การลดความเส ยง จากสาธารณภ ย กรมป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย - PDF

Description
การลดความเส ยง จากสาธารณภ ย กรมป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย Empowered lives. Resilient nations. ความค ดเห นท ปรากฏในหน งส อเล มน ม ได สะท อนความค ดเห นขององค การ สหประชาชาต หร อของส ำน กงานโครงการพ ฒนาแห

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 11 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การลดความเส ยง จากสาธารณภ ย กรมป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย Empowered lives. Resilient nations. ความค ดเห นท ปรากฏในหน งส อเล มน ม ได สะท อนความค ดเห นขององค การ สหประชาชาต หร อของส ำน กงานโครงการพ ฒนาแห งสหประชาชาต (ย เอ นด พ ) หน งส อเล มน เป นหน งส อท จ ดท าข นโดยอ สระภายใต โครงการเสร มสร างศ กยภาพ การบร หารจ ดการสาธารณภ ยของประเทศไทย โดยกรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ภายใต การสน บสน นจากส ำน กงานโครงการพ ฒนาแห งสหประชาชาต กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย 3/12 ถ.อ ทองนอก แขวงด ส ต เขตด ส ต กร งเทพมหานคร โทรศ พท เว บไซต ข อม ลทางบรรณาน กรมของส ำน กหอสม ดแห งชาต กระทรวงมหาดไทย. กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย..-- กร งเทพฯ : กรมฯ, หน า 1.การบรรเทาสาธารณภ ย. 2.ภ ยพ บ ต --การป องก น. I.ช อเร อง ISBN จ ดร ปเล มและพ มพ โดย : โรงพ มพ ช มน มสหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย จ ำก ด พ มพ คร งท 1 : ธ นวาคม 2556 จ ำนวน : 10,000 เล ม ค ำน ำ เป นการว เคราะห และเตร ยมพร อมเพ อร บม อ ก บสาธารณภ ยท อาจเก ดข นได ซ งเป นแนวค ดและกระบวนการท ม ความส ำค ญอย างย ง เน องจากโลกในป จจ บ นต องเผช ญก บป ญหาจากสาธารณภ ยท ก อให เก ดความส ญเส ย ต อช ว ตและทร พย ส นแก ประชาชนเป นอย างมาก ส ำหร บประเทศไทย ได เผช ญก บสาธารณภ ยตลอดมาต งแต อด ตถ งป จจ บ น และพบว าภ ยต างๆ เก ดข นบ อยคร งและม ความร นแรงมากข น โดยเฉพาะอ ทกภ ย ซ งส งผลกระทบต อช มชน ส งคม และประเทศไทยโดยรวมตลอดมา การจ ดการ สาธารณภ ยท ผ านมาเน นในเช งต งร บย งไม เพ ยงพอ ต องม การเตร ยมความพร อมท ด รวมท งการด ำเน นการเพ อลดป จจ ยท สร างความเส ยงซ งม ความส ำค ญและจ ำเป นอย างย ง อย างไรก ตาม ส งคมไทยย งม ความร ความเข าใจใน อย ในขอบเขตท จ ำก ด จ งม ความจ ำเป นในการเผยแพร องค ความร ต อสาธารณะ เพ อให เก ดความเข าใจในแนวค ดและหล กการ ตลอดจนว ธ ปฏ บ ต ในการลดความเส ยง โดยสามารถเร มได ด วยตนเอง ครอบคร ว ช มชน ตลอดจนในระด บภาคร ฐและ ภาคการพ ฒนาของประเทศ ท งน เน องจากสาธารณภ ยเป นเร องท ม ความเก ยวข องก บ ประชาชนท กคนและหน วยงานท กภาคส วน จ งควรเร ยนร ร วมก นเพ อให สามารถ ช วยก นสร างส งคมท ม ความพร อม ร ร บ และปร บต ว เพ อลดโอกาสส ญเส ยใด ๆ หากเก ด สาธารณภ ยข นในอนาคต ด วยตระหน กถ งความส ำค ญของ กรมป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย โดยการสน บสน นจากส ำน กงานโครงการพ ฒนาแห งสหประชาชาต (United Nations Development Programme: UNDP) ภายใต โครงการเสร มสร าง ศ กยภาพการบร หารจ ดการสาธารณภ ยของประเทศไทย จ งได จ ดท ำหน งส อ ฉบ บน ข น ม ว ตถ ประสงค เพ อให ประชาชนและ หน วยงานม ความร ความเข าใจเก ยวก บและสามารถ ด แลตนเองและช มชนให ม ความปลอดภ ยจากสาธารณภ ยหร อท ำให เก ดความส ญเส ย น อยท ส ดเม อต องประสบภ ย 1 หน งส อฉบ บน น ำเสนอข อม ลพ นฐานเก ยวก บ เร อง ซ งได ปร บให เข าก บบร บทของประเทศไทย โดยแยกเป นประเด นต างๆ ได แก ความส ำค ญของ หล กการเก ยวก บ ความเส ยงและการประเม น ความเส ยงจากสาธารณภ ย แนวปฏ บ ต ใน และก าวต อไป ของประเทศไทยใน คณะผ จ ดท ำม ความประสงค ท จะให หน งส อเล มน อ านเข าใจง าย ส น กระช บ เพ อเป นข อม ลเบ องต นส ำหร บน ำไปค นคว าเพ มเต ม อย างไรก ด องค ความร เก ยวก บ ม การพ ฒนาอย างต อเน องตลอดเวลา ด งน น ข อม ล ในหน งส อเล มน จะต องได ร บการปร บปร งพ ฒนาให ม ความท นสม ยอย เสมอ เพ อให สอดคล องก บนโยบายของร ฐและแนวทางระด บสากล อ นจะย งประโยชน ส งส ด แก ประชาชนต อไป กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ธ นวาคม รายช ออ กษรย อ หน วยงานภาคร ฐ ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ องค กรอ สระ และองค การมหาชน กทม. กร งเทพมหานคร ปภ. กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย สศช. ส ำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สสส. ส ำน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ อบต. องค การบร หารส วนต ำบล อปพร. อาสาสม ครป องก นภ ยฝ ายพลเร อน AADMER ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response ความตกลงอาเซ ยนว าด วยการจ ดการภ ยพ บ ต และการตอบโต สถานการณ ฉ กเฉ น ACCCRN Asian Cities Climate Change Resilience Network โครงการเคร อข ายเม องในเอเช ยเพ อร บม อก บการเปล ยนแปลง สภาพภ ม อากาศ ADB Asian Development Bank ธนาคารพ ฒนาเอเช ย ADDM ASEAN Day for Disaster Management ว นจ ดการภ ยพ บ ต ของอาเซ ยน ACDM ASEAN Committee on Disaster Management คณะกรรมการอาเซ ยนด านการจ ดการภ ยพ บ ต ADPC Asian Disaster Preparedness Center ศ นย เตร ยมความพร อมป องก นภ ยพ บ ต แห งเอเช ย AHA Centre ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management ศ นย ประสานงานการให ความช วยเหล อด านมน ษยธรรมของอาเซ ยน APG AADMER Partnership Group คณะท ำงานร วมของภาคประชาส งคมในความตกลงอาเซ ยนว าด วย การจ ดการภ ยพ บ ต และการตอบโต สถานการณ ฉ กเฉ น (คณะท ำงานเอพ จ ) 3 ASEAN BCM BCP CBDRM CLDRR DM DRM DRR GCP GDP GIS HFA IFAD IFRC Association of South East Asian Nations สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต Business Continuity Management การบร หารความต อเน องของธ รก จ Business Continuity Plan แผนความต อเน องของธ รก จ Community Based Disaster Risk Management การบร หารจ ดการสาธารณภ ยโดยอาศ ยช มชนเป นฐาน Child-Led Disaster Risk Reduction โดยการม ส วนร วมของเด กและ เยาวชน Disaster Management การจ ดการสาธารณภ ย Disaster Risk Management การจ ดการความเส ยงจากสาธารณภ ย Disaster Risk Reduction Government Continuity Plan แผนความต อเน องของการด ำเน นการภาคร ฐ Gross Domestic Product ผล ตภ ณฑ มวลรวมประเทศ Geographic Information System ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร Hyogo Framework for Action กรอบการด าเน นงานเฮ ยวโกะ International Fund for Agricultural Development กองท นระหว างประเทศเพ อพ ฒนาเกษตรกรรม International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies สหพ นธ สภากาชาดและสภาเส ยววงเด อนแดงระหว างประเทศ 4 JICA M-Brace NDMO OTOS SNAP UN UNDP UNESCAP UNISDR UNOCHA VPN WHO WWF Japan International Cooperation Agency องค กรความร วมม อระหว างประเทศของญ ป น Mekong-Building Climate Resilient Asian Cities โครงการเสร มสร างการร บม อของเม องก บการเปล ยนแปลง สภาพภ ม อากาศ National Disaster Management Office ส ำน กงานจ ดการภ ยพ บ ต แห งชาต One Tambon One Search and Rescue Team หน งต ำบลหน งท มก ช พก ภ ย Strategic National Action Plan (on Disaster Risk Reduction) แผนปฏ บ ต การลดความเส ยงจากภ ยพ บ ต แห งชาต ในเช งย ทธศาสตร United Nations องค การสหประชาชาต United Nations Development Programme ส ำน กงานโครงการพ ฒนาแห งสหประชาชาต United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific คณะกรรมการเศรษฐก จและส งคมแห งสหประชาชาต ส ำหร บเอเช ย แปซ ฟ ก United Nations Office for Disaster Risk Reduction ส ำน กงานเพ อการลดความเส ยงจากภ ยพ บ ต แห งสหประชาชาต United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ส ำน กงานเพ อการประสานงานด านมน ษยธรรมแห งสหประชาชาต Virtual Private Network ระบบการเช อมเคร อข ายเสม อนส วนต วโดยใช โครงสร างของเคร อข าย สาธารณะ World Health Organization องค การอนาม ยโลก World Wildlife Fund องค การกองท นส ตว ป าโลกสากล 5 สาระส ำค ญของหน งส อ ในป จจ บ นท วโลกเผช ญก บป ญหาสาธารณภ ยท เก ดข นบ อยคร งและร นแรงมากข น ก อให เก ดความส ญเส ยต อช ว ตและทร พย ส นแก ประชาชนเป นอย างมาก แนวทางหน ง ในการป องก นและลดผลกระทบจากจากสาธารณภ ยอย างม ประส ทธ ภาพและย งย น ค อการลดความความเส ยงจากสาธารณภ ย ซ งเป นว ธ การท สามารถปฏ บ ต ได ต งแต ในระด บครอบคร ว ช มชน ส งคม และประเทศ หน งส อเล มน จ งน ำเสนอเน อหาส ำค ญ ท เป นพ นฐานในการสร างความเข าใจเก ยวก บแนวค ดเร องการลดความเส ยง จากสาธารณภ ย ซ งม เน อหาส ำค ญท งหมด 5 บท ประกอบด วย บทท 1 ความส ำค ญของ บทท 2 หล กการเก ยวก บ บทท 3 ความเส ยงและการประเม นความเส ยงจากสาธารณภ ย บทท 4 แนวปฏ บ ต ใน บทท 5 ก าวต อไปของประเทศไทยใน บทท 1 ความส ำค ญของ ในบทน จะกล าวถ งเร อง หล กการและแนวค ดของค ำว า ภ ยพ บ ต และ สาธารณภ ย ท ม ความหมายเท ยบเค ยง ก น หากแต ในประเทศไทยจะใช ค ำว า สาธารณภ ย เพ อให เหมาะสมและม ความ สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต ป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ ในบทน ได น ำเสนอเหต การณ สาธารณภ ยท ส ำค ญและผลกระทบต อช ว ตและทร พย ส นท เก ดข น ท งในระด บโลกและในประเทศไทย พร อมท งน ำเสนอกรอบความร วมม อต าง ๆ ในการ ลดความเส ยงจากสาธารณภ ยระด บโลก อ นได แก กรอบการด ำเน นงานเฮ ยวโกะ และ ระด บภ ม ภาค ได แก ความตกลงอาเซ ยนว าด วยการจ ดการสาธารณภ ยและการตอบโต สถานการณ ฉ กเฉ น รวมท งกลไก กฎหมาย และนโยบายต าง ๆ ในการจ ดการ ลดความเส ยงจากสาธารณภ ยของประเทศไทย ได แก พระราชบ ญญ ต ป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ แผนการป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยแห งชาต แผนปฏ บ ต การลดความเส ยงจากภ ยพ บ ต แห งชาต ในเช งย ทธศาสตร พ.ศ และแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ท ได วางกรอบและการปฏ บ ต ท ประสานความร วมม อเช งนโยบายในการลดผลกระทบจากสาธารณภ ย เน อหาในบทน ย งได อธ บายถ งน ยามค ำศ พท ท ส ำค ญเก ยวก บเร อง 6 บทท 2 หล กการเก ยวก บลดความเส ยงจากสาธารณภ ย เน อหาในบทน จะ เช อมโยงแนวค ดและความส มพ นธ เร องและการพ ฒนา เข าด วยก น โดยจะอธ บายถ งเร องสาธารณภ ย การพ ฒนา และการด ำรงช ว ตท ย งย น ความเส ยงท จะเก ดสาธารณภ ยของช มชนข นอย ก บการพ ฒนาด วย เน องจากการพ ฒนา สามารถช วยลดหร อเพ มความเส ยงของช มชน หากม การวางแผนและจ ดการพ ฒนาได ด ก สามารถเป นเคร องม อช วยให ช มชนและส งคมได ร บผลกระทบจากสาธารณภ ยน อยลง ในขณะเด ยวก นย งม ป จจ ยทางส งคมท ท ำให ช มชนม ความเส ยงจากสาธารณภ ยมากข น ด งน น การพ ฒนาจะต องแก ไขถ งต นเหต ของป ญหาท เก ดจากป จจ ยทางส งคม เพ อให ช มชนและส งคมม ความปลอดภ ยมากข น นอกจากน การร กษาต นท นทางส งคม ในการพ ฒนาจะช วยลดความเปราะบางของประชากรและเสร มสร างให ประชากรเหล าน สามารถร ร บ ปร บต ว และฟ นค นจากภ ยได อย างรวดเร ว และม การด ำรงช ว ตท ย งย น เน อหาในบทน ย งอธ บายถ งเร องการจ ดการก บความเส ยงจากสาธารณภ ยซ งพ ฒนา ต อยอดจากการเผช ญก บเหต การณ ฉ กเฉ นเข าส มาตรกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks