บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร - PDF

Description
บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด กล มย ทธศาสตร ฯ โทร ๐-๕๕๗๐-๕๐๘๙-๙๐ ท กพ ๐๐๓๑/๐๙๖ ว นท ๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ เร อง ส งรายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ของสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด เร ยน ปล

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 7 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด กล มย ทธศาสตร ฯ โทร ๐-๕๕๗๐-๕๐๘๙-๙๐ ท กพ ๐๐๓๑/๐๙๖ ว นท ๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ เร อง ส งรายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ของสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด เร ยน ปล ดกระทรวงว ฒนธรรม ตามท สาน กงานปล ดกระทรวงว ฒนธรรม แจ งให สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ส งรายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ท ได ดาเน นการเสร จส นสมบ รณ แล วในแต ละเด อน รวมท ง รายงานการประช มข าราชการและล กจ าง โดยให จ ดส งภายในว นท ๕ ของท กเด อน เพ อนาผลการรายงาน เสนอปล ดกระทรวงว ฒนธรรมให ทราบต อไป น น สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ได ดาเน นงานโครงการ/ ก จกรรมต าง ๆ ของเด อน มกราคม ๒๕๕๕ เสร จแล ว จานวน ๓๓ งาน/โครงการ/ก จกรรมพร อมท งรายงานการประช มข าราชการและ ล กจ าง ด งได แนบรายงาน ฯ (พร อมแผ น CD) มาพร อมหน งส อน จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณา (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ด รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการ/ก จกรรม ประจาเด อน มกราคม ๒๕๕๕ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด กล มย ทธศาสตร และเฝ าระว งทางว ฒนธรรม Address : สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ศาลากลางจ งหว ด(ช น๓) ถนน-ส โขท ย อาเภอเม อง จ งหว ด ๖๒๐๐๐ คานา เอกสารรายงานผลการปฏ บ ต งานโครงการ/ ก จกรรม ประจาเด อน มกราคม ๒๕๕๕ ของ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ฉบ บน จ ดทาข น เพ อรายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ท ดาเน นการเสร จส นแล ว ในเด อน มกราคม ๒๕๕๕ ส งให สาน กงานปล ดกระทรวงว ฒนธรรมทราบ อ กท ง เพ อให น กว ชาการว ฒนธรรมตลอดจนผ ท เก ยวข องได นาผลการปฏ บ ต งานโครงการ/ ก จกรรม ด งกล าว มาเป น แนวทางในการปร บปร งและพ ฒนาการปฏ บ ต งานในคร งต อ ๆ ไปให ม ประส ทธ ภาพย งข น สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ขอขอบค ณผ ท เก ยวข อง และให ข อม ล เพ อทาให งาน สาเร จล ล วงด วยด มา ณ โอกาสน (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ด ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ของสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ประจาเด อน มกราคม พ.ศ.๒๕๕ ท ว น/เด อน/ป ท จ ด งาน/โครงการ/ก จกรรม สถานท ดาเน นการ ประธานในพ ธ /ผ ร บผ ดชอบ ๑ ๑-๓๑ ม.ค.๕๕ จ ดทารายงานการใช จ ายงบประมาณ ประจาเด อน มกราคม ๒๕๕๕ ท ได ร บจากส วนกลาง และจ งหว ด ท งหมด ภายในเด อน มกราคม ๒๕๕๕ ค ดเป นร อยละ ๔๑.๖๗ เป นเง น ๓๑๒,๒๐๓.๖๘.- บาท สาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด - ฝ ายบร หารท วไป สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ๒ ๕-๖ ม.ค.๕๔ ประช มประจาเด อนห วหน าส วน ราชการประจาอาเภอ ๑๑ อาเภอใน จ งหว ด ๓ ๑-๓๑ ม.ค.๕๕ จ ดทารายการประชาส มพ นธ งาน ว ฒนธรรมทางสถาน ว ทย กระจาย เส ยงแห งประเทศไทย ในรายการ - เราร กว ฒนธรรมไทย(ท กว นศ กร ) - ร กไทยร กถ นร กแผ นด น (ท กว นอ งคาร) ๔ ๑-๓๑ ม.ค.๕๕ การดาเน นงานภาพยนตร และว ด ท ศน ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร และว ด ท ศน พ.ศ.๒๕๕๑ - การย นขอใบอน ญาตประกอบ ก จการร านเกมฯ ๑๑ ร าน, คารา- โอเกะ ๑ ร าน, ให เช าจาหน าย ๑ ร าน รวมท งส น ๑๓ ร าน ๕ ๑-๓๑ ม.ค.๕๕ งานจ ดเก บรายได ค าธรรมเน ยม เก ยวก บงาน พ.ร.บ.ภาพยนตร และ ว ด ท ศน พ.ศ.๒๕๕๑ รวมท งส น จานวน ๑๗,๐๐๐.- บาท (เกม ๑๓,๐๐๐.-บาท, คาราโอเกะ ๑,๐๐๐.-บาท, ให เช า ๓,๐๐๐.-บาท ) ๑๑ อาเภอใน จ งหว ด - น กว ชาการว ฒนธรรมท ร บผ ดชอบอาเภอ ท ง ๑๑ อาเภอ ใน จว. สวท. - ว ฒนธรรมจ งหว ด - น กว ชาการว ฒนธรรม จ งหว ด สาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด สาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด - ว ฒนธรรมจ งหว ด - งานเฝ าระว ง กล ม ย ทธศาสตร ฯ - ว ฒนธรรมจ งหว ด - งานเฝ าระว ง กล ม ย ทธศาสตร ฯ ๖ ๔,๗,๑๐,๑๓,๑๘ โครงการว ถ ธรรม ว ถ พ ทธ ส เยาวชน ณ ว ดหนองปล ง - พระคร ว เช ยรธรรมนาถ ๒๔,๒๗,๓๑ ม.ค. จ งหว ดประจาป ๒๕๕๕ ต. หนองปล ง ๕๕ อ. เม อง ๗ ๑ ม.ค.๕๕ ร วมพ ธ ต กบาตรข าวสาร อาหารแห ง ลานอณ ร กษ เน องในว นข นป ใหม ประจาป ๒๕๕๕ ว ฒนธรรมไทยส ร จ ตรอ ทยาน ๘ ๔ ม.ค.๕๕ จ ดทาและส งรายงานการประช ม/ สาน กงานว ฒนธรรม รายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ จ งหว ด ก จกรรม ประจาเด อน ธ นวาคม ๒๕๕๕ ให สาน กตรวจและ ประเม นผล เจ าอาวาสว ดหนองปล ง - ผวจ. - ห วหน าส วน,ข าราชการ พ อค าและประชาชนใน จว. - ว ฒนธรรมจ งหว ด -๒- ท ว น/เด อน/ป ท จ ด งาน/โครงการ/ก จกรรม สถานท ดาเน นการ ประธานในพ ธ / ผ ร บผ ดชอบ ๙ ๔ ม.ค.๕๕ จ ดทารายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการ/ก จกรรม เด อน ธ นวาคม ๒๕๕๔ จานวน ๓๗ งานฯ ส ง สาน ก บร หารกลาง ภายในว นท ๕ ของ เด อนถ ดไป สาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด - ว ฒนธรรมจ งหว ด ๑๐ ๔ ม.ค.๕๕ จ ดส งรายงานการประช มประจา เด อน ธ นวาคม ๒๕๕๔ ให สาน ก นโยบายและย ทธศาสตร กระทรวง ว ฒนธรรม ๑๑ ๖ ม.ค.๕๕ ร วมพ ธ เป ดป ายสาน กงานย ต ธรรม จ งหว ด ๑๒ ๑๑-๑๕ ม.ค.๕๕ ต อนร บคณะร ฐมนตร และร วมงาน ว ฒนธรรมน าใจ ก ภ ยน าท วม - นาส นค าร วมจาหน ายในงาน ๑๓ ๑๒ ม.ค.๕๕ ประช มเตร ยมร บเสด จท ลกระหม อม หญ งอ บลร ตน ฯ ๑๔ ๑-๓๑ ม.ค.๕๕ การพ ฒนาปร บปร งและจ ดเก บข อม ล กลางทางว ฒนธรรม ของ สาน กงาน ว ฒนธรรมจ งหว ด จานวน ๑,๕๒๖.- ข อม ล(Work), สาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด สาน กงานย ต ธรรม จ งหว ด สนามก ฬากลางจ งหว ด พ จ ตร ห องประช มโรงเร ยน เฉล มพระเก ยรต สมเด จ พระศร นคร นทร สาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด - ว ฒนธรรมจ งหว ด - ผ ว าราชการจ งหว ด - ผ ว าราชการจ งหว ด - ผ ว าราชการจ งหว ด - ว ฒนธรรมจ งหว ด ๖๐๖.- ข อม ล(m-culture.in.th) ๑๕ ๑๔ ม.ค.๕๕ จ ดงานว นเด กแห งชาต ประจาป ๒๕๕๕ ๑๖ ๑๕-๑๗ ม.ค.๕๕ ประช มส มมนาเร อง แนวทางการ พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพการ ดาเน นงานศาสนา ศ ลปะและ ว ฒนธรรม ในส วนภ ม ภาค ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๗ ๑๗ ม.ค.๕๕ ร วมร ฐพ ธ ว นพ อข นรามคาแหง มหาราช ๑๘ ๑๘ ม.ค.๕๕ ร วมงานร ฐพ ธ ว นย ทธห ตถ ของ สมเด จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานจอดรถไฟฟ า อบจ. โรงแรมเช ยงใหม ออค ด อาเภอเม องกเช ยงใหม จ งหว ดเช ยงใหม อาคารหอประช มใหญ ศาลากลางจ งหว ด อาคารหอประช มใหญ ศาลากลางจ งหว ด - ผ ว าราชการจ งหว ด - ว ฒนธรรมจ งหว ด - ปล ดกระทรวงว ฒนธรรม - ว ฒนธรรมจ งหว ด ๗๖ จ งหว ด - ผ ว าราชการจ งหว ด - ข าราชการ พน กงานของ ร ฐในจ งหว ด - ผ ว าราชการจ งหว ด - ข าราชการ พน กงานของ ร ฐในจ งหว ด -๓- ท ว น/เด อน/ป ท จ ด งาน/โครงการ/ก จกรรม สถานท ดาเน นการ ประธานในพ ธ / ผ ร บผ ดชอบ ๑๙ ๑๙ ม.ค.๕๕ ประช มเตร ยมความพร อมเล อกต ง กรรมการสภาว ฒนธรรมจ งหว ด/ อาเภอ/ตาบล โงแรมโกลเด นท ท วล ป ซอฟเฟอร น กร งเทพ ฯ - กรมส งเสร มว ฒนธรรมฯ ๒๐ ๑๙-๒๐ ม.ค.๕๕ ประช มเช งปฏ บ ต การกาหนดกรอบ แนวทางการดาเน นงานด านศาสนา และส งเสร มค ณธรรม ๒๑ ๑๑-๒๔ ม.ค.๕๕ การฝ กอบรมเก ยวก บการจ ดทาแผน ท และการประย คใช ระบบสาระ สนเทศภ ม ศาสตร ในการแสดงพ นท ทางว ฒนธรรม โดยช มชน ๒๒ ๒๕,๓๑ ม.ค.๕๕ ประช มประจาเด อนน กว ชาการ ว ฒนธรรมจ งหว ด ประจาเด อน มกราคม ๒๕๕๕ ห องประช มแปซ ฟ ก โรงแรมเดอะไทด ร สอร ท อ.เม องชลบ ร ณ จ งหว ดเช ยงใหม - กรมการศาสนา - กรมส งเสร มศาสนา ห องประช ม สาน กงาน ว ฒนธรรม จ งหว ด - ว ฒนธรรมจ งหว ด - นวธ.กพ. ๒๓ ๒๖ ม.ค.๕๕ โครงการระเบ ยบร านเกมในจ งหว ด หอประช มใหญ ศาลา - นายประธาน ดวงพ ตรา - จ ดประช มช แจงผ ประกอบการร าน เกมฯ ๒๔ ๒๖ ม.ค.๕๕ ร วมประช มเตร ยมการต อนร บผ แทน พระองค (ฟ าหญ งอ บลร ตน ฯ) มอบ ของให แก ผ ประสบภ ยฯ ในว นท ๓ ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ ๒๕ ๒๗ ม.ค.๕๔ ประช มห วหน าส วนราชการจ งหว ด ประจาเด อน มกราคม ๒๕๕๕ ๒๖ ๒๗ ม.ค.๕๔ ประช มคณะกรรมการ ศตส.จ งหว ด ประจาเด อน มกราคม ๒๕๕๕ ๒๗ ๒๘ ม.ค.๕๕ ร วมต อนร บคณะน กศ กษา วปอ.ร นท ๕๔ และ ปรอ.ร นท ๒๔ ๒๘ ๒๘ ม.ค.๕๕ ร วมงานตลาดน ดเศรษฐก จพอเพ ยง จ งหว ด ๒๙ ๑-๓๑ ม.ค.๕๕ โครงการจ ดระเบ ยบส งคมจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๕ ๓๐ ๓๐ ม.ค.๕๕ ร วมออกหน วยบาบ ดท กข บาร งส ข สร างรอยย มให ประชาชน กลางจ งหว ด ณ ห องประช มท ง เศรษฐ ศาลากลาง จ งหว ด ห องประช มซ มกอ ศาลากลางจ งหว ด ห องประช มซ มกอ ศาลากลางจ งหว ด - ณ บร ษ ท ปตท.สผ. (มหาชน) - เทศบาลลานกระบ อ ณ ว ดพระบรมธาต ต.นครช ม อ.เม อง ฯ อาเภอเม อง ว ดบ อทอง หม ๘ ต. ว งแขม อ.คลองขล ง จ งหว ด รองผ ว าราชการจ งหว ดฯ - ว ฒนธรรมจ งหว ด ฯ - ผวจ. - ว ฒนธรรมจ งหว ด - ผวจ. - ว ฒนธรรมจ งหว ด - ผวจ. - ว ฒนธรรมจ งหว ด - ผวจ. -เลขาธ การ ส.ป.ก.(ดร.ว ระ ช ย นาคว บ ลย วงศ ) - ผวจ. - ว ฒนธรรมจ งหว ด - ผวจ. - ห วหน าส วนราชการ จ งหว ด -๔- ท ว น/เด อน/ป ท จ ด งาน/โครงการ/ก จกรรม สถานท ดาเน นการ ประธานในพ ธ / ผ ร บผ ดชอบ ๓๑ ๓๐ ม.ค.๕๕ โครงการเผยแพร ส อสร างสรรค สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ภายใต โครงการ จ งหว ด บาบ ดท กข บาร งส ข สร างรอยย มให ประชาชน (จ งหว ดเคล อนท ) ประจาป ๒๕๕๕ ว ดบ อทอง หม ๘ ต. ว งแขม อ.คลองขล ง จ งหว ด - ผวจ. - ห วหน าส วนราชการ จ งหว ด ๓๒ ๓๐ ม.ค.๕๕ ประช มคณะกรรมการจ ดการแสดง โขน ในงานประเพณ นบพระ-เล น ณ ห องประช มซ มกอ ศาลากลางจ งหว ด - ผ ว าราชการจ งหว ด เพลง ประจาป ๒๕๕๕ ๓๓ ๓๑ ม.ค.๕๕ ประช มคณะกรรมการจ ดงาน ประเพณ นบพระ-เล นเพลง และงาน กาชาด ประจาป ๒๕๕๕ ณ ห องประช มซ มกอ ศาลากลางจ งหว ด - ผ ว าราชการจ งหว ด ภาคผนวก คณะทางาน ท ปร กษา ๑. นางศร สมร เทพส วรรณ ว ฒนธรรมจ งหว ด ๒. นางประสพส ข ก นภ ย ผ อานวยการกล มย ทธศาสตร ฯ ๓. นางสาวพชรพรรณ ช มเป ยม ผ อ านวยการกล มส งเสร มฯ ผ รวมรวม/เร ยบร ยง/ร ปเล มรายงาน นางจงกลร ตน เก ดเทพ น กว ชาการว ฒนธรรมชานาญการ ******************************************** โครงการว ถ ธรรม ว ถ พ ทธส เยาวชน ประจาป ๒๕๕๕ ว ตถ ประสงค สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ร วมก บ องค การบร หารส วนจ งหว ด และ สาน กปฏ บ ต ธรรมประจาจ งหว ด แห งท ๒ (ว ดหนองปล ง) ได จ ดทาโครงการว ถ ธรรม ว ถ พ ทธส เยาวชน ประจาป ๒๕๕๔ ข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเพ มพ นความร ความเข าใจในหล กธรรมเบ องต นของศาสนาพ ทธให ก บเยาวชน ๒. เพ อหล อหล อม บ มเพาะประสบการณ แหล งเร ยนร ท หลากหลายให ก บ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks