ระบบการจ ดการร านอาหาร - PDF

Description
ระบบการจ ดการร านอาหาร Restaurant Management System นายปวร ศร เหล องทองค า Pavarit Luangthongkam สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 13 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบการจ ดการร านอาหาร Restaurant Management System นายปวร ศร เหล องทองค า Pavarit Luangthongkam สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ป การศ กษา 2553 ห วข อโครงงาน ระบบการจ ดการร านอาหาร น กศ กษา นายปวร ศร เหล องทองค า รห สน กศ กษา ปร ญญา ว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ อาจารย ผ ควบค มโครงงาน ผศ.ดร.หม ดอาม น หม นหล น บทค ดย อ จากการท ธ รก จร านอาหารในประเทศไทยม การเต บโตอย างรวดเร วในช วงหลายป ท ผ าน มา ประกอบก บเทคโนโลย ในป จจ บ นม บทบาทในช ว ตประจ าว นมากข น ผ ประกอบการ ร านอาหารได เล งเห นถ งความส าค ญของการปร บปร งการให บร การและการน าเทคโนโลย มา ประย กต ใช ก บธ รก จร านอาหารในด านต างๆ ด งน นในการศ กษาคร งน ม จ ดม งหมายเพ อน า เทคโนโลย เข ามาประย กต ใช งานในการบร การจ ดการ านอาหาร เพ อให การบร หารร านม ประส ทธ ภาพ สะดวก รวดเร ว ลดความผ ดพลาดในการท างาน สามารถตรวจสอบรายร บตาม ช วงเวลาท ต องการ ออกรายงานประจ าเด อนให ก บเจ าของร าน เพ อใช เป นแนวทางในการ พ ฒนาการบร หารร านอาหารในอนาคต I ก ตต กรรมประกาศ โครงงานน จะไม ส าเร จได หากขาดผ ท ให ค าปร กษา และว จารณ โครงงานตลอดระยะเวลา ด าเน นงาน ซ งต องขอขอบพระค ณ ผ ช วยศาสตราจารย ดร. หม ดอาม น หม นหล น ซ งเป น อาจารย ท ปร กษาโครงงาน อาจารย อ ไรพร เจตนช ย ซ งเป นผ ช แนะแนวทาง คอยตรวจสอบและ ปร บปร งแก ไขข อบกพร องต างๆ รวมท งอาจารย ท กท านท ได ถ ายทอดว ชาความร ตลอด ระยะเวลาท ได เข ามาศ กษาในมหาว ทยาล ยแห งน เวบบอร ดต าง ๆ ท ให ตอบค าถามและให เทคน คในการเข ยนโปรแกรมจนส าเร จล ล วงไปได ด วยด ปวร ศร เหล องทองค า II สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย I ก ตต กรรมประกาศ II สารบ ญ III สารบ ญ (ต อ) สารบ ญ (ต อ) IV V สารบ ญตาราง VI สารบ ญร ป สารบ ญร ป (ต อ) VII VIII บทท 1 บทน า ป ญหาและแรงจ งใจ ว ตถ ประสงค ของโครงการ ขอบเขตของโครงงาน ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ แผนการด าเน นงาน 4 บทท 2 ความร พ นฐานและทฤษฎ ท เก ยวข อง กล าวน า โครงสร างการด าเน นงานจ ดการร านอาหารในป จจ บ น ข นตอนการจองโต ะ ข นตอนการย ายโต ะ ข นตอนการร บบร การ ข นตอนการส งอาหารและยกเล กรายการอาหาร ข นตอนการช าระเง น ข นตอนการสม ครสมาช ก ทฤษฎ ธ รก จร านอาหาร กล มล กค า ป จจ ยในการเล อกใช บร การ ค ณสมบ ต ของผ ประกอบธ รก จ ร ปแบบและข นตอนการจ ดต งธ รก จ การขออน ญาตประกอบธ รก จ ข นตอนการด าเน นการขออน ญาตจ ดต ง เอกสารประกอบท ส าค ญในการจดทะเบ ยนและขออน ญาต องค ประกอบหล กในการประกอบธ รก จ 19 III สารบ ญ (ต อ) หน า แนวทางการส งเสร มและพ ฒนาธ รก จ ทฤษฎ การออกแบบระบบ ย ทธว ธ การออกแบบ ว ธ พ นฐานในการพ ฒนาระบบ การออกแบบสถาป ตยกรรมระบบ การออกแบบเอาต พ ต การออกแบบอ นพ ต การออกแบบของย สเซอร อ นเตอร เฟช การจ ดท าโปรโตไทป ทฤษฎ ฐานข อม ล ระบบฐานข อม ล องค ประกอบของระบบฐานข อม ล โครงสร างฐานข อม ล แบบจ าลองฐานข อม ล ฐานข อม ลเช งส มพ นธ Entity Relationship Model นอร ม ลไลซ ข นตอนการพ ฒนาระบบฐานข อม ล 65 บทท 3 การว เคราะห และออกแบบระบบ ผ งแสดงกระแสข อม ลระด บส ง ผ งแสดงกระแสข อม ลระด บต างๆ ผ งแสดงความส มพ นธ ของแฟ มข อม ล Mapping Entity-Relationship Diagram พจนาน กรมข อม ล 87 บทท 4 การทดสอบระบบ 4.1 การออกแบบการด าเน นการในส วนการเก บข อม ลในระบบ 4.2 การทดสอบกระบวนการท างานแต ละส วนการท างาน หน าจอเข าระบบ หน าจอเมน อาหาร หน าจอประเภทอาหาร หน าจอสมาช ก หน าจอโต ะอาหาร IV สารบ ญ (ต อ) หน าจอพน กงาน หน าจองโต ะอาหาร หน าจอการร บบร การ หน าจอส งอาหาร หน าจอรายการอาหาร หน าจอใบเสร จ หน าจอรายงาน บทท 5 สร ปการท าโครงงาน และข อเสนอแนะ 5.1 สร ปการท าโครงงาน 5.2 ป ญหาการท าโครงงาน 5.3 ข อเสนอแนะ 5.4 สร ปอ ปกรณ และงบประมาณการพ ฒนาระบบ เอกสารอ างอ ง หน า V สารบ ญตาราง ตารางท หน า 2.1 แสดงการเปร ยบเท ยบข อด และเส ยของว ธ การจ ดหาอ ปกรณ ระบบในแต ละว ธ แสดงค าศ พท เฉพาะในฐานข อม ลเช งส มพ นธ ตารางท ม การเก บข อม ลมากกว าหน งแถว ตารางท แสดงล กษณะข อม ลเป น Repeating Group ตารางท แสดงการนอร ม ลไลซ ในระด บท ตารางท ม ค ย ค แข งบางส วนซ าซ อน ตารางท ม การข นต อก นเป นกล ม ตารางท 1 ท อย ในร ปแบบ BCNF ตารางท 2 ท อย ในร ปแบบ BCNF พจนาน กรมข อม ลตาราง Member พจนาน กรมข อม ลตาราง Reserve พจนาน กรมข อม ลตาราง ReserveTable พจนาน กรมข อม ลตาราง Order พจนาน กรมข อม ลตาราง OrderItem พจนาน กรมข อม ลตาราง OrderFoodItem พจนาน กรมข อม ลตาราง Invoice พจนาน กรมข อม ลตาราง InvoiceItem พจนาน กรมข อม ลตาราง FoodType พจนาน กรมข อม ลตาราง Food พจนาน กรมข อม ลตาราง Department พจนาน กรมข อม ลตาราง Employee พจนาน กรมข อม ลตาราง Tables 94 VI สารบ ญร ป ร ปท หน า 2.1 Workflow ข นตอนการจองโต ะ Workflow ข นตอนการย ายโต ะ Workflow ข นตอนการร บบร การ Workflow ข นตอนการส งอาหารและยกเล กรายการอาหาร Workflow ข นตอนการช าระเง น Workflow ข นตอนการสม ครสมาช ก การออกแบบจอภาพในส ดส วนท ด แบบจ าลองฐานข อม ลล าด บช น แบบจ าลองฐานข อม ลเคร อข าย แสดงค าศ พท เฉพาะในฐานข อม ลเช งส มพ นธ แสดงค ย นอก แสดงเอนท ต แบบอ อน แอททร บ วต ความส มพ นธ One-to-One ความส มพ นธ One-to-Many ความส มพ นธ Many-to-Many ผ งแสดงกระแสข อม ลระด บส งของระบบการจ ดการร านอาหาร ผ งแสดงกระแสข อม ลระด บท 1 ของระบบการจ ดการร านอาหาร ผ งแสดงกระแสข อม ลระด บท 2 ของกระบวนการสม ครสมาช ก ผ งแสดงกระแสข อม ลระด บท 2 ของกระบวนการจองโต ะอาหาร ผ งแสดงกระแสข อม ลระด บท 2 ของกระบวนการร บบร การ ผ งแสดงกระแสข อม ลระด บท 2 ของกระบวนการส งอาหาร ผ งแสดงกระแสข อม ลระด บท 2 ของกระบวนการปร บสถานะรายการอาหาร ผ งแสดงกระแสข อม ลระด บท 2 ของกระบวนการยกเล กรายการอาหาร ผ งแสดงกระแสข อม ลระด บท 2 ของกระบวนการช าระเง น ผ งแสดงกระแสข อม ลระด บท 2 ของกระบวนการจ ดการข อม ลพ นฐาน Entity-RelationShip Diagram ของระบบการจ ดการร านอาหาร หน าจอการลงช อเข าระบบ หน าจอการจ ดการรายเมน อาหาร หน าจอการจ ดการประเภทอาหาร หน าจอการจ ดการข อม ลสมาช ก หน าจอการจ ดการโต ะอาหาร 101 VII ร ปท 4.6 หน าจอการจ ดการข อม ลพน กงาน 4.7 หน าจอจองโต ะอาหาร 4.8 หน าจอการร บบร การ 4.9 หน าจอการส งอาหาร 4.10 หน าจอรายการอาหาร 4.11 หน าจอใบเสร จ สารบ ญร ป (ต อ) หน า VIII บทท 1 บทน า โดยท วๆ ไปแล ว ก จการร านอาหารย งเป นระบบงานท ใช บ คลากรเป นผ ปฏ บ ต งาน ซ ง การปฏ บ ต งานย งขาดความเป นระเบ ยบร อย และม ข อผ ดพลาด เช น การร บจองโต ะ การจดรายการ อาหาร การค ดราคารายการอาหาร เป นต น ประกอบก บระบบการด าเน นงานของร านอาหารม หลายแผนก เช น แผนกบร การ แผนกประกอบอาหาร แผนกการเง น ในการด าเน นงานถ าไม ม การต ดต อประสานงานท ด อาจท าให เก ดข อผ ดพลาด หร อล าช า ส งผลกระทบต อภาพพจน ของ ทางร านและความพ งพอใจของล กค าผ มาใช บร การ เพราะล กค าต องการความสะดวกรวดเร วใน การให บร การ และร านอาหารท เป ดให บร การม เก ดข นมากมาย ท าให ล กค าม ทางเล อกท หลากหลาย เพ อให การด าเน นงานของก จการร านอาหารม ประส ทธ ภาพมากย งข น ในป จจ บ นจ งได ม การน าเทคโนโลย เข ามาช วยในการด าเน นงาน โดยเฉพาะคอมพ วเตอร และอ นทราเน ต เทคโนโลย เล าน ม ค ณสมบ ต ในการท างานได หลายอย าง เช น จ ดเก บข อม ล แยกประเภทข อม ล ค นหาข อม ล ส งข อม ลไปท ต างๆ ป องก นการขโมยข อม ล เป นต น จากค ณสมบ ต ท ได ยกต วอย าง มา สามารถช วยให การด าเน นงานเป นระเบ ยบมากข น เก ดข อผ ดพลาดน อยลง ม ความสะดวก รวดเร ว ส งผลให บร การล กค าได รวดเร ว ถ กต อง และย งสามารถสร างความพ งพอให ใจแก ล กค า ได มากข น 1.1 ป ญหาและแรงจ งใจ จากการศ กษาพบว าป ญหาในการด าเน นงานของร านอาหารย งใช บ คคลากรเป นส วน ใหญ และการเก บข อม ลย งไม เป นระเบ ยบเร ยบร อย ป ญหาท พบสามารถสร ปออกเป นส วนๆ ได ด งน ป ญหาการร บจองโต ะอาหาร พน กงานบ นท กข อม ลล กค าท จองโต ะผ ดพลาด พน กงานจองโต ะซ าซ อน พน กงานไม ทราบสถานะโต ะอาหาร ป ญหาการส งอาหาร การส ง แก ไข และยกเล กรายการอาหารท ส ง พน กงานต องเส ยเวลา ในการเด นไปห องคร ว พน กงานไม ทราบได ว ารายการอาหารรายการไหนหมดแล ว ท าให ล กค าต องเส ยเวลาในการส งอาหารใหม 1 พน กงานไม สามารถตรวจสอบได ว ารายการอาหารท ส ง อย ในข นตอน ไหน และต องใช เวลานานในการตรวจสอบรายการอาหารท ส ง ป ญหาการค ดเง น ใช เวลาในการค ดเง นนาน เน องจากพน กงานต องรวบรวมบ ลรายการ อาหารท ส งท งหมด ไม สามารถตรวจสอบได ว าล กค าได ร บรายการอาหารครบหร อไม การค ดเง นย งม ข อผ ดพลาด ป ญหาทางด านการบร หารจ ดการ ไม สามารถตรวจสอบการท างานของพน กงานได การวางแผนการตลาดและการด าเน นงานท าได ช า เน องจากต อง ตรวจสอบข อม ลของแต ละว นให ถ กต องก อน ถ งจะสามารถท ารายงานท ต องการ ส งผลให การ วางแผนท าได ช า และร ปแบบรายงานค อนข างจ าก ดเพราะใช เวลาในการท าค อนข างนาน 1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงการ ศ กษาและท าการออกแบบระบบร านอาหาร เพ อจ ดการก บข อม ลให ม ความเป น ระเบ ยบ สะดวกต อการใช งานและแก ป ญหาการซ าซ อนของข อม ล เพ อให การด าเน นงานของร านอาหารท ง การจองโต ะ ย ายโต ะ ส งอาหาร ค ดเง น ให ม ความรวดเร ว ลดข อผ ดพลาด และสามารถตรวจสอบการปฏ บ ต งานของพน กงานได เพ อให การวางแผนทางด านการตลาด การด าเน นงาน ท าได สะดวกรวดเร ว และลดต นท นทางการตลาด 1.3 ขอบเขตของโครงงาน ระบบจ ดการข อม ลพ นฐาน ระบบสามารถ ค นหา เพ ม แก ไข ลบ ข อม ลพน กงาน ระบบสามารถ ค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks