ค ม อข นพ นฐานส าหร บผ ใช - PDF

Description
ค ม อข นพ นฐานส าหร บผ ใช DCP-J100 DCP-J105 ฉบ บท 0 THA ถ าค ณต องการต ดต อบร การล กค าส มพ นธ โปรดกรอกข อม ลต อไปน เพ อใช เป นข อม ลอ างอ ง: หมายเลขร น: DCP-J100 และ DCP-J105 (วงกลมหมายเลขร นของต วเคร

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 22 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อข นพ นฐานส าหร บผ ใช DCP-J100 DCP-J105 ฉบ บท 0 THA ถ าค ณต องการต ดต อบร การล กค าส มพ นธ โปรดกรอกข อม ลต อไปน เพ อใช เป นข อม ลอ างอ ง: หมายเลขร น: DCP-J100 และ DCP-J105 (วงกลมหมายเลขร นของต วเคร องของค ณ) หมายเลขของต วเคร อง: 1 ว นท ซ อผล ตภ ณฑ : สถานท ซ อผล ตภ ณฑ : 1 หมายเลขของต วเคร องอย ท ด านหล งของเคร อง เก บค ม อ ผ ใช น และใบเสร จร บเง นของค ณไว ใช เป นหล กฐานการซ อ ของค ณในกรณ ท เคร องถ กขโมย ไฟไหม หร อเม อร บ บร การการร บประก น ลงทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ของค ณออนไลน ได ท บร ษ ท Brother Industries, Ltd. สงวนล ขส ทธ ค ม อผ ใช และว ธ ค นหาค ม อผ ใช ค ม อ การใช ค ม อ ค นหาค ม อ Product Safety Guide (ค ม อเก ยวก บความปลอดภ ย ของผล ตภ ณฑ ) ค ม อการต ดต งเคร อง อย างง าย อ านค ม อน ก อน โปรดอ านค าแนะน าเพ อความปลอดภ ย ก อนต งค าเคร องของค ณ อ านค ม อน ส าหร บเคร องหมาย การค าและข อจ าก ดทางกฎหมาย ท าตามค าแนะน าเพ อต งค าเคร องของค ณ และต ดต ง ไดรเวอร และซอฟต แวร ระบบปฏ บ ต การและประเภท การเช อมต อท ค ณใช งาน ค ม อข นพ นฐานส าหร บผ ใช เร ยนร การส งงานค าส งส าเนาและสแกน รวมถ งว ธ การ เปล ยนว สด การพ มพ อ านค าแนะน าว ธ การแก ไข Advanced User s Guide (ค ม อข นส งส าหร บผ ใช ) Software and Network User s Guide (ค ม อซอฟต แวร และค ม อ เน ทเว ร คส าหร บผ ใช ) 1 เร ยนร เพ มเต มเก ยวก บการส งงานค าส งข นส ง: ส าเนา รายงานการพ มพ และการบ าร งร กษาตามระยะเวลา ค ม อน ม ค าแนะน าส าหร บการสแกน การพ มพ และการ ส งงานค าส งอ นๆ ท สามารถท าได โดยการเช อมต อ เคร องพ มพ Brother เข าก บคอมพ วเตอร ค ณย งสามารถ ค นหาข อม ลท เป นประโยชน เก ยวก บการใช โปรแกรมอรรถ ประโยชน ControlCenter ของ Brother โดยใช เคร อง ของค ณในระบบเคร อข าย และค าท ใช บ อยๆ AirPrint Guide ค ม อน ม ข อม ลส าหร บการใช งาน AirPrint เพ อพ มพ จาก (ค ม อการใช งาน AirPrint) 3 OS X v10.7.x, 10.8.x และ iphone, ipod touch, ipad หร ออ ปกรณ ios อ นๆ ของค ณไปย งเคร องพ มพ Brother โดยไม ต องต ดต งไดรเวอร เคร องพ มพ Google Cloud Print Guide (ค าแนะน าการใช งาน Google Cloud Print) 3 Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (ค าแนะน าการใช งาน การพ มพ /การสแกนผ าน ม อถ อส าหร บ Brother iprint&scan) 3 ค ม อน ม รายละเอ ยดว ธ ใช บร การ Google Cloud Print ในการพ มพ ผ านอ นเทอร เน ต ค ม อน ม ข อม ลท เป นประโยชน เก ยวก บการพ มพ จาก อ ปกรณ เคล อนท ของค ณและการสแกนจากเคร องพ มพ Brother ของค ณไปย งอ ปกรณ เคล อนท ของค ณขณะ เช อมต อเคร อข าย Wi-Fi เอกสาร / ในกล อง เอกสาร / ในกล อง ไฟล PDF / แผ นซ ด รอม ไฟล PDF / แผ นซ ด รอม ไฟล HTML / แผ นซ ด รอม ไฟล PDF / Brother Solutions Center 2 ไฟล PDF / Brother Solutions Center 2 ไฟล PDF / Brother Solutions Center 2 1 ไม รองร บค ณสมบ ต เคร อข ายในร น DCP-J100 2 โปรดไปท 3 DCP-J105 เท าน น i สารบ ญ 1 ข อม ลท วไป 1 การใช เอกสารค ม อ... 1 ส ญล กษณ และร ปแบบท ใช ในเอกสารค ม อ... 1 การเข าใช งานโปรแกรมอรรถประโยชน ของบราเดอร (Windows 8)... 2 การเข าใช งานค ม อข นส งส าหร บผ ใช ค ม อซอฟแวร และค ม อเน ทเว ร คส าหร บผ ใช... 2 การด ค ม อผ ใช... 2 ว ธ การเข าใช งานส วนค ณล กษณะข นส งในค ม อ... 4 การเข าใช งานการสน บสน นจาก Brother (Windows )... 5 การเข าใช งานการสน บสน นจาก Brother (แม คอ นทอช)... 5 ภาพรวมของแผงควบค ม... 6 ค าอธ บายเก ยวก บไฟ LED แสดงค าเต อน... 8 หน าจอ LCD... 8 ความคมช ดของจอ LCD การบรรจ กระดาษ 9 การบรรจ กระดาษและส อส งพ มพ อ น... 9 การบรรจ ซองจดหมาย บร เวณท ไม สามารถพ มพ ได การต งค ากระดาษ ชน ดกระดาษ ขนาดกระดาษ กระดาษและส อส งพ มพ อ นๆ ท ใช ร วมก บเคร องพ มพ ได ส อส งพ มพ ท แนะน า การจ ดการและการใช ส อส งพ มพ การเล อกส อส งพ มพ ท ถ กต อง การวางเอกสาร 19 ว ธ การวางเอกสาร การใช กระจกสแกนเนอร บร เวณท ไม สามารถสแกนได การท าส าเนา 21 ว ธ การท าส าเนา หย ดการท าส าเนา การต งค าส าเนา ต วเล อกกระดาษ ว ธ การพ มพ จากคอมพ วเตอร 23 การพ มพ เอกสาร ii 6 ว ธ การสแกนเอกสารไปย งคอมพ วเตอร 24 ก อนการสแกน การสแกนเอกสารเป นไฟล PDF โดยใช ControlCenter4 (Windows ) ว ธ การเปล ยนการต งค าโหมด SCAN ของเคร องส าหร บการสแกน PDF โดยใช ControlCenter4 (Windows ) ว ธ การสแกนเอกสารเป นไฟล PDF โดยใช แผงควบค ม (Windows และ Macintosh) A การบ าร งร กษาตามปกต 31 การเปล ยนตล บหม ก การท าความสะอาดและตรวจสอบเคร อง การท าความสะอาดกระจกสแกนเนอร การท าความสะอาดห วพ มพ การตรวจสอบค ณภาพการพ มพ การตรวจสอบแนวการพ มพ การต งค าว นท และเวลา B การแก ไขป ญหา 38 การระบ ป ญหาของค ณ ข อความแสดงความผ ดพลาดและข อความแจ งการบ าร งร กษา เคร องพ มพ ต ดหร อกระดาษต ด หากค ณประสบป ญหาก บเคร อง ข อม ลเคร อง การตรวจสอบหมายเลขของต วเคร อง การตรวจสอบเวอร ช นของเฟ ร มแวร ฟ งก ช นต งค าใหม ว ธ การต งค าเคร องใหม C ตารางการต งค าและค ณสมบ ต 59 การใช งานตารางการต งค า ป มเมน ตารางเมน การใส ข อความ การใส หมายเลข ต วอ กษร และส ญล กษณ การแทรกช องว าง การแก ไข iii D ข อก าหนด 71 ข อม ลท วไป ส อส งพ มพ ส าเนา สแกนเนอร เคร องพ มพ อ นเตอร เฟส เคร อข าย (DCP-J105) ข อก าหนดคอมพ วเตอร ว สด การพ มพ E ด ชน 81 iv 1 ข อม ลท วไป 1 การใช เอกสารค ม อ 1 ขอบค ณท เล อกซ อเคร องพ มพ Brother! การอ านเอกสารค ม อน จะช วยให ค ณใช งานเคร อง พ มพ ของค ณได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ส ญล กษณ และร ปแบบท ใช ใน เอกสารค ม อ 1 ส ญล กษณ และร ปแบบท ใช ในเอกสารค ม อม ด งน ต วหนา แบบอ กษรต วหนา แสดงป ม เฉพาะบนแผงควบค มเคร องหร อ บนหน าจอคอมพ วเตอร ต วเอ ยง Courier New แบบอ กษรต วเอ ยง เน นประเด น ส าค ญหร อแนะน าให ค ณอ าน ห วข อท เก ยวข อง ข อความท อย ในร ปแบบอ กษร Courier New ใช ก บข อความ ท แสดงบนจอ LCD ของเคร อง ค าเต อน ค าเต อน แสดงถ งสถานการณ ท อาจก อให เก ด อ นตรายซ งหากไม หล กเล ยงอาจส งผลให ได ร บ บาดเจ บร ายแรง หร ออาจเป นอ นตรายถ งข น เส ยช ว ตได ข อควรระว ง ข อควรระว ง แสดงถ งสถานการณ ท อาจเป น อ นตรายก บต วค ณ หากไม หล กเล ยง เน องจาก สถานการณ ด งกล าวอาจท าให ค ณได ร บบาดเจ บ เล กน อยถ งปานกลางได ข อควรจ า ข อควรจ า แสดงสถานการณ ท อาจเก ดอ นตราย ซ งหากไม หล กเล ยงอาจส งผลให ทร พย ส น เส ยหาย หร อส ญเส ยฟ งก ช นการใช งาน ผล ตภ ณฑ หมายเหต หมายเหต อธ บายว ธ แก ไขสถานการณ ท อาจ เก ดข นหร อให ค าแนะน าเก ยวก บว ธ การใช งาน ค ณล กษณะอ นๆ ไอคอนอ นตรายจากระบบไฟฟ า แจ งเต อนให ค ณระว งอ นตรายจาก ไฟฟ าช อตท อาจเก ดข น 1 1 บทท 1 การเข าใช งานโปรแกรม อรรถประโยชน ของ บราเดอร (Windows 8) 1 ถ าค ณก าล งใช งานแท บเล ตหร อเคร องพ ซ ท ร น Windows 8 ค ณสามารถท าการเล อกได โดย ว ธ การส มผ สท หน าจอหร อโดยการคล กด วยเมาส หล งจากต ดต งไดรเวอร เคร องพ มพ แล ว (Brother Utilities (โปรแกรมอรรถประโยชน ของบราเดอร )) จะปรากฏท งบนหน าจอเร มต น และบนเดสก ท อป a ส มผ สหร อคล ก Brother Utilities (โปรแกรมอรรถประโยชน ของบราเดอร ) จากหน าจอเร มต นหร อบนเดสก ท อป การเข าใช งานค ม อข นส ง ส าหร บผ ใช ค ม อซอฟแวร และค ม อเน ทเว ร คส าหร บ ผ ใช 1 ค ม อข นพ นฐานส าหร บผ ใช ไม ม ข อม ลเก ยวก บ เคร อง เช น ว ธ การใช ค ณล กษณะข นส งส าหร บ ส าเนา เคร องพ มพ สแกนเนอร และเคร อข าย หากค ณต องการทราบข อม ลเพ มเต มเก ยวก บ การท างานน ค ณสามารถอ าน Advanced User s Guide (ค ม อข นส งส าหร บผ ใช ) และ Software and Network User s Guide (ค ม อซอฟต แวร และค ม อเน ทเว ร คส าหร บผ ใช ) ในร ปแบบ HTML ซ งอย ในแผ นซ ด รอมได การด ค ม อผ ใช 1 (Windows ) 1 (Windows XP/Windows Vista /Windows 7/ Windows Server 2003 (DCP-J105)/ Windows Server 2008 (DCP-J105)/ Windows Server 2008 R2 (DCP-J105)) b เล อกเคร องของค ณ (เร ม), โปรแกรมท งหมด เล อก Brother, DCP-XXXX (โดย XXXX ค อช อร นของค ณ) จากรายช อโปรแกรม และจากน นเล อก ค ม อผ ใช (Windows 8/Windows Server 2012 (DCP-J105)) คล ก (Brother Utilities (โปรแกรม อรรถประโยชน ของบราเดอร )) จากน นคล กรายการ แบบด งลง และเล อกช อร นของค ณ (หากย งไม ได เล อก) คล ก การสน บสน น ในแถบน าทางทาง ด านซ าย จากน นคล ก ค ม อผ ใช หากค ณไม ได ต ดต งซอฟต แวร ค ณสามารถค นหา เอกสารบนแผ นซ ด รอมโปรแกรมการต ดต ง โดยท า ตามค าแนะน าเหล าน : c เล อกฟ งก ช นท ค ณต องการใช งาน 2 ข อม ลท วไป a เป ดใช งานเคร องพ ซ ของค ณ ใส แผ นซ ด รอม ของบราเดอร เข าไปย งซ ด รอมไดรฟ หมายเหต ถ าหน าจอบราเดอร ไม ปรากฏข น ให ไปท คอมพ วเตอร หร อ คอมพ วเตอร ของฉ น (ส าหร บ Windows 8/Windows Server 2012 (DCP-J105): คล ก (File Explorer) บนแถบงาน จากน น ไปท คอมพ วเตอร ) ด บเบ ลคล กท ไอคอน ซ ด รอม จากน นด บเบ ลคล กท start.exe (แม คอ นทอช) 1 a เป ดใช งานแม คอ นทอชของค ณ ใส แผ น ซ ด รอมของบราเดอร เข าไปย งซ ด รอมไดรฟ หน าต างต อไปน จะปรากฏข น 1 b ถ าหน าจอช อร นปรากฏข น ให คล กช อร น ของค ณ c ถ าหน าจอภาษาปรากฏข น ให คล กภาษา ของค ณ เมน หล ก ของแผ นซ ด รอมจะ ปรากฏข น b ด บเบ ลคล กไอคอน User s Guides (ค ม อผ ใช ) c เล อกร นและภาษาของค ณ หากจ าเป น d คล ก User s Guides (ค ม อผ ใช ) ถ าหน าจอ ประเทศปรากฏข น ให เล อกประเทศของค ณ e เม อรายการค ม อผ ใช ปรากฏข น ให เล อกค ม อ ท ค ณต องการอ าน d คล ก ค ม อผ ใช e คล ก เอกสารแบบ PDF/HTML ถ าหน าจอ ประเทศปรากฏข น ให เล อกประเทศของค ณ เม อรายการค ม อผ ใช ปรากฏข น ให เล อกค ม อ ท ค ณต องการอ าน 3 บทท 1 ว ธ การค นหาค าแนะน าในการสแกน 1 ม หลายว ธ ท ค ณสามารถสแกนเอกสารได ค ณสามารถค นหาค าแนะน าได ด งน : ค ม อซอฟต แวร และค ม อเน ทเว ร คส าหร บผ ใช สแกน ControlCenter ว ธ การค นหาค าแนะน าเก ยวก บการต งค า เคร อข าย (DCP-J105) 1 เคร องของค ณสามารถเช อมต อก บเคร อข ายแบบ ไร สายได ค าแนะน าเก ยวก บการต งค าเคร อข ายท วไป (uu ค ม อการต ดต งเคร องอย างง าย) จ ดการเข าถ งหร อเราท เตอร ไร สายของค ณ สน บสน น Wi-Fi Protected Setup หร อ AOSS (uu ค ม อการต ดต งเคร องอย างง าย) ข อม ลเพ มเต มเก ยวก บการต งค าเคร อข าย (uu ค ม อซอฟต แวร และค ม อเน ทเว ร คส าหร บผ ใช ) ว ธ การเข าใช งานส วน ค ณล กษณะข นส งในค ม อ1 ค ณสามารถด และดาวน โหลดค ม อน ได จาก Brother Solutions Center ท : คล ก ค ม อ บนหน าช อร นของค ณเพ อดาวน โหลด เอกสาร AirPrint Guide (ค ม อการใช งาน AirPrint) (DCP-J105) 1
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks