ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด - PDF

Description
ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า รายงานผลงาน/

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 28 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า รายงานผลงาน/ โครงการ/ ก จกรรม ระบบรายงาน รายงานย ทธศาสตร, แผนงานประจ าป แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งานตามผลผล ต/ โครงการ แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผน/ผลผล ต/ โครงการ แบบรายงานแผน/ผลการเบ กจ าย ผลผล ต/ โครงการ รายงานเบ กจ ายต องบประมาณเปร ยบเท ยบก บ % แผนการใช จ ายเง นต อวงเง นงบประมาณ ผลการเบ กจ ายภาพรวม กรมส งเสร มสหกรณ (แยกตามประเภทงบรายจ าย) สร ป % ผลการเบ กจ ายรายหน วยงาน สร ปการส งรายงาน การจ ดการหร อป ญหาท เก ดในพ นท รายงานสถานะโครงการโดยรวม รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ สะสมท งป รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานรายเด อน รายงานการจ ดส งผลการปฏ บ ต งานรายเด อน รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานตามผลผล ต/โครงการ CPS โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า ก 1. รายงานความก าวหน า 1.1 รายงานผลงาน/ โครงการ/ ก จกรรม การบร หารป จจ ยเส ยง งาน/ โครงการ/ ก จกรรม - คล กเมน รายงานความก าวหน า รายงานผลงาน/ โครงการ/ ก จกรรม การก าหนดป จจ ยเส ยง - ค นหารายช อโครงการท ต องการ จากน นคล กท ป ม รายช อของโครงการท ต องการ ภาพท 1.1 แสดงหน าจอรายงานผลงาน/ โครงการ/ ก จกรรม - ระบบจะแสดงหน าจอป จจ ยเส ยงข น ในคร งแรกจะไม ม ข อม ลเน องจากย งไม ม การก าหนดป จจ ย เส ยง ให คล กท แท บ บร หารป จจ ยเส ยง จากน นระบ ช อป จจ ยเส ยง, เล อกความร ายแรง, วงรอบในการ รายงานความค บหน า, เล อกสถานะ หากต องการเพ มรายการ ให คล กป ม - เม อกรอกข อม ลป จจ ยเส ยงเร ยบร อยแล ว ให คล กป ม บ นท ก ภาพท 1.2 แสดงหน าจอบร หารป จจ ยเส ยง โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 2 โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 3 การรายงานความค บหน าในการจ ดการป จจ ยเส ยง - ค นหารายช อโครงการท ต องการ จากน นคล กท ป ม รายช อของโครงการท ต องการ ภาพท 1.3 แสดงหน าจอรายงานผลงาน/ โครงการ/ ก จกรรม - คล กท แท บ รายงานความค บหน า จากน นคล กท ป ม เพ อรายงานป จจ ยเส ยง ราย เด อน หร อรายไตรมาส ภาพท 1.4 แสดงหน าจอรายงานความค บหน าในการจ ดการป จจ ยเส ยง - เล อกหน วยงานจาก List box จากน นระบ รายงานผลการจ ดการป จจ ยเส ยงลงไป, เล อก ความร ายแรง ณ ป จจ บ น แล วคล กป ม บ นท ก ภาพท 1.4 แสดงหน าจอรายงานความค บหน าในการจ ดการป จจ ยเส ยง โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 4 โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 5 1.1.2 กระดานข อความ - คล กเมน รายงานความก าวหน า รายงานผลงาน/ โครงการ/ ก จกรรม การส งข อความต ดตาม - กรณ ท ต องการส งข อความต ดตาม งาน/ โครงการ/ ก จกรรม ให คล กป ม ตามรายช อ โครงการท ต องการ - หากต องการส งข อความส วนกลาง ให คล กท กระดานข อความส วนกลาง ภาพท 1.5 แสดงหน าจอรายงานผลงาน/ โครงการ/ ก จกรรม - จากน นคล กป ม ส งข อความต ดตาม ภาพท 1.6 แสดงหน าจอกระดานข อความส วนกลาง - กรอกรายละเอ ยดการส งข อความต ดตามลงไป แล วคล กป ม บ นท ก ภาพท 1.7 แสดงหน าจอส งข อความต ดตาม โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 6 โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 7 การตอบกระท - คล กท หน าบร หารจ ดการข อความ ภาพท 1.8 แสดงหน าจอรายงานผลงาน/ โครงการ/ ก จกรรม - จากน นคล กท ห วข อกระท ท ต องการ ภาพท 1.9 แสดงหน าบร หารจ ดการข อความ - พ มพ ข อความท ต องการตอบลงในช องรายละเอ ยด สามารถแนบไฟล ได โดยคล กป ม Browse เพ อเล อกไฟล จากน นคล กป ม ตอบกล บ ภาพท 1.10 แสดงหน าจอส งข อความตอบ โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 8 โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 9 1.1.3 รายงานผลการด าเน นงานตามต วช ว ด - คล กเมน รายงานความก าวหน า รายงานผลงาน/ โครงการ/ ก จกรรม - ให คล กป ม ตามรายช อโครงการท ต องการรายงานผลการด าเน นงานตามต วช ว ด ภาพท 1.11 แสดงหน าจอรายงานผลงาน/ โครงการ/ ก จกรรม - จากน นคล กป ม เพ อรายงานผลการด าเน นงานตามต วช ว ด/ งาน/ ก จกรรม รายเด อน หร อรายไตรมาส ภาพท 1.12 แสดงหน าจอรายงานผลการด าเน นงานตามต วช ว ด - เล อกหน วยงานจาก List box โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 10 โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 11 - แล วกรอกข อม ลผลการด าเน นงานตามต วช ว ดลงไป แล วคล กป ม บ นท ก ภาพท 1.13 แสดงหน าจอแบบรายงานแผน/ ผลการปฏ บ ต งาน โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 12 โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 13 1.1.4 รายงานผลการใช จ ายงบประมาณ - คล กเมน รายงานความก าวหน า รายงานผลงาน/ โครงการ/ ก จกรรม - ให คล กป ม ตามรายช อโครงการท ต องการรายงานผลการใช จ ายงบประมาณ ภาพท 1.14 แสดงหน าจอรายงานผลงาน/ โครงการ/ ก จกรรม - เล อกหน วยงานจาก List box จากน นคล กป ม รายงานผล - ระบบจะแสดงหน าจอรายงานผลการใช จ ายงบประมาณข นมา ให คล กป ม ภาพท 1.15 แสดงหน าจอรายงานผลการใช จ ายงบประมาณ โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 14 - กรอกข อม ลผลการใช จ ายงบประมาณลงไป แล วคล กป ม บ นท ก ภาพท 1.16 แสดงหน าจอรายงานผลการใช จ ายงบประมาณ *** หมายเหต สามารถรายงานผลการใช จ ายงบประมาณได มากกว า 1 คร ง โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 15 โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 16 1.1.5 การเร ยกด ข อม ลแบบรายงานผลการปฏ บ ต งานตามผลผล ต/ โครงการ - คล กเมน รายงานความก าวหน า รายงานผลงาน/ โครงการ/ ก จกรรม - ให คล กป ม ตามรายช อโครงการท ต องการ ภาพท 1.17 แสดงหน าจอรายงานผลงาน/ โครงการ/ ก จกรรม - เล อกแบบรายงานท ต องการด ข อม ล ภาพท 1.18 แสดงหน าจอแบบรายงานผลการปฏ บ ต งานตามผลผล ต/ โครงการ - คล กป ม เพ อแสดงข อม ลแบบรายงานผลการปฏ บ ต งานตามผลผล ต/ โครงการ ภาพท 1.19 แสดงหน าจอแบบรายงานผลการปฏ บ ต งานตามผลผล ต/ โครงการ โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 17 - แสดงรายละเอ ยดของรายงานผลการปฏ บ ต งานตามผลผล ต/ โครงการ ท เร ยกด ข นมา ภาพท 1.20 แสดงหน าจอรายละเอ ยดแบบรายงานผลการปฏ บ ต งานตามผลผล ต/ โครงการ โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 18 โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 19 2. ระบบรายงาน เป นการแสดงรายงานต างๆ ของระบบงานบร หาร และจ ดการโครงการ 2.1 รายงานย ทธศาสตร, แผนงานประจ าป - คล กเมน รายงาน รายงานย ทธศาสตร, แผนงานประจ าป - ระบบจะเป ดหน าจอรายงานย ทธศาสตร และแผนงานประจ าป งบประมาณป จจ บ นข นมา ในส วนน สามารถส งออกข อม ลเป น Excel ได โดยคล กท โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 20 ภาพท 2.1 แสดงหน าจอรายงานย ทธศาสตร, แผนงานประจ าป - ระบบจะแสดงหน าจอ File Download ข นมา - คล กป ม Open หากต องการเป ดด ไฟล ท นท - คล กป ม Save เพ อจ ดเก บไฟล ไว ท เคร องคอมพ วเตอร ของท าน - คล กป ม Cancel หากต องการยกเล ก ภาพท 2.2 แสดงหน าจอ File Download โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 21 โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 22 2.2 แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งานตามผลผล ต/ โครงการ - คล กเมน รายงาน แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ตามผลผล ต/ โครงการ - จากน นคล กป ม เพ อเล อกโครงการ แล วเล อกหน วยงานท ต องการแสดงรายงาน แล วคล กท แสดงข อม ล ภาพท 2.3 แสดงหน าจอค นหาแบบรายงานแผนการปฏ บ ต งานตามผลผล ต/ โครงการ - ระบบจะเป ดหน าจอแบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ตามผลผล ต/ โครงการข นมา ในส วนน สามารถส งออกข อม ลเป น Excel ได โดยคล กท ภาพท 2.4 แสดงหน าจอแบบรายงานแผนการปฏ บ ต งานตามผลผล ต/ โครงการ โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 23 โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 24 2.3 แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผน/ผลผล ต/ โครงการ - คล กเมน รายงาน แบบรายงานแผน/ผลการปฏ บ ต งาน ตามผลผล ต/ โครงการ - จากน นคล กป ม เพ อเล อกผลผล ต/โครงการ แล วเล อกหน วยงานท ต องการแสดงรายงาน แล วคล กท แสดงข อม ล ภาพท 2.5 แสดงหน าจอค นหาแบบรายงานแผน/ผลการปฏ บ ต งานตามผลผล ต/ โครงการ - ระบบจะเป ดหน าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏ บ ต งาน ตามผลผล ต/ โครงการข นมา ในส วนน สามารถส งออกข อม ลเป น Excel ได โดยคล กท ภาพท 2.6 แสดงหน าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏ บ ต งานตามผลผล ต/ โครงการ โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 25 โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 26 2.4 แบบรายงานแผน/ผลการเบ กจ าย ผลผล ต/ โครงการ - คล กเมน รายงาน แบบรายงานแผน/ผลการเบ กจ าย ตามผลผล ต/ โครงการ - จากน นคล กป ม เพ อเล อกโครงการ แล วเล อกหน วยงานท ต องการแสดงรายงาน, เล อกการ แสดงหน วย แล วคล กท แสดงข อม ล ภาพท 2.7 แสดงหน าจอค นหาแบบรายงานแผน/ผลการเบ กจ ายตามผลผล ต/ โครงการ - ระบบจะเป ดหน าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบ กจ าย ตามผลผล ต/ โครงการข นมา ในส วนน สามารถส งออกข อม ลเป น Excel ได โดยคล กท ภาพท 2.8 แสดงหน าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบ กจ าย ตามผลผล ต/ โครงการ โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ หน า 27 2.5 รายงานเบ กจ ายต องบประมาณเปร ยบเท ยบก บ % แผนการใช จ ายเง นต อวงเง น งบประมาณ - คล กเมน รายงาน รายงานเบ กจ ายต องบประมาณเปร ยบเท ยบก บ % แผนการใช จ ายเง นต อ วงเง นงบประมาณ - ระบบจะเป ดหน าจอรายงานเบ กจ ายต องบประมาณเปร ยบเท ยบก บ % แผนการใช จ ายเง นต อ วงเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks