ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง - PDF

Description
ก ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ได%จ ดท าสร ปผลด าเน นงานประจ าป( 2555 ฉบ บน เพ อเป1นการสร ปการรายงานผลการด าเน นงาน ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Books - Non-fiction

Publish on:

Views: 24 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ได%จ ดท าสร ปผลด าเน นงานประจ าป( 2555 ฉบ บน เพ อเป1นการสร ปการรายงานผลการด าเน นงาน ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ในป(งบประมาณ 2555 โดยได%ด าเน นการสอดคล%องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย และตามพ นธก จของคณะ เป1นภาพรวมของคณะฯ ซ งสามารถแบงตามพ นธก จหล กของคณะ ขอขอบค ณคณาจารย เจ%าหน%าท และบ คลากรท กทานท ให%ความรวมม อในการให%ข%อม ลและให%ความ ชวยเหล อในการจ ดท าสร ปผลด าเน นงานประจ าป(ฉบ บน จนส าเร จล ลวงไปด%วยด และหว งวาสร ปผลด าเน นงาน ประจ าป( 2555 ฉบ บน จะเป1นประโยชนตอหนวยงานท ได%ร บและผ %สนใจไมมากก น%อย นายว เชษฐ ย มละม ย ห วหน%าศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ข สารบ ญ หนา ค าน า ก สารบ ญ ข - ประว ต ความเป1นมาของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 1 - ปร ชญา 1 - ว ส ยท ศน 1 - พ นธก จ 1 - ตราส ญล กษณประจ าศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 2 - โครงสร%างศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 3 - คณะกรรมการอ านวยการศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 4 - คณะกรรมการด าเน นงานศ นยเคร องม อว ดและระบบควบค มทางอ ตสาหกรรม 5 - คณะกรรมการด าเน นงานศ นยทดสอบว สด กอสร%างและบร การว ชาการ 6 - คณะกรรมการด าเน นงานศ นยว จ ยและพ ฒนาพล งงานช มชน 7 - งบประมาณ 8 - ล กษณะงานบร การทางว ชาการของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 20 - กระบวนการบร การทางว ชาการ 20 - โครงสร%างกระบวนการบร การทางว ชาการแกส งคม 21 - โครงสร%างกระบวนการส ารวจความต%องการการร บบร การ 25 - ต วอยางแบบส ารวจความต%องการในการฝGกอบรม 26 - รายงานส ารวจความต%องการการร บบร การ ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 28 ประจ าป(การศ กษา ตารางแสดงการขอร บบร การว ชาการจากการส ารวจกล มต วอยาง 59 และแสดงการให%บร การว ชาการจาก ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม - ก จกรรมส าค ญในรอบป( ภาคผนวก ค ประว ต ความเปนมาของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง 1 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ไดจ ดต งศ นย%ถ'ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม พร อมท งได จ ดพ ธ ลงนามบ นท กข อตกลงความร'วมม อการบร การว ชาการระหว'าง ศ นย%ถ'ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรมและบร ษ ท แสงช ยม เตอร% จ าก ด ข นเม อว นท 27 ส งหาคม 2553 ท ผ'านมา ณ ห องประช ม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม โดยม รองศาสตราจารย%บ ญช ด เนต ศ กด คณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พร อมคณะผ บร หารและต วแทนคณะกรรมการประจ าคณะของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม และท มผ บร หาร บร ษ ท แสงช ยม เตอร% จ าก ด น าโดย ค ณประส ทธ เสร มส ขสก ลช ย ผ อ านวยการฝ9ายว ศวกรรมและการตลาด บร ษ ท แสงช ยม เตอร% จ าก ด ในพ ธ ลงนามคร งน ม อาจารย%จาก ว ทยาล ยเทคน ค ว ทยาล ยการอาช พ ในพ นท จ.ล าปาง ล าพ น เช ยงใหม' ตลอดจน ศ ษย%เก'าและน กศ กษา ป จจ บ น เข าร'วมเป=นส กข พยาน ภายหล งพ ธ ลงนามบ นท กข อตกลง รองศาสตราจารย%บ ญช ด เนต ศ กด คณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม และค ณประส ทธ เสร มส ขสก ลช ย ผ อ านวยการฝ9ายว ศวกรรมและการตลาด บร ษ ท แสงช ยม เตอร% จ าก ด ได กล'าวถ งว ตถ ประสงค%ของการลงนามคร งน ก บส กข พยานว'าเป=นความร'วมม อก น ในเร องการถ'ายทอดความร ทางด านเคร องม อว ดและควบค มทางอ ตสาหกรรม โดยจะบร การให ก บคณาจารย% ในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และคณะกรรมการการอาช วศ กษาในพ นท จ งหว ดล าปาง ล าพ น เช ยงใหม' ตลอดจนหน'วยงานภาคอ ตสาหกรรมของจ งหว ดล าปาง ท งน การด าเน นก จกรรมต'างๆ ในการถ'ายทอดเทคโนโลย จะด าเน นการภายใต ความต องการของผ ร บบร การและการตอบสนองก บพ นธก จ ของคณะฯ รวมถ งนโยบายและปร ชญาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปางต'อไป ปร ชญา น าภ ม ป ญญา พ ฒนาท องถ น ว ส ยท ศน ศ นย%ถ'ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จะบร การว ชาการด านเทคโนโลย อ ตสาหกรรมและว ศวกรรม ท บ รณาการภ ม ป ญญาท องถ นเพ อพ ฒนาส งคม และประเทศ พ นธก จ ภารก จหล กของศ นย%ถ'ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ย ราชภ ฏล าปาง ค อ ให บร การทางว ชาการแก'ส งคมเพ อเพ มศ กยภาพของบ คลากร ท งภาคการศ กษา และอ ตสาหกรรม ตราส ญญาล กษณประจ าศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ความหมายของตราส ญล กษณ 2 เสนพร วท ใหความร ส กเคล อนไหวส 'ดานบน ส อถ งการพ ฒนาอย'างต'อเน อง เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ ม ค ณธรรมและจร ยธรรม ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม Transforming Industrial Technology Center องค%ความร เปBาหมายส งส ดในการด าเน นงาน อ เล คตรอน และเฟEอง แทนความเป=นเล ศดานเทคโนโลย อ ตสาหกรรม และว ศวกรรม โครงสรางศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง 3 คณะกรรมการอ านวยการ ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ส าน กงานคณบด คณะกรรมการด าเน นงาน ศ นยถายทอดเทคโนโลย ด!านเคร องม อว ดทางไฟฟ&า และระบบควบค มทาง อ ตสาหกรรม คณะกรรมการด าเน นงาน ศ นยทดสอบว สด กอสร!าง และบร การว ชาการ คณะกรรมการด าเน นงาน ศ นยว จ ยและพ ฒนาพล งช มชน บร หารงานท วไป งานพ ฒนาน กศ กษา งานพ ฒนาว ชาการ ส ารวจความต!องการการร บบร การว ชาการ จ ดท าแผนบร การว ชาการ จ ดท าข!อเสนอโครงการ ด าเน นการบร การว ชาการ ต ดตามผลการบร การว ชาการ สร ปผลการด าเน นการบร การ ว ชาการ ประชาส มพ นธศ นยฯ ส ารวจความต!องการการร บบร การว ชาการ จ ดท าแผนบร การว ชาการ จ ดท าข!อเสนอโครงการ ด าเน นการบร การว ชาการ ต ดตามผลการบร การว ชาการ สร ปผลการด าเน นการบร การ ว ชาการ ประชาส มพ นธศ นยฯ ส ารวจความต!องการการร บบร การว ชาการ จ ดท าแผนบร การว ชาการ จ ดท าข!อเสนอโครงการ ด าเน นการบร การว ชาการ ต ดตามผลการบร การว ชาการ สร ปผลการด าเน นการบร การ ว ชาการ ประชาส มพ นธศ นยฯ ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง คณะกรรมการอ านวยการศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 4 รศ.บ ญช ด เนต ศ กด คณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ประธานกรรมการ ผศ. พงษสว สด อ านาจก ต กร นางสาวศ ร มา เอมวงษ% ดร.ธาน นทร% ค พ ลทร พย% รองคณบด ฝ9ายว ชาการ รองคณบด ฝ9ายบร หาร ผ ช'วยคณบด ดานการว จ ย รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ นายจ กรกฤษณ% ฮ นยะลา นายว เชษฐ ย มละม ย ดร.รว ภา ยงประย ร ผ ช'วยคณบด ดานการพ ฒนาระบบงาน รองคณบด ฝ9ายวางแผน ผ ช'วยคณบด ดานบ ณฑ ตศ กษา กรรมการ และการประก นค ณภาพการศ กษา กรรมการและผ ช'วยเลขาน การ กรรมการและเลขาน การ คณะกรรมการด าเน นงานศ นยเคร องม อว ดและระบบควบค มทางอ ตสาหกรรม 5 นายว เชษฐ ย มละม ย ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ก ตต ศ กด สม ทธาร กษ% นายว รว ชร พงษ%นภา นายส นต วงศ%ใหญ' รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ นายศ ภว ฒ ผากา นายณรงค% เคร อก นทา นายธนวรกฤต โอฬารธนพร กรรมการ กรรมการ กรรมการ นายก ตต ข นเทา นายว ร ตน% หอมแก'นจ นทร% กรรมการและเลขาน การ ผ ช'วยเลขาน การ คณะกรรมการด าเน นงานศ นยทดสอบว สด กอสรIางและบร การว ชาการ 6 นายธชนม% กาวสมบ รณ% ประธานกรรมการ นายศราย ทธ มาล ย รองประธานกรรมการ นายอาท ตย% ว งน ยก ล กรรมการ นายธรรมร ฐ ปานค า นางสาวกาญจนา ป ญญาเคร อ กรรมการและเลขาน การ ผ ช'วยเลขาน การ คณะกรรมการด าเน นงานศ นยว จ ยและพ ฒนาพล งงานช มชน 7 ดร.รว ภา ยงประย ร ประธานกรรมการ ดร.ธาน นทร% ค พ ลทร พย% นายว เชษฐ ย มละม ย ดร.ป ญญา พลร กษ% รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ นายจ กรกฤษณ% ฮ นยะลา นายน ว ต ก จไพศาลสก ล ว'าท รอยตร ปฐมพงศ% พรมมาบ ญ กรรมการ กรรมการ กรรมการ นายศ ภาว ฒ ผากา นายณรงค% เคร อน นตา นายพงษ%ศ กด อย 'ม น กรรมการ กรรมการ กรรมการ นายศราย ทธ มาล ย นายอาท ตย% ว งน ยก ล นายวรานนท% อ นตJะธรรม นางสาวพรท พย% ประสงค% กรรมการ กรรมการ ผ ช'วยน กว จ ย เลขาน การ 8 งบประมาณ ในปKงบประมาณn 2555 ศ นย%ถ'ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ได ร บงบประมาณจากมหาว ทยาล ยฯ ส าหร บด าเน นงานตามภารก จ ให ก บศ นย%ถ'ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม รวมเป=นเง นท งหมด 1,173, บาท แยกเป=น งบ บ.กศ. จ านวน 223,890 บาท งบ อ นๆ จ านวน 414, บาท และเป=นงบประมาณรายร บท ได จากการให บร การ ของศ นย%ถ'ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป=นจ านวนเง นท งหมด 236,700 บาท โดยสามารถจ าแนก ออกในแต'ละศ นย%ฯ ไดด งน ตารางท 1 แสดงงบประมาณรายร บ รายจาย ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม งบประมาณ งบประมาณท งส น งบแผ'นด น 299,000 งบ บ.กศ. 223,890 งบ อ นๆ 414, งบรายร บท ไดจากการใหบร การของศ นย%ฯ 236,700 ตารางท 2 แสดงงบประมาณของแตละศ นย ฯ รวมท งหมด 1,173, ในปKงบประมาณ 2555 ศ นย%ถ'ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ได ร บงบประมาณท งส น 1,173, บาท โดยสามารถจ าแนกออกในแต'ละ ศ นย%ฯ ไดด งน ก จกรรม 1. ศ นย%เคร องม อว ดและระบบควบค ม ทางอ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 2. ศ นย%ทดสอบว สด ก'อสรางและบร การ ว ชาการว ศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 3. ศ นย%ว จ ยและพ ฒนาพล งงานช มชน คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม รวมท งหมด จ านวนเง น งบแผนด น งบ บ.กศ. งบ อ นๆ งบรายร บ 176, , , , , , , , ,700 1,173, ตารางท 3 แสดงงบประมาณของศ นยเคร องม อว ดและระบบควบค มทางอ ตสาหกรรม 9 ในปKงบประมาณ 2555 ศ นย%เคร องม อว ดและระบบควบค มทางอ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks