ผลการใช ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการ สาหร บน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ - PDF

Description
ผลการใช ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการ สาหร บน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ THE RESULT OF USING EXPERIENCE-BASED INSTRUCTIONAL PACKAGE ON THE USAGE OF SPREADSHEET FOR VOCATIONAL

Please download to get full document.

View again

of 264
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 12 | Pages: 264

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ผลการใช ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการ สาหร บน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ THE RESULT OF USING EXPERIENCE-BASED INSTRUCTIONAL PACKAGE ON THE USAGE OF SPREADSHEET FOR VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENTS ว ชร ม ลทองส ข ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ นฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ป การศ กษา 2555 ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ผลการใช ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ เร อง การใช โปรแกรมตาราง ทาการสาหร บน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ว ชร ม ลทองส ข ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ นฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ป การศ กษา 2555 ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร '. The Result of Using Experience-Based Instructional Package on The Usage of Spreadsheet for Vocational Certificate Students 91 ' tl Q,J o!s ~ Jf1Vft11:1'\9111m1V~f1tyty1 Hl:1'~!~Hl'W, ft'l:l.\ ~~ JJ 'j :::1i 1'\.J f)) 'j 1Jf11'j cld. QQ./ e::f Q../ tlo d (1 t:j~ft11:1'1'111u11wf1t.j11'1ftf11'1 'V'l'W1im! uvn, fl. 1'1.) ~L... L..7.~!.~~... m1:um1 /~ f)'j'j 1Jf11'j ~(), (\/.... ~... f1'j'j1jf11'j j} I r/ QQ./ I e:::. (~'lf1vft11:1'1'1111l11vt]yl1i jw tltl'w:u~, f1ft.l'l.) ' ... 'fltu Ul'l'fltu:::'fl1ft11:1'1'11 t:ji'il:1'1'11m 1 :JJ (1t:J~rr11:1'1'111m1viJ1:::!b1~~ tl'wjj~:j.ji'~, Ph.D.) OJ ' ' 1'\.JYl 19!l'ltl'W 'V'lt]'l:Jfll'fl:JJ 'V'l.ft q q ห วข อว ทยาน พนธ ผลการใช ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ เร อง การใช โปรแกรม ตารางทาการสาหร บน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช อ-นามสก ล นางว ชร ม ลทองส ข สาขาว ชา เทคโนโลย และส อสารการศ กษา อาจารย ท ปร กษา ผ ช วยศาสตราจารย ส ก ญญา แสงเด อน, ศษ.ด. ป การศ กษา 2555 บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค 1) เพ อผล ตช ดการสอนแบบอ งประสบการณ เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการ สาหร บน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ให ม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ ท กาหนด 75/75 และ 2) เพ อศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ เร อง การ ใช โปรแกรมตารางทาการ กล มต วอย างค อ น กเร ยน ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ท ก าล งศ กษาอย ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยการอาช วศ กษาปท มธาน จ งหว ดปท มธาน จ านวน 1 ห องเร ยน 36 คน ได มา โดยเล อกแบบเจาะจง เคร องม อท ใช ในการว จ ยประกอบด วย 1) ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ จ านวน 3 หน วยประสบการณ ค อ หน วยท 12 การใช โปรแกรมตารางท าการ หน วยท 13 การใช เคร องหมายคณ ตศาสตร และฟ งก ช น และหน วยท 14 การใช โปรแกรมตารางท าการเพ องานอาช พ 2) แบบทดสอบก อนและหล งเผช ญประสบการณ และ 3) แบบสอบถามความค ดเห นของน กเร ยนท ม ต อช ดการสอนแบบอ งประสบการณ การว เคราะห ข อม ล ได แก การหาประส ทธ ภาพด วย E 1 /E 2 การ ทดสอบค าท ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ผลการว จ ยพบว า 1) ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ เร อง การใช โปรแกรมตารางท าการท ได สร างข นม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ ท ก าหนดค อ 75/75 ค อ 76.33/75.40, 75.80/73.53 และ 76.66/ )น กเร ยนท เร ยนด วยช ดการสอนแบบอ งประสบการณ ม คะแนนหล งเร ยนส งกว าก อนอย างม น ยส าค ญ ทางสถ ต ท ระด บ 0.5 และ 3) น กเร ยนท เร ยนด วยช ด การสอนแบบอ งประสบการณ ม ความค ดเห นต อค ณภาพการเร ยนช ดการสอนแบบอ งประสบการณ อย ในระด บ เห นด วยมาก คาสาค ญ : ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ การใช โปรแกรมตารางทาการ ค Thesis Title The Result of Using Experience-Based Instructional Package on the Usage of Spreadsheet for Vocational Certificate Students Name Surname Mrs. Watcharee Moolthongsuk Program Educational Technology and Communications Thesis Advisor Assistant Professor Sukanya Sangdean, Ed.D. Academic Year 2012 ABSTRACT The objectives of this research are:1) to make the experience-based instructional package on spreadsheet for vocational certificate student that reaches the efficiency s standard at 75/75 2) to study the achievement from studying spreadsheet in Computer for Profession subject. Sample of this study is 30 vocational certificate students in a class, first semester, academic year 2012 of Pathumthani Vocational Education College, Pathumthani province, sorted by purposive sampling method. The research tools are 1) 3 modules of professional experience-based instructional package, 12 th module, 13 th module and 14 th module 2) the pre- and post-experience test and 3) the students opinions towards the experience-based instructional package assessment form. The data analyses are T-Test, average (X) and standard deviation (S.D.). The study shows that: 1) the experience-based instructional package on the usage of spreadsheet in Computer for Profession subject has an efficiency per standard 75/75 which is equal to 76.33/75.40, 75.80/73.53 and 76.66/ ) the academic progress of students after studying with the experience-based instructional package is increased significantly statistically at level 0.5 and 3) the students who study with the experience-based instructional package opine towards the package as extremely agreeable. Keywords: the experience-based instructional package, the usage of spreadsheet ง ก ตต กรรมประกาศ ว ทยาน พนธ ฉบ บน ส าเร จล ล วงไปได ด วยด ก ด วยความอน เคราะห การด แล และเอาใจใส จาก ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ส ก ญญา แสงเด อน อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ ผ ซ งคอยให ค าปร กษา แนะนาและให ข อค ดเห นต าง ๆ ด วยด ตลอดมา จ งขอกราบขอบพระค ณเป นอย างส ง ขอกราบขอบพระค ณ รองศาสตราจารย ดร.เก ยรต ศ กด พ นธ ล าเจ ยก ประธานกรรมการสอบ ว ทยาน พนธ ดร.เยาวล กษณ พ พ ฒน จ าเร ญก ล กรรมการสอบว ทยาน พนธ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ฤทธ ช ย อ อนม ง กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ท ได กร ณาตรวจสอบ ช แนะแก ไขข อบกพร องต าง ๆ และ ได สน บสน นข อม ลเพ อจ ดทางานว จ ยน ให ว ทยาน พนธ เล มน สมบ รณ ย งข น ขอกราบขอบพระค ณผ ทรงค ณว ฒ ท กท านท ให ความอน เคราะห ตรวจสอบเคร องม อท ใช ใน การว จ ยพร อมท งให ค าแนะน าและให ข อค ดเห นต าง ๆ เป นอย างด รวมท ง บร ษ ทโปรว ช น จ าก ด ท อน ญาตให ใช ส อในงานว จ ย ขอกราบขอบพระค ณ ค ณแม ส ชชญา อภ โชต ด ลก และค ณพ อว ช ย เกาะลอย ผ ให ช ว ตท ด ทางการศ กษา ขอขอบค ณ ค ณธงช ย ส ขมงคล ท ให การสน บสน นในท ก ๆ ด าน และคอยเป นก าล งใจ อ นส าค ญให แก ผ ว จ ยด วยด เสมอมา ส าหร บค ณค าและประโยชน อ นใดท พ งม จากว ทยาน พนธ ฉบ บน ผ ว จ ยขอมอบบ ชาพระค ณบ พการ คร อาจารย และผ ม พระค ณท กท านท ได ประส ทธ ประสาทความร และอบรมส งสอนผ ว จ ยมาต งแต อด ตจนถ งป จจ บ น ว ชร ม ลทองส ข จ สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย ค บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ง ก ตต กรรมประกาศ จ สารบ ญ ฉ สารบ ญตาราง ฌ สารบ ญตารางภาคผนวก ญ สารบ ญภาพ ฐ บทท 1 บทนา ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา กรอบแนวค ด ว ตถ ประสงค ของการว จ ย สมมต ฐานในการว จ ย ขอบเขตของการว จ ย คาจาก ดความในการว จ ย ต วแปรท ศ กษา ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 8 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ ส อท ใช ในช ดการสอนแบบอ งประสบการณ ปร ชญาและจ ตว ทยาการสอนแบบอ งประสบการณ การประเม นผลการเร ยนร โดยใช ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ การเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ งานว จ ยท เก ยวข อง 21 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการว จ ย 24 ฉ สารบ ญ(ต อ) หน า 3.3 การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล 44 4 ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห การทดสอบประส ทธ ภาพแบบเด ยว ผลการว เคราะห การทดสอบประส ทธ ภาพแบบกล ม ผลการว เคราะห การทดสอบประส ทธ ภาพแบบภาคสนาม การว เคราะห ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ผลการว เคราะห ความค ดเห นของน กเร ยน 53 5 สร ปการว จ ย อภ ปราย และข อเสนอแนะ สร ปการว จ ย อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ 64 บรรณาน กรม 67 ภาคผนวก 72 ภาคผนวก ก รายนามผ ทรงค ณว ฒ 73 ภาคผนวก ข แบบประเม นค ณภาพช ดการสอนแบบอ งประสบการณ 76 ภาคผนวก ค ค าเฉล ยระด บความค ดเห นของผ เช ยวชาญเก ยวก บค ณภาพ ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ 89 ภาคผนวก ง ตารางการว เคราะห ว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรม(สร างแบบทดสอบ) 97 ภาคผนวก จ ผลประเม นค าความเท ยงตรง IOC ของแบบสอบถาม 101 ภาคผนวก ฉ ตารางว เคราะห ค ณภาพแบบทดสอบก อนและหล งเผช ญประสบการณ 105 ภาคผนวก ช ตารางว เคราะห หาประส ทธ ภาพช ดการสอนแบบอ งประสบการณ 116 ภาคผนวก ซ ตารางแสดงคะแนนก อนและหล งเผช ญประสบการณ ของน กเร ยน 133 ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงค าความถ คะแนนความค ดเห นของน กเร ยนท ม ต อ ช ดการสอนแบบอ งประสบการณ 140 ภาคผนวก ญ แบบสอบถามความค ดเห น 143 ช สารบ ญ(ต อ) หน า ภาคผนวก ฎ หน งส อขออน ญาตใช ส อในงานว จ ย 147 ภาคผนวก ฏ ต วอย างช ดการสอนแบบอ งประสบการณ 150 ประว ต ผ ว จ ย 319 ซ สารบ ญตาราง ตารางท หน า 3.1 การจาแนกกล มเน อหา หน วยเน อหา ประเภทเน อหา การจาแนกหน วยเน อหา และหน วยประสบการณ หน วยประสบการณ ประสบการณ หล ก ประสบการณ การกาหนดเน อหาสาระ ข อเสนอแนะ ว เคราะห ประส ทธ ภาพของช ดการสอนแบบอ งประสบการณ การทดสอบประส ทธ ภาพ แบบเด ยว ประส ทธ ภาพของช ดการสอนแบบอ งประสบการณ การทดสอบประส ทธ ภาพ แบบกล ม ประส ทธ ภาพของช ดการสอนแบบอ งประสบการณ การทดสอบประส ทธ ภาพแบบ ภาคสนาม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนท เร ยนด วยช ดการสอนแบบอ งประสบการณ ความค ดเห นของน กเร ยนท ม ต อช ดการสอนแบบอ งประสบการณ 53 ฌ สารบ ญตารางภาคผนวก ตารางท หน า 1 แสดงจานวนค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐานความค ดเห นของผ เช ยวชาญด านส อ หน วยประสบการณ ท แสดงจานวนค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐานความค ดเห นของผ เช ยวชาญด านส อ หน วยประสบการณ ท แสดงจานวนค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐานความค ดเห นของผ เช ยวชาญด านส อ หน วยประสบการณ ท แสดงจานวนค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐานความค ดเห นของผ เช ยวชาญด านเน อหา หน วยประสบการณ ท แสดงจานวนค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐานความค ดเห นของผ เช ยวชาญด านเน อหา หน วยประสบการณ ท แสดงจานวนค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐานความค ดเห นของผ เช ยวชาญด านเน อหา หน วยประสบการณ ท แสดงจานวนค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐานความค ดเห นของผ เช ยวชาญด านว ดผล หน วยประสบการณ ท แสดงจานวนค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐานความค ดเห นของผ เช ยวชาญด านว ดผล หน วยประสบการณ ท แสดงจานวนค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐานความค ดเห นของผ เช ยวชาญด านว ดผล หน วยประสบการณ ท ว เคราะห ว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรมหน วยประสบการณ ท ว เคราะห ว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรมหน วยประสบการณ ท ว เคราะห ว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรมหน วยประสบการณ ท ผลการประเม นความเท ยงตรงของแบบทดสอบก อนและหล งเผช ญประสบการณ หน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks