การศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไก การส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคม - PDF

Description
รายงานฉบ บสมบ รณ ช ดโครงการว จ ย เร อง การศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไก การส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคม น าเสนอโดย ดร.พ รธร บ ณยร ตพ นธ และคณะ สถาบ นเพ อสร างความเข มแข งให ช มชน มหาว ทยาล ยนเรศวร

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 15 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานฉบ บสมบ รณ ช ดโครงการว จ ย เร อง การศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไก การส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคม น าเสนอโดย ดร.พ รธร บ ณยร ตพ นธ และคณะ สถาบ นเพ อสร างความเข มแข งให ช มชน มหาว ทยาล ยนเรศวร ห วหน าช ดโครงการว จ ย ดร.พ รธร บ ณยร ตพ นธ - ผ ช วยอธ การบด ฝ ายจ ดการทร พย ส น มหาว ทยาล ยนเรศวร - ร กษาการในต าแหน งผ อ านวยการ สถาบ นเพ อเสร มสร างความเข มแข งให ช มชน คณะผ ว จ ย (มหาว ทยาล ยนเรศวร) นายบ ญส ง กวยเง น ร กษาการห วหน างานว จ ยและนว ตกรรมช มชน นางสาวกนกวรรณ วราภรณ ว มลช ย ร กษาการห วหน างานนโยบายและแผน นายกมเลศ โพธ กน ษฐ น กว จ ยช านาญการ นางสาวภารด อาจละส ทธ น กว จ ยในโครงการ นางสาวสาว ณ ส นด ผ ช วยน กว จ ยในโครงการ คณะผ ว จ ย (กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ) นางสาวนภาภรณ บ วแก ว น กส งคมสงเคราะห ช านาญการ นางสาวอรว ย ไชยชนะ น กส งคมสงเคราะห ช านาญการ นางส ญาณ นท สมบ ต ศ ร น กส งคมสงเคราะห ช านาญการ ค าน า ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมน เป นการศ กษาสถานการณ ทางส งคมในประเด นของสถานการณ ป ญหา ของกล มเป าหมายต างๆท งเช งประเด นและเช งพ นท ของประเทศไทยและว เคราะห สถานการณ ของ ส งคมไทยในการพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคม ท งในระด บมหภาคและระด บจ ลภาคและการพ ฒนาองค ความร และเคร องม อในการวางรากฐานส การข บเคล อนนโยบายส งคมและกลไกการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคม โดยใช ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางพฤต กรรมศาสตร และส งคมศาสตร ท ใช ร ปแบบการว จ ยแบบผสานว ธ ประกอบด วย การว จ ยเอกสารและการว จ ยเช งค ณภาพ ซ งในการเก บรวบรวมข อม ลได ร บความร วมม อ จากหน วยงานภาคร ฐท เก ยวข อง และผ ท ม ส วนเก ยวข องในระด บพ นท เป นอย างด ผลการศ กษาว จ ยได สะท อนให เห นถ งสถานการณ ของส งคมไทยจากฐานข อม ลเอกสารส าค ญ ของประเทศ ผ ร ในวงกว าง และข อม ลสถานการณ จร งของพ นท เพ อน าไปเป นข อม ลส าค ญส าหร บการ พ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคม นอกจากน เป นการ ส งเคราะห เอกสารต างๆ และงานว จ ยท เก ยวข องก บการสร างและพ ฒนาองค ความร และเคร องม อใน การวางรากฐานส การข บเคล อนนโยบายส งคมและกลไกการส งเสร มความเสมอภาคและความ เป นธรรมในส งคมท งในประเทศและต างประเทศ และจากการศ กษาพ นท ต นแบบท ประสบความส าเร จ เป นร ปธรรมท เช อมโยงเป นเคร อข ายในระด บต างๆท เป นองค ความร และเคร องม อส าค ญในการวางรากฐาน ส การข บเคล อนนโยบายส งคมและกลไกการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคม ท น าไปส การก าหนดแนวทางการปฏ บ ต งานการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคม เพ อให ได ข อเสนอแนะเช งนโยบายและข อเสนอแนะเช งย ทธศาสตร ท สามารถน าไปใช เป นแนวทางใน การข บเคล อนการพ ฒนาส งคมไทยเพ อการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคม ท อย เย นเป นส ขของส งคมไทยในอนาคต คณะผ ว จ ยหว งเป นอย างย งว ารายงานการว จ ยฉบ บน คงจะเป นประโยชน อย างย งต อ หน วยงานและผ ท เก ยวข องในการด าเน นงานและหว งว าจะเก ดประโยชน ต อกระทรวงการพ ฒนาส งคม และความม นคงของมน ษย ในการน าไปใช ผล กด นนโยบาย ย ทธศาสตร และเพ อน าไปประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต งานท สามารถสนองต อความต องการของช มชนในอนาคตอย างแท จร ง พ รธร บ ณยร ตพ นธ ห วหน าช ดโครงการ ก ตต กรรมประกาศ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมน เป นการศ กษาสถานการณ ทางส งคมในประเด นของสถานการณ ป ญหา ของกล มเป าหมายต างๆท งเช งประเด นและเช งพ นท ของประเทศไทยและว เคราะห สถานการณ ของ ส งคมไทยในการพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคม ท งในระด บมหภาคและระด บจ ลภาคและการพ ฒนาองค ความร และเคร องม อในการวางรากฐานส การข บเคล อนนโยบายส งคมและกลไกการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคม เพ อเป นการสะท อนให เห นถ งความส าค ญในการพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมท น าไปส การส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพและความม นคงในช ว ต สถาบ นครอบคร วและช มชนต อไปได อย างเหมาะสม ส าหร บการท างานในช ดโครงการว จ ยน เป นการด าเน นงานภายใต ความร วมม อระหว าง สถาบ นเพ อสร างความเข มแข งให ช มชน มหาว ทยาล ยนเรศวรร วมก บส าน กมาตรฐานการพ ฒนาส งคม และความม นคงของมน ษย ส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย เพ อน าผลท ได จากการศ กษาว จ ยไปใช เป นเคร องม อท น าไปส แนวทางการปฏ บ ต งานพ ฒนาส งคมของ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ท เป นประโยชน ต อช มชนและส งคมได ตรงตาม สภาพการณ ป จจ บ นอย างแท จร งและเต มศ กยภาพ คณะผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณ นายปร ญญา ปานทอง รองอธ การบด ฝ ายจ ดการทร พย ส น มหาว ทยาล ยนเรศวร ท ปร กษาท ให ค าแนะน าปร กษา ตลอดจนตรวจสอบข อบกพร องต าง ๆ ของ งานว จ ยคร งน ด วยความเอาใจใส และข อค ดเห นอ นเป นประโยชน อย างย งต องานว จ ยในคร งน งานว จ ยในคร งน ส าเร จล ล วงได ด วยความช วยเหล อจากพ นท ท งในประเทศและต างประเทศ ท ให ความอน เคราะห ในการให ข อม ลจากการส มภาษณ จากการส งเกต จากการสนทนากล ม และ เอกสารท เก ยวข องก บช มชนและภาพถ ายในพ นท หน วยงานท เก ยวข องในพ นท คณะผ ว จ ย ขอขอบพระค ณไว ณ โอกาสน ค ณค าและประโยชน อ นพ งม ท ได จากการว จ ยในคร งน จะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาช มชนต อไป พ รธร บ ณยร ตพ นธ ห วหน าช ดโครงการ บทค ดย อ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความ เป นธรรมในส งคมน เป นการศ กษาและว เคราะห สถานการณ ของส งคมไทยเพ อพ ฒนา นโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมและการสร างและพ ฒนาองค ความร และเคร องม อในการวางรากฐานส การข บเคล อนนโยบายส งคมและกลไกการส งเสร มความเสมอ ภาคและความเป นธรรมในส งคม คณะผ ว จ ยน าเสนอข อค นพบจากการทบทวนเอกสาร ต ารา บทความ เอกสารว ชาการและ งานว จ ยท เก ยวข อง จากการส มภาษณ ผ ร ในวงกว าง และจากการศ กษาสถานการณ จร งในพ นท ท งใน พ นท เขตเม องและพ นท เขตชนบท กล าวค อ ในประเด นต างๆท เก ยวข องท งหมดน นม ความเช อมโยงก น ท าให เห นภาพรวมของป ญหาของส งคมไทยในแต ละม ต ของประเด นต าง ๆ ท งในระด บมหภาคและ ระด บจ ลภาคสามารถสร ปประเด นป ญหาของส งคมไทยในป จจ บ นท เป นป ญหาท ร นแรงในส งคมไทย เป นอ นด บแรก ค อ ป ญหาความยากจน รองลงมา ค อ ป ญหาการเข าถ งทร พยากร ซ งป ญหาด งกล าว ต องได ร บการแก ไขและหาแนวทางการแก ไขป ญหาอย างเป นร ปธรรมท ควรด าเน นการเพ อเป นการลด ความเหล อมล าทางส งคม และเป นการเพ มโอกาสในความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคม ในส วนการส งเคราะห เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการสร างและพ ฒนาองค ความร และ เคร องม อในการวางรากฐานส การข บเคล อนนโยบายส งคมและกลไกการส งเสร มความเสมอภาคและ ความเป นธรรมในส งคมและการศ กษาพ นท ต นแบบท ประสบความส าเร จเป นร ปธรรมท เช อมโยงเป น เคร อข ายในระด บต าง ๆ ในระด บมหภาคและระด บจ ลภาคสามารถสร ปได ค อองค ความร ว าด วยการ พ ฒนาและเคร องม อในการข บเคล อนนโยบายส งคมและกลไกการส งเสร มความเสมอภาคและ ความเป นธรรมในส งคมในประเทศค อ องค ความร เก ยวก บหล กเศรษฐก จพอเพ ยง แผนช มชน การ แก ไขป ญหาท อย อาศ ยผ ม รายได น อย การจ ดการทร พยากรท ด น การจ ดสว สด การช มชน และการ พ ฒนากองท นภายในช มชน ซ งเป นองค ความร ท ส าค ญท จะเป นเคร องม อในการข บเคล อนนโยบาย ส งคมและกลไกการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมท สามารถน าไปใช ปฏ บ ต งานในระด บพ นท ท จะเข าไปแก ไขป ญหาความยากจนและแก ไขป ญหาการเข าถ งทร พยากร ส าหร บองค ความร ว าด วยการพ ฒนาและเคร องม อในการข บเคล อนนโยบายส งคมและกลไกการ ส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมของต างประเทศ ค อ ระบบความช วยเหล อ ด านส งคม นโยบายสว สด การส งคมและระบบความม นคงทางส งคม นโยบายร ฐสว สด การ และการ จ ดต งธนาคารเพ อคนจน ซ งนโยบายด งกล าวในแต ละประเทศได องค ความร ในการแก ไขป ญหาความ ยากจนและการเข าถ งทร พยากรสามารถช วยเหล อและแก ไขป ญหาในประเด นด งกล าวลงได ส าหร บการก าหนดแนวทางการปฏ บ ต งานท น าไปส การส งเสร มความเสมอภาคและความ เป นธรรมในส งคมเพ อให ได ข อเสนอแนะเช งนโยบายและข อเสนอแนะเช งย ทธศาสตร กล าวค อ ก าหนด ประเด นย ทธศาสตร ม ด งน 1) เสร มสร างเศรษฐก จฐานช มชนและการเข าถ งทร พยากร 2) หน นเสร ม พล งการพ ฒนาส งคมและสร างภ ม ค มก นทางส งคม และ 3) พ ฒนาค ณภาพช ว ตและสร างหล กประก น ความเป นอย ซ งในแต ละประเด นย ทธศาสตร ม เป าประสงค ในแต ละม ต กล าวค อ ม ต พ ฒนาองค การ ม ต ประส ทธ ภาพ ม ต ค ณภาพบร การ และม ต ประส ทธ ผล ท จะน าไปส มาตรการปฏ บ ต งานในระด บพ นท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks