ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร และการใช งานโปรแกรมประย กต - PDF

Description
ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร และการใช งานโปรแกรมประย กต เอกสารประกอบการสอนว ชา สารสนเทศและการส อสารทางส ขภาพ ป การศ กษา 2555 ผศ.ดร.พ รพงษ บ ญสว สด ก ลช ย ห วข อในการเร ยน ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร การใช

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 14 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร และการใช งานโปรแกรมประย กต เอกสารประกอบการสอนว ชา สารสนเทศและการส อสารทางส ขภาพ ป การศ กษา 2555 ผศ.ดร.พ รพงษ บ ญสว สด ก ลช ย ห วข อในการเร ยน ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร การใช งานโปรแกรมประย กต ต วอย างการใช งานโปรแกรมประย กต ในหน วยบร การ ส ขภาพ ว ตถ ประสงค อธ บายความสาค ญของระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร บอกความแตกต างของเคร อข ายคอมพ วเตอร แต ละประเภท บอกความสาค ญของการใช งานโปรแกรมประย กต ทางการ พยาบาล จาแนกประเภทของการใช งานโปรแกรมประย กต ทางการ พยาบาล ยกต วอย างการใช งานโปรแกรมประย กต ในหน วยบร การส ขภาพ ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร 4 ระบบเคร อข าย (Net Work) ค อ การนาคอมพ วเตอร อย างน อย 2 เคร องมาเช อมต อก น เพ อสะดวกต อการร วมใช ข อม ล โปรแกรม หร อ เคร องพ มพ และย งสามารถอานวยความสะดวกในการต ดต อ แลกเปล ยนข อม ลระหว างเคร องได ตลอดเวลา (ส บค นจาก อ ปกรณ ท ใช ในการเช อมโยงเคร อข ายคอมพ วเตอร ประเภทของคอมพ วเตอร ท ใช เช อมต อ เซ ร ฟเวอร (Server) หร อเคร องแม ข าย เป นเคร องคอมพ วเตอร หล กใน เคร อข าย ทาหน าท จ ดเก บและให บร การไฟล ข อม ลและทร พยากรอ นๆ ก บ คอมพ วเตอร เคร องอ นๆ ใน เคร อข าย ไคลเอนต (Client) หร อเคร องล กข าย เป นคอมพ วเตอร ในเคร อข ายท ร อง ขอ บร การและเข าถ งไฟล ข อม ลท จ ดเก บในเซ ร ฟเวอร หร อเป นคอมพ วเตอร ของผ ใช แต ละคนในระบบเคร อข าย (ส บค นจาก อ ปกรณ ท ใช ในการเช อมโยงเคร อข ายคอมพ วเตอร ประเภทของอ ปกรณ ท ใช เช อมต อ ฮ บ (HUB) ค ออ ปกรณ ท ร บส งข อม ลจากพอร ตใดพอร ตหน ง ไปย งพอร ตท เหล อ ถ าม คอมพ วเตอร เช อมต อมากจะทาให อ ตราการส งข อม ลหร อแบนด ว ธ ลดลง สว ตช (Switch) ค ออ ปกรณ เคร อข ายท ทาหน าท ส งข อม ลท ได ร บมาจาก พอร ตหน งไปย งพอร ตเฉพาะท เป นปลายทางเท าน น และทาให คอมพ วเตอร ท เช อมต อก บพอร ตท เหล อส งข อม ลถ งก นในเวลาเด ยวก น ด งน น อ ตราการ ร บส งข อม ลหร อแบนด ว ธจ งไม ข นอย ก บคอมพ วเตอร ป จจ บ นน ยมเช อมต อ แบบน มากกว าฮ บเพราะลดป ญหาการชนก นของข อม ล (ส บค นจาก อ ปกรณ ท ใช ในการเช อมโยงเคร อข ายคอมพ วเตอร เราเตอร (Router) เป นอ ปกรณ ท ทาหน าท ในการจ ดหาเส นทางเพ อส ง แพกเกตข อม ลไปย งเคร อข ายปลายทางท ต องการ เกตเวย (Gateway) เป นอ ปกรณ ฮาร ดแวร ท เช อมต อเคร อข ายต าง ประเภทเข าด วยก น เช น เช อมต อเคร อข ายท เป นคอมพ วเตอร ประเภทพ ซ (PC) เข าก บคอมพ วเตอร ประเภทแมคอ นทอช (MAC) เป นต น (ส บค นจาก ล กษณะของการเช อมต อคอมพ วเตอร เคร อข ายภายใน หร อ แลน (Local Area Network: LAN) เป น เคร อข ายท ใช ในการ เช อมโยงก นในพ นท ใกล เค ยงก น เช นอย ในห อง หร อ ภายในอาคารเด ยวก น เคร อข ายวงกว าง หร อ แวน (Wide Area Network: WAN) เป นเคร อข ายท ใช ในการ เช อมโยงก น ในระยะทางท ห างไกล อาจจะเป น ก โลเมตร หร อ หลายๆ ก โลเมตร เคร อข ายงานบร เวณนครหลวง หร อ แมน (Metropolitan area network : MAN) (ส บค นจาก ล กษณะของการเช อมต อคอมพ วเตอร อ นเทอร เน ต (Internet) ค อ ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ท เช อมต อ คอมพ วเตอร ผ านเคร อข ายคอมพ วเตอร ท เช อมโยงก นท วโลก โดยใช ภาษาท ใช ส อสารก นระหว างคอมพ วเตอร ท เร ยกว า โพรโทคอล (Protocol) อ นทราเน ต (intranet) ค อ ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร แบบภายใน องค กร ใช เทคโนโลย อ นเทอร เน ต ในการใช งานอ นทราเน ตจะต องใช โพรโท คอล IP เหม อนก บอ นเทอร เน ต สามารถม เว บไซต และใช เว บเบราว เซอร ได เช นก น เอกซ ทราเน ต (Extranet) หร อเคร อข ายภายนอกองค กร ค อระบบ เคร อข ายซ งเช อมเคร อข ายภายในองค กร หร อ อ นทราเน ต (Intranet) เข า ก บระบบคอมพ วเตอร ท อย ภายนอกองค กร (ส บค นจาก การเช อมต อก บระบบอ นเทอร เน ต 10 การเช อมผ านหน วยงานหร อองค กรท ให บร การอ นเทอร เน ต (Internet Service Provider; ISP) เช น TOT, KSC, True, 3BB เป นต น ซ งต องใช Modem เช อมต ออ นเทอร เน ต ท ส งข อม ล ผ านทางสายโทรศ พท หร อระบบไร สาย การเช อมต อก บระบบอ นเทอร เน ต 11 การเช อมต อในสถานท ท ให บร การอ นเทอร เน ต การเช อมต อผ านสายส ญญาญ ซ งต องม อ ปกรณ ในการร บส งข อม ล ค อ LAN Card เช อมต ออ นเทอร เน ต และส งข อม ลผ านทางสายส ญญาณ เช น สาย UTP, Coaxial, Fiber Optic การเช อมต อผ านระบบไร สาย (Wireless) เช น ระบบ WiFi เทคโนโลย การเช อมต อแบบไร สาย 12 1G: (First Generation wireless technology) Voice 2G: (Second Generation Wireless Technology) Voice 3G: (Third Generation Wireless Technology) Voice Data Multimedia 4G: (Fourth generation of wireless communications systems) New data service Interactive TV (ส บค นจาก ประเภทของโปรแกรม ระบบปฏ บ ต การ (operating system) หร อ โอเอส (OS) เป น ซอฟต แวร ท ทาหน าท เป นต วกลางระหว างฮาร ดแวร และซอฟต แวร ประย กต ท วไป เช น DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS โปรแกรมประย กต หร อ ซอฟต แวร แอปพล เคช น (application software) ค อซอฟต แวร ประเภทหน งสาหร บใช งานสาหร บงานเฉพาะ ทาง การใช งานโปรแกรมประย กต โปรแกรมประมวลผลคา (Microsoft word) เป นโปรแกรมท ใช ใน การจ ดร ปแบบต วอ กษร ย อหน า ใส ร ปภาพ จดหมายเว ยน และอ นๆ โปรแกรมแผ นงานคานวณ (Microsoft Excel) ใช ในการจ ดทาตาราง งาน ม ความสามารถในการคานวณส ตรต างๆ พร อมท งฟ งก ช นท ช วยในการคานวณ ทางคณ ตศาสตร โปรแกรมนาเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint) ใช สาหร บ น าเสนอผลงานในแบบต างๆ และม แม แบบท ช วยผ ใช ใช งานอย างง ายดาย และม แอฟ เฟ คแบบต างๆ ช วยตกแต งให งานน าเสนอม ความสวยงาม โปรแกรมจ ดการฐานข อม ล (Microsoft Access) เป นโปรแกรม สาหร บการเก บข อม ล ประมวลผลข อม ล ออกแบบฟอร มเก บข อม ล พ มพ รายงาน การใช งานโปรแกรมประย กต โปรแกรมใช งานอ นเทอร เน ต (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google chrome) เป นโปรแกรมท ใช ด ข อม ลและโต ตอบก บข อม ลสารสนเทศท จ ดเก บในเว บเพจ โปรแกรมอรรถประโยชน (WinZip, WinRAR, Recovery file, Norton, AVG2012, Windows Media Player) เป นโปรแกรมใช เพ อบาร งร กษาและเพ ม ประส ทธ ภาพการทางานของคอมพ วเตอร เช น โปรแกรมจ ดการไฟล โปรแกรมป องก นไวร ส โปรแกรมถอนข อม ล ต วอย างการใช งานโปรแกรมประย กต ในหน วยบร การส ขภาพ โปรแกรมระบบบร หารงานโรงพยาบาลและ PCU (HOSxP) โปรแกรมระบบฐานข อม ลสถาน อนาม ย (JHCIS) โปรแกรมส งข อม ลผ ป วยโรคเร อร ง (NCD Transfer)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks