บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร - PDF

Description
บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 18 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ ออกแบบช นงาน ลงม อผล ตช นงาน ตรวจสอบและปร บปร งแก ไข 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ ข นตอนแรกของการแก ป ญหา จะต องเร มต นด วยการทาความเข าใจก บป ญหาให ถ องแท เพ อว เคราะห เง อนไขของป ญหาให ช ดเจน รวมไปถ งข อม ล ท จาเป นในการแก ป ญหา การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา ม องค ประกอบ ด งน 1. ระบ ข อม ลออก : คาตอบ 2. ระบ ข อม ลเข า : เง อนไข / ข อม ลเร มต น 3. รายละเอ ยดของป ญหา : ความต องการของป ญหา ควรเร มจากการพ จารณาส งท ต องการหาแล วพยายามหาว ธ การ เพ อให ได ความส มพ นธ ระหว างส งท ต องการหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา ออกแบบช นงาน ก บข อม ลท ม แล วพ จารณาว าความส มพ นธ น น สามารถหาคาตอบได หร อไม ถ าไม ได แสดงว า ต องหาข อม ลเพ มหร อต องหาความส มพ นธ ร ปแบบอ นต อไป เม อได แนวทางแก ป ญหาจ งวางแผนในการแก ป ญหาอย างเป นข นตอน ลงม อผล ตช นงาน เป นข นตอนการใช โปรแกรมประย กต หร อเข ยนโปรแกรมข นเอง ในข นตอนน ต องค าน งถ งความย ดหย นของโปรแกรมท ออกแบบด วย เพ อให สามารถรองร บการเปล ยนแปลงหร อ 3. การดาเน นการแก ป ญหา โปรแกรมควรต องรองร บการขยายต ว ท อาจเก ดข นในอนาคตด วย และระหว างดาเน นการแก ป ญหา อาจพบว าม ว ธ การท ด กว า หร อว ธ ท ค ดไว แก ป ญหาไม ได ก ต องปร บเปล ยนให เหมาะสม ตรวจสอบและปร บปร งแก ไข ข นตอนน เป นการตรวจสอบเพ อให แน ใจว า ว ธ การแก ป ญหา รวมท งโปรแกรมท พ ฒนาข นให ผลล พธ ถ กต อง หล งจากท โปรแกรมทางานได ผลตามท ต องการแล ว อาจต องม การ ปร บปร งให ว ธ การในการแก ป ญหาม ประส ทธ ภาพท ส ด ในข นตอนการปร บปร งน ควรจะม ท งการปร บปร งข นตอน การทางานของว ธ การแก ป ญหา ให ด ข นและปร บโปรแกรมท เข ยนข น 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ส ญล กษณ และความหมายของผ งงาน ส ญล กษณ ช อเร ยก ความหมาย เร มต นและจบ จ ดเร มต นและจ ดส นส ดของผ งงาน การนาข อม ลเข า การปฏ บ ต งาน การต ดส นใจ ท ศทาง จ ดท จะนาข อม ลเข าจากภายนอกหร อออกส ภายนอก โดยไม ระบ ชน ดของอ ปกรณ จ ดท ม การปฏ บ ต งานอย างใดอย างหน ง (ข นกระบวนการ) จ ดท จะต องเล อกปฏ บ ต งานอย างใดอย างหน ง (การ ต ดส นใจหร อการเล อก) ท ศทางข นตอนการดาเน นงานว งจะปฏ บ ต ต อเน องก น ตามห วล กศรช ส ญล กษณ และความหมายของผ งงาน ส ญล กษณ ช อเร ยก ความหมาย การนาข อม ลออก การนาข อม ลออก การนาข อม ลเข า จ ดเช อมต อในหน า เด ยวก น จ ดท จะนาข อม ลออกส ภายนอก โดยระบ อ ปกรณ ค อ เคร องพ มพ จ ดท จะนาข อม ลออกส ภายนอก โดยระบ อ ปกรณ ค อ หน าจอ จ ดท จะนาข อม ลเข าจากภายนอก โดยระบ อ ปกรณ ค อ แป นพ มพ จ ดเช อมต อของผ งงาน (หน ากระดาษเด ยวก นแต ทาให ด ง ายข น) จ ดเช อมต อหน ากระดาษ จ ดเช อมต อของผ งงาน (คนละหน ากระดาษ) โครงสร างการโปรแกรม โครงสร างม อย 3 ร ปแบบ ค อ 1. โครงสร างผ งงานแบบลาด บ (Sequence Flowchart) 2. โครงสร างผ งงานแบบเล อกทา (Selection Flowchart) 3. โครงสร างผ งงานแบบวนซ า (Repeation Flowchart) โครงสร างแบบลาด บ โปรแกรมท ท างานเป น ข นตอนเพ อแก ป ญหา จะท างาน ตามคาส งท เข ยนไว ตามลาด บ ต งแต คาส งแรกไปจนถ งคาส งส ดท าย โครงสร างแบบเร ยงล าด บ เม อเข ยนเป นผ งงาน ม กระบวนการ ทางานพ นฐานอย 3 ชน ด 1. การคานวณ 2. การร บข อม ลเข า 3. การส งข อม ลออก 1. เร มต น 2. อ านค าข อม ลมาเก บไว ท ต วแปร A, B 3. คานวณค าแล วเก บไว ท ต วแปรX 4. แสดงค า X 5. จบการทางาน ต วอย างโครงสร างผ งงานแบบลาด บ Flow Chart แบบลาด บ เร มต น ป อนความส ง, ความยาวฐาน พ นท สามเหล ยม = 0.5 * ฐาน * ส ง พ นท สามเหล ยม จบ โครงสร างแบบเล อกทา ป ญหาบางอย างต องการการต ดส นใจ เพ อเล อกว าจะใช ว ธ การใด โดย ต องม การตรวจสอบว าเง อนไขท ใช ในการต ดส นใจว าเป นจร งหร อเท จ ถ าเป นจร งจะ ไปเล อกทาคาส งช ดหน ง แต ถ าเป นเท จจะไปเล อกทาค าส งอ กช ดหน ง ซ งคาส ง เหล าน นจะประกอบด วยโครงสร างแบบล าด บน นเอง โครงสร างแบบเล อกทา ประกอบด วยส ญล กษณ การต ดส นใจ 1 ส ญล กษณ การเล อกม ทางออก 2 ทาง ในการเล อกแบบม 2 ทางเล อกน จะม ทางออกจากส ญล กษณ การต ดส นใจ 2 ทาง ค อใช หร อ ไม ใช เท าน น ภาษาซ (ง30243) : C Program แบบ 1 แบบ 2 ผ งงานแบบ 1, 2 การตรวจสอบเง อนไขถ าเป นจร งจะอย ด านซ ายหร ออย ด านขวาก ได หร อถ าเง อนไข เป นเท จ จะอย ด านซ ายหร อขวาก ได เช นก น แบบ 3 แบบ 4 ผ งงานแบบ 3, 4 ผลการตรวจสอบเง อนไข ถ าเป นจร ง อาจม ข นตอนการทางานเพ ยงทางเด ยว ถ าเง อนไข เป นเท จ อาจจะไม ม ข นตอนการทางานต อไป แบบ 5 แบบ 6 ผ งงานแบบ 5 แบบ 6 ต วอย างโครงสร างผ งงานแบบเล อกทาในร ปแบบต าง ๆ (อาจจะ เป นโครงสร างผ งงานแบบลาด บหร อแบบเล อกท า หร อแบบทาซ าก ได ) ต วอย าง Flowchart แบบ 1 ทางเล อก เร มต น ป อนความกว าง, ความยาว พ นท ส เหล ยม = กว าง * ยาว กว าง = ยาว No Yes ส เหล ยมจ ต ร ส พ นท ส เหล ยม จบ ต วอย าง Flowchart แบบ 2 ทางเล อก เร มต น ป อนความกว าง, ความยาว พ นท ส เหล ยม = กว าง * ยาว No ส เหล ยมผ นผ า กว าง = ยาว Yes ส เหล ยมจ ต ร ส พ นท ส เหล ยม จบ เร มต น ป อนคะแนน ต วอย าง Flowchart แบบหลายทางเล อก Yes คะแนน = 80 No grade = A Yes คะแนน = 70 No grade = B Yes คะแนน = 55 No grade = C Yes คะแนน = 40 No grade = D grade = F grade จบ ต วอย าง Flowchart แบบ switch, case เร มต น ป อนคะแนน คะแนน grade = A grade = B grade = C grade = D grade = F grade จบ โครงสร างแบบวนซ า ม ล กษณะเป นรอบ (Loop อ านว า ล ป) จะท างานแบบเด ยวก นซ าไปเร อย ๆ ในขณะท ย ง เป นไปตามเง อนไขหร อเง อนไขเป นจร ง จนกระท ง เง อนไขเป นเท จจ งทางานอ นต อไป ม โครงสร างอย หลาย ร ปแบบด วยก น ค อ 1. โครงสร างการวนซ าแบบ While (ทาในขณะท ) เป นการตรวจสอบเง อนไขก อน หากเง อนไขเป นจร งจะ ทาซ าต อไป จนกระท งเง อนไขเป นเท จ จะออกจากข นตอนการทาซ า อธ บายข นตอนการท างาน 1. เร มต นการทางาน 2. กาหนดค า X เท าก บ 1 3. ในขณะท X 10 ทา 4. คานวณค า X เท า X แสดงค า X 6. จบการทางาน ต วอย าง Flowchart แบบวนล ป While Start N = 1 Sum = 0 N =10 No Yes Sum=Sum+N Print Sum N = N+1 End 2. โครงสร างการวนซ าแบบ Do...While (ทาจนกระท ง) การท าซ าแบบ Do...While ค านวณก อนการตรวจสอบเง อนไข จนกระท งเง อนไขเป นจร ง จะท าซ าอย างน อย 1 คร ง แล วจ งตรวจสอบ เง อนไข หากเง อนไขเป นเท จจะท าซ าต อไป จนกระท งเม อเง อนไขเป น จร ง จ งออกจากการทาซ า อธ บายเป นข นตอนการทางาน 1. เร มต นการทางาน 2. ร บค า X 3. แสดงค า X 4. ทาซ าจนกระท ง A= ถ าไม ใช ย อนกล บไปทาซ า 6. ถ า ใช จบการทางาน ต วอย าง Flowchart แบบวนล ป Do...While Start N = 1 Sum = 0 Sum=Sum+N N = N+1 No N 10 Yes Print Sum End 3. โครงสร างการวนซ าแบบ For (กาหนดรอบการทางาน) เป นการส งให ม การท างานต อไปจนกว าจะครบรอบ ซ ง สามารถให ม การกระท าของโปรแกรมโดยการวนรอบอย ตลอดเวลา ตามการก าหนดของโปรแกรม ซ งสามารถก าหนดค าเร มต นและค า ส ดท าย หร อข นของรอบได โดยม ร ปแบบด งน ต วอย าง Flowchart แบบวนล ป For-Loop Start Sum = 0 For N =1 to 10 Sum=Sum+N Print Sum End หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks