ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. - PDF

Description
ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 9 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยราช ภ ฏ อ ตรด ตถ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา และกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา แห งชาต บร หารงาน ว ชาการ ในการประช มคร งท ๔/๒๕๕๕ เม อว นท ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เห นชอบให ม การกาหนดลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนไว ให เป นแนวทางในการปฏ บ ต โดยให ยกเล กประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง การกาหนดลาด บ ข นตอนในการบร หารหล กส ตรการศ กษา ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป การศ กษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และ ให ใช ประกาศฉบ บน แทนด งน กาหนดลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนไว ด งน ๑. การขอพ ฒนาหล กส ตรใหม /ปร บปร งหล กส ตร ๒. การจ ดทารายละเอ ยดหล กส ตร (มคอ.๒) และข นตอนการนาเสนอหล กส ตร ๓. การจ ดทาแผนการศ กษา ๔. การจ ดทาตารางเร ยน ตารางสอน และการกาหนดอาจารย ผ สอน ๕. การจ ดทารายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.๓) และรายละเอ ยดของประสบการณ ภาคสนาม (มคอ.๔) ๖. การจ ดทาผลการดาเน นการของรายว ชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดาเน นการของประสบการณ ภาคสนาม (มคอ.๖) ๗. การจ ดทารายงานผลการดาเน นการของหล กส ตร (มคอ.๗) ๘. การขอป ดหล กส ตร ๑. ลาด บข นตอนและกลไกการขอพ ฒนาหล กส ตรใหม /ปร บปร งหล กส ตร ๑. คณะสารวจความพร อมและศ กยภาพในการบร หารจ ดการ ให เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต มาตรฐานการอ ดมศ กษา เกณฑ มาตรฐานหล กส ตร ตามเง อนไขด งต อไปน ๑.๑ ม ข อม ลช ให เห นถ งความต องการของส งคมหร อท องถ น ๑.๒ ม อาจารย ประจาหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ๑.๓ ม ส อและอ ปกรณ การเร ยนการสอนอย างเพ ยงพอ ๑.๔ ม ส ง../ ๒ ๑.๔ ม ส งแวดล อมสน บสน นการบร หารหล กส ตร หร อการจ ดการเร ยนการสอนอย างเพ ยงพอ ๑.๕ ม งบประมาณในการบร หารหล กส ตร ๒. คณะจ ดทาข อม ลการขอพ ฒนาหล กส ตรใหม /ปร บปร งหล กส ตร ประกอบด วยเอกสารด งต อไปน ๒.๑ แบบขอพ ฒนาหล กส ตรใหม /ปร บปร งหล กส ตร ๒.๒ โครงการ/แผนงาน ๒.๓ รายงานผลการประเม น/ผลการว จ ยหล กส ตร ๓. คณะประสานนาเอกสารข อม ลการขอพ ฒนาหล กส ตรใหม /ปร บปร งหล กส ตร เสนอ ตามลาด บด งน ๓.๑ บร หารหล กส ตรสาขาว ชา/บร หารภาคว ชา ๓.๒ ประจาคณะ/ว ชาการประจาคณะ ๔. คณะรวบรวมเอกสารการขอพ ฒนาหล กส ตรใหม /ปร บปร งหล กส ตรให กองบร การการศ กษา ๕. กองบร การการศ กษารวบรวมเอกสารการขอพ ฒนาหล กส ตรใหม /ปร บปร งหล กส ตร นาเสนอ รองอธ การบด ผ ด แลงานว ชาการ และบร หารงานว ชาการ ให ความเห นชอบ ๖. กองบร การการศ กษาแจ งผลการพ จารณาของบร หารงานว ชาการให คณะ เพ อ ปร บแก ไข หร อพ ฒนาหล กส ตรใหม /ปร บปร งหล กส ตร ตามแบบ มคอ.๒ ให เสร จท นกาหนดการร บสม คร น กศ กษาในป การศ กษาต อไป ๒. ลาด บข นตอนและกลไกการจ ดทารายละเอ ยดหล กส ตร (มคอ.๒) และข นตอนการนาเสนอหล กส ตร ๑. คณะแต งต งกรรมการยกร างเอกสารรายละเอ ยดหล กส ตร (มคอ.๒) ประกอบไปด วยบ คคล ด งต อไปน ๑.๑ ห วหน าภาคว ชา หร อผ ท คณบด มอบหมาย เป นประธานกรรมการ ๑.๒ อาจารย ประจาหล กส ตรอย างน อย ๒ คน เป นกรรมการและเลขาน การ ๑.๓ ผ ทรงค ณว ฒ หร อผ เช ยวชาญในสาขาว ชาน น ซ งเป นบ คคลภายนอกอย างน อย ๒ คน ๑.๔ หากม องค กรว ชาช พให ม ผ แทนองค กรว ชาช พร วมเป นกรรมการด วย อย างน อย ๑ คน ๒. ท ได ร บการแต งต งดาเน นการยกร างเอกสารรายละเอ ยดหล กส ตร (มคอ.๒) ๓. คณะประสานจ ดประช มว พากษ รายละเอ ยดหล กส ตร (มคอ.๒) และปร บแก ไขตาม ข อเสนอแนะของว พากษ หล กส ตร ๔. คณะจ ดส งเอกสารรายละเอ ยดหล กส ตร (มคอ.๒) ให กองบร การการศ กษา ๕. กองบร การการศ กษา ตรวจสอบ กล นกรอง และนาแจ งคณะเพ อปร บแก ไข หร อนาเสนอ บร หารงานว ชาการพ จารณาให ความเห นชอบ ในกรณ ท ไม พบส วนท ต องปร บแก ไข ๖. กองบร การการศ กษานาผลการพ จารณาของบร หารงานว ชาการแจ งให คณะทราบ ๗. คณะปร บแก ไขตามข อเสนอแนะของบร หารงานว ชาการ และจ ดส งเอกสาร รายละเอ ยดหล กส ตร (มคอ.๒) ท ปร บแก ไขแล ว ให กองบร การการศ กษานาเสนอสภาว ชาการ พ จารณาให ความเห นชอบ ๘. กองบร การ../ ๓ ๘. กองบร การการศ กษานาผลการพ จารณาของสภาว ชาการแจ งให คณะทราบ ๙. คณะปร บแก ไขตามข อเสนอแนะของ สภาว ชาการ และจ ด ส งเอกสารรายละเอ ยด หล กส ตร (มคอ.๒) ท ปร บแก ไขแล ว ให กองบร การการศ กษานาเสนอสภามหาว ทยาล ยพ จารณา ให ความ เห นชอบ ๑๐. กองบร การการศ กษานาผลการพ จารณาของสภามหาว ทยาล ยแจ งให คณะทราบ ๑๑. คณะปร บแก ไขตามข อเสนอแนะของสภามหาว ทยาล ย และจ ดทาเอกสาร รายละเอ ยดหล กส ตร (มคอ.๒) ท ปร บแก ไขแล ว ให กองบร การการศ กษา ๑๒. กองบร การการศ กษา จ ดส งเอกสารรายละเอ ยดหล กส ตร (มคอ.๒) ให การ อ ดมศ กษาพ จารณา ภายใน ๓๐ ว น น บจากว นท สภามหาว ทยาล ยเห นชอบ ๓. ลาด บข นตอนและกลไกการจ ดทาแผนการศ กษา ๑. กองบร การการศ กษารวบรวม ตรวจสอบแผนการศ กษา และจานวนน กศ กษาท จะเป ดร บ หล งจาก หล กส ตรได ร บการอน ม ต จากสภามหาว ทยาล ย ภายในเด อนธ นวาคม ๒. กองบร การการศ กษาสร ปแผนการศ กษาและจานวนน กศ กษาท จะเป ดร บ ส งให หล กส ตรสาขาว ชา ตรวจสอบและย นย นความถ กต อง ๓. หล กส ตรสาขาว ชา ตรวจสอบ ทบทวน หากพบว าม รายว ชาไม ถ กต องหร อเห นควรม การปร บปร ง แก ไข ให นาเสนอข อม ลพร อมเหต ผล ประสานผ านความเห นชอบของตามลาด บด งน ๓.๑ บร หารหล กส ตรสาขาว ชา ๓.๒ บร หารภาคว ชา ๓.๓ ประจาคณะ/ว ชาการประจาคณะ ๔. คณะรวบรวมแผนการศ กษา และข อม ลการขอเปล ยนแปลงแผนการศ กษา ให กองบร การ การศ กษา ๕. กองบร การการศ กษารวบรวมแผนการศ กษา นาเสนอบร หารงานว ชาการให ความ เห นชอบ ๖. กองบร การการศ กษาบ นท กข อม ลแผนการศ กษา และนาเผยแพร ให ผ เก ยวข องทราบ ๔. ลาด บข นตอนและกลไกการจ ดทาตารางเร ยน ตารางสอน และการกาหนดอาจารย ผ สอน ๑. กองบร การการศ กษารวบรวมรายว ชาจากแผนการศ กษา ท ได ร บความเห นชอบจาก บร หารงานว ชาการ ภายในเด อนมกราคม ๒. กองบร การการศ กษาจ ดทาตารางเร ยน ตารางสอน โดยสร ปจานวนกล มเร ยน คาบเวลา และ ห องเร ยนจ ดส งให คณะ หากคณะม ความจาเป น ต องปร บเปล ยนคาบเวลาหร อห องเร ยน ให แจ งกองบร การ การศ กษาเพ อปร บแก ไขภายในเด อนก มภาพ นธ ๓. หล กส ตรสาขาว ชา/ภาคว ชา พ จารณากาหนดอาจารย ผ สอนตามรายว ชาท ร บผ ดชอบ ด งน ๓.๑ รายว ชา../ ๔ ๓.๑ รายว ชาในความร บผ ดชอบของหล กส ตรสาขาว ชาใด ให ประธานหล กส ตรสาขาว ชาน น เป นผ พ จารณากาหนดอาจารย ผ สอน ๓.๒ รายว ชาท ไม ม หล กส ตรสาขาว ชาร บผ ดชอบ ให ห วหน าภาคว ชาท รายว ชาน นส งก ด เป นผ พ จารณากาหนดอาจารย ผ สอน ๓.๓ รายว ชาท เป ดสอนนอกสถานท ต ง ให ประธานหล กส ตรสาขา ว ชาของมหาว ทยาล ย ท รายว ชาน นส งก ด เป นผ พ จารณากาหนดอาจารย ผ สอน เว นแต หล กส ตร สาขาว ชาน นม อาจารย ประจาหล กส ตร สาหร บเป ดสอน ณ สถานท ต งน นโดยเฉพาะ ให ประธานหล กส ตร สาขาว ชาท เป ดสอน ณ สถานท ต งน น เป นผ พ จารณากาหนดอาจารย ผ สอน ๓.๔ รายว ชาท ต องการอาจารย พ เศษมาช วยสอน หล กส ตรสาขาว ชาท รายว ชาน นส งก ด ต อง นาข อม ลของอาจารย พ เศษ เสนอต อมหาว ทยาล ยให ความเห นชอบก อน จ งจะกาหนดให เป นอาจารย ผ สอนได ๔. คณะดาเน นการพ จารณา ให ความเห นชอบการกาหนดอาจารย ผ สอนรายว ชา จาก ตามลาด บด งน ๔.๑ บร หารหล กส ตรสาขาว ชา ๔.๒ บร หารภาคว ชา ๔.๓ ประจาคณะ/ว ชาการประจาคณะ ๕. คณะจ ดทาคาส งอาจารย ผ สอน และส งข อม ลอาจารย ผ สอนให กองบร การการศ กษา ภายในเด อน ม นาคม ๖. กองบร การการศ กษาจ ดทาข อม ลและเอกสารตารางเ ร ยน ตารางสอนฉบ บสมบ รณ เผยแพร ให น กศ กษา อาจารย และผ ท เก ยวข องทราบ ภายในเด อนเมษายน ๕. ลาด บข นตอนและกลไกการจ ดทารายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.๓) และรายละเอ ยดของประสบการณ ภาคสนาม (มคอ.๔) ๑. กาหนดให ท กรายว ชาท เป ดสอนจ ด ทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของ รายว ชา (มคอ.๓) และ รายละเอ ยดของประสบการณ ภาคสนาม (มคอ.๔) ท กภาคการศ กษา ๒. ประธานหล กส ตร สาขาว ชา จ ดประช มอาจารย ผ สอน ท สอนรายว ชาใน หล กส ตร วางแผ นจ ดทา รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.๓) และรายละเอ ยดของประสบการณ ภาคสนาม (มคอ.๔) เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะตามมาตรฐานผลการเร ยนร ท กาหนดไว ในเอกสารรายละเอ ยดหล กส ตร (มคอ.๒) และตาม ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร องข นตอนการดาเน นงานการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น สาค ญ ให แล วเสร จก อนเป ดภาคเร ยน ๖ ส ปดาห ๓. อาจารย ผ ร บผ ดชอบสอนรายว ชา จ ดทารายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.๓) และรายละเอ ยดของ ประสบการณ ภาคสนาม (มคอ.๔) ให ม ความสอดคล องและเป นไปตามแผนท ได วางไว ตามข อ ๒ ให แล วเสร จ ก อนเป ดภาคเร ยน ๔ ส ปดาห โดยกาหนดเง อนไขการจ ดทาไว ด งน ๓.๑ รายว ชาหล กส ตรเด ยวก น ม เป ดสอนจานวนหลายกล ม ท งในมหาว ทยาล ยและว ทยาเขต ให อาจารย ผ ร บผ ดชอบสอนรายว ชาเด ยวก นร วมก นจ ดทาเพ ยงฉบ บเด ยว ๓.๒ รายว ชา../ ๕ ๓.๒ รายว ชาเด ยวก นแต บรรจ อย ในหล กส ตรต างก น ให อาจารย ผ ร บผ ดชอบสอนจ ดทาแต ละ ฉบ บตามกล มเร ยนท ร บผ ดชอบสอน ๔. หล กส ตรสาขา ว ชา/คณะ ต ดตามรวบรวม ปร ะสานนารายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.๓) และ รายละเอ ยดของประสบการณ ภาคสนาม (มคอ.๔) ผ านความเห นชอบของด งต อไปน ให แล ว เสร จก อนเป ดภาคเร ยน ๒ ส ปดาห ๔.๑ บร หารหล กส ตรสาขาว ชา ๔.๒ บร หารภาคว ชา ๔.๓ ประจาคณะ/ว ชาการประจาคณะ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks