โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย - PDF

Description
โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย (www.thaihotline.org) บร การสายด วน เป นมาตรการร ปแบบหน งท ช มชนผ ใช บร การ และผ ให บร การอ นเทอร เน ตจะช วยด แล เน อหาสาระ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 14 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการบร การสายด วน เพ อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยในส งคมไทย (www.thaihotline.org) บร การสายด วน เป นมาตรการร ปแบบหน งท ช มชนผ ใช บร การ และผ ให บร การอ นเทอร เน ตจะช วยด แล เน อหาสาระ (Content) หร อส งท อาจเป นภ ยในเคร อข ายอ นเทอร เน ต โดยช มชนจะสร างระบบการ แจ งเหต และการประสานงานระหว างสมาช ก เพ อป องก นหร อระง บเหต เป นต นว า การกรองข อม ล เพ อขจ ดเน อหาไม ด เน อหาท ผ ดกฎหมาย หร อเป นภ ยต อส งคม การสน บสน นการจ บก มผ ปลอม แปลงเว บไซต ธนาคารเพ อลวงเอาข อม ลบ ตรเครด ตล กค า โดยย ดหล กตามมาตรฐานสากลและของ ส งคมไทย เพ อเป นการสน บสน นให เก ดการใช อ นเทอร เน ตท ปลอดภ ยต อผ ใช งานท กเพศท กว ย โดยเฉพาะเด กและเยาวชน ความเป นมา ป จจ บ น การใช ส ออ นเทอร เน ตในประเทศไทย เป นส อท ท กภาคส วนของส งคมได ใช ท า ประโยชน เพ อการศ กษา การเร ยนร การค า และ อ ตสาหกรรม ย งไปกว าน น ส อมวลชนแทบท ก สาขา ไม ว าจะเป นหน งส อพ มพ ว ทย และโทรท ศน ล วนแต ห นมาใช ส ออ นเทอร เน ตเป นท งช องทาง ในการร บฟ งข าวสารจากประชาชน และเป นช องทางเล อกในการแพร ข าวด วนส ประชาชนด วย ใน เวลาเด ยวก น การกระท าผ ดกฎหมายทางอ นเทอร เน ตก ม โอกาสเก ดข นอย างมากมาย ท งท ม ต นตอใน ประเทศไทย หร อม การกระท าความผ ดมาจากต างประเทศและม ผลกระทบต อส งคมไทย ในระยะเร มแรกของการใช อ นเทอร เน ต ผ ก าก บด แลและม อ านาจในการควบค ม อ นเทอร เน ตในประเทศไทย ค อ การส อสารแห งประเทศไทย (กสท.) ต อมา เม อร ฐธรรมน ญ พ.ศ ได ก าหนดให ม คณะกรรมการก จการโทรคมนาคมแห งชาต (กทช.) เก ดข น อ านาจในการ ก าก บด แลก ได โอนไปย ง กทช. ส วน กสท. ก แปรร ปเป นบร ษ ท กสท.โทรคมนาคม หร อ CAT Telecom โดยในป พ.ศ กทช.ได ออกใบอน ญาตให ม ผ ประกอบการบร การอ นเทอร เน ตรวม ท งส น 163 ราย 1 และในเด อน ก นยายน 2551 ม วงจรออกต างประเทศรวมท งส น 66 วงจร จาก 1 ข อม ลอ างอ งจาก 1 ผ ให บร การขนาดใหญ จ านวน 6 ราย 2 โดยม ความเร วในการส อสารภายในประเทศมากกว า 232 Gbps และม ความเร วในการส อสารเพ อใช ในการเร ยกออกต างประเทศรวมท งส น 41.5 Gbps และ จ านวนผ ใช งานกว า 14 ล านคน 3 ป ญหาท เก ดข นในการใช อ นเทอร เน ตม หลายประเภท ส วนหน งได ร บการก าก บด แลโดย พระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ดทางคอมพ วเตอร พ. ศ ซ งจะได ผลด ประการใด ข นอย ก บการก าก บด แลของร ฐมนตร ว าการกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ซ งม อ านาจก าหนดค ณสมบ ต ของพน กงานเจ าหน าท โดยร ฐมนตร ม อ านาจแต งต งให มาด าเน นการ นอกจากน การควบค มอ านาจของเจ าหน าท ส วนหน งเป นอ านาจของศาล ในการอน ญาตให พน กงานเจ าหน าท ใช อ านาจบางประการ ซ งรวมถ งการระง บการแพร ข าวสารทางอ นเทอร เน ต พระราชบ ญญ ต น ม ผลบ งค บต อผ ใช บร การอ นเทอร เน ต และผ ให บร การอ นเทอร เน ต ซ งต องท า หน าท ปกป องส งคมไม ให ถ กค กคามโดยผ กระท าความผ ด รวมถ งการเตร ยมการเพ อช วยให ระบบ คอมพ วเตอร ท เก ยวข องต องเก บข อม ลจราจรอย างน อย 90 ว น พระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ดทางคอมพ วเตอร ไม ได บ ญญ ต มาตรการป องก น การจ าก ดผลกระทบจากการใช อ นเทอร เน ตในทางท ผ ดไว คงม เพ ยงมาตรการป องปรามเพ อช วยใน การจ ดการก บผ กระท าผ ด ด งน น ความสงบของส งคมก ย งคงเส ยงต อการกระท าผ ดต างๆ ต อไป และ ย งกว าน น บ อยคร งท ส อส งพ มพ ว ทย และโทรท ศน กล บเป นผ ขยายผลร ายท กระทบต อผ เส ยหาย ท กคร งท ม การออกข าวเก ยวก บความเส ยหาย หร อการลงข อความท เป นการสร างป ญหาให แก ผ อ น (เช น หม นประมาท ว ด โอกล าวร าย การต ดต อภาพลามกของบ คคล การเผยแพร คล ปส วนต วของ บ คคลอ นแล วท าให เก ดความเส ยหาย ฯลฯ) ส วนใหญ จะท าให ส อต างๆ ขายได แต ผ ถ กกระท าทาง อ นเทอร เน ตกล บได ร บความเส ยหายร นแรงย งข นหากผ ให บร การด าเน นการระง บข อม ลน นช า เก นไป และในกรณ ท เว บท ท าร ายผ อ นอย ในต างประเทศ การป ดก นเว บท เป นป ญหาแทบจะไม สามารถด าเน นการได เลย หร อแม การร องขอความร วมม อระหว างร ฐ ก กระท าได อย างล าช า ไม ท น ต อเหต การณ และความเส ยหายท ทว ความร นแรงข นอย ท กขณะ บร การสายด วนแจ งเหต ไทยฮอตไลน (www.thaihotline.org) เป นมาตรการท ช มชน 2 จาก 3 ข อม ล ณ. เด อนส งหาคม ผ ใช บร การและผ ให บร การอ นเทอร เน ต จะช วยก นสอดส องด แลเน อหาสาระ (Content) หร อส งท อาจเป นภ ยในเคร อข ายอ นเทอร เน ต เพ อด าเน นการก บเน อหาท ไม เหมาะสมหร อส งท เป นภ ยอย าง ท นท วงท ว ตถ ประสงค ก เพ อสน บสน นให เก ดการใช อ นเทอร เน ตอย างปลอดภ ยท กเพศท กว ย ท งน ร ปแบบการด าเน นการในล กษณะเคร อข ายฮอตไลน น ได ม การจ ดต งแล วใน 33 ประเทศ 35 สาย ด วน โดยม ศ นย กลางท INHOPE (www.inhope.org) ซ งไทยฮอตไลน ก าล งอย ในระหว างการ ด าเน นการสม ครเป นสมาช กเพ อเช อมต อก บเคร อข ายฮอตไลน สากลอ นโฮป ว ตถ ประสงค 1. เพ อสน บสน นงานป องก นภ ยจากการล อลวงหร อการหลอกเอาข อม ลส วนบ คคล (Phishing / Identity Theft) 2. เพ อสน บสน นการเข าถ งข อม ลอ นเทอร เน ตในประเทศไทย ปลอดจากภ ยส าค ญ ได แก o ส อลามกอนาจารเด ก o การล อลวง / ทาร ณ / ท าร ายเด กส อลามกเด ก / การค าเด ก o การหม นประมาท o การละเม ดส ทธ ส วนบ คคล o ฟ ชช ง o ยาเสพต ด o ก อการร าย 3. เพ อให สมาช กผ ร วมโครงการ ม แนวทางปฏ บ ต อย างเป นมาตรฐานเด ยวก นในการจ ดการ ก บภ ยส าค ญตามข อ 2 4. เพ อเป นศ นย รวมในการประสานงานร วมก บองค กรอ นๆท ท าหน าท ในการป องก นและ ปราบปรามภ ยออนไลน ต างๆ ให ม แนวทางการท างานร วมก นอย างเป นระบบระเบ ยบ 5. เพ อประสานความร วมม อและสร างความเช อมโยงก บบร การสายด วนอ นๆ ภายในประเทศ 6. เพ อประสานความร วมม อก บองค กรต างประเทศ และสร างความเช อมโยงก บเคร อข ายสาย ด วนสากล (INHOPE) ในอนาคตต อไป กรอบการท างานของ บร การสายด วน o พ ฒนาระบบร บแจ งข าวสาร และประสานงานก บสมาช กสมาคมผ ให บร การอ นเทอร เน ต ผ ให บร การอ นเทอร เน ต ผ ด แลเว บในประเทศไทย และหน วยงานท เก ยวข อง 3 o ร บแจ งเร องร องเร ยนจากผ ใช อ นเทอร เน ต ท งระด บบ คคลหร อระด บองค กร o จ ดส งเร องร องเร ยนให หน วยงานท เก ยวข อง รวมถ งพน กงานเจ าหน าท ตามพระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ เพ อด าเน นการตามข นตอนท กฎหมายก าหนด o ต ดตามความค บหน าภายหล งจ ดส งเร องร องเร ยนและประสานงานก บหน วยงาน/หน วย ราชการท เก ยวข อง o สร างแนวทางปฏ บ ต ท ด (Best Practices)ในการก าก บด แลตนเอง (Self Regulation) ในการ ให บร การอ นเทอร เน ตในประเทศไทย รวมท งสร างความส มพ นธ ก บนานาชาต o ในกรณ เร งด วน อาจม การช วยเหล อผ ร องท กข ในการด าเน นการ เช น แจ งหน วยงานท เก ยวข อง หร อพน กงานเจ าหน าท ให ด าเน นการตามกฎหมาย o ประสานงานก บบร การสายด วนต างประเทศ o ประสานงานก บหน วยงานท ม อ านาจหน าท ตามกฎหมายท งในและต างประเทศ o จ ดก จกรรมเผยแพร ความร ในการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ยให แก ภาค ประชาส งคม o สร างเคร อข ายตรวจตราและแจ งเหต โดยความร วมม อจากภาคการศ กษาและภาคส งคม o สร างความเช อม นและการยอมร บให เก ดความร วมม อก บต างประเทศในด านการป องก น และปราบปรามภ ยออนไลน หน วยงานท จะเช ญเข าร วมโครงการ o สมาคมผ ให บร การอ นเทอร เน ตไทย o ธ รก จให บร การอ นเทอร เน ต o สมาคมผ ด แลเว บไทย o ธ รก จให บร การเว บไซต เช น pantip.com, kapook.com * o สมาคมธนาคาร* o สมาคมโฆษณา * o องค กรพ ฒนาเอกชน เช น ม ลน ธ เคร อข ายครอบคร ว ม ลน ธ ศ นย พ ท กษ ส ทธ เด ก ฯลฯ * หมายถ ง อย ระหว างการต ดต อเข าร วมโครงการ 4 แผนการท างาน ประกอบด วยก จกรรม 3 ระยะ ด งน ระยะเร งด วน (1 ป แรก) 1. พ ฒนาระบบร บแจ งข าวสาร และระบบประสานงานก บสมาช กสมาคม ผ ให บร การอ นเทอร เน ต ผ ให บร การอ นเทอร เน ต ผ ด แลเว บส าค ญๆ ในประเทศไทย โดยระบบหล ก จะเป นเว บช อ ด าเน นงาน โดย ม ลน ธ อ นเทอร เน ตร วมพ ฒนาไทย 2. เป ดบร การร บแจ งเหต ให สามารถท างานได 24 ช วโมง ท กว น 3. สร างแนวทางปฏ บ ต ท ด ในการก าก บด แลตนเองในการให บร การอ นเทอร เน ตในประเทศ ไทย รวมท งสร างความส มพ นธ ก บนานาชาต 4. จ ดหาทร พยากรท ต องใช ในการด าเน นงาน ได แก พ นท ส าน กงาน บ คลากร คร ภ ณฑ ฯลฯ 5. ประชาส มพ นธ และจ ดก จกรรมเผยแพร ความร ฝ กอบรม/ส มมนา ส งเสร มการใช อ นเทอร เน ตในทางสร างสรรค และปลอดภ ย สร างเคร อข ายความร วมม อในการแจ งเหต ในภาคการศ กษาและภาคส งคม ระยะสร างความม นคง (ป ท 2) 6. พ ฒนาระบบประสานงาน การเต อนภ ย การแจ งข าวสาร ให ม ความสะดวกรวดเร วในการ ท างานมากย งข น 7. พ ฒนาแนวทางปฏ บ ต ท ด ยกระด บการท างานให เป นท ยอมร บของส งคมท งในประเทศ ไทยและในระด บสากล 8. ประชาส มพ นธ จ ดก จกรรมเผยแพร ความร ในการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และ ปลอดภ ยให แพร หลายมากย งข น สร างความเข มแข งให เคร อข ายแจ งเหต ขยายผลไปย ง สถาบ นการศ กษา ให เข าถ งเด ก เยาวชน และพ อแม ผ ปกครองมากย งข น 9. ส งเสร ม และสน บสน นให เก ดโครงการท จะช วยให ผล ตเร องท ม เน อหาสาระด ๆ ส าหร บ เด กและเยาวชน ตลอดจนผ ใช งานอ นๆ ในประเทศไทยมากย งข น เช น โครงการเช ญส อ โทรท ศน เข าเว บ โครงการบร การค นหาข อม ลท เหมาะสมก บส งคมไทย โครงการ สาราน กรมไทยส าหร บประชาชน รวมท งก จกรรมประกวดส อสร างสรรค ต างๆ ระยะยาว (ป ท 3-5) 10. จ ดท าระบบร บรองมาตรฐาน (Certification) ให แก ผ ประกอบการท จ ดการค มครองความ 5 ปลอดภ ยของผ ใช อ นเทอร เน ตตรงตามแนวทางปฏ บ ต ของบร การสายด วน 11. ขยายกรอบการท างานให ก จกรรมความปลอดภ ยเช อมโยงก บหน วยงานท เก ยวข อง โดยตรงอย างเป นระบบ เช น อาชญากรร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks