โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป PDF

Description
โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม บทบาทในการทางานอย างมากมาย การนาคอมพ วเตอร มาใช ในการเร ยน การสอน การบร การ การส อสาร การจ ดการสารสนเทศในองค กรให ม

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 17 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม บทบาทในการทางานอย างมากมาย การนาคอมพ วเตอร มาใช ในการเร ยน การสอน การบร การ การส อสาร การจ ดการสารสนเทศในองค กรให ม ประส ทธ ภาพ สะดวก รวดเร ว ท นต อเหต การณ จะเห นได ว า ในองค กรท งภาคร ฐและเอกชน ม การนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการทางาน เพ มผลผล ต ลดต นท น การดาเน นงาน และเพ มศ กยภาพในการแข งข น ด งน นจ งม ความจาเป น ท มหาว ทยาล ยจะจ ดการพ ฒนาความสามารถทางเทคโนโลย สารสนเทศ ให แก บ คคลท วไป เพ อจะได พ ฒนาความร ความสามารถทางเทคโนโลย และเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพการทางานส บไป ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาแนวทางในการเช อมโยงการนาผลการฝ กอบรมไปส การพ ฒนาเส นทางความก าวหน าในอาช พของบ คลากรในองค กร เพ อปร บปร งประส ทธ ภาพการทางานของบ คลากรในองค กรให ม ความชานาญในด านเทคโนโลย สารสนเทศสาหร บการปฏ บ ต งาน เพ อเป นการบร การว ชาการแก ส งคมและเผยแพร ช อเส ยงทางด านว ชาการของมหาว ทยาล ย การลงทะเบ ยน หน วยงานท ร บผ ดชอบ กรอกแบบฟอร มใบสม ครและส งมาท ดาวน โหลดใบสม ครท เว บไซต สม ครออนไลน สม ครออนไลน ท เว บไซต งานฝ กอบรม ฝ ายบร การและฝ กอบรม ส าน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โทร ต อ 2506, 2507, 2514, 2574 โทรสาร เว บไซต ว ธ การชาระ เง นสด ชาระได ท งานฝ กอบรม ต กม ลต ม เด ย สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โอนเง นเข าบ ญช เลขท (รอข อม ลจากการเง น) (กร ณาเข ยนช อ นามสก ล พร อมหล กส ตรท สม คร และส งแฟกซ ใบ Pay In มาท ) โอนเง นรายได เฉพาะบ คลากรของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เท าน น โดยโอนเข าบ ญช เง นรายได เลขท 416 ย อยพ ฒนาว ชาการ ม ใบประกาศน ยบ ตรร บรองการผ านอบรมคอมพ วเตอร ในแต ละหล กส ตร รายละเอ ยดหล กส ตร (สามารถด รายละเอ ยดเพ มเต มได ท 1. เคล ด(ไม )ล บก บ Windows 7 (ระด บพ นฐาน-ปานกลาง) 2. พ นฐานการสร างและจ ดการเอกสารสาน กงานด วย Microsoft Office 2010 (ระด บพ นฐาน) 3. สร างงานส อส งพ มพ องค กรอย างม ออาช พด วย Microsoft Publisher (ระด บพ นฐาน-ปานกลาง) ระบบปฏ บ ต การใหม ของบร ษ ทไมโครซอฟท โดยเน นความคล องต ว การใช งานก บ lifestyle ท ง ายและสะดวก ด ไซน ล าสม ย ล กเล นมากมาย และเทคโนโลย ด านสมรรถนะความปลอดภ ยมากข น ว นท 27 ก มภาพ นธ 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 1,000 บาท เร ยนร การใช งาน และร ปแบบใหม ๆ ในโปรแกรม Microsoft Office 2010 สาหร บงานสาน กงาน ว นท 6-8 ม นาคม 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 2,500 บาท เน นการพ ฒนางานส งพ มพ ระด บองค กรได จร งอย างม ออาช พ สะดวก รวดเร ว ด วย Workshop การพ ฒนาส งพ มพ เช น การ ด โปสเตอร โบรช วร แผ นพ บประชาส มพ นธ น ตยสาร จดหมายข าว เป นต น ว นท ม นาคม 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 4,000 บาท 4. ครบเคร องการใช งาน Microsoft Excel ระด บองค กร ข นส ง (ระด บปานกลาง-ส ง) 5. สร างและจ ดการเว บไซต องค กรด วย Joomla (ระด บพ นฐาน-ปานกลาง) 6. Joomla Advance Template & Mobile Workshop (ระด บปานกลาง-ส ง) 7. เจาะล กพ ฒนาระบบฐานข อม ลด วย Microsoft Access ข นส ง (ระด บปานกลาง-ส ง) 8. การประย กต ใช Microsoft Word 2010 สาหร บงานสาน กงาน (ระด บปานกลาง-ส ง) 9. เป ดโลกพ ฒนาเว บไซต ไร ข ดจาก ดด วย HTML5 / CSS3 / JavaScript (ระด บพ นฐาน-ปานกลาง) 10. สร างสรรค ส อประชาส มพ นธ และโลโก ส ดล าด วย Adobe Illustrator (ระด บพ นฐาน-ปานกลาง) 11. สร าง Android Application อย างม ออาช พด วย PhoneGap Framework (ระด บปานกลาง-ส ง) 12. สร างเว บไซต e-learning ด วย Moodle (ระด บพ นฐาน-ปานกลาง) 13. นาเสนอผลงานในองค กรด วย Microsoft PowerPoint 2010 ข นส ง (ระด บปานกลาง-ส ง) 14. Security&Maintenance คอมพ วเตอร และเคร อข าย สาหร บผ ใช งาน (ระด บพ นฐาน) 15. สร างและออกแบบเว บไซต ด วย Photoshop&Dreamweaver (ระด บพ นฐาน-ปานกลาง) 16. โปรแกรม R สาหร บงานว จ ยสถาบ น (ระด บพ นฐาน-ปานกลาง) ประย กต ใช Microsoft Excel ด านการจ ดการข อม ลและการคานวณส ตร ฟ งก ช นต างๆ ใน ระด บองค กร และนาเสนอในร ปแบบต างๆ เพ อการทางานท สะดวกและม ประส ทธ ภาพ ว นท ม นาคม 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 5,500 บาท พ ฒนาเว บไซต องค กรอย างม ประส ทธ ภาพด วย CMS (Content Management System) เข าใจการจ ดการบทความ หมวดหม การจ ดการแม แบบ การปร บแต งระบบ เป นต น ว นท ม นาคม 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 4,000 บาท พ ฒนาระบบงานเว บไซต Joomla ท ควบค มโดย Template สามารถกาหนดได ตรงตามความ ต องการและปร บแต งให แสดงผลบนอ ปกรณ Smart Phone ได ว นท ม นาคม 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 7,500 บาท Workshop การพ ฒนา Table, Query, Form และ Report สาหร บว เคราะห งานท ซ บซ อน และเฉพาะทางมากมาย พร อมด วยหล กการของ VBA หร อการเข ยน Module และ Action ว นท 3-5 เมษายน 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 5,500 บาท เทคน คการสร างงานเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 อย างม ออาช พ ว นท เมษายน 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 1,500 บาท แนวทางการพ ฒนาของ HTML 5 สามารถพ ฒนาเว บไซต ท ม Service และระบบ Multimedia ต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยม เน อหา CSS 3 และ JavaScript ท เก ยวข อง ว นท เมษายน 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 6,500 บาท พ ฒนาส อส งพ มพ ระด บองค กรสาหร บงานประชาส มพ นธ ด วย Workshop การสร างและ ออกแบบกราฟ กสาหร บงานพ มพ ต างๆ เช น โลโก ฉลากผล ตภ ณฑ ป ายโฆษณา เป นต น ว นท เมษายน 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 4,500 บาท การใช งาน PhoneGap Framwork มาพ ฒนา Application บนม อถ อ (ม งเน นการพ ฒนาบน Android) โดยใช พ นฐานการพ ฒนาโปรแกรมด วย HTML 5, CSS 3 และ JavaScript นามา พ ฒนาร วมก บ Library ของ PhoneGap Framwork ว นท 8-10 พฤษภาคม 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 7,500 บาท พ ฒนาเว บไซต e-learning ด วยโปรแกรม Moodle สาหร บการสร างองค ความร และเผยแพร การศ กษาได อย างอ สระไม ต องคาน งถ งข อจาก ดด านเวลา และสถานท ว นท พฤษภาคม 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 4,500 บาท เทคน คการสร างงานนาเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 อย างม ออาช พ ว นท พฤษภาคม 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 1,500 บาท ร จ กว ธ การบาร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และว ธ การแก ป ญหาท วไปในการใช คอมพ วเตอร และเคร อข าย (Internet) ว นท 11 ม ถ นายน 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 1,000 บาท การสร างตกแต งภาพกราฟ กสาหร บเว บไซต และการเข ยนหน าเว บเพจพร อมก บการนากราฟ ก ท สร างมารวมเป นเว บไซต ในการนาเสนอข อม ลต อไป ว นท ม ถ นายน 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 2,500 บาท การว เคราะห ข อม ลเช งสถ ต การจ ดการข อม ลว จ ยอย างเหมาะสม สาหร บผ ท ทางาน ทางด านสถ ต งานว จ ยสถาบ น ว นท กรกฎาคม 2556 เวลา 9:00 16:00 น. 3,500 บาท ด รายละเอ ยดเพ มเต มได ท ใบสม ครอบรมคอมพ วเตอร โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. ข อม ลผ อบรม (กร ณาป อนข อม ลให ครบถ วนและช ดเจน เพ อความสะดวกในการแจ งก าหนดการอบรมปป ง สม คร คำนำหน ำช อ...ช อ... นำมสก ล... ตำแหน ง... หน วยงำน... ท อย (สำหร บกำรออกใบเสร จร บเง น) ออกใบเสร จในนำม ช อบ คคล หน วยงำนและท อย ช อหน วยงำนและท อย เบอร โทรศ พท (ต ดต อได สะดวก) ร บประทานอาหาร ปกต อ สลำม ม งสว ร ต แพ อาหาร ไม แพ แพ ข อม ลหล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร (กร ณาเล อกหล กส ตร ท ต องการเข าร บการอบรม) หล กส ตร ว นท /เวลา 1. เคล ด(ไม )ล บก บ Windows7 27 ก มภำพ นธ 2556 / น. 1,000 บาท 2. พ นฐานการสร างและจ ดการเอกสารสาน กงานด วย Microsoft Office ม นำคม 2556 / น. 2,500 บาท 3. สร างงานส อส งพ มพ องค กรอย างม ออาช พด วย Microsoft Publisher ม นำคม 2556 / 9:00 16:00 น. 4,000 บาท 4. ครบเคร องการใช งาน Microsoft Excel ระด บองค กร ข นส ง ม นำคม 2556 / น. 5,500 บาท 5. สร างและจ ดการเว บไซต องค กรด วย Joomla ม นำคม 2556 / น. 4,000 บาท 6. Joomla Advance Template & Mobile Workshop ม นำคม 2556 / น. 7,500 บาท 7. เจาะล กพ ฒนาระบบฐานข อม ลด วย Microsoft Access ข นส ง 3-5 เมษำยน 2556 / น. 5,500 บาท 8. การประย กต ใช Microsoft Word 2010 สาหร บงานสาน กงาน เมษำยน 2556 / น. 4,900 บาท 9. เป ดโลกพ ฒนาเว บไซต ไร ข ดจาก ดด วย HTML5/CSS3/JavaScript เมษำยน 2556 / น. 6,500 บาท 10. สร างสรรค ส อประชาส มพ นธ และโลโก ส ดล าด วย Adobe Illustrator เมษำยน 2556 / น. 4,500 บาท 11. สร าง Android Application อย างม ออาช พด วย PhoneGap Framework 8-10 พฤษภำคม 2556 / น. 7,500 บาท 12. สร างเว บไซต e-learning ด วย Moodle พฤษภำคม 2556 / น. 4,500 บาท 13. น าเสนอผลงานในองค กรด วย Microsoft PowerPoint 2010 ข นส ง พฤษภำคม 2556 / น. 1,500 บาท 14. Security&Maintenance คอมพ วเตอร และเคร อข ายสาหร บผ ใช งาน 11 ม ถ นำยน 2556 / น. 1,000 บาท 15. สร างและออกแบบเว บไซต ด วย Photoshop&Dreamweaver ม ถ นำยน 2556 / น. 2,500 บาท 16. โปรแกรม R สาหร บงานว จ ย กรกฎำคม 2556 / น. 3,500 บาท กร ณาชาระค าสม ครก อนเข าร บการอบรม 2 ส ปดาห ว ธ กำรชำระค ำลงทะเบ ยน เง นสด ท สำน กบร กำรคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยเกษตรศำสตร (ในว นท ) โอนเง นเข ำบ ญช รอข อม ลจากการเง น (กร ณาเข ยนช อ นามสก ล พร อมหล กส ตรท สม คร และส งแฟกซ ใบ Pay In มาท ) โอนเง นรำยได จำกหน วยงำน เฉพาะบ คลากร มก. เท าน น โดยโอนเข ำบ ญช เง นรำยได เลขท 416 ย อยพ ฒนำว ชำกำร ลงช อผ สม คร ว นท งานฝ กอบรม สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โทร ต อ 2506, 2507, 2514, 2902 โทรสาร เว บไซต : 1. ช อหล กส ตร : เคล ด (ไม ) ล บก บ Windows 7 จานวนช วโมงท อบรม 6 ช วโมง (1 ว น) ว น/เวลาการอบรม 27 ก มภาพ นธ 2556 / น. คาอธ บายหล กส ตร ระบบปฏ บ ต การใหม ของบร ษ ทไมโครซอฟท ท พ ฒนาต อเน องมาจาก Windows Vista เพ อ ปร บปร งแก ไขร ปแบบการใช งาน โดยเน นความคล องต ว การใช งานก บ lifestyle ท ง ายและ สะดวก ด ไซน ลาสม ย ล กเล นมากมาย และเทคโนโลย ด านสมรรถนะความปลอดภ ยของ ระบบและการเช อมต อในเคร อข ายท ง ายแต ปลอดภ ยมากข น โปรแกรมท ใช ในการอบรม Windows 7 เหมาะสาหร บ ผ ท ต องการเพ มพ นความร และท กษะทางด านคอมพ วเตอร ค ณสมบ ต ของผ เข าร บการอบรม สามารถใช เคร องคอมพ วเตอร ได เป นอย างด สาหร บผ ท ทางานทางด านไอท และทางานธ รการ เน อหาหล กส ตร เร มต นก บ Windows 7 ค ณสมบ ต เด นใน Windows 7 Windows Desktop และการปร บแต ง การจ ดการไฟล และโฟลเดอร โหลดและจ ดการร ปภาพ โปรแกรมสารพ ดประโยชน ใน Windows 7 ด หน งฟ งเพลงใน Windows 7 ระบบร กษาความปลอดภ ย ระด บของหล กส ตร ข นพ นฐานถ งข นปานกลาง 1,000 บาท โครงการฝ กอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 โดย สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1 2. ช อหล กส ตร : พ นฐานสร างและจ ดการเอกสารสาน กงานด วย Microsoft Office 2010 จานวนช วโมงท อบรม 18 ช วโมง (3 ว น) ว น/เวลาการอบรม 6-8 ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks