพ มท กษะ ให ก บพน กงานและผ ร บเหมา พ ฒนากระบวนการเบ ก จ าย พ ฒนากระบวนการจ ดซ อท ม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาระบบ CRM ส าหร บ Supplier ปร บปร งระบบการบร หาร Cash Flow เพ มผลผล ตการก อสร าง เพ มประส ทธ ภาพการก อสร าง พ ฒนากระบวนการควบค มและ ตรวจสอบค ณภาพ เพ มประส ทธ ภาพการส งมอบ สร างความพ งพอใจล กค า ปร บปร ง ประส ทธ ภาพเคร องม อเคร องจ กร ลดอ ตราการลาออกของพน กงาน และกลย ทธ พ ฒนา เทคโนโลย ในการท างาน ส าหร บน ามาใช ในการแก ไขป ญหาในแต ละด านตามล าด บ ความส าค ญ ฉ ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาค นคว าด วยตนเองเร องน ส าเร จได ตามเป าหมายท วางไว ด วยความกร ณา จากอาจารย ดร.ธ ร น วาณ ชเสน อาจารย ท ปร กษาการศ กษาค นคว าด วยตนเอง ซ งท านได ให ค าปร กษาและข อแนะน าท ด โดยเส ยสละเวลาให ค าแนะน าระหว างการศ กษาค นคว า คอย ตรวจทานและเสนอแนะการแก ไขปร บปร งเน อหาให สมบ รณ มากย งข น และขอขอบพระค ณ คณะอาจารย ประจ าหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาการประกอบการท กท านท ได ให ค าแนะน าการศ กษาคร งน ขอขอบพระค ณ ค ณส ณห ภพ ส ทธ กานต รองกรรมการ และผ ช วยกรรมการผ จ ดการ ค ณอ ศว น รองหานาม และค ณฉ ตรช ย แสงจ นทร ท พย ผ อ านวยการฝ ายก อสร าง กล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด (มหาชน) ท ได ให ความอน เคราะห และความร วมม อเป นอย างด ใน การส มภาษณ เพ อเก บข อม ลเก ยวก บการก อสร างโครงการ และย งอ านวยความสะดวกต างๆ ท เป นประโยชน ต อการการศ กษาด วย ส ดท ายน ขอขอบพระค ณ ค ณพ อ ค ณแม และครอบคร วท ให ความสน บสน นและคอยเป น ก าล งใจส าค ญให ก บผ ศ กษาตลอดเวลาท ผ านมา ขอบค ณเพ อนๆ น กศ กษาคณะบร หารธ รก จ มหาบ ณฑ ตท กท านท ให ค าแนะน าช วยเหล อท ด ในการท าการศ กษาค นคว าด วยตนเองตลอดมา ช สารบ ญ บทค ดย อ ง ก ตต กรรมประกาศ... ฉ สารบ ญ..... ช สารบ ญตาราง..... ฌ สารบ ญแผนภ ม.... ฎ สารบ ญภาพ..... ฏ บทท หน า 1. บทน า องค กร และล กษณะธ รก จขององค กร.. 1 โอกาส/ป ญหาและล กษณะของโอกาส/ป ญหาท เก ดข นภายในองค กร ความส าค ญและผลกระทบของป ญหาท เก ดข นก บองค กร. 10 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ แนวค ด ทฤษฏ และงานว จ ยท เก ยวข อง แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บการบร หารโครงการ แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บการบร หารงานก อสร าง แนวค ดการว เคราะห ล กษณะข อบกพร องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) แนวค ดและทฤษฎ การจ ดการเช งกลย ทธ ซ สารบ ญ (ต อ) บทท หน า แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บ Balanced Scorecard เอกสารท เก ยวข อง งานศ กษาค นคว าหร องานว จ ยอ นๆท เก ยวข อง ระเบ ยบว ธ การศ กษาและผลการศ กษา การเก บรวบรวมข อม ล ผลการศ กษาข อม ลปฐมภ ม ผลการศ กษาข อม ลท ต ยภ ม.. 68 การว เคราะห จากการศ กษาข อม ลปฐมภ ม และท ต ยภ ม โดย FMEA.. 70 ทางเล อกในการแก ไขป ญหา สร ปผลการศ กษา อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา ข อจ าก ดทางการศ กษา ข อเสนอแนะในการศ กษาคร งต อไป บรรณาน กรม ภาคผนวก ก แบบส มภาษณ บ คคลท เก ยวข องก บการบร หารจ ดการโครงการก อสร าง ประว ต ผ ศ กษา ฌ สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1. ผลประกอบการของบร ษ ทอส งหาร มทร พย ในตลาดหล กทร พย แสดงค แข งท ส าค ญ การช บ งอ นตรายและประเม นความเส ยงด วยว ธ FMEA ตารางแสดงเกณฑ การประเม นในห วข อ ความร นแรงจากข อบกพร อง แสดงเกณฑ การประเม นในห วข อความถ ของการเก ดข อบกพร อง แสดงเกณฑ การประเม นในห วข อ ความสามารถในการตรวจจ บข อบกพร อง ก อนส งถ งม อล กค า การว เคราะห FMEA เร องการวางแผนการก อสร าง การว เคราะห FMEA เร องการตรวจสอบและควบค มค ณภาพการก อสร าง การว เคราะห FMEA เร องการตรวจสอบงวดงานผ ร บเหมา การว เคราะห FMEA เร องการค ดเล อกและประเม นผ ขาย/ผ ร บเหมาช วง การว เคราะห FMEA เร องการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง การว เคราะห FMEA เร องการควบค มว สด อ ปกรณ การว เคราะห FMEA เร องการซ อมบ าร งเคร องม อเคร องจ กร การว เคราะห FMEA เร องการส งมอบงานให ก บล กค า แสดงการว เคราะห ทางเล อกในการแก ไขป ญหาโดย Balance Scorecard การก าหนดแผนปฏ บ ต การเร องเพ มท กษะพน กงานและผ ร บเหมา การก าหนดแผนปฏ บ ต การเร องพ ฒนากระบวนการเบ ก-จ าย การก าหนดแผนปฏ บ ต การเร องพ ฒนากระบวนการจ ดซ อท ม ประส ทธ ภาพ การก าหนดแผนปฏ บ ต การเร องพ ฒนาระบบ CRM ก บ Supplier การก าหนดแผนปฏ บ ต การเร องบร หาร Cash Flow การก าหนดแผนปฏ บ ต การ(Action Plan) เร องเพ มประส ทธ ภาพการ เบ กเง นจากสถาบ นการเง น การก าหนดแผนปฏ บ ต การเร องเพ มประส ทธ ภาพการก อสร าง การก าหนดแผนปฏ บ ต การ(Action Plan) เร องกระบวนการควบค ม และตรวจสอบค ณภาพ... 88 ญ สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางท หน า 24. การก าหนดแผนปฏ บ ต การ(Action Plan) เร องเพ มประส ทธ ภาพการส งมอบ การก าหนดแผนปฏ บ ต การ(Action Plan) เร องเพ มความพ งพอใจล กค า การก าหนดแผนปฏ บ ต การ(Action Plan)เร องประส ทธ ภาพ เคร องม อเคร องจ กร การก าหนดแผนปฏ บ ต การ(Action Plan) เร องลดการลาออกพน กงาน การก าหนดแผนปฏ บ ต การ(Action Plan)เร องพ ฒนาเทคโนโลย ในการท างาน ฎ สารบ ญแผนภ ม แผนภ ม ท หน า 1. แสดงส วนแบ งการตลาดป พ.ศ แสดงประมาณการส วนแบ งการตลาดป พ.ศ ฏ สารบ ญร ปภาพ ภาพท หน า 1. โครงสร างขององค กร(Organization Chart) ร ปแบบ Brand Bangkok Horizon ร ปแบบ Brand Chateau in Town 4 4. ร ปแบบ Brand Bangkok Feliz ร ปแบบ Brand KASA ร ปแบบ Brand The Rich ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ค ณภาพ/ต นท น/เวลา วงจรการแก ไขป ญหา วงจรการบร หารโครงการ การบร หารโครงการแนวทางโครงสร าง ภาพแสดงความส มพ นธ ขององค ประกอบค ณภาพ กราฟเปร ยบเท ยบระหว างแผนงานและงานท ท าได จร ง ประเภทของความล าช าในงานก อสร าง ประเภทของความล าช าในงานก อสร างแบบละเอ ยด ก จกรรมตามระยะเวลาของวงจรช ว ตโครงการ 1 4 บทท 1 บทน า องค กร และล กษณะธ รก จขององค กร ข อม ลท วไป บร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) หร อ CMC GROUP ป จจ บ นต งอย เลขท 909/1 อาคารซ เอ มซ ทาวเวอร ช น 6 ห อง ถ.สมเด จพระเจ าตากส น แขวงดาวคะนอง เขตธนบ ร กร งเทพฯ CMC GROUP ก อต งข นเม อป พ.ศ.2537 โดยนายแพทย ว เช ยร แพทยาน นท เป นประธานกรรมการบร หาร ( CEO ) CMC GROUP ประกอบไปด วยบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด (มหาชน), บร ษ ท พระ- ยาพาณ ชย พร อพเพอร ต จ าก ด, บร ษ ท สยามมหานคร พร อพเพอร ต จ าก ด และบร ษ ท ไทย- สยามนคร พร อพเพอร ต จ าก ด โดยด าเน นธ รก จพ ฒนาอส งหาร มทร พย ประเภทคอนโดม เน ยม ทาวน เฮ าส และบ านเด ยว ซ งด าเน นธ รก จ ต งแต กระบวนการจ ดหาท ด นเพ อสร างโครงการ พ ฒนาร ปแบบโครงการ ด าเน นการก อสร างโครงการ ส งมอบโครงการให ก บล กค า รวมถ งการ บร การหล งการขายให ก บล กค าโครงการ บร ษ ทม งเน นพ ฒนาโครงการค ณภาพในพ นท ท ม ศ กยภาพ และเป นท าเลท ด เป นหล ก อย างต อเน อง เพ อให ล กค าม ท อย อาศ ยท ตอบสนองความต องการของล กค าให ได มากท ส ด โดย ใช หล กการ Harmony Of Life สมด ลแห งการใช ช ว ต 4Cs ในการออกแบบซ งประกอบไปด วย Clay ร มร นท กอณ แห งความบร ส ทธ ด วยการส มผ สความร มร นแห งเงาไม ท ามกลาง ธรรมชาต อ นบร ส ทธ เง ยบสงบท สะท อนความม นคงแห งการใช ช ว ต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks