แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป องค การสวนพฤกษศาสตร - PDF

Description
แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป องค การสวนพฤกษศาสตร ฉบ บผ านการพ จารณาของคณะกรรมการ องค การสวนพฤกษศาสตร คร งท 7/ ก นยายน 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป ประว ต ความเป

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 5 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป องค การสวนพฤกษศาสตร ฉบ บผ านการพ จารณาของคณะกรรมการ องค การสวนพฤกษศาสตร คร งท 7/ ก นยายน 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป ประว ต ความเป นมา ว ตถ ประสงค ในการจ ดต ง อานาจหน าท ประเภทก จการ พ นท ดาเน นงาน ล กษณะเฉพาะทางธ รก จ โครงสร างและอ ตรากาล ง 8 ส วนท 2 นโยบายและย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ประเทศ (Country Strategy) และย ทธศาสตร การ 12 เข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน 2.2 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย นโยบายของผ ถ อห นภาคร ฐ (Statement of Directions) แผนย ทธศาสตร องค การสวนพฤกษศาสตร 19 ส วนท 3 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลขององค การฯ ท ผ านมา ผลการประเม นด านการบร หารทร พยากรบ คคล การเปร ยบเท ยบก บ Best Practice SWOT Analysis 37 ส วนท 4 ย ทธศาสตร การดาเน นงาน ว ส ยท ศน (Vision) พ นธก จ (Mission) ค าน ยม (Core Value) ย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กลย ทธ และแนวทางการดาเน นงาน 43 ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลให ได 43 มาตรฐานและรองร บการเปล ยนแปลง ย ทธศาสตร ท 2 : เสร มสร างความเป นม ออาช พให ก บบ คลากร 44 ย ทธศาสตร ท 3 : พ ฒนาโครงสร างพ นฐานรองร บการบร หาร ทร พยากรบ คคล 47 ส วนท 5 แผนการดาเน นงาน 49 ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1.1 ประว ต ความเป นมา ประเทศไทยม ความหลากหลายของทร พยากรพรรณพ ช ท งพ ชช นส งและพ ชช นต า ประมาณได กว า 15,000 ชน ด พ ชพรรณหลายชน ดเป นพ ชเศรษฐก จ หลายชน ดเป นยา สม นไพร สามารถน าใช เป นยาร กษาโรคต างๆ และจากการประเม นสถานการณ ด านพ ชของ ไทยในป จจ บ น พบว าความร และการศ กษาย งเป นไปอย างม ขอบเขตจ าก ด ไม ท นต อการ เปล ยนแปลงในการพ ฒนาประเทศ ในเด อนต ลาคม 2534 คณะกรรมการ ว าด วยความหลากหลายทางช วภาพแห ง ประเทศไทย ได จ ดให ม การประช มเก ยวก บความหลากหลายทางช วภาพของประเทศไทยข น ท กระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย และส งแวดล อม ท ประช มได ตระหน กถ งความส าค ญของ ทร พยากรด านพ ชท จะทว ข นในอนาคต และว ตกว าพ ชพรรณต างๆ หลายชน ดจะหมดส นไป ท งท ย งไม เป นท ร จ ก จ งได ม งสน บสน นก จกรรมด านอน ร กษ พรรณพ ช โดยเฉพาะงานด านสวน พฤกษศาสตร ท ประช มได สร ปความเห นว า ประเทศไทยย งไม ม สวนพฤกษศาสตร ท แท จร ง อ นจะ เป นองค ประกอบท จะผล กด นให ประเทศไทยได ร บผลประโยชน ในด านการศ กษาว จ ยจาก ทร พยากรด านพ ชอย างเต มก าล ง ตลอดจนการเพ มน กว ทยาศาสตร ช นส งในสาขาพ ชให เพ ยงพอส าหร บการพ ฒนาประเทศ ในการน ควรจ ดให ม องค กรเฉพาะท ม ความคล องต วใน การด าเน นงาน ม น กว ชาการระด บส งในหลายสาขามาปฏ บ ต งานอย างเพ ยงพอ ม งบประมาณ สน บสน นท เหมาะสม และควรร บด าเน นการจ ดต งข นก อนท ทร พยากรด านพ ชเหล าน จะหมด ส นไป จ งได เสนอให ม การจ ดต งองค การสวนพฤกษศาสตร ข นในประเทศไทย โดยให ม ล กษณะเป นองค กรเฉพาะ เพ อท าหน าท รวบรวมพรรณไม ชน ดต างๆ น ามาจ ดปล ก ขยายพ นธ โดยเฉพาะไม ประจ าถ น ไม หายากและไม ท ก าล งจะส ญพ นธ ท งน จะเป นการ อน ร กษ ทร พยากรทางพรรณพ ชอ นล าค าของประเทศไว และเพ อการศ กษาหาประโยชน จาก ทร พยากรพ ชอย างย งย นต อไป ข อเสนอน ได พ องก บด าร ของ ดร.สง า สรรพศร ร ฐมนตร ว าการกระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย และส งแวดล อม ดร.ไพจ ตร เอ อทว ก ล ร ฐมนตร ประจ าส าน กนายกร ฐมนตร ดร.อาณ ต อาภาภ รม ร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตร และ สหกรณ และ ดร.ส ปปนนท เกต ท ต ร ฐมนตร ว าการกระทรวง อ ตสาหกรรม ในขณะน น กอรปก บในป พ.ศ เป นป มหามงคลเฉล มพระชนม พรรษา 5 รอบ ของ สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ ร ฐบาลจ งได เสนอให โครงการน เป นโครงการเฉล ม 1 แผนแม บทการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลองค การสวนพฤกษศาสตร พระเก ยรต สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ ในวาระพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ท งน ตามหน งส อส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ด วนท ส ด ท นร 0202/2325 ลงว นท 14 ม นาคม 2535 องค การสวนพฤกษศาสตร ได ร บการจ ดต งข นในป พ.ศ.2535 ซ งเป นป มหามงคล เฉล มพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ ตามพระราช กฤษฎ กาจ ดต งองค การสวนพฤกษศาสตร พ.ศ.2535 โดยม สถานภาพเป นร ฐว สาหก จอย ใน ส งก ดส าน กนายกร ฐมนตร ตามประกาศในราชก จจาน เบกษา เล มท 109 ตอน 40 ลงว นท 7 เมษายน พ.ศ.2535 โดย ฯพณฯ นายกร ฐมนตร ได มอบหมายให ร ฐมนตร ประจ าส าน ก นายกร ฐมนตร เป น ผ ก าก บด แลและวางนโยบายร วมก บคณะกรรมการองค การสวน พฤกษศาสตร ให องค การม ความก าวหน าในระด บนานาชาต ให ประเทศไทยม สวน พฤกษศาสตร ท ได ระด บมาตรฐานสากล และเป นสถานท เช ดช ความงามและค ณค าพรรณไม ไทยให เป นท ประจ กษ แก ชาวโลก ในป พ.ศ ทางองค การฯ ได ร บ พระมหากร ณาธ ค ณอ นหาท ส ดม ได พระราชทานพระราชาน ญาต จากสมเด จพระ นางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ ให ใช ช อสวน พฤกษศาสตร ในภาคเหน อขององค การฯ ท อ าเภอแม ร ม จ งหว ดเช ยงใหม ว า สวน พฤกษศาสตร สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต Queen Sirikit Botanic Garden ในป พ.ศ.2545 ร ฐบาลม นโยบายใน การปร บปร งกระทรวง ทบวง กรม โดยน า หน วยงานราชการท ม ภารก จคล ายคล งก นไว ในหน วยงานเด ยว องค การสวนพฤกษศาสตร จ ง ได โอนย ายจากส งก ดส าน กนายกร ฐมนตร มาส งก ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม ตามพระราชกฤษฎ กาโอนก จการบร หารและอ านาจหน าท ของส วนราชการ ให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ โดยประกาศในราช ก จจาน เบกษา เล มท 119 ตอน 102 ก ลงว นท 8 ต ลาคม ว ตถ ประสงค ในการจ ดต ง องค การสวนพฤกษศาสตร เป นร ฐว สาหก จท ได ร บการจ ดต งข นเพ อท าหน าท ในการ อน ร กษ พรรณไม หายาก และพรรณไม ใกล ส ญพ นธ ของประเทศไทยไว ให คงอย โดยการเก บ รวบรวมพรรณไม ไว ในพ นท สวนพฤกษศาสตร จ ดแสดงและให ความร ก บประชาชน รวมท ง การเป นแหล งพ กผ อนหย อนใจส าหร บเยาวชนและประชาชนท วไป โดยการด าเน นงานท ผ าน มาองค การฯ ได พ ฒนาพ นท จ ดแสดงพรรณไม อน ร กษ พ ชในพ นท ป าอน ร กษ หร อพ นท แหล ง 2 แผนแม บทการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลองค การสวนพฤกษศาสตร ช มน า โดยพระราชกฤษฎ กาจ ดต งองค การสวนพฤกษศาสตร ว นท 7 เมษายน 2535 ให ม ว ตถ ประสงค ด งต อไปน 1) รวบรวมพรรณไม ต างๆ เพ อจ ดปล กเป นหมวดหม 2) ท าหน าท เป นศ นย รวมต วอย างพรรณไม แห ง ข อม ล เอกสาร ส งพ มพ เผยแพร และแลกเปล ยนความร ทางว ชาการพฤกษศาสตร ก บองค การอ นท งภายในและภายนอก ราชอาณาจ กร 3) ขยายพ นธ และอน ร กษ พรรณไม ของประเทศไทย 4) ศ กษา ค นคว า ฝ กอบรม และว จ ยทางด านพฤกษศาสตร และผล ตภ ณฑ ท ผล ตข น จากพ ช รวมท งส งเสร มและให ความร วมม อในก จการด งกล าวของส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และเอกชน 5) เป นสถานศ กษาพรรณไม ในสภาพธรรมชาต ตลอดจนเป นสถานท ส าหร บการ ส นทนาการ พ กผ อนหย อนใจ และให ความร โดยเฉพาะทางด านพฤกษศาสตร 6) ปล กฝ งและกล อมเกลาจ ตใจ รวมท งให ความร แก เยาวชน ให ตระหน กถ งค ณค า ของทร พยากรธรรมชาต 7) น าเข ามาในและส งออกไปนอกราชอาณาจ กรเพ อจ าหน ายซ งของท เก ยวก บ ก จการพฤกษศาสตร 8) ประกอบก จการพฤกษศาสตร รวมท งก จการอ นท เก ยวก บหร อต อเน องหร อ ใกล เค ยงก บก จการพฤกษศาสตร 1.3 อานาจหน าท ตามพระราชกฤษฎ กาจ ดต งองค การสวนพฤกษศาสตร พ.ศ ลงว นท 7 เมษายน 2535 มาตรา 7 เพ อให เป นไปตามว ตถ ประสงค ในการจ ดต งจ งได ก าหนดอ านาจ หน าท ขององค การสวนพฤกษศาสตร ไว ด งน 1) ถ อกรรมส ทธ หร อส ทธ ครอบครอง ทร พย ส นต างๆ สร าง ซ อ จ ดหา ขาย จ าหน าย เช า ให เช าซ อ ย ม ให ย ม แลกเปล ยน โอน ร บโอน หร อด าเน นการเก ยวก บทร พย ส น ใดๆ ท งภายในและภายนอกราชอาณาจ กร ตลอดท งร บทร พย ส นซ งม ผ อ ท ศให 2) ว าจ างหร อร บจ างท าก จการท เก ยวก บก จการขององค การสวนพฤกษศาสตร 3) ขายหร อแลกเปล ยนพรรณไม หร อผล ตภ ณฑ ท ผล ตข นจากพ ช ตลออดจนท า การค าและให บร การเก ยวก บก จการขององค การสวนพฤกษศาสตร 4) ก ย ม ให ก ย มหร อให ย มเง น โดยม หล กประก น ด วยบ คคลหร อด วยทร พย ส น เพ อประโยชน แก ก จการขององค การสวนพฤกษศาสตร ในกรณ ท เป นการก ย มเง นท ม จ านวน เง นคราวละห าล านบาทข นไปต องได ร บอน ม ต จากร ฐมนตร และกระทรวงการคล งก อน 3 แผนแม บทการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลองค การสวนพฤกษศาสตร 5) ร วมก จการหร อร วมท นก บบ คคลอ นเพ อประโยชน แก ก จการขององค การสวน พฤกษศาสตร รวมท งการเข าเป นห นส วนจ าพวกจ าก ดความร บผ ดชอบในห างห นส วนจ าก ด หร อเป นผ ถ อห นในบร ษ ทจ าก ดหร อน ต บ คคลใด ท งน เม อได ร บอน ม ต จากร ฐมนตร แล ว 6) ต งหร อร บเป นต วแทน ต วแทนค าต างหร อนายหน าเก ยวก บก จการตาม ว ตถ ประสงค ขององค การสวนพฤกษศาสตร 1.4 ประเภทก จการ องค การสวนพฤกษศาสตร เป นร ฐว สาหก จประเภทส งเสร มหร อประเภทท ไม แสวงหาก าไร ท าหน าท ในการส งเสร มและสน บสน นงานด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และทร พยากรพรรณพ ชของประเทศไทย 1.5 พ นท ดาเน นงาน ป จจ บ นองค การสวนพฤกษศาสตร ม สวนพฤกษศาสตร ท อย ในก าก บด แลจ านวน 6 แห ง ด งน 1) สวนพฤกษศาสตร สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต อ.แม ร ม จ.เช ยงใหม ม พ นท ด าเน นงานจ านวน 6,500 ไร หร อ 2,600 Acre หร อ 1,040 Hectare 2) สวนพฤกษศาสตร บ านร มเกล า พ ษณ โลก ในพระราชด าร อ.ชาต ตระการ จ.พ ษณ โลก ม พ นท ด าเน นการ ม พ นท ด าเน นการ 1,380 ไร หร อ 552 Acre หร อ Hectare 3) สวนพฤกษศาสตร ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง พ นท ด าเน นการ 830 ไร หร อ 332 Acre หร อ Hectare 4) สวนพฤกษศาสตร เม องพล ขอนแก น ม พ นท ด าเน นการ 1,530 ไร หร อ 612 Acre หร อ Hectare 5) สวนพฤกษศาสตร พระแม ย า ส โขท ย ม พ นท ด าเน นการ 340 ไร หร อ 136 Acre หร อ 54.4 Hectare 6) สวนพฤกษศาสตร เกาะระ พ งงา อย ระหว างการด าเน นการจ ดต ง 1 ไร = 0.40 Acre หร อ 0.16 Hectare 4 แผนแม บทการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks