โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ - PDF

Description
6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 7 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ จากร ปท 1 จะเม อเข าส หน าจอเร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าแรกด งร ปท 2 คล กเพ อ เร ยกใช โปรแกรม ร ปท 2 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ เม อคล กเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏหน าจอ Login เข าส ระบบ ซ งผ ใช งานจะต องกรอกรห สผ ใช งาน (Username) และ รห สผ าน (Password) เข าส ระบบ ด งร ปท 3 ระบบการท างานของผ ใช งานออกเป น 2 กล ม ค อ ผ ใช งานท วไป (User) และผ ด แลระบบ (Admin) โดยผ ใช แต ละกล มจะใช โปรแกรมท ม ความสามารถแตกต างก นตามส ทธ ในการใช งาน ซ งในค ม อน จะกล าวถ ง ว ธ การใช งานโปรแกรมในส วนของผ ใช งานท วไป 6-2 ร ปท 3 การเข าใช งานระบบ จากร ปท 3 เพ อความปลอดภ ยในการเข าใช งานระบบ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต งานจ งจ าเป นท จะต องม การ Login เข าส ระบบ โดยผ ใช ท วไปสามารถท าการเข าส ระบบได ด งน 1. กรอกรห สผ ใช งาน (Username) ลงบนฟอร ม 2. กรอกรห สผ าน (Password) ลงบนฟอร ม 3. หากต องการความสะดวกในการจดจ ารห สผ านส าหร บเข าส ระบบในคร งต อไป โดยไม ต องกรอกรห สผ าน ให คล กท หร อช องส เหล ยม (รห สผ านน จะถ กบ นท กไว โดยโปรแกรมบราวเซอร บนเคร องคอมพ วเตอร ท ผ ใช งาน เคยคล กเช นน เท าน น) 4. คล กท ป ม เพ อให ระบบท าการตรวจสอบส ทธ การใช งานและเช อมโยงข อม ลท เก ยวข องก บส งก ด/ กองของผ ใช งาน (หากไม สามารถเข าส ระบบได ให ท าการกรอกรห สผ ใช งานหร อรห สผ านใหม ) การเล อกงบประมาณรายจ ายประจ าป หล งจากเข าส ระบบเร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอแรกของโปรแกรมแสดงช อผ เข าระบบด งร ปท 2 พร อมก บให ผ ใช งานเล อกป งบประมาณท ต องการเข าส การจ ดการข อม ล โดยผ ใช งานจะต องท าการเล อก ป งบประมาณรายจ ายประจ าป ได ด งน 1. คล กท เพ อเล อกป งบประมาณท ต องการ ด งร ปท 5 2. คล กท ป ม เพ อย นย นการเล อก 1. คล กเพ อเล อก ป งบประมาณ 2. คล กเพ อย นย นการ เล อก คล กเล อกงบประมาณ ร ปท 4 การเล อกป งบประมาณ ร ปท 5 การแสดงป งบประมาณให เล อก 6-3 การเล อกเมน บร หารจ ดท าแผนและงบประมาณ หล งจากท ผ ใช งานได เล อกป งบประมาณเร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอแสดงเมน หล กส าหร บ ป งบประมาณท ได เล อกด งกล าวให ผ ใช งานเล อกจ ดการข อม ล ประกอบไปด วยการจ ดการข อม ลในแต ละส วนด ง ต อน 1. แผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน 2. รายงาน (ค าคร ภ ณฑ /ค าท ด นและส งก อสร าง) 3. การย นย นแผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน ระยะ 3 ป (หากผ ใช งานได ผ านการคล กย นย น แผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน ระยะ 3 ป แล ว ป มน จะไม ปรากฏบนเมน หล ก) 4. แผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน ระยะ 1 ป 1. คล กเล อก เพ อไปย งหน าแผนพ ฒนาฯ ระยะ 1 ป 2. คล กเล อก เพ อไปย งหน าแสดงรายงาน 3. คล กเล อก เพ อย นย นแผนพ ฒนาฯ 4. คล กเล อก เพ อไปย งหน าแผนพ ฒนาฯ ระยะ 1 ป คล กเล อก เพ อไปย งหน าก อนหน าน ร ปท 6 การเล อกเมน บร หารจ ดท าแผนและงบประมาณ หมายเหต ผ ใช งานสามารถเล อกป งบประมาณท ต องการเข าจ ดการข อม ลใหม ได อ กคร ง หร อกล บไปย งหน าก อน หน าน ได โดยคล กท ป ม 1. การจ ดการข อม ลแผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน ระยะ 3 ป เม อผ ใช งานได คล กเข าส หน าการจ ดการข อม ลแผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน จะปรากฏหน าจอแสดง ช อ จ านวนรวมของแต ละย ทธศาสตร และแนวทาง และสร ปจ านวนรวมท งหมดของย ทธศาสตร /แนวทาง ใน ร ปแบบตาราง ด งร ปท 7 โดยผ ใช งานสามารถเล อกจ ดการข อม ลได ด งน 1. คล กเล อก ช อย ทธศาสตร ท ต องการ เพ อเข าส หน าจ ดการข อม ลย ทธศาสตร 2. คล กเล อก ช อแนวทาง ท ต องการ เพ อเข าส หน าจ ดการข อม ลแนวทาง 3. หากต องการเล อกเมน หล กอ กคร งหร อต องการกล บไปหน าก อนหน าน ให คล ก คล กเล อก เพ อไปย ง หน าก อนหน าน 1. คล กเล อก เพ อไป ย งหน าจ ดการข อม ล แผนย ทธศาสตร 2. คล กเล อก เพ อไป ย งหน าจ ดการข อม ล แนวทาง ร ปท 7 แผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน คล กเล อก เพ อไปย งหน าบ นท กแนวทาง 1. คล กเล อก เพ อไปย ง หน าบ นท กแผนย ทธศาสตร คล กเล อก เพ อไปย งหน าแสดงข อม ลแนวทาง 3. คล กเล อก เพ อไปย งหน า ก อนหน าน คล กเล อก เพ อไปย งหน า แก ไขแผนย ทธศาสตร คล กเล อก เพ อไปย งหน า แก ไขแผนย ทธศาสตร คล กเล อก เพ อไป ย งหน าแสดง 4. ข อม ลแผน ย ทธศาสตร 8. คล กเล อก เพ อไปย งหน า แก ไขแนวทาง 9. คล กเล อก เพ อลบ แนวทาง ร ปท 8 แผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน จากร ปท 8 สามารถอธ บายการท างานในส วนของการจ ดการข อม ลภายใต ย ทธศาสตร ได ด งน หมายเลข 1 คล กท ป ม เพ อไปย งหน าบ นท กข อม ลแผนย ทธศาสตร ใหม 2. หมายเลข 2 คล กท ป ม เพ อไปย งหน าบ นท กข อม ลแนวทางใหม 3. หมายเลข 3 คล กท ป ม เพ อกล บไปย งหน าเมน หล กหร อหน าก อนหน าน 4. หมายเลข 4 คล กเล อก ช อแผนย ทธศาสตร ท ต องการ เพ อไปย งหน าแสดงข อม ลแผนย ทธศาสตร ท งหมด หมายเลข 5 คล กเล อก ช อแนวทาง ท ต องการ เพ อไปย งหน าแสดงแนวทางท งหมด 6. หมายเลข 6 คล กท ป ม เพ อไปย งหน าแก ไขแผนย ทธศาสตร 7. หมายเลข 7 คล กท ป ม เพ อไปลบแผนย ทธศาสตร 8. หมายเลข 8 คล กท ป ม หล งแนวทางท ต องการ เพ อไปย งหน าแก ไขแนวทาง 9. หมายเลข 9 คล กท ป ม หล งแนวทางท ต องการ เพ อลบแนวทางท ต องการ 1.1 การจ ดการข อม ลแผนย ทธศาสตร /แนวทาง จากร ปท 8 เม อผ ใช งานได คล กเล อกย ทธศาสตร ท ต องการแล ว จะปรากฏหน าจอจ ดการข อม ลของแผน ย ทธศาสตร ท งหมดตามส ทธ ของผ ใช งานตามส งก ดกอง โดยประกอบไปด วยรายละเอ ยดโครงการพ ฒนา ด งร ปท 7 และผ ใช งานสามารถท าการจ ดการข อม ลรายละเอ ยดโครงการพ ฒนาได ด งน 1. ค นหาข อม ลได โดยการกรอกข อม ลท ต องค นหาเบ องต นลงบนฟอร มค นหา ได แก ข อม ลช อโครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย หร อจ านวนงบประมาณท ทราบเบ องต นลงบนฟอร มท ต องการ แล วกดป ม Enter ของ แป นพ มพ เพ อเร มท าการค นหา 2. คล กท ป ม เพ อด รายงาน (Excel) 3. คล กท ป ม เพ อเพ มโครงการหล กใหม 4. คล กท ป ม เพ อไปย งหน าการจ ดการข อม ลภายใต ย ทธศาสตร ระยะ 3 ป หร อหน าก อนหน าน คล กท ป ม หล งรายการท ต องการท ต องการ แก ไข โครงการหล ก 6. คล กท ป ม หล งรายการท ต องการ ลบ โครงการหล ก 7. คล กท ป ม หล งรายการท ต องการ เพ ม โครงการรอง 8. คล กท ป ม หล งรายการท ต องการท ต องการ แก ไข โครงการรอง 9. คล กท ป ม หล งรายการท ต องการ ลบ โครงการรอง คล กเล อก เพ อด รายงาน (Excel) 3. คล กเล อก เพ อเพ มโครงการหล กใหม 4. คล กเล อก เพ อ ไปย งหน าก อนหน า น 1. กรอกข อม ลลงบนฟอร มเพ อค นหา คล กเล อก เพ อไปย งหน า แก ไขโครงการหล ก คล กเล อก เพ อลบ โครงการหล ก คล กเล อก เพ อไปย งหน า แก ไขแนวทาง ร ปท 9 การด รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา 8. คล กเล อก เพ อเพ ม โครงการรอง 9. คล กเล อก เพ อไปย งหน าลบแนวทาง หมายเหต ข อม ลท แสดงบนหน าจอโปรแกรมจะปรากฏเฉพาะข อม ลของส งก ด/กอง ท ผ ใช งานม ส วนเก ยวข อง อย ในป จจ บ นเท าน น การด รายงาน 6-8 จากร ปท 9 เม อผ ใช งานได คล กเล อกแนวทางท ต องการแล ว จะปรากฏหน าจอแสดงรายละเอ ยดของ โครงการพ ฒนาและผ ใช งานสามารถจ ดการข อม ลรายละเอ ยดโครงการพ ฒนา ด งในหน าจอโปรแกรมร ปท 8 ซ ง ผ ใช งานสามารถคล กเล อกจ ดการข อม ลได ด งน 1. ผ ใช งานสามารถเป ดด ได ท นท โดยคล ก เล อก Open with 2. หร อผ ใช งานสามารถบ นท กไฟล เก บไว ใช งานในภายหล งได โดยคล ก Save File 3. หากผ ใช งานได คล กเล อกเร ยบร อยแล ว ให คล กท ป ม เพ อย นย น หร อคล ก เพ อยกเล ก คล กเพ อเล อกร ปแบบไฟล ท 1. จะเป ดหร อเล อกจ ดเก บไฟล ไว ใช งานภายหล ง คล กเพ อตกลง 2. ร ปท 10 การด รายงาน 3. คล กเพ อยกเล ก การเพ มโครงการหล ก ผ ใช งานสามารถท าการเพ มข อม ลโครงการหล กได โดยจะต องท าการกรอกข อม ลด งน 1. กรอกช อโครงการหล กลงบนฟอร ม 6. กรอกว ตถ ปะสงค ลงบนฟอร ม 2. คล ก เพ อเล อกส งก ด/กองโดยระบบจะเล อก 7. กรอกผลล พธ ลงบนฟอร ม ส งก ด/กองตามข อม ลส งก ดกองท ม รายช อผ ใช งาน 8. คล กเล อก เพ อบ นท กข อม ล ข นอย จากฐานข อม ลล าส ด 9. หร อคล ก เพ อท าการร เซตแล ว 3. คล ก เพ อเล อกส วน/ฝ ายท เก ยวข อง กรอกข อม ลใหม ด งร ปท 9 4. คล ก เพ อเล อกฝ าย/งานท เก ยวข อง 10. หร อคล ก เพ อย อนกล บไปหน า คล ก เพ อเล อกงานท เก ยวข อง ก อนหน า กรอกช อโครงการหล ก 1. คล กเพ อร เซตฟอร ม 9. แล วกรอกข อม ลใหม 2. คล กเล อกส งก ด/กอง 3. คล กเล อกส วน/ฝ าย 4. คล กเล อกฝ าย/งาน 10. คล กเพ อ ย อนกล บไปหน าก อน หน าน กรอกว ตถ ประสงค 6. กรอกผลล พธ 7. ร ปท 11 เพ มโครงการหล ก คล กเพ อเพ ม 8. โครงการหล ก คล กเล อกงาน การแก ไขข อม ลโครงการหล ก เม อผ ใช งานเข าส หน าการแก ไขข อม ลโครงการหล ก จะปรากฏฟอร มแสดงข อม ลแผนพ ฒนาฯ เด มจาก ระบบ ผ ใช งานสามารถท าการแก ไขข อม ลโครงการหล กได โดยการเล อกท าการกรอกข อม ลท ต องการแก ไขด งน 1. หากต องการแก ไขช อโครงการหล ก ให คล กบนฟอร มหน งคร งแล วพ มพ ช อโครงการหล กท ต องการแก ไข 2. หากต องการแก ไขส งก ด/กอง ให คล ก เพ อเล อกส งก ด/กองโดยระบบจะเล อกส งก ด/กองตามข อม ล ส งก ดกองท ม รายช อผ ใช งานข นอย จากฐานข อม ลล าส ด 3. หากต องการแก ไขส วน/ฝ าย คล ก เพ อเล อกส วน/ฝ ายท เก ยวข อง 4. หากต องการแก ไขฝ าย/งาน คล ก เพ อเล อกฝ าย/งานท เก ยวข อง หากต องการแก ไขงาน คล ก เพ อเล อกงานท เก ยวข อง 6. หากต องการแก ไขว ตถ ปะสงค และผลล พธ กรอกว ตถ ปะสงค และผลล พธ ลงบนฟอร ม 7. หากท าการแก ไขข อม ลเร ยบร อยแล ว ให คล กเล อกท ป ม เพ อบ นท กข อม ล 8. หร อหากต องการยกเล กการบ นท กหร อต องการออกจากการแก ไขน ให คล กท ป ม ด งร ปท คล กเพ อเล อก ส าน ก/กอง 4. คล กเพ อเล อก ฝ าย/งาน 1. กรอกช อโครงการหล ก 3. คล กเพ อเล อก ส วน/ฝ าย คล กเพ อเล อก งาน 6. คล กเพ อเล อก ฝ าย/งาน 7. คล กเพ อบ นท ก 8. คล กเพ อยกเล ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks