ศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร - PDF

Description
ค ม อการใช งาน ศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร กรมการขนส งทางบก จ ดท าโดย บร ษ ท เฟ ร สบ ซโซล ช น จ าก ด Page 1 of 58 บ นท กกรณ ม การเปล ยนแปลงแก ไขเอกสาร (Document Change Record) ตารางด านล างบ

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 7 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน ศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร กรมการขนส งทางบก จ ดท าโดย บร ษ ท เฟ ร สบ ซโซล ช น จ าก ด Page 1 of 58 บ นท กกรณ ม การเปล ยนแปลงแก ไขเอกสาร (Document Change Record) ตารางด านล างบ นท กการเปล ยนแปลงแก ไขข อม ลในเอกสารฉบ บน ต งแต Version แรกท ได จ ดส งให ทางกรมการขนส งทาง บก ว นท Version ผ จ ดท า/ แก ไข รายละเอ ยดการเปล ยนแปลงแก ไข 9 ส.ค นายณ ฐว ฒ อ นมะต ม จ ดท าเอกสารใหม 13 ส.ค นายไพร ตน อภ รมย ฤด สก ล ตรวจสอบและแก ไขเอกสาร 14 ก.ค น.ส.ดวงฤท ย โภคจ โรภาส ปร บปร งแก ไขเอกสาร 8 ก.ย นายไพร ตน อภ รมย ฤด สก ล ตรวจสอบและแก ไขเอกสาร Page 2 of 58 ค าน า ตามท กรมการขนส งทางบกม ความประสงค ท จะจ างเหมาบร การบ าร งร กษาและซ อมแซมแก ไข ระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ และปร บปร งข อม ลศ นย ปฏ บ ต การสารสนเทศระด บกรม (DOC) เพ อเพ อน า ข อม ลสารสนเทศท ม อย มาจ ดท าระบบข อม ลท สามารถใช ในการว เคราะห และวางนโยบายในการข บเคล อน ระบบได พร อมท งปร บปร งระบบงานให ตรงตามความต องการของผ ใช งานมากย งข น ซ งทางบร ษ ท เฟ ร ส บ ซโซล ช น จ าก ด ได ร บมอบหมายให เป นผ ด าเน นการจ ดท าโครงการน ให บรรล ตามว ตถ ประสงค ป จจ บ นทางบร ษ ทฯ ได ม การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารทางด านการบร หารทร พยากร บ คคล ข นใหม เพ อสน บสน นการว เคราะห เพ อการต ดส นใจ แต เน องด วยระบบศ นย ปฏ บ ต การฯ น ม ข นตอน การใช งานท ไม เหม อนระบบรายงานท วไป และอ านวยความสะดวกให แก ผ ใช ระบบงานให สามารถ ปร บเปล ยนม มมอง และสร างรายงานได ด วยตนเอง ด งน นทางท มงานจ งเล งเห นว า เพ อให ผ ใช ระบบงาน สามารถใช ประโยชน จากระบบงานด งกล าวให ได มากท ส ด จ งจ าเป นต องจ ดการฝ กอบรมการใช งานระบบฯ น ข น ส าหร บ ค ม อการใช งานศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร น น าเสนอข นตอนการ ใช งานของสารสนเทศทางด าน ข อม ลสถ ต แผนงานโครงการ งบประมาณ และบ คลากร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เช ยวชาญ น กว เคราะห น กว ชาการ ตลอดจนผ ใช งานท วไป ม ความร ความสามารถ ในการใช เคร องม อต างๆในระบบฯ สามารถใช ข อม ลท ม ในระบบฯ ได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพ และเพ อ ส งเสร มให เก ดการน าสารสนเทศท ม อย ในองค กรมาใช งานให มากย งข น เพ อประโยชน ในการพ ฒนาองค กร ต อไป ท งน หากท านต ดป ญหาการใช งานระบบ สามารถต ดต อสอบถามท มงานพ ฒนาระบบศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หารได ท หมายเลขภายใน หร อส ง มาท คณะผ จ ดท า กล มพ ฒนาระบบสารสนเทศ กรมการขนส งทางบก และ บร ษ ท เฟ ร สบ ซโซล ช น จ าก ด 15 ก นยาน 2554 Page 3 of 58 สารบ ญ หน า บทน า 6 การเร ยกใช ศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร 7 ส วนประกอบของระบบงาน 10 ส วนประกอบของระบบงานท หน าต าง Welcome 10 ส วนประกอบของระบบงานท หน าระบบงาน 11 การใช รายงานเพ อการว เคราะห 13 การเร ยกด รายงาน 13 ส วนประกอบของรายงาน 15 ส วนประกอบของรายงานท หน ารายงานหล ก 15 ส วนประกอบของรายงานท หน ารายงานแสดงรายละเอ ยด 17 การใช เคร องม อเพ อการว เคราะห รายงาน 19 การเล อกเง อนไขในการแสดงรายงาน 19 การแสดงข อม ลท ส มพ นธ ก บกราฟในร ปแบบตาราง 23 การย อนกล บส หน ารายงานหล ก 24 การ Drill Down เพ อเจาะล กข อม ลรายงานและการ Drill Up เพ อด ภาพรวมข อม ลรายงาน 25 การส งเมลล รายงาน 30 การ Export รายงานออกเป นร ปแบบอ นๆ 31 การ Save Link ของรายงานไว ใช ส วนต ว 34 การว เคราะห ข อม ลจาก Cube ด วย Analysis Studio 38 Cube ฐานข อม ลเพ อการว เคราะห แบบหลายม มมอง 38 การเร ยกใช analysis Studio เพ อการว เคราะห ข อม ลจาก Cube 39 ส วนประกอบของ Analysis Studio 40 การใช เคร องม อเพ อการว เคราะห ข อม ลจาก Cube 44 การสร างรายงานในร ปแบบตาราง Crosstab 45 การเล อกเง อนไขในการแสดงรายงาน 48 การปร บเปล ยนร ปแบบการน าเสนอรายงาน 49 การบ นท กรายงาน 51 การประมวลผลรายงานเป นร ปแบบไฟล อ น 51 ภาคผนวก 1 : บ ญช รายช อรายงานในศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร 55 Page 4 of 58 ผลการด าเน นงาน 55 บ คลากร 55 งบประมาณ 55 ข อม ลสถ ต 55 Page 5 of 58 บทน า ศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร เป นระบบสารสนเทศทางด านคอมพ วเตอร ท ประมวลผลรวบรวมข อม ลภายในกรมการขนส งทางบก เข าส ฐานข อม ลส วนกลาง และน าเสนอรายงานเช ง ว เคราะห ด วยซอฟแวร เฉพาะทางช อ Cognos Software เพ ออ านวยความสะดวกแก ผ บร หาร น กว เคราะห ตลอดจนผ ใช งานท วไปในการเป นแหล งค นคว าหาข อม ล เร ยกด รายงาน หร อสอบถามผลการด าเน นงาน ทางด านต างๆ ป จจ บ นระบบงานด งกล าว ได ปร บปร งหมวดหม ของสารสนเทศส าหร บน าเสนอใหม เพ อให ครอบคล มสารสนเทศของกรมฯ โดยแบ งเป น 4 หมวด ได แก ผลการด าเน นงาน บ คลากร งบประมาณ และ ข อม ลสถ ต : หมายเหต จากกรอบการน าเสนอ 4 ด านท กล าวถ งน ระบบท เป ดเข าใช ในเด อนก นยายน พ.ศ จะ ประกอบไปด วย 4 ระบบ ได แก 1. แผนงาน โครงการ 2. บ คลากร 3. งบประมาณ 4. ข อม ลสถ ต ซ งระบบอ นๆ ทางท มงานพ ฒนาระบบจะด าเน นการพ ฒนาอย างต อเน องและจะเป ดใช ในโอกาส ต อไป Page 6 of 58 ค ม อการใช งานศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร การเร ยกใช ศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ในส วนของศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หารร ปแบบใหม ด งท ได กล าวถ งน สามารถ เข าใช ผ านทาง Intranet ภายในกรมการขนส งทางบก ได โดยม ว ธ การเข าใช งานด งต อไปน ข นตอนการเข าใช งาน 1. หล งจาก Login เข าใช งานระบบ Internet ของกรมการขนส งทางบก โดยการเป ด Internet Explorer และเข าส หน า Web โดยระบ URL ในช อง Address เป น จะปรากฎหน า Web ของ intranet ด งร ป จากร ป คล กเล อกท ศ นย ปฏ บ ต การสารสนเทศกรมฯ (DOC) Page 7 of 58 2. จากร ป เม อคล กเล อกท ศ นย ปฏ บ ต การสารสนเทศกรมฯ (DOC) จะแสดงหน าต าง Log On เข าส ระบบด งร ป 3. ท หน าต าง Log On ระบ รห สผ ใช พร อมท งรห สผ าน โดยใช รห สผ ใช ของท านท ใช ส าหร บ Log On ท ทางกล มพ ฒนาระบบสารสนเทศก าหนดให หมายเหต ในระหว างการ Log ON เข าส ระบบ โปรแกรมจะท าการตรวจสอบส ทธ การเข าใช งานของท าน ตามท ระบบก าหนดไว ซ งม ผลท าให ผ ใช งานแต ละท านจะเห นรายงาน ข อม ลท แตกต างก น Page 8 of 58 ค าแนะน าเบ องต นก อนเร มใช งาน ศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร เป นระบบท ต องม การประมวลผลเพ อโต ตอบก บ ผ ใช ซ งต องใช เวลาในการประมวลผลมากกว าระบบออกรายงานท วๆ ไป ท งน ข นอย ก บความ ซ บซ อนของรายงาน ศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ถ กออกแบบในล กษณะ web application ด งน น การใช mouse เพ อเล อกรายการใดๆ จะใช ว ธ คล ก 1 คร ง การด บเบ ลคล กจ งหมายถ งการเล อกซ า 2 คร ง ซ งอาจม ผลให การตอบสนองของรายงานช ากว าปกต การประมวลผลบางอย างในศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจะท าท เคร องท เร ยกใช (client machine) ด งน น ความรวดเร วในการใช งานระบบจ งข นอย ก บประส ทธ ภาพของเคร องท เร ยกใช ด วยเช นก น Page 9 of 58 ค ม อการใช งานศ นย ปฏ บ ต การระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ส วนประกอบของระบบงาน ส วนประกอบของระบบงานท หน าต าง WELCOME เม อเข าส ระบบงาน โปรแกรมจะแสดงหน าต าง Welcome ของระบบงานด งร ป จากร ป ส วนประกอบของระบบงานท หน าต าง Welcome ม ด งต อไปน เมน โปรแกรม เป นส วนท ใช ในการต ดต อก บโปรแกรมซ งประกอบไปด วยป มค าส ง ด งต อไปน ป มค าส ง ค าอธ บาย ส าหร บ Log Off หร อออกจากระบบงาน ส าหร บ refresh หน าต างการแสดงผล ส าหร บค นหารายการ หร อช อรายงานท ต องการ ส าหร บคล กเพ อกล บส หน าต าง Welcome ส าหร บปร บแต งร ปแบบการใช งานส วนต ว (Personalize Setting) ส าหร บเช อมโยงส โปรแกรมท เก ยวข อง Page 10 of 58 เมน ระบบงาน แสดงรายการเมน ระบบงานท ง 4 ด าน โดยสามารถคล กเพ อเข าหน าระบบงาน ด งกล าวได แถบเมน ระบบงาน แสดงหน าระบบงานท ง 4 ด าน ซ งสามารถคล กเล อกท แถบเมน ระบบงาน เพ อเข าส หน าระบบงานได เช นเด ยวก บ เมน ระบบงาน ส วนประกอบของระบบงานท หน าระบบงาน เม อคล กเล อกท ระบบงานท ต องการบร เวณ เมน ระบบงาน หร อ แถบเมน ระบบงาน โปรแกรมจะ แสดงหน าต างระบบงานด งกล าวให ด งร ป จากร ป ส วนประกอบของระบบงานท หน าต างระบบงาน ม ด งต อไปน เมน รายงาน แสดงช อรายงาน หร อช อโฟลเดอร ท จ ดเก บรายงาน โดยเม อคล กเล อก รายงาน ท ต องการแล ว โปรแกรมจะแสดงหน ารายงานด งกล าวท บร เวณแสดงรายงาน ซ งช อรายงาน หร อช อโฟลเดอร ท จ ดเก บรายงาน จะแสดงด วยส ญล กษณ น าหน าช อท ต างก น กล าวค อ o ส ญล กษณ หมายถ ง รายการด งกล าวเป นโฟลเดอร ท จ ดเก บรายงาน ซ ง สามารถคล กเพ อด รายงาน หร อโฟลเดอร ย อย ท อย ภายในได o ส ญล กษณ หมายถ ง รายการด งกล าวเป นรายงาน ซ งสามารถคล กเพ อด รายงานท บร เวณแสดงรายงาน ได บร เวณแสดงรายงาน กรณ ท เข าส หน าต างระบบงานท เล อกเป นคร งแรก บร เวณน จะแสดง ภาพรวมของระบบงานน หล งจากน นเม อม การเล อกรายงานจาก เมน รายงาน บร เวณน จะ แสดงหน ารายงานด งกล าวให Page 11 of 58 เมน Cube ส าหร บผ ใช งานท ได ร บการก าหนดส ทธ ให สามารถว เคราะห ข อม ลจาก Cube ได ท บร เวณน จะแสดงรายช อ Cube เพ อให สามารถคล กเพ อท าการว เคราะห ข อม ลจาก Cube ใน ล กษณะหลากหลายม มมองได โดยโปรแกรมจะแสดงหน าต าง Analysis Studio ส าหร บ Cube ด งกล าว ซ งเป นเคร องม อในการว เคราะห ข อม ลจาก Cube หมายเหต รายละเอ ยดเพ มเต มในส วนของการใช Analysis Studio สามารถศ กษาได จากห วข อ การ ว เคราะห ข อม ลจาก Cube ด วย Analysis Studio Page 12 of 58 การใช รายงานเพ อการว เคราะห รายงานท น าเสนอใน เมน รายงาน ของระบบงานน ผ ใช สามารถเร ยกด สอบถามข อม ล รวมถ งใช เคร องม อต างๆ ท ระบบจ ดเตร ยมไว ให เพ อน าไปส การว เคราะห ข นส งได ในห วข อน จะกล าวถ งว ธ การเร ยกใช รายงาน รวมถ งการใช เคร องม อต างๆ ตามท กล าวมา เพ อให ผ ใช สามารถว เคราะห รายงานได หลากหลายร ปแบบ การเร ยกด รายงาน ท หน าต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks