การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด - PDF

Description
เอกสารประกอบว ชา เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 38 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบว ชา เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 1 ส วนประกอบต างๆของหน าต างโปรแกรม 2 การสร างเอกสารใหม 4 การบ นท กและเป ดงานท ม อย 5-7 การบ นท กงานใหม 5 การบ นท กงานขณะก าล งท างาน 6 การบ นท กงานในช อใหม 6 การเป ดงานท ม อย 6 การออกจากการใช งาน โปรแกรม Microsoft Word 7 การพ มพ และแก ไขข อความ 7-9 การย ายต าแหน ง cursor 7 การเล อนหน าจอโดยใช mouse 8 การเล อกข อความ 8 การลบ ค ดลอก และแปะข อความ 9 การยกเล กค าส งท ท าไปแล วและท าซ า (Undo & Redo) 9 การค นหาและแทนท ข อความ การค นหาข อความ 10 การก าหนดทางเล อกในการค นหา 10 การค นหาเพ อแทนท ข อความท ต องการ 11 การด ต วอย างก อนการพ มพ 11 การส งพ มพ งาน 12 การก าหนดค าเร มต นให ก บเอกสารท จะท างาน การก าหนดขอบกระดาษ (Margins) 13 การก าหนดขนาดกระดาษและร ปแบบการจ ดวางกระดาษ 15 การสร างร ปล กษณ ของหน ากระดาษแบบหน าหน งส อ 16 การก าหนดห วกระดาษและท ายกระดาษให ก บเอกสารหน าค หน าค 17 การก าหนดห วกระดาษ (Header) และท ายกระดาษ(Footer) 18 การใส เลขหน าให ก บเอกสาร 18 การใส ข อม ลให ส วนห วกระดาษและส วนท ายกระดาษ 19 การเปล ยนหน วยว ดใน Microsoft Word และการต งขอบกระดาษด วยไม บรรท ด 21 การก าหนดร ปแบบต วอ กษร ขอบ และเงา การก าหนดร ปแบบต วอ กษร 22 การก าหนดเส นขอบ 24 การก าหนดแสงเงา 24 การจ ดย อหน าและร ปแบบข อความในเอกสาร 25 การก าหนด TAB 25 การพ มพ แทรก-พ มพ ท บข อความ 26 ว ธ พ มพ แทรก 26 ว ธ การพ มพ ท บ 26 การก าหนดหมายเลขของห วข อหร อส ญล กษณ ห วข อ การก าหนดเลขของห วข อหร อส ญล กษณ ห วข อ 26 การใส ส ญล กษณ แสดงห วข อด วยร ปภาพ 28 การยกเล กการก าหนดหมายเลขของห วข อหร อส ญล กษณ ห วข อ 31 การก าหนดร ปแบบคอล มน 31 การใส ร ปภาพลงไปในเอกสาร 32 การจ ดการร ปภาพ การย าย และปร บขนาดภาพ 33 ปร บความเข ม ความจาง และส ของร ป 34 ก าหนดร ปแบบการวางภาพ 34 การสร างตาราง การแทรกตาราง 36 การเล อกแถว (row) หร อสดมภ (column) 38 การลบแถวหร อสดมภ 38 การเพ มแถวหร อสดมภ 38 การตกแต งตารางให สวยงาม 38 การแทรกส ญล กษณ (Symbol) 42 การใส สมการทางคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ลงไปในเอกสาร 42 การวาดร ป (Drawing) 44 เทคน คการเล อนต าแหน งอย างละเอ ยดของว ตถ (object) 45 หร อ กรอบข อความ หร อ Auto Shape การจ บภาพทางหน าจอ (Capture) เพ อน ามาประกอบการจ ดท าเอกสาร การจ บภาพโดยจะจ บภาพท งหน าจอคอมพ วเตอร ท น กศ กษามองเห น 45 การจ บภาพเฉพาะ dialog หร อหน าต าง ท Active อย เท าน น 46 การใช โปรแกรม Microsoft Word โดย อ. วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร โปรแกรม Microsoft Word หร อเร ยกว า word เป นโปรแกรมส าหร บการสร างและจ ดการเอกสารท ก ร ปแบบ ไม ว าจะเป นรายงาน ค ม อ หน งส อ เป นต น โดยท วไปแล ว word เป นโปรแกรมท อย ในช ดของ Microsoft Office เช นเด ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint ท ได เร ยนร มาแล ว และจะม ร ปแบบหน าจอ เมน ค าส ง เมน บาร ท ท างานเหม อนก น เช น การปร บเปล ยนขนาดต วอ กษร ปร บเปล ยนส ต วอ กษร ท า ต วอ กษรให เป นต วหนา ต วเอ ยง หร อต วข ดเส นใต เป นต น แต จะม ข อแตกต างก นไปในรายละเอ ยดปล กย อย ของแต ละโปรแกรม ซ งในเร องน จะได มาเร ยนร ก นในส วนของการใช งานโปรแกรม Microsoft Word การเข าส การใช งานโปรแกรม Microsoft Word เป ดเมน Start - คล ก Programs - คล ก Microsoft Word ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 1 ส วนประกอบต างๆของหน าต างโปรแกรม เม อเข าโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดแล วจะปรากฏเป นหน าต าง ด งร ปซ งจะประกอบด วยส วนต างๆ ด งน Title bar Menu bar Standard Toolbar Formatting Toolbar Minimize button Maximize/Restore Working area Close button Vertical scrollbar Status Bar Horizontal scrollbar ร ป หน าจอการท างานของโปรแกรม Microsoft Word Screen elements ความหมายและหน าท Working area พ นท การท างานของข อความในเอกสาร Title bar แสดงช อโปรแกรมและช อเอกสารท เป ดอย โดยท ม มขวาแสดงป มการ ซ อน ป ด และ ย อ/ขยายหน าต าง Menu bar แสดงห วข อเมน การใช งานของ Microsoft Word Toolbars ร ปภาพหร อป มท ท าให สะดวกต อการใช งานในบางค าส ง Status bar แสดงข อม ลของเอกสารท ก าล งท างาน Scroll bars ใช คล กเพ อไปย งส วนต างๆในเอกสาร Minimize button ใช คล กเพ อซ อนงานของ Microsoft Word ไว บน Task bar Close button ใช คล กเพ อป ดงาน Restore/Maximize button ใช คล กเพ อย อหร อขยายหน าจอการท างาน ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 2 หน าท ของแถบเมน บาร แต ละค าส ง เมน File เป นค าส งของการท างานท ส งให จ ดการเก ยวก บแฟ มเอกสารเป นส วนใหญ เช น การสร าง เอกสาร, การเป ด/ป ดเอกสาร, การบ นท กข อม ลในเอกสารด วยว ธ การต างๆ ลงในแฟ ม เอกสาร เป นต น เมน Edit เป นค าส งของการท างานท ส งให จ ดการเก ยวก บรายละเอ ยดของข อม ลเป นส าค ญ เช น การ แก ไข, การต ดแปะ และการท าส าเนาข อม ล เป นต น จะเห นได ว ารายการค าส งย อยบางค าส ง จะเป นต วอ กษรส เทา ซ งเป นค าส งท ไมส ามารถจะเร ยกใช งานได ในขณะน น เช นรายการ ค าส ง Cut จะใช ไม ได ถ าย งไม ม การพ มพ ข อม ลอะไรลงไปในเอกสาร เมน View เป นค าส งของการท างานท ส งให จ ดการเก ยวก บม มมองของแฟ มเอกสาร เช น ม มมองแบบ ปกต, ม มมองแบบเค าโครงร าง, การย อ/ขยาย หน าจอ, การแสดง/ซ อนแถบเคร องม อ เป น ต น เมน Insert เป นค าส งของการท างาน ท ส งให จ ดการเก ยวก บแฟ มเอกสารในล กษณะต างๆ ซ งส วนใหญ จะเป นการแทรกรายละเอ ยดลงในแฟ มเอกสาร เช น การแทรกค าอธ บาย, การแทรกว นท และเวลา, การแทรกหมายเลขของหน าเอกสาร, การแทรกส ญล กษณ และการแทรกร ปภาพ กราฟฟ กต างๆ เป นต น เมน Format เป นค าส งของการท างานท ส งให จ ดการเก ยวก บการจ ดร ปแบบของพารากราฟ, การจ ด หน ากระดาษ, การจ ดการก บต วอ กษร, การสร างกรอบและการแรเงา เป นต น เมน Tools เป นค าส งของการท างานท ส งให ตรวจสอบความถ กต องของข อม ล และความสมบ รณ แบบ ของไวยากรณ ของเอกสาร ซ งจะท าให เอกสารท เราสร างข นมาม ความน าเช อถ อมากท ส ด พร อมก นน น เราย งสามารถใช เคร องม อต างๆ ของค าส งเหล าน มาช วยอ านวยความสะดวก ในการท างานได อย างกว างขวางเลยท เด ยว เมน Table เป นค าส งของการท างานท จ ดการเก ยวก บการจ ดท าตารางข อม ล โดยใช เคร องม ออ น ท นสม ยมาช วยอ านวยความสะดวกในการใช งาน ซ งเราจะพบว าโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดได ใช ค ณสมบ ต พ เศษช วยให เราสร างเอกสารท ม ความสวยงามและน าสนใจ โดยม การ สร างตารางข อม ลท ม ส ส นสวยงามแทรกเข าไปในเอกสาร ท าให เอกสารน าสนใจมากข น เมน Window เป นค าส งของการท างานท ส งให จ ดการเก ยวก บหน าต างของเอกสาร เช นการจ ดเร ยง หน าต างเอกสารอย างท ไม ให ซ อนก นในกรณ ท เราเป ดแฟ มเอกสารออกมาใช งานหลายหน า พร อมก น เมน Help เป นค าส งของการท างานเก ยวก บการให ความช วยเหล อต างๆ ในกรณ ท ผ ใช งานเก ดความ ผ ดพลาด, เก ดความส บสนไม เข าใจ และไม ร ว าจะท าอย างไร หร อจะแก ไขอย างไร รวมถ ง การใช งานค าส งบางค าส งท เราไม เคยใช มาก อน ก สามารถใช ค าส ง Help ช วยได ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 3 การสร างเอกสารใหม 1. คล กท เมน File - คล ก New 2. บนแผ นงาน General คล ก Blank Document จะปรากฏเป นหน ากระดาษเปล าพร อมใส ข อม ล ร ป การสร างเอกสารใหม ร ป การเล อกต วค าส ง Blank Document จากเมน ด านขวาม อ ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 4 การบ นท กและเป ดงานท ม อย 4.1 การบ นท กงานใหม 1. คล กท เมน File - คล ก Save หร อ คล กท ป ม Save บน Standard toolbar หร อ กด Ctrl + S จะ ปรากฏกล อง Save As Dialog บนหน าจอ ร ป การบ นท กเอกสารใหม 2. ในช อง File Name พ มพ ช อไฟล ท ต องการบ นท ก ในการต งช อไม ควรใช ต วอ กษรพ เศษ \ / * และ เป นส วนหน งของช อไฟล 3. ถ าต องการเปล ยน folder หร อ drive ใหม ในช อง Save in คล กท เพ อเล อกต าแหน งใหม ท ต องการ 4. ถ าต องการสร าง folder ใหม ให คล กท ป ม new folder - ใส ช อ folder - ด บเบ ลคล กท folder ใหม 5. ในช อง Save as type คล กท เพ อเล อกร ปแบบของเอกสารท ต องการให บ นท ก โดยในช อง Save as type ใช ในการก าหนดให เอกสารท ท าการบ นท กสามารถท จะน าไปใช งานก บโปรแกรม Microsoft word ในเวอร ช นท ต องการได โดยข อม ลภายในเอกสารจะไม เก ดป ญหาการเปล ยน ของต วหน งส อหร อ ร ปแบบของเอกสารจะไม ม การเปล ยนแปลงจากเด ม เช น น าไปใช ก บ word เวอร ช น 97 หร อ word เวอร ช น 2000 เป นต น ด งร ป ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 5 new folder ร ป การเล อกชน ดของเอกสารท จะบ นท กให เหมาะสม หมายเหต หากน กศ กษาทราบว าโปรแกรม Microsoft word ท ต องการใช งานเป นเวอร ช น เด ยวก น ก ไม จ าเป นท จะเล อกในต วเล อกของ save as type โดยปกต แล วโปรแกรม Microsoft word เวอร ช นท ใหม กว าจะเป ด document ท ถ กสร างจากโปรแกรม Microsoft word ท เป นเวอร ช นต ากว า ได แต เวอร ช นต ากว าอาจจะไม สามารถเป ด document ท สร างจากเวอร ช นใหม กว าได ถ กต อง ส าหร บแฟ มข อม ลท ถ กบ นท กด วยโปรแกรม Microsoft word จะม นามสก ล.doc 6. คล กท ป ม Save เพ อท าการบ นท ก (หร อ คล กท ป ม Cancel เพ อยกเล กค าส ง) 4.2 การบ นท กงานขณะก าล งท างาน 1. คล กท เมน File - คล ก Save หร อ คล กท ป ม Save บน Standard toolbar หร อ กด Ctrl + S 4.3 การบ นท กงานในช อใหม 1. คล กท เมน File - คล ก Save As จะปรากฏกล อง Save As Dialog บนหน าจอ หมายเหต ข นตอนต อมาด การบ นท กงานใหม 4.4 การเป ดงานท ม อย 1. คล กท เมน File - คล ก Open หร อ คล กท ป ม Open บน Standard toolbar หร อ กด Ctrl + O จะ ปรากฏกล อง Open บนหน าจอ ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 6 2. เปล ยน folder หร อ drive ใหม ในช อง Look in คล กท เพ อไปย ง folder ท ไฟล อย 3. ด บเบ ลคล กท ไฟล ท ต องการ หร อ คล กท ไฟล ท ต องการ - คล กท ป ม Open การออกจากการใช งาน โปรแกรม Microsoft Word 1. คล กท เมน File - คล ก Exit หร อ กด Alt + F4 หร อ คล กท ป ม Close บน Title bar การพ มพ และแก ไขข อความ 6.1 การย ายต าแหน ง cursor ร ป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks