ร ปท หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก - PDF

Description
งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 10 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก ผ ใช คล กเมน สายงานก าล งพล ระบบงานพ ฒนาและ ร กษาขว ญ งานจ ดสรรอาคาร ระบบงานการค นหาจ ดสรรอาคาร ร ปท หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก จากร ปท ผ ใช สามารถค นหารายการอาคารบ านพ ก ท ต องการได โดยค นหา ด วยเง อนไขในการ ค นหา ด งน พ นท /ทาเล อาคาร ผ ใช สามารถระบ อาคารได โดยคล กป ม ระบบจะแสดงด งร ปท ร ปท หน าจอ การค นหาและเล อกอาคารบ านพ ก จากร ป ผ ใช สามารถค นหา ด วยเง อนไขในการค นหาค อ หมายเลขอาคาร และ ช ออาคาร และ คล กป ม ระบบจะแสดงผลล พธ ท ตารางผลการค นหาด านล าง หล งจากน น ผ ใช สามารถ เล อกรายการอาคารท ต องการ โดย คล กท แถว รายการอาคาร 1 คร ง ข อม ล จะแสดงท ช องหมายเลข อาคาร และ ช ออาคาร ท หน าหล ก (ด งร ปท 5.1.1) หน วยท ได ร บการจ ดสรรโควตา ให คล กท ป ม ระบบจะแสดงด งร ปท ร ปท หน าจอ การค นหาและเล อกหน วย จากร ป ผ ใช สามารถค นหา ด วยเง อนไขในการค นหาค อ หมายเลขประจ าหน วย และ นาม หน วย และคล กป ม ระบบจะแสดงผลล พธ ท ตารางผลการค นหาด านล าง หล งจากน น ผ ใช สามารถเล อกรายการหน วยท ได ร บจ ดสรรโควต า โดย คล ก ท แถว รายการหน วย 1 คร ง ข อม ล จะ แสดงท ช องหมายเลขหน วยท ได ร บจ ดสรรโควต า และ ช อหน วยท ได ร บจ ดสรร ท หน าหล ก (ด งร ปท 5.1.1) ผ ใช คล กป ม ระบบจะทาการค นหาข อม ล และ แสดงผลล พธ ท ตารางผลการค นหา ด านล างด งร ปท ข นตอนบ นท กข อม ลอาคารบ านพ กใหม และ การจ ดสรรให ก บหน วยงาน จากร ปท ผ ใช ต องการเพ มข อม ลอาคารบ านพ ก รายการใหม ผ ใช คล กป ม พ กอาศ ย ด งร ปท ระบบจะทาการแสดงหน าจอ บ นท กข อม ลการจ ดสรรอาคาท ร ปท หน าจอ การบ นท กข อม ลการจ ดสรรอาคาท พ กอาศ ย ผ ใช ระบ อาคาร โดยคล กป ม จะแสดงหน าจอ ค นหา และ เล อก อาคาร ด งร ปท หล งจากน นผ ใช คล กเล อก อาคารท ต องการ ข อม ลจะถ กด งจากข อม ลของ กบ.ทบ. และแสดงด งน หมายเลขอาคาร ช ออาคาร ช อกลาง ส วนประกอบอาคาร ขนาด(กว าง X ยาว X ส ง) ท ต ง/ท อย ผ ใช กรอก บ านเลขท จ านวนช น จ านวนห อง และ รห สไปรษณ ย ผ ใช เล อก พ นท /ทาเล ผ ใช กรอก หมายเหต ในกรณ ท ต องการแสดงรายละเอ ยดเพ มเต ม ผ ใช เล อก ประเภทอาคาร ว า เป น อาคารของนายทหาร หร อ นายส บ ผ ใช ระบ ว นท จ ดสรร โดยคล กป ม เพ อว นท จ ดสรร การระบ หน วยท ได ร บจ ดสรรโควตา โดยระบ ด งน ระบ หน วยท ได ร บจ ดสรรโควตา โดยคล กป ม จะแสดงหน าจอ ค นหา และ เล อก อาคาร ด งร ปท เพ อเล อกหน วย ระบ จ านวนห องในการจ ดสรรท ช อง จ ดสรร ก าหนดเลขท ห อง ให ก าหนดตามจ านวนห องท ได ร บจ ดสรร โดยคล กป ม จะแสดงหน าจอ การเล อกห องพ ก ด งร ปท ร ปท a หน าจอ ก าหนดห องพ ก ให ก บ หน วย จากร ปท a ผ ใช เล อกห องพ กท ต องการโดยท ของห องพ ก โดยท ช องท 1 ให ผ ใช ก าหนด เลขท ช น ส วน ช องท 2 ให ผ ใช ก าหนด เป นเลขท ห อง หล งจากน น ผ ใช คล กป ม จะแสดงห องพ กท ตารางใน หน าจอหล ก ด งร ปท b ร ปท b ต วอย างการเล อกห องพ ก ระบ หมายเหต หล งจากน น ผ ใช คล กป ม จะแสดงผลล พธ ท ตารางด านล าง ด งร ปท a ร ปท a ต วอย างการเพ มรายการจ ดสรรโควตาให ก บ หน วย จากร ปท a ถ าผ ใช ต องการแก ไขข อม ลการจ ดสรรโควตาของหน วย ให คล กป ม ของรายการ ท เล อก จะแสดงข อม ลท พร อมจะแก ไข ด งร ปท b ร ปท b ต วอย างการแก ไขรายการจ ดสรรโควตาให ก บ หน วย จากร ปท b ผ ใช แก ไขข อม ล แล วคล กป ม ระบบจะทาการบ นท ก ข อม ล (แสดงด งร ป ท a) ถ าในกรณ ต องการลบรายการจ ดสรรโควตา ให ผ ใช คล กป ม (แสดงด งร ปท a) ระบบจะทา การลบข อม ลออกจากรายการท ต องการ เม อกรอกข อม ลเร ยบร อยแล ว ผ ใช คล กป ม ฐานข อม ล ระบบจะทาการบ นท กข อม ล ลง 5.3. ข นตอนการแก ไขข อม ลอาคารบ านพ ก และจ ดสรรให ก บหน วยหน วยงาน จากร ปท ผ ใช เล อกรายการท ต องการแก ไข แล วคล กป ม ระบบจะทาการด งข อม ลอาคาร บ านพ ก แสดงด งร ปท 5.3.1 ร ปท หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก (ท ต องการแก ไข) ผ ใช ทาการแก ไขข อม ล (ตาม ข นตอนท ) เม อกรอกข อม ลเร ยบร อยแล ว ผ ใช คล กป ม แก ไข ลงฐานข อม ล ระบบจะทาการบ นท กข อม ลการ 5.4. ข นตอนด รายการจ ดสรรห องให ก บหน วยงาน ในแต ละอาคาร จากร ปท ผ ใช คล กป ม ระบบจะแสดงรายการจ ดสรรห องพ กให ก บ หน วยงาน ของแต ละ อาคาร ด งร ปท ร ปท หน าจอ แสดงรายละเอ ยดรายการจ ดสรรห องพ กให ก บ หน วยงาน ของแต ละอาคาร จากร ปท จะแสดงรายละเอ ยดของอาคารบ านพ ก พร อมท งแสดงรายการท ได ร บจ ดสรรโควตาให ก บหน วย ถ าในกรณ ต องการกล บไปท หน าหล ก ผ ใช คล กป ม 5.5. ข นตอนการจ ดสรรห องพ กให ก บเจ าหน าท ใน ทบ จากร ปท ผ ใช คล กป ม ระบบจะแสดงรายการจ ดสรรห องพ กให ก บ หน วยงาน ของแต ละ อาคาร ด งร ปท ถ าผ ใช ต องการจ ดสรรห องพ กให ก บเจ าหหน าท ใน ทบ. เช น ต องการจ ดสรร เจ าหน าท ของ หน วยกพ.ทบ. เป นต น ผ ใช ต องเล อกรายการหน วย กพ.ทบ. และคล กป ม จะแสดงด งร ปท 5.5.2 ร ปท หน าจอ จ ดสรรอาคาร ท พ กอาศ ย จากร ปท แต ละรายการ จะแสดงหมายเลขห องพ ก ช อผ ม ส ทธ เข าพ กอาศ ยว นท เข าพ ก และ ส ญญาท กห.(เข า) พร อมเบอร โทรต ดต อ และแสดงสถานะ ซ งแบ งเป น เข าพ ก และ ว าง จากน น ผ ใช เล อกห องพ ก ท ตารางการจ ดสรรอาคาร ท พ กอาศ ย และคล กป ม จะแสดงด งร ปท 5.5.3 ร ปท หน าจอ บ นท กข อม ลการเข าพ กอาศ ย จากร ป กรอกข อม ลด งน บ านเลขท ระบ เจ าหน าท โดยคล กป ม จะแสดงหน าจอค นหา และเล อก ก าล งพล ด งร ปท a ร ปท a หน าจอ ค นหา และ เล อกก าล งพล ผ ใช เล อกค นหา และ เล อกรายการ โดยคล ก 1 คร งท รายการท ต องการ จะแสดงด งร ปท b ร ปท b ต วอย างการเล อกเจ าหน าท เข าพ กอาศ ย จากร ป b เม อเล อกเสร จ ข อม ล เจ าหน าท จะมาแสดงท หมายเลขประจ าต วทางทหาร, ยศ-ช อ-สก ล, หน วยส งก ด, ว น/เด อน/ป เก ด ถ าข อม ลผ ดพลาด ผ ใช สามารถแก ไขได ในแต ละช องด งกล าว มาได ผ ใช กรอก ผ พ กร วม โดยท ผ ใช กรอกข อม ล หมายเลขบ ตรประชาชน ช อ สก ล สถานะภาพ ของผ พ กร วม และคล กป ม ระบบจะแสดงท ตารางด านล าง ด งร ปท a ร ปท a ต วอย างการกรอกข อม ลผ พ กร วม จากร ปท a ถ าผ ใช ต องการแก ไขข อม ล ผ ใช คล กป ม ข อม ลจะแสดงข อม ลท ช องว างด านบน ด งร ปท b ร ปท b ต วอย างการกรอกข อม ลผ พ กร วม(ตอนแก ไขข อม ล) ถ าผ ใช ต องการลบข อม ล ผ ใช คล กป ม ผ ใช กรอกประว ต ยานพาหนะ ท ช องว าง ของ ทะเบ ยนรถ ชน ดรถ ย ห อรถ ส รถ สถานะยานพาหนะ ของผ ม ส ทธ เข าพ ก และ คล กป ม ระบบจะแสดงท ตารางด านล าง ด งร ปท a ร ปท a ต วอย างการกรอกประว ต ยานพาหนะ จากร ปท a ถ าผ ใช ต องการแก ไขข อม ล ผ ใช คล กป ม ข อม ลจะแสดงข อม ลท ช องว างด านบน ด งร ปท b ร ปท b ต วอย างการกรอกประว ต ยานพาหนะ(ตอนแก ไขข อม ล) ถ าผ ใช ต องการลบข อม ล ผ ใช คล กป ม ผ ใช กรอก ว นท ได ร บการจ ดสรรห องพ ก ผ ใช กรอก ส ญญาท กห.(เข า) ผ ใช กรอก เง นค าประก น ผ ใช กรอก ว นท ช าระเง นประก น ผ ใช กรอก ว นท เข าพ ก ผ ใช กรอก หมายเหต เม อผ ใช กรอกข อม ลเร ยบร อยแล ว ผ ใช คล กป ม ของห องพ กเป น เข าพ ก ระบบจะทาการบ นท ก และให สถานะ 5.6. ข นตอนบ นท กการย ายออกจากห องพ ก จากร ปท ผ ใช เล อกรายการห องพ ก ท ต องการย ายออกจากห องพ ก และคล กป ม หน าจอด งร ปท จะแสดง ร ปท หน าจอการบ นท กการย ายออก ผ ใช กรอกข อม ล ส ญญาท กห.(ออก) ว นท ออก หมายเหต ผ ใช คล กป ม ระบบทาการบ นท กข อม ล 5.7. ข นตอนด รายละเอ ยดประว ต การการเข าพ กอาศ ย จากร ปท ผ ใช เล อกรายการห องพ ก ท ต องการ และคล กป ม ระบบจะแสดงด งร ปท 5.7.1 ร ปท หน าจอประว ต ผ พ กอาศ ย จากร ปท ผ ใช คล กป ม ของแต ละรายการ แสดงรายละเอ ยดการเข าพ กอาศ ย ด งร ปท 5.7.1 ร ปท หน าจอประว ต ผ พ กอาศ ย 5.8. ข นตอนการเร ยกด รายงานบ ญช ส วนแบ งผ พ กอาศ ยของหน วยต างๆในอาคารสงเคราะห ทบ. (ส วนกลาง) และจ ดพ มพ รายงาน ผ ใช คล กเมน สายงานก าล งพล ระบบงานพ ฒนาและ ร กษาขว ญ งานจ ดสรรอาคาร บ ญช ส วนแบ งผ พ กอาศ ยของหน วยต างๆในอาคารสงเคราะห ทบ. (ส วนกลาง) ร ปท หน าจอการเร ยกด รายงานบ ญช ส วนแบ งผ พ กอาศ ยของหน วยต างๆในอาคารสงเคราะห ทบ. (ส วนกลาง) กรณ ท ผ ใช เล อก ว นท จ ดสรรโควตา แสดงเป น รายงาน เฉพาะว นท จ ดสรรโควตา ล าส ด ให ผ ใช เล อก Option เป น แสดงรายงาน เฉพาะว นท จ ดสรรโควตา ล าส ด ของท กอาคาร ท ทบ. ร บผ ดชอบ และ คล กป ม ระบบจะแสดงด งร ปท ร ปท บ ญช ส วนแบ งผ พ กอาศ ยของหน วยต างๆในอาคารสงเคราะห ทบ. (ส วนกลาง) ในร ปแบบ Excel (กรณ แสดงว นท จ ดสรร เป นว นท ล าส ด ของแต ละอาคาร) กรณ ผ ใช เล อก ว นท จ ดสรรโควตา ท ระบ ว นท ย อนหล งได เช น ต องการด การจ ดสรรโควตา ย อนหล ง ต งว นท 28 พ.ย ลงมา ว าม การจ ดสรรอาคาร แต ละอาคารเท าไหร บ าง เป นต น โดย เล อก Option แสดงรายงาน ตามว นท ย อนหล ง และ ผ ใช ระบ ว นท การจ ดสรรโควตา ระบบจะแสดงด งร ปท 5.8.3 ร ปท บ ญช ส วนแบ งผ พ กอาศ ยของหน วยต างๆในอาคารสงเคราะห ทบ. (ส วนกลาง) ในร ปแบบ Excel (กรณ แสดงว นท จ ดสรร ท ระบ ว นท ย อนหล งได ) 5.9. ข นตอนการเร ยกด รายงานบ ญช รายช อผ พ กอาศ ย อาคาร สงเคราะห ทบ. (ส วนกลาง) ของผ เกษ ยณ และจ ดพ มพ รายงาน ผ ใช คล กเมน สายงานก าล งพล ระบบงานพ ฒนาและ ร กษาขว ญ งานจ ดสรรอาคาร บ ญช รายช อผ พ กอาศ ย อาคาร สงเคราะห ทบ. (ส วนกลาง) ของผ เกษ ยณ ร ปท บ ญช ส วนแบ งผ พ กอาศ ยของหน วยต างๆในอาคารสงเคราะห ทบ. (ส วนกลาง) ผ ใช สามารถค นหา ตามเง อนไขในการค นหาด งน ช อ นามสก ล พ นท /ทาเล อาคาร โดยคล กป ม จะแสดงด งร ปท ร ปท หน าจอ ค นหา และ เล อก อาคาร ผ ใช คล กป ม ข อม ลจะแสดงผลล พธ ท ตารางผลการค นหาด านด งร ปท ถ าผ ใช ต องการจ ดพ มพ รายงาน ให คล กป ม ด งร ปท ร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks