การบร หารจ ดการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ ตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยการอาช พฝาง ส งก ดสาน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา - PDF

Description
การบร หารจ ดการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ ตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยการอาช พฝาง ส งก ดสาน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา Administration of the Instruction Integrating Sufficiency Economy Philosophy

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 18 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารจ ดการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ ตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยการอาช พฝาง ส งก ดสาน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา Administration of the Instruction Integrating Sufficiency Economy Philosophy in Fang Vocational Education College, The office of Vocational Educational Commission ผ เข ยน ดาร วรรณ วงศ น คม, สมศ กด บ ญสาธร ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา) บทค ดย อ ว ตถ ประสงค ของการศ กษาค อ (1) เพ อศ กษาสภาพการบร หารจ ดการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยการอาช พฝาง ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ใน งาน 4 ด าน ได แก (ก) ด านการพ ฒนาและการใช หล กส ตร (ข) ด านการจ ดการเร ยนการสอน (ค) ด านการว ด การประเม นผลการศ กษา และ (ง) ด านการบร หารจ ดการเก ยวก บการศ กษาและ (2) เพ อศ กษาแนวทางใน การบร หารจ ดการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยการอาช พฝาง ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ให ม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผลเพ มข น ประชากรท ใช ในการศ กษา ได แก ผ บร หารสถานศ กษา 5 คนและคณะคร 69 คน ในป การศ กษา 2555 จานวนรวม 74 คน เคร องม อท ใช ในการศ กษา เป นแบบสอบถามและการสนทนากล ม (focus group) ว เคราะห ข อม ลโดยใช โปรแกรมสาเร จร ป เพ อหาค าความถ (frequency) ค าร อยละ (percentage) ค าเฉล ย ( ) และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส วน บ นท กเส ยงการสนทนากล ม (focus Group) นาข อม ลมาว เคราะห ล กษณะภาพรวม ผลการศ กษา พบว า สภาพการบร หารจ ดการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง ในภาพรวม ม การปฏ บ ต อย ในระด บมากท กด าน เร ยงลาด บค าเฉล ยจากมากไปน อย ด งน ด านการ พ ฒนาและการใช หล กส ตร รองลงมา ค อ ด านการจ ดการเร ยนการสอน ด านการบร หารจ ดการเก ยวก บ การศ กษา และ ด านการว ดและประเม นผลการศ กษา ตามลาด บ แนวทางในการบร หารจ ดการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยการอาช พฝาง ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ให ม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผลค อ ควรม การประสานส มพ นธ ก บช มชนให ม ส วนร วมในการส งเสร มการเร ยนร เพ อการอย อย างพอเพ ยงในสถานศ กษา/ ช มชน ผ เร ยนม ส วนร วมในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท บ รณาการหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง จ ด แสดง/เผยแพร /ประกวด/แลกเปล ยนเร ยนร ผลงานของผ เร ยนท เก ดจากการนาปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงไป ประย กต ใช อย างต อเน อง ช มชนม ส วนร วมในการกาก บเฝ าระว งพฤต กรรมน กเร ยนเพ อสร างภ ม ค มก น ค าส าค ญ: การบร หารจ ดการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ/ว ทยาล ยการอาช พฝาง/ปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง ABSTRACT The purposes of this study were (1) to investigate the state of the administration of the instruction integrating sufficiency economy philosophy in Fang Vocational Education College, The Office of Vocational Education Commission, in four aspects: (a) curriculum development and implementation, (b) instructional management, (c) educational evaluation, and (d) educational administration; and (2) to propose a guideline for enhancing the efficiency and effectiveness of the administration of the instruction integrating sufficiency economy philosophy in Fang Vocational Education College. The subjects of the study were 5 administrators and 69 teachers at Fang Vocational Education College in academic year 2012, totaling 74. The instruments used for data collection were a questionnaire and focus group interview. Frequency, percentage, mean, and standard deviation were used for quantitative data; and content analysis for focus group interview. The results revealed that the administration of instruction integrating sufficiency economy philosophy in Fang Vocational Education College was at satisfactory in all aspects; ranging from curriculum development and implementation, instructional management, educational administration, and educational evaluation; respectively. Suggestions to enhance the efficiency and effectiveness of the administration of the instruction integrating sufficiency economy philosophy in Fang Vocational Education College were to encourage the community to actively participate in implementing the program. Student should take part in sufficiency economy activities. Displays, dissemination, and contests of students works should be encouraged, and students behaviors should be closely monitored by the community. Keywords: Administration of integrated instruction/fang vocational education college/ Sufficiency economy philosophy 1.บทนา เศรษฐก จพอเพ ยง เป นปร ชญาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชทรงม พระราชดาร ส ช แนะแนวทางการดาเน นช ว ตแก พสกน กรชาวไทย ถ งแนวทางการดารงอย และการปฏ บ ต ตนของประชาชนใน ท กระด บ ให สามารถปร บต วให ท นก บการเปล ยนแปลงท เก ดข นอย างรวดเร ว ม ค ณธรรม จร ยธรรม ร จ ก พ งตนเองและสามารถดารงช ว ตอย ได ในส งคมอย างม ความส ข ร ฐบาลจ งแสวงหาแนวทางในการข บเคล อนปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงไปส ภาคปฏ บ ต ให เป นร ปธรรมมากข น ซ ง ส งผลให กระทรวงต าง ๆ ได นาแนวค ดปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช เป นแนวทางในการพ ฒนาและ บร หารงานต าง ๆ ในองค กรของตนเช นก น โดยเร มต งแต ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 ได กาหนดนโยบายด านการบร หารราชการแผ นด น ด านเศรษฐก จประการหน งว า ร ฐต องบร หารราชการ แผ นด นให เป นไปเพ อพ ฒนาส งคม เศรษฐก จและความม นคงของประเทศอย างย งย น โดยต องส งเสร มการ ดาเน นการตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและคาน งถ งผลประโยชน ในภาพรวมของประเทศชาต เป นสาค ญ ขณะเด ยวก นจะเห นว าในแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 9 (พ.ศ ) ซ งเป นแผน ท ได อ ญเช ญแนวค ดปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ตามพระราชดาร สของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว มาเป น ปร ชญานาทางในการพ ฒนาและบร หารประเทศ ควบค ไปก บการข บเคล อนการพ ฒนาแบบบ รณาการ เป นองค รวมท ม คนเป นศ นย กลางการพ ฒนา โดยม งวางรากฐานการพ ฒนาระบบเศรษฐก จภายในประเทศให เข มแข งนาไปส การพ ฒนาท สมด ลท งคน ส งคม เศรษฐก จ และส งแวดล อม เพ อให เก ดการพ ฒนาท ย งย นและ ความอย ด ม ส ขของคนไทย ซ งผลจากการนาปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาเป นแนวทางในการพ ฒนาและบร หาร ประเทศในแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 9 น น ได ประสบผลสาเร จเป นอย างมากจนทาให เศรษฐก จขยายต วได อย างเสถ ยรภาพและม ฐานเศรษฐก จท ม ความหลากหลายมากข น จ งส งผลทาให แผน แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ ) ก ย งคงอ ญเช ญปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงมาเป นแนวปฏ บ ต อย างจร งจ ง เพ อให เก ดการพ ฒนาประเทศท สมด ลเป นธรรมและย งย นต อไป สาหร บในส วนของการศ กษาน น แผนการศ กษาแห งชาต (พ.ศ ) ได นาปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงมาเป นปร ชญาพ นฐานในการบ รณาการเช อมโยงเป นระบบการพ ฒนาคน ในการข บเคล อนปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงลงส ภาคปฏ บ ต สถาบ นการศ กษาจ งเป นแหล งท ม ความสาค ญมากท ส ดในการปล กฝ งปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ให ฝ งรากล กท วประเทศ จ งเก ดความร วมม อระหว าง 3 หน วยงานได แก โครงการว จ ย เศรษฐก จพอเพ ยงสาน กงานทร พย ส นส วนพระมหากษ ตร ย ร วมก บกระทรวงศ กษาธ การ และสาน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา ได จ ดทาแนวทางในการบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา ต งแต ป การศ กษา 2550 โดยม เป าหมายให ผ บร หาร คร และบ คลากรของสถานศ กษา สามารถบ รณาการบร หารจ ด การศ กษา หล กส ตรการจ ดการเร ยนการสอน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน และการพ ฒนาบ คลากรในสถานศ กษา เพ อพ ฒนาให เป นไปตามแนวปร ชญาเศรษฐก จ ม การนาแนวค ดเศรษฐก จพอเพ ยงเข าไปเป นส วนหน งของการ บร หารงานต าง ๆ และย งม การเตร ยมความพร อมของคนและระบบให สามารถปร บต วพร อมร บการ เปล ยนแปลงในอนาคต และแสวงหาประโยชน อย างร เท าท นโลกาภ ว ฒน สร างภ ม ค มก นให ก บท กภาคส วนตาม หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง (ปร ศนา กล นเขตรกรรม, 2553,หน า 1) จะเห นได ว าแผนการศ กษาแห งชาต (พ.ศ ) ได เน นถ งการนาปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง มาเป นปร ชญาพ นฐานของการบ รณาการช ว ตให เป นองค รวมของการศ กษา ศาสนา ศ ลปะว ฒนธรรมและ ธรรมชาต อย างม สมด ล ส งเสร มสน บสน นซ งก นและก น และม การพ ฒนาอย างต อเน อง เพ อให ท กคนเป นคนด คนเก งและม ความส ข สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร ค ณธรรม ม จร ยธรรมในการดารงช ว ต สามารถอย ก บผ อ นได อย างม ความส ข ซ งผ ศ กษาเห นว าการบ รณาการศาสตร ต าง ๆ ในเร องของการบร หารการ จ ดการเร ยนการสอนของผ บร หารและคร ม ความสาค ญมาก เพราะว าผ บร หารสถานศ กษาและคร เป นผ ม หน าท ให ความร ประส ทธ ประสาทว ชาความร ต าง ๆ แก น กเร ยนน กศ กษา และย งเป นผ ใกล ช ดก บเด กรองลงมาจาก ครอบคร ว คอยให การอบรมส งสอน ให ความร กความเอาใจใส เพ อต องการให เด กพ ฒนาเจร ญเต บโตเป น ผ ใหญ ท ด ในอนาคต ผ บร หารและคร จ งเป นผ ท ม ส วนสาค ญในการสน บสน นในการจ ดการศ กษาให ประสบความ สาเร จเป นอย างมาก ว ทยาล ยการอาช พฝาง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม เป นสถานศ กษาในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษา ก อต งข นเม อว นท 16 ม ถ นายน พ.ศ โดยม นายบ ญเท ยม เจร ญย ง อธ บด กรม อาช วศ กษา นายอ มพร ภ กด ชาต ผ อานวยการกองการศ กษาอาช พ เป นผ ร วมก อต งข น และม นายไพร ช ว มาลา เป นผ อานวยการสถานศ กษา บนเน อท 210 ไร ม ว ตถ ประสงค เพ อเป นการขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พให กว างขวาง สอดคล องและเพ ยงพอแก ความต องการของประชาชนในชนบท และตรงตามความต องการของ ตลาดแรงงานในท องถ น รวมท งความก าวหน าทางด านข อม ลข าวสาร เศรษฐก จและส งคมโดยรวมของ ประเทศชาต ในป จจ บ นการบร หารจ ดการศ กษาของว ทยาล ยการอาช พฝางได แบ งออกเป น 4 ฝ าย ได แก ฝ าย บร หารทร พยากร ฝ ายว ชาการ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ และฝ ายก จการน กเร ยนน กศ กษา ซ งการบร หาร การจ ดการเร ยนการสอนของว ทยาล ยการอาช พฝาง ในป จจ บ นน น ม การนาเอาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เข ามาใช ในการบร หารงานในด านต าง ๆแต เน องจากบ คลากรย งขาดความร และความเข าใจในการบ รณาการ ในเร องของหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงเข าไปประย กต ใช ในงานของตนเอง ซ งทาให เก ดป ญหาความเข าใจ ไม ตรงก นระหว างผ บร หารคร และน กเร ยนน กศ กษา รวมถ งบ คลากรท ม ส วนสน บสน นด านการจ ดการเร ยนการ สอนทาให การพ ฒนาท ง 4 ฝ าย ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลท ด อยกว าเป าหมายท กาหนดไว ผ ศ กษาซ ง ทางาน อย ในฝ ายว ชาการและฝ ายบร หารทร พยากรของว ทยาล ยการอาช พฝาง ม ความเห นว าหากผ บร หารและ คร ร วมม อร วมใจก นบร หารจ ดการเร ยนการสอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks