แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งานวางแผนและงบประมาณ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 18 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งานวางแผนและงบประมาณ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ม งเน นท จะเร งร ดปฏ ร ปการศ กษาและ การเร ยนร ตลอดช ว ต ในการผล ตก าล งคนท ม ค ณภาพออกส ตลาดแรงงาน และเก ดการแข งข นด านการส งออกส ตลาดสากลอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มาจ งได ประช มวางแผน การด าเน นการเพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค ได น าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช เป นแนวทางในการบร หารจ ดการ บ คลากรของว ทยาล ย ได ม ส วนร วมในการเสนอโครงการพ ฒนาว ทยาล ย โดยค าน งถ งผลผล ตท จะออกส ตลาดและตรงตามความ ต องการของสถานประกอบการ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ฉบ บน เป นแผนปฏ บ ต การท ม ความสมบ รณ สามารถสนองตอบต อการพ ฒนาว ทยาล ยฯ และสร างผลผล ตท ด ขอขอบค ณบ คลากร ท กฝ ายท ม ส วนเก ยวข อง ต อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ในคร งน ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา สารบ ญ หน า ข อม ลสถานศ กษา 1 ท ต งและข อม ลอาคารสถานท 3 แผนผ งว ทยาล ย 5 ผ บร หารว ทยาล ย 7 ว ส ยท ศน พ นธก จส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 8 ปร ชญา ว ส ยท ศน ว ทยาล ย 8 พ นธก จ อ ตล กษณ 9 เอกล กษณ นโยบายว ทยาล ย 10 หล กส ตรการสอน 11 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 2/ ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 1/2555 (เป าหมาย) 15 บ คลากร 16 ประมาณการรายร บ-รายจ ายเง นงบประมาณ 18 ประมาณการรายร บ-รายจ ายเง นอ ดหน นการศ กษา 20 ประมาณการรายร บ-รายจ ายเง นบ าร งการศ กษา 22 งบหน า 24 ภาคผนวก โครงการท อน ม ต ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 1 ข อม ลสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มาเด มเร ยกว า โรงเร ยนประถมช างไม เป นแผนกหน งของโรงเร ยน ประชาบาลต าบลในเม อง ว ดสระแก ว ร บน กเร ยนท จบช นประถมศ กษาป ท 4 เพ อเร ยนต อในช น ประถมศ กษาป ท 5 และประถมศ กษาป ท 6 ว ชาท เร ยนม ว ชาช างไม และว ชาสาม ญ เม อแรกต งโรงเร ยนน ด ารง อย ด วยเง นการประถมศ กษา เม อน กเร ยนสอบไล ได ช นประถมศ กษาป ท 6 แล วน บว าจบช นประถมสมบ รณ พ.ศ โรงเร ยนประถมศ กษาช างไม เปล ยนช อใหม จาก โรงเร ยนประถมช างไม เป น โรงเร ยนช างไม นครราชส มา ร บน กเร ยนท ส าเร จการศ กษาช นประถมศ กษาป ท 4 เข าเร ยนต อในช น ม ธยมศ กษาตอนต นป ท 1 (แผนกช างไม ฝ ม อ) และต อมาโรงเร ยนเป ดท าการสอนในระด บช นประโยคม ธยม อาช วศ กษาตอนปลาย (แผนกช างไม ปล กสร าง) หล กส ตร 3 ป ข นไป โดยร บน กเร ยนท สอบไล ได ช น ประโยคม ธยมอาชาวศ กษาตอนต น (แผนกช างไม ฝ ม อ) และสอบไล ได ช น ม.3 (ป.6 ป จจ บ น) เข าเร ยน ต อในช นม ธยมอาช วศ กษาตอนปลายป ท 1 (แผนกช างไม ปล กสร าง) เม อเร ยนส าเร จการศ กษาแล วจะได ร บ ประกาศน ยบ ตรประโยคม ธยมอาช วศ กษาตอนปลาย พ.ศ ได เปล ยนช อโรงเร ยนใหม จาก โรงเร ยนช างไม นครราชส มา เป น โรงเร ยนการช างนครราชส มา พ.ศ. 2501โรงเร ยนได ร บอน ญาตให เป ดท าการสอนในระด บประโยคม ธยมอาช วศ กษา ช นส ง (แผนกช างไม และก อสร าง) หล กส ตร 3 ป โดยร บน กเร ยนท สอบไล ได ช นประโยคม ธยมอาช วศ กษาช นส งป ท 1 (แผนกช างไม และก อสร าง) พ.ศ โรงเร ยนได ร บความช วยเหล อจากองค การ ส.ป.อ. ให โรงเร ยนอย ในโครงการฝ ก ช างฝ ม อท จ ดข นในประเทศไทยเพ อผล ตช างฝ อระด บกลางให สอดคล องก บแผนการพ ฒนาเศรษฐก จของ ประเทศในด านอ ตสาหกรรม โดยช วยเหล อท งในด านการเง น อ ปกรณ การสอน และเคร องม อ เคร องจ กรต างๆ ด งน น โรงฝ กงานช างไม จ งถ กด ดแปลงตามโครงการน ให เป นโรงฝ กงานท สามารถใช อ ปกรณ หร อเคร องม อ เคร องจ กรท ใช ไฟฟ าได พ.ศ กรมอาช วศ กษาได เป ดร บน กเร ยนท ส าเร จการศ กษาช น ม.3 (เด ม) เข าศ กษา ต อใน ช นม ธยมอาช วศ กษาตอนปลาย (แผนกช างก อสร าง ช างไฟฟ า ช างว ทย โทรคมนาคม ช างกลโรงงาน และช างเช อมโลหะแผ น) หล กส ตร 3 ป เพ อทดลองอาช วศ กษาตอนปลาย (แผนกช างไม ก อสร าง) และได ร บ น กเร ยนท ส าเร จการศ กษาช นประโยคอาช วศ กษาตอนปลาย (แผนกช างไม ก อสร าง) และผ ส าเร จการศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท 3 สายสาม ญเข าศ กษาต อในระด บประโยคม ธยมศ กษาตอนปลายสายอาช พ ม แผนกช าง ไฟฟ า ช างก อสร าง ช างว ทย และโทรคมนาคม ช างยนต ช างกลโรงงาน และแผนกช างเช อมโลหะแผ น หล กส ตร 3 ป เข าเร ยนต อในช นม ธยมศ กษาป ท 4 สายอาช พ แผนกต างๆ เม อส าเร จการศ กษาแล วจะได ร บ ประกาศน ยบ ตรม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาช พ ตามแผนกต างๆ ท เร ยนมา 2 พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การได พ จารณาค ดเล อกให โรงเร ยนอย ในโครงการเง นก เพ อพ ฒนา อาช วศ กษา โครงการน เร มต งแต พ.ศ เป นต นมา เป นเวลา 5 ป โรงเร ยนน ได ปร บปร งเปล ยนแปลง จากโครงการน เช น ปร บปร งอาคารเร ยนอ ปกรณ การสอนและอ นๆ อ กมากมายหลายแห ง พ.ศ โรงเร ยนได เปล ยนช อสถานศ กษาใหม จากค าว า โรงเร ยนการช างนครราชส มา เป น โรงเร ยนเทคน คนครราชส มา ในโครงการเง นก เพ อพ ฒนาอาช วศ กษา พ.ศ โรงเร ยนได ร บการยกฐานะเป น ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ต อมาได เปล ยนช อ สถานศ กษาใหม เป น ว ทยาล ยอาช วศ กษานครราชส มาว ทยาเขต 1 และเป ดร บน กเร ยนท ส าเร จการศ กษา ประกาศน ยบ ตรว ชาช พเพ อเข าศ กษาต อในแผนกว ชาช างไฟฟ าก าล ง แผนกว ชาช างไฟฟ าอ เล กทรอน กส แผนกว ชาเคร องม อกล และว ชาช างเช อมโลหะแผ น ม หล กส ตร 2 ป เม อส าเร จแล วจะได ร บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ.ศ. 2521กระทรวงศ กษาธ การได พ จารณาเห นว า เพ อให เก ดความสะดวกและความเหมาะสมในการ บร หารสถานศ กษาอาช วศ กษาจ งเห นควรให ว ทยาล ยอาช วศ กษานครราชส มา ซ งม 2 ว ทยาเขตได แยกแต ละ ว ทยาเขตออกจากว ทยาล ยและต งเป นว ทยาล ยใหม ว ทยาล ยอาช วศ กษานครราชส มา ว ทยาเขต 1 เป น ว ทยาล ยช างอ ตสาหกรรมนครราชส มา ต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2521 พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การได เปล ยนช อ ว ทยาล ยช างอ ตสาหกรรมนครราชส มา เป น ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ต งแต ว นท 1 มกราคม 2522 พ.ศ กรมอาช วศ กษาได ด าเน นการค ดเล อกสถานศ กษาด เด นว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ได ร บค ดเล อกเป น สถานศ กษาด เด นประเภทช างอ ตสาหกรรม เม อป พ.ศ พ.ศ ได ร บค ดเล อกเป น สถานศ กษารางว ลพระราชทาน พ.ศ เป ดเพ มระด บ ปทส. สาขาเทคน คไฟฟ าก าล ง และเป นศ นย การเร ยนของสถาบ น เทคโนโลย ปท มว น เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมแมคคาทรอน กส พ.ศ เป ดสอนประเภทว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในระด บ ปวส. สาขางาน เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เป ดศ นย ความร วมม อในการพ ฒนาบ คลากรระด บบ ณฑ ต ศ กษาก บ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ก บ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ในสาขาว ศวกรรมโยธา ว ศวกรรมเคร องกล ว ศวกรรมไฟฟ า (ไฟฟ าก าล ง) ว ศวกรรมไฟฟ า (อ เล กทรอน กส ) และสาขาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ส น าเง น และส ขาว ส ประจ าว ทยาล ย 3 ท ต งว ทยาล ย ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ม เน อท รวม 42 ไร 96 ตารางวา เลขท 508 ถ.ส รนาร ต.ในเม อง อ. เม อง จ.นครราชส มา โทรศ พท FAX WWW. ข อม ลอาคารสถานท 1. ต กอ านวยการ สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 1,565,500.- อาคารคสล. 3 ช น ขนาด 9.50 x 84 ม. 2. ท ท าการผ อ านวยการ สร างป 2512 จ านวน 56,500.- อาคารต กช นเด ยว ขนาด 4.50 x 16 ม. 3. ท ท าการ สอฉ.7 สร างป 2512 ด วยเง น งปม. 124,000.- อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 14 x 20 ม. 4. งานพ สด สร างป 2531 ด วยเง น บกศ. อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 14 x 20 ม. 5. โรงฝ กงานช างยนต สร างป 2512 ด วยเง น งปม. อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 16 x 16 ม. 6. โอเพ นเชตช างยนต สร างป 2512 ด วยเง น งปม. อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 8 x 30 ม. 7. โรงฝ กงานช างก อสร าง สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 344,500.- อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 12 x 50 ม. 8. โรงฝ กงานช างกลโรงงาน สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 267,000.- อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 16 x 42 ม. 9. โรงอาหารและร านสหกรณ ว ทยาล ย สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 300,000.- อาคารค สล.ช นเด ยว ขนาด 16 x 18 ม. 10. โรงฝ กงานช างอ เล กทรอน กส สร างป 2525 ด วยเง น งปม. จ านวน 3,800,000.- อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 10 x 36 ม. 11. โรงฝ กงานช างไฟฟ า สร างป 2530 ด วยเง น งปม. จ านวน 4,675,000.- แบบเลชท อาคารคสล. 4 ช น ขนาด 10 x 88 ม. 12. หอประช มและโรงอาหาร สร างป 2535 ด วยเง น งปม. จ านวน 6,477,796.- อาคารคสล. 2 ช น ขนาด 16 x 16 ม. 13. อาคารเร ยนและปฏ บ ต การ สร างป 2536 ด วยเง น งปม. จ านวน 19,700,000.- แบบเลขท อาคารคสล. 4 ช น ขนาด 10 x 88 ม. 14. บ านพ กผ อ านวยการ สร างป 2512 ด วยเง น งปม. 119,000.- อาคารต กคร งไม ขนาด 5 x 10.5 ม. 4 15. บ านพ กคร แบบแฝด สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 60,000.- อาคารไม ช นเด ยวใต ถ นส ง จ านวน 7 หล ง ขนาด 11 x 16 ม. 16. แฟลตขนาด 14 ห อง สร างป 2536 ด วยเง น งปม. จ านวน 5,400,000.- แบบเลขท 3301 อาคารต ก 45 ช น 14 ครอบคร ว ขนาด 11 x 27 ม. 17. บ านพ กคร เร อนแถว สร างป 2512 อาคารคร งต กคร งไม ขนาด 7.50 x 72 ม. 18. บ านพ กคร เร อนแถว สร างป 2512 ด วยเง น งปม. อาคารคร งต กคร งไม 4 ครอบคร ว ขนาด 7.50 x 28 ม. 19. บ านพ กคร เร อนแถว สร างป 2513 อาคารไม 2 ช น 4 ครอบคร ว ขนาด 13 x 16 ม. 20. บ านพ กคร ผ ช วย อาคารคร งต กคร งไม ขนาด 7 x 10 ม. 21. ห องน าและห องส วม สร างป 2512 ด วยเง น งปม. อาคารคสล.ช นเด ยว 2 หล งคา ขนาด 5 x 12 ม. 22. ห องน าและห องส วม สร างป 2530 อาคารช นเด ยว ขนาด 4.50 x 9 ม. 23. บ านพ กภารโรง สร างป 2539 ด วยเง น บกศ. อาคารคสล. 2 ช น ขนาด 6 ครอบคร ว 24. บ านพ กภารโรง สร างป 2540 ด วยเง น บกศ. อาคารคสล. 2 ช น ขนาด 6 ครอบคร ว 25. อาคารโรงฝ กงานแผนกช างเทคน คการผล ต สร างป 2539 ด วยเง น งปม. จ านวน 20,800,000.- บกศ. จ านวน 1,647,221.- อาคาร 4 ช น ตามแบบกช.ท 1200 ขนาดกว าง 50 x 20 ม. 26. อาคารโรงฝ กงานแผนกช างเช อมโลหะ สร างป 2541 ด วยเง น งปม. จ านวน 19,240,000.- อาคารโรงฝ กงาน แบบกช. 1200/40 พ นท ใช สอย 4,000 ตารางเมตร 27. อาคารอเนกประสงค สร างป อาคารปร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks