หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ า หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ PDF

Description
หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ า หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ า หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Legal forms

Publish on:

Views: 18 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ า หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ า หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ โครงสร างหล กส ตร หน วยก ตรวม ไม น อยกว า 142 หน วยก ต ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 30 หน วยก ต 1) กล มว ชามน ษยศาสตร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต 2) กล มว ชาภาษา ไม น อยกว า 9 หน วยก ต 3) กล มว ชาส งคมศาสตร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต 4) กล มว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ไม น อยกว า 9 หน วยก ต ข. หมวดว ชาเฉพาะ ไม น อยกว า 106 หน วยก ต 1) กล มว ชาพ นฐานว ชาช พ 24 หน วยก ต 2) กล มว ชาช พ ไม น อยกว า 82 หน วยก ต - ว ชาช พ (บ งค บ) 39 หน วยก ต - ว ชาช พ (เล อก) 36 หน วยก ต - ว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ/สหก จศ กษา 7 หน วยก ต ค. หมวดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต 2. รายว ชา ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 30 หน วยก ต (ด งรายละเอ ยดภาคผนวก ก.) ข. หมวดว ชาเฉพาะ ไม น อยกว า 106 หน วยก ต 1) กล มว ชาพ นฐานว ชาช พ 24 หน วยก ต คณ ตศาสตร ว ศวกรรมเทคโนโลย ไฟฟ า 1 3(3-0-6) คณ ตศาสตร ว ศวกรรมเทคโนโลย ไฟฟ า 2 3(3-0-6) ฟ ส กส และเคม ทางเทคโนโลย ไฟฟ า 3(2-2-5) ว สด ศาสตร ไฟฟ า 3(3-0-6) เข ยนแบบว ศวกรรมไฟฟ า 3(2-2-5) โปรแกรมคอมพ วเตอร ในงานเทคโนโลย ไฟฟ า 3(2-2-5) อ เล กทรอน กส ในงานไฟฟ า 3(2-2-5) สถ ต ว ศวกรรม 3(3-0-6) 2) กล มว ชาช พ ไม น อยกว า 82 หน วยก ต ว ชาช พ (บ งค บ) 39 หน วยก ต การว เคราะห วงจรไฟฟ า 1 3(2-2-5) เคร องม อว ดและการว ดในงานไฟฟ า 3(2-2-5) \ การต ดต งไฟฟ าภายในและภายนอกอาคาร 3(2-2-5) การว เคราะห วงจรไฟฟ า 2 3(2-2-5) เคร องกลไฟฟ า 1 3(2-2-5) ว ศวกรรมแม เหล กไฟฟ า 3(3-0-6) การออกแบบระบบไฟฟ า 3(2-2-5) เคร องกลไฟฟ า 2 3(2-2-5) อ เล กทรอน กส ก าล ง 3(2-2-5) พล งงานทดแทน 3(3-0-6) การออกแบบและประมาณราคาไฟฟ า 3(2-2-5) การป องก นและความปลอดภ ยในระบบไฟฟ า 3(2-2-5) การอน ร กษ และการจ ดการพล งงานไฟฟ า 3(3-0-6) ว ชาช พ (เล อก) 36 หน วยก ต ระบบเคร องท าความเย นและเคร องปร บอากาศ 3(2-2-5) ระบบเคร องปร บอากาศภายในรถยนต 3(2-2-5) การว ดและการควบค มกระบวนการผล ต 3(2-2-5) การออกแบบและต ดต งเซลล แสงอาท ตย 3(2-2-5) ว ศวกรรมส องสว าง 3(2-2-5) การผล ต การส งและจ ายก าล งไฟฟ า 3(3-0-6) ระบบไฟฟ าก าล ง 3(3-0-6) เทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม 3(2-2-5) ไฮดรอล กส และน วเมต กส 3(2-2-5) เคร องปร บอากาศในงานอ ตสาหกรรม 3(2-2-5) ระบบซ เควนซ คอนโทรล 3(2-2-5) ส มมนาเทคโนโลย ไฟฟ า 3(2-2-5) การบร หารค ณภาพในงานไฟฟ าและอ ตสาหกรรม 3(3-0-6) การประมวลผลส ญญาณด จ ตอล 3(2-2-5) โครงการว จ ยทางเทคโนโลย ไฟฟ า 3(2-2-5) หมายเหต : รายว ชา โครงการว จ ยทางเทคโนโลย ไฟฟ า เป น ว ชาบ งค บเล อกของกล มท เล อกเร ยนรายว ชา การฝ ก ประสบการณ ว ชาช พเทคโนโลย ไฟฟ า ว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ 7 หน วยก ต การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ เทคโนโลย ไฟฟ า 2(90) การฝ กประสบการณ ว ชาช พเทคโนโลย ไฟฟ า 5(450) เตร ยมสหก จศ กษา 1(90) สหก จศ กษา 6(540)* หมายเหต : กรณ น กศ กษาเล อกเร ยนรายว ชา การฝ ก ประสบการณ ว ชาช พเทคโนโลย ไฟฟ าจะต องเล อกเร ยนรายว ชา การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พเทคโนโลย ไฟฟ าก อน ส วน กรณ ท เล อกเร ยนรายว ชา สหก จศ กษา จะต องเล อกเร ยน รายว ชา เตร ยมสหก จศ กษา ค. หมวดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต ให เล อกเร ยนรายว ชาใด ๆ ในหล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน โดย ไม ซ าก บรายว ชาท เคยเร ยนมาแล วและต องไม เป นรายว ชาท ก าหนดให เร ยน โดยไม น บหน วยก ตรวมในเกณฑ การส าเร จหล กส ตรของสาขาว ชาน หมวดว ชาเฉพาะ 1) กล มว ชาพ นฐานว ชาช พ คณ ตศาสตร ว ศวกรรมเทคโนโลย ไฟฟ า1 3(3-0-6) Electrical Technology Engineering Mathematics I ทฤษฎ เซ ท การด าเน นการของเซ ท ระบบเลขจ านวน พ ชคณ ต ฟ งก ช นและ ความส มพ นธ ตรรกศาสตร หล กการเบ องต นของทฤษฎ ความน าจะเป น เมทร กซ และด เทอร ม แนนต ล ม ต ความต อเน องของฟ งก ช น การหาอน พ นธ การหาค าอน พ นธ จากส วนโค ง กฏล กโซ ส าหร บหา อน พ นธ อน พ นธ ของฟ งก ช นตร โกณม ต การหาอน พ นธ อ นด บส งและการประย กต อน พ นธ เทคน ค การหาปร พ นธ ปร พ นธ หลายช น ต วอย างการประย กต ทางด านเทคโนโลย ไฟฟ า คณ ตศาสตร ว ศวกรรมเทคโนโลย ไฟฟ า 2 3(3-0-6) Electrical Technology Engineering Mathematics II สมการเช งอน พ นธ อ นด บหน ง สมการเช งอน พ นธ อ นด บส ง สมการเช งอน พ นธ ย อย การอ นท เกรตหลายช น เทคน คการอ นท เกรตและการประย กต การแปลงลาปลาส อน กรมฟ เร ย และการแปลงฟ เร ย การแปลงแบบ Z ระเบ ยบว ธ เช งต วเลข ต วอย างการประย กต ทางว ศวกรรม ฟ ส กส และเคม ทางเทคโนโลย ไฟฟ า 3(2-2-5) Physics and Chemistry for Electrical Technology การเคล อนท ด วยความเร งคงท กฏการเคล อนท ของน วต น การเคล อนท ตามเส น การ เคล อนท บนระนาบ การเคล อนท แบบส น การเคล อนท แบบคล น สมบ ต เช งกลของสาร ความร อนและ กฏเทอร โมไดนาม กส ไฟฟ าสถ ต กฏของค ลอมบ กฏของเกาส กฏของแอมแปร กฏของฟาราเดย กฏ ของแม กซ เวล ค ณสมบ ต ของแสง และโมเด ร นฟ ส กส โครงสร างอะตอม โมเลก ลและไอออน ตาราง ธาต และค ณสมบ ต ของของแข ง ของเหลวและก าซ ว สด ศาสตร ไฟฟ า 3(2-2-5) Electrical Materials โครงสร าง ค ณล กษณะเฉพาะ ค ณสมบ ต เช งกล ค ณสมบ ต ทางความร อน ค ณสมบ ต ทางไฟฟ า ค ณสมบ ต ทางแม เหล ก ค ณสมบ ต ของฉนวน และความน าไฟฟ าย งยวดของว สด ทาง ไฟฟ า เข ยนแบบว ศวกรรมไฟฟ า 3(2-2-5) Electrical Engineering Drawing การเข ยนร ปทรงเรขาคณ ต ต วอ กษร ต วเลข การเข ยนภาพฉาย การเข ยนภาพสาม ม ต ภาพต ด การเข ยนส ญล กษณ ทางไฟฟ า การเข ยนวงจรไฟฟ า และแบบแปลนทางไฟฟ าตาม มาตรฐาน สากล และการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ในการเข ยนแบบทางไฟฟ า โปรแกรมคอมพ วเตอร ในงานเทคโนโลย ไฟฟ า 3(2-2-5) Computer Program for Electrical Technology ความร เบ องต นและหล กการท างานของคอมพ วเตอร องค ประกอบทางด านฮาร ดแวร และซอฟท แวร การต ดต อส อสารของคอมพ วเตอร โครงสร างภาษา ค าส ง การเข ยนโปรแกรม การ น าคอมพ วเตอร ไปใช ในงานเทคโนโลย ไฟฟ า การประย กต ใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อประมวลผล ในงานเทคโนโลย ไฟฟ า อ เล กทรอน กส ในงานไฟฟ า 3(2-2-5) Electronics in Electrical Technology ค ณสมบ ต ทางกระแสและแรงด นของอ ปกรณ อ เล กทรอน กส วงจรอ เล กทรอน กส สาร ก งต วน า ไดโอด วงจรแปลงกระแสแบบต างๆ ทรานซ สเตอร การไบแอส ทราสซ สเตอร วงจรขยายแบบต างๆ อ ปกรณ สารก งต วน าอ นๆ ศ กษาไอซ แบบต างๆพ นฐานออปแอมป และการ น าไปใช งานในวงจรเช งเส นและไม เป นเช งเส น วงจรออสซ ลเลเตอร วงจรขยายก าล ง แหล งจ าย ไฟฟ า ระบบต วเลข รห สคอมพ วเตอร และพ ชคณ ตบ ล น ลอจ กเกท ลอจ กท ท างานโดยไม ค าน งถ ง ล าด บ ฟ งก ช นสว ทช ร ปแบบมาตรฐานของฟ งก ช นสว ทช ผ งคาโน การแทนฟ งก ช นสว ทช ด วย ล กบาศก ว ธ การลดร ป วงจรแนนด และนอร หลายระด บ อ ปสรรคของวงจร สถ ต ว ศวกรรม 3(3-0-6) Engineering Statistics มคอ.2 หล กการทางสถ ต ประเภทของสถ ต เทคน ค ว ธ การแปลความหมายทางสถ ต การ วางแผน ว ธ การเก บรวบรวมข อม ลและการต ดส นใจ กระบวนการทางสถ ต การใช เคร องม อ โปรแกรมต างๆ การสร างตารางแจกแจงความถ การว เคราะห ค าจากตารางแจกแจงความถ ประโยชน ของสถ ต การจ าแนกข อม ลแผนภาพสาเหต และผล แผนภ ม พาเรโต ฮ สโตแกรม แผนภาพ การกระจาย การสร างแผนภ ม ควบค มต างๆ การประย กต ใช งานด านสถ ต การจ ดท าสถ ต และการ น าเสนอในการแก ป ญหาการจ ดการอ ตสาหกรรม การว เคราะห เช งเศรษฐศาสตร ว ศวกรรม 2) กล มว ชาช พ ว ชาช พ (บ งค บ) การว เคราะห วงจรไฟฟ า 1 3(2-2-5) Electrical Circuit Analysis I หน วยทางไฟฟ าและน ยาม แรงด น กระแส ก าล ง พล งงาน ต วประกอบวงจรเบ องต น ต วต านทาน ต วเก บประจ ต วเหน ยวน า แหล งจ ายท เป นอ สระและไม เป นอ สระ การต อวงจรไฟฟ า กระแสตรง การแปลงวาย-เดลต า กฎของโอห ม กฎของเคอร ชอฟ การแบ งแรงด นและกระแส การว เคราะห แบบโนดและเมช ทฤษฎ ซ เปอร โพส ช น การว เคราะห ทฤษฎ โครงข ายเทว น นและนอร ต น การส งผ านก าล งไฟฟ าส งส ด การว เคราะห วงจรสภาวะช วคร RL, RC และวงจรอน กรม RLC วงจรขนาน RLC อ นเน องจากไฟฟ ากระแสตรง เคร องม อว ดและการว ดในงานไฟฟ า 3(2-2-5) Electrical Instrument and Measurements หน วยการว ดและเคร องม อว ดมาตรฐาน ความแม นย า เท ยงตรงและถ กต องของ เคร องม อว ด ค าผ ดพลาดในการว ด การว ดแรงด นไฟฟ า กระแสไฟฟ า ความต านทาน ก าล งไฟฟ า พล งงานไฟฟ า ม ลต ม เตอร ด จ ตอลม เตอร หล กการว ดโดยใช ออสซ โลสโคป การว ดอ มพ แดนซ ท ความถ ต าและท ความถ ส ง การว ดความถ การว ดแสง การว ดรอบ ทรานสด วเซอร การว ดเพาเวอร แฟคเตอร เทคน คการว ดท ท าให ความถ กต องส งข น การต ดต งไฟฟ าภายในและภายนอกอาคาร 3(2-2-5) Electrical Installations for Inside and Outside มคอ.2 การต ดต งไฟฟ าภายในอาคาร ศ กษาเก ยวก บเคร องม อ ว สด อ ปกรณ ท ใช ในการเด นสาย ภายในอาคาร เคร องม อว ดและอ ปกรณ ในการตรวจสอบ การค านวณสายแยกและสายประธาน ปฏ บ ต การฝ กท กษะในการเด นสายแบบต างๆภายในอาคาร การต ดต งไฟฟ าและเด นสายลอยและ สายร อยท อ การต ดต งไฟฟ าภายนอกอาคาร การค านวณกระแส แรงด นตก ขนาดสาย ฟ วส และ ระบบกลไกป องก นการล ดวงจร และควบค มความปลอดภ ยต างๆ สว ตซ แรงส งท ใช ในสถาน จ าย ก าล งไฟฟ าตามล กษณะงาน ปฏ บ ต การวางแผน การเด นสาย การป กเสาพาดสาย การต ดต งหม อ แปลง และอ ปกรณ ควบค มความปลอดภ ยและงานเด นสายล กถ วยพวง การว เคราะห วงจรไฟฟ า 2 3(2-2-5) Electrical Circuit Analysis II การว เคราะห วงจรไฟฟ ากระแสสล บ การตอบสนองในสภาวะคงต วเน องจากไฟฟ า กระแสสล บ ร ปคล นซายน เฟสเซอร ไดอะแกรม ค าอ มพ แดนซ แอดม ตแตนซ ร แอคแตนซ ค ณล กษณะและผลตอบสนองแบบช วขณะของวงจร R L C วงจรร โซแนนซ วงจรอ นด บหน ง วงจรอ นด บสอง การว เคราะห สภาวะคงต วในวงจรกระแสสล บ เพาเวอร แฟคเตอร และการแก เพาเวอร แฟคเตอร วงจรกระแสสล บสามเฟส วงจรไฟฟ าสามเฟสสมด ล การประย กต ใช การแปลง ลาปลาซในการว เคราะห วงจรไฟฟ า ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks