แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ข นเพ

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

History

Publish on:

Views: 20 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ข นเพ อเป นการก าหนดกระบวนการท างาน ล วงหน าในรอบป งบประมาณ 2555 ให เก ดผลส มฤทธ ตามพ นธก จหล ก อ นประกอบด วย การเร ยนการ สอน การว จ ย การบร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม โดยได ม การ ทบทวนการก าหนดวงเง นงบประมาณตามย ทธศาสตร ให ม ความช ดเจนและสอดคล องก บเป าประสงค ของย ทธศาสตร ท ง 5 ย ทธศาสตร ของแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยประจ าป ท งน การจ ด โครงการและก จกรรมของแผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 น ได ค าถ งถ งการปร บปร งค ณภาพการ ด าเน นงานตามเกณฑ การประก นค ณภาพการศ กษา ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ. 2553) และกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.) มาพ จารณาก าหนด โครงการและก จกรรมให คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย นาไปส การบรรล เป าประสงค ท ได ต งไว คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หว งเป นอย างย งว า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2556 คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท กหน วยงานของคณะ จ กได น าไปใช ประโยชน ในการจ ดท าโครงการและ ดาเน นการพ นธก จท เก ยวข องให บรรล เป าหมายต อไป คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต สารบ ญ ห วข อ หน า บทสร ปสาหร บผ บร หาร 1 โครงร างองค กร ตามเกณฑ EdPEx 3 โครงสร างของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 10 การว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT Analysis) ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 11 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 13 ความเช อมโยงของประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 15 ความเช อมโยงประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยก บ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 16 สร ปต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ สร ปงาน/ โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนการดาเน นงาน (Gantt Chart) ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 47 สารบ ญ ห วข อ หน า ภาคผนวก 1. โครงการพ ฒนาสมรรถนะบ คลากรเพ อเพ มประส ทธ ภาพการดาเน นงานในการ 45 เตร ยมความพร อมส อาเซ ยน 2. โครงการเวท ว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการเคร อข ายคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏ โครงการประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการดาเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร 63 และเทคโนโลย 6. โครงการพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - 7. โครงการพ ฒนาหล กส ตรศ กษาศาสตรบ ณฑ ต สาขาวว ชาการสอนฟ ส กส โครงการพ ฒนาหล กส ตรศ กษาศาสตรบ ณฑ ต สาขาการสอนคณ ตศาสตร โครงการเร ยนนอกร ว โครงการส งเสร มงานว จ ยของบ คลากรในหล กส ตรเทคโนโลย เคม โครงการปฐมน เทศสาหร บน กศ กษาช นป ท 4 รห ส 52 เพ อเตร ยมความพร อม 89 ก อนการฝ กประสบการณ ว ชาช พฯ 12. โครงการการเตร ยมความพร อมน กศ กษาหล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศส 96 ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน 13. โครงการบ รณาการความร วมม อทางว ชาการเพ อเสร มศ กยภาพน กศ กษา (โครงการร วม 2 หล กส ตร ค อ หล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ และหล ก ส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร ) 14. โครงการเตร ยมความพร อมบ ณฑ ตด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให ม 130 กษณะพ งประสงค ด วยการบร การว ชาการ (โครงการร วม 3 หล กส ตร ค อ หล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ หล กส ตรอาช วอนาม ย และ หล กส ตร ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง) 15. โครงการพ ฒนาน กศ กษา เพ อส งเสร มการบาเพ ญประโยชน ต อส งคมและ 139 อน ร กษ ส งแวดล อม (โครงการร วม 4 หล กส ตร ได แก หล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ หล กส ตรอาช วอนาม ยฯ หล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร และหล กส ตรว ทยาศาสตร เคร องสาอาง) 16. โครงการป จฉ มน เทศน กศ กษาช นป ท 4 เพ อเตร ยมความพร อมส ตลาดแรงงาน โครงการความร วมม อก บบร ษ ทเอกชนเพ อพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาด านระบบ 155 สารสนเทศเก ยวก บความม นคงและความปลอดภ ยขององค กร สารบ ญ ห วข อ หน า 18. โครงการภาพสะท อนทางศ ลปว ฒนธรรม แหล งโบราณสถานและว ถ ช มชนส 161 การร งสรรค ส อม ลต ม เด ยปฏ ส มพ นธ 19. โครงการประเม นผลหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการบร การว ชาการเพ อสร างโอกาสการเร ยนร ด านว ทยาศาสตร เคร องสาอาง โครงการป จฉ มน เทศเพ อก าวส ความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร เคร องสาอาง โครงการร กประชาธ ปไตย ต านภ ยยาเสพต ด ปล กจ ตร กษ ศ ลปว ฒนธรรม โครงการประเม นผลหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ทยาศาสตร เคร องสาอาง โครงการเตร ยมความพร อมน กศ กษาและบ คลากรด านว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 194 เพ อรองร บประชาคมอาเซ ยนคร งท โครงการ Project base learning บ รณาการการเร ยนการสอนและฝ กประสบการณ 199 ว ชาช พด านส งแวดล อม 26. โครงการการฝ กความร บผ ดชอบต อส งคมส งแวดล อม โครงการการส งเสร มว ทยฐานะและพ ฒนาค ณภาพอาจารย โครงการพ ฒนาเว บไซต เพ อประชาส มพ นธ หล กส ตรส งแวดล อมเม อง 213 และอ ตสาหกรรม 29. โครงการเปร ยบเท ยบข อม ลของหล กส ตรค แข งข นด านส งแวดล อม โครงการบ รณาการการเร ยนการสอนและการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 221 ให ก บเยาวชนเพ อสร างค ณค าว ฒนธรรมไทยและร กษ ส งแวดล อม 31. โครงการเตร ยมความพร อมร บสถานการณ ฉ กเฉ นเก ยวก บอ คค ภ ย 226 ประจาป งบประมาณ พ.ศ โครงการส ปดาห ความปลอดภ ยและอาช วอนาม ยในศ นย ว ทยาศาสตร โครงการเสร มสร างท กษะความร ทางด านว ชาการในเช งอาช วอนาม ยโดยอาศ ย 237 ความร วมม อก บคณะและหน วยงานอ นในมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 บทสร ปสำหร บผ บร หำร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประกอบด วย ส าน กงาน คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หล กส ตร กล มว ชา หน วยงานบร การว ชาการได แก ศ นย เคร องม อปฏ บ ต การว ทยาศาสตร และศ นย ส งแวดล อม โดยในป การศ กษา 2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได เป ดร บน กศ กษาภาคปกต หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต จ านวน 6 หล กส ตร ด งต อไปน ค อ หล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ หล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร หล กส ตรส งแวดล อม เม องและอ ตสาหกรรม หล กส ตรว ทยาศาสตร เคร องส าอาง หล กส ตรอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย และเทคโนโลย เคม โดยหล กส ตรท งหมดได จ ดการเร ยนการสอนท อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ ศ นย ว ทยาศาสตร ถนนส ร นธร ยกเว นหล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ จ ดการเร ยน การสอนในมหาว ทยาล ยฯ และหล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร จ ดการเร ยนการสอนท ศ นย การเร ยนร รางน า ตามลาด บ ในป งบประมาณ พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ประเด นย ทธศาสตร หล กๆ ท งห า ค อ ประเด นย ทธศาสตร ท 1. การบร การว ชาการเพ อสร างโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. การ สร างค ณค าว ฒนธรรมไทย 4. พ ฒนาความเข มแข งของการจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร 5. การสร าง และน าองค ความร ไปใช ให เก ดประโยชน ต อส งคม และ 6. การบร หารจ ดการเช งพลว ต ส วนประเด น ย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ได ด าเน นการเน องจากเป นด านส งคมศาสตร โดยประเด น ย ทธศาสตร ท ง 5 ประเด น ประกอบด วย 5 เป าประสงค ด งน 1. ช มชนได ร บการบร การว ชาการแบบม ส วนร วมบนฐานความต องการของท องถ น 3. เห นค ณค าว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรมองค กรและอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม 4. การจ ดการศ กษาในหล กส ตรต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ได ร บการพ ฒนารวมท งระบบสน บสน นได ร บการส งเสร มและร กษามาตรฐานการจ ดการศ กษา 5. ส งเสร มศ กยภาพในการว จ ยและพ ฒนาเพ อให ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร างข น 6. การบร หาร จ ดการคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ค ณภาพตามหล กการบร หารจ ดการท ด เพ อข บเคล อนการ ปฏ บ ต การจนบรรล เป าหมายย ทธศาสตร ท งห าของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ซ งเป นย ทธศาสตร ท ได จากการทา Strategy Map ก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) จะเปร ยบเสม อน Road Map เพ อใช 1 เป นแนวทางในการด าเน นงานและบร หารจ ดการงาน/โครงการ/ก จกรรมต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร ฯ ให เก ดประส ทธ ภาพ และบรรล ว ตถ ประสงค ท ได ต งไว 2 ส วนท 1 บร บทองค กำร 1.1 โครงร ำงองค กำร (Organizational Profile : OP) ตำมเกณฑ EdPEx 1. ล กษณะองค การ 1 (ก.) สภาพแวดล อมขององค กร 1 ก. (1) หล กส ตร และบร การ - ด านการเร ยนการสอน : ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต 6 หล กส ตร และรายว ชาพ นฐาน - ด านบร การว ชาการ : ศ นย เคร องม อปฏ บ ต การว ทยาศาสตร และศ นย ส งแวดล อม - ด านว จ ย : งานว จ ย 1 ก. (2) ว ส ยท ศน และพ นธก จ ว ส ยท ศน การเป นองค กรค ณภาพท ได ร บการยอมร บด านการเร ยนการสอน การว จ ย และการ บร การว ชาการในระด บภ ม ภาคอาเซ ยนโดยพ ฒนาอย างต อเน อง พ นธก จ ผล ตบ ณฑ ตสาขาว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ประย กต ท ม ค ณภาพและค ณธรรม เสร มสร างการพ ฒนาศ ยภาพทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เผยแพร องค ความร ท มาจากการว จ ยเพ อ พ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและบร การว ชาการ สร างความเข มแข งของช มชน ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมไทย และอน ร กษ ส งแวดล อม โดยการนาระบบบร หารจ ดการเช งพลว ตมาใช ในการด าเน นงานตามพ นธก จ 3 1 ก. (3) ผ ปฏ บ ต งาน ประเภท ตาแหน ง ตาแหน งทาง ว ชาการ ว ฒ การศ กษา จานวน (คน) สายว ชาการ ข าราชการ 27 รศ. 4 ผศ. 14 ปร ญญาเอก พน กงานราชการ 2 อ.102 โท 80 ตร 1 พน กงานมหาว ทยาล ย 10 อ.ประจ าตามส ญญาจ าง 81 สายสน บสน น พน กงานมหาว ทยาล ย 7 เจ าหน าท ประจ าตาม ส ญญาจ าง 24 - ปร ญญา โท 11 ตร จานว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks