ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรม - PDF

Description
ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรม สำหร บ บ คลากรสาธารณส ข โรงพยาบาลศร ธ ญญา กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 32 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรม สำหร บ บ คลากรสาธารณส ข โรงพยาบาลศร ธ ญญา กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรม สำหร บ บ คลากรสาธารณส ข โดย โรงพยาบาลศร ธ ญญา กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข คำนำ ค ม อการจ ดก จกรรมสำหร บบ คลากรสาธารณส ข เร อง การเสร มสร างความเข มแข งของเคร อข าย คนพ การทางจ ตใจหร อพฤต กรรม เพ อเป นแนวทางให บ คลากรสาธารณส ขนำไปใช ในการสร างหร อขยายเคร อข ายฯ รวมถ งช วยให คนพ การทางจ ตใจหร อพฤต กรรม และผ ด แล เข าถ งส ทธ ประโยชน ต างๆ ได เน อหาของค ม อการจ ดก จกรรมน ประกอบด วย - แผนการจ ดก จกรรม เร อง Self help group ก บการทำงานคนพ การทางจ ตใจหร อพฤต กรรม - แผนการจ ดก จกรรม เร องร ปแบบทางส งคมสำหร บคนพ การทางจ ต - แผนการจ ดก จกรรม เร อง ส ทธ ประโยชน สำหร บคนพ การทางจ ตใจหร อพฤต กรรม ส ดท ายทางคณะผ จ ดทำขอขอบค ณเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจหร อพฤต กรรม เคร อข ายผ ด แลคนพ การ ทางจ ตใจหร อพฤต กรรม บ คลากรกรมส ขภาพจ ต และผ ท เก ยวข อง ท ได ร วมการจ ดทำเอกสารฉบ บน หว งว า ค ม อการจ ดก จกรรมสำหร บบ คลากรสาธารณส ข เร อง การเสร มสร างความเข มแข งของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรมคงเป นประโยชน ต อคนพ การ ผ ด แลคนพ การทางจ ตใจหร อพฤต กรรม ขอขอบค ณมา ณ ท น ด วยความเคารพอย างส ง คณะทำงานโครงการเสร มสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจหร อพฤต กรรม พฤษภาคม 2557 สารบ ญ หน า บทนำ 5 แผนการจ ดก จกรรม เร อง Self help group ก บการทำงานคนพ การทางจ ตใจหร อพฤต กรรม 7 ก จกรรมท 1 : เร องความหมายของกล มเพ อนช วยเพ อน (Self help group) 7 ก จกรรมท 2 : เร องการจ ดต งกล มเพ อนช วยเพ อน (Self help group) 12 แผนการจ ดก จกรรม เร องร ปแบบทางส งคมสำหร บคนพ การทางจ ต 17 ก จกรรมท 1 : ร ปแบบทางส งคมของงานส ขภาพจ ต 17 แผนการจ ดก จกรรม เร อง ส ทธ ประโยชน สำหร บคนพ การทางจ ตใจหร อพฤต กรรม 34 ก จกรรมท 1 : เร องส ทธ ประโยชน สำหร บคนพ การ และการเป นปากเป นเส ยงแทน 34 บทนำ ป จจ บ นงานส ขภาพจ ตเข าส ย คของการส งเสร มและป องก น ซ งม แนวค ดหล กในการเสร มสร างสมรรถภาพ ทางจ ตของประชาชนให ม ค ณภาพและสน บสน นให ประชาชนม ส วนร วมให ประชาชนสามารถพ งพาตนเองและด แล ช วยเหล อก นโดยกลว ธ การดำเน นงานท ม งเน นการส งเสร มส ขภาพจ ตและป องก นป ญหาส ขภาพจ ตในระบบบร การ สาธารณส ขตามนโยบายการปฏ ร ประบบบร การสาธารณส ขของกระทรวงสาธารณส ขน นม การพ ฒนาและสน บสน น ว ชาการรวมถ งการประสานความร วมม อก บหน วยงานท งภาคร ฐและเอกชนในการสร างความร และว ธ การ ในการด แลส ขภาพจ ตเพ อเป นการสร างภ ม ค มก นและความเข มแข งทางด านส ขภาพจ ตให แก ประชน ตลอดจน ความพยายามในของการขยายงานส ขภาพจ ตก บต างประเทศให เพ มมากย งข น ซ งน บเป นความก าวหน า ทางว ชาการด านส ขภาพจ ตและจ ตเวชท สำค ญ สำหร บสถานการณ การเจ บป วยทางจ ตเวชจากข อม ลของสำน กบร หารสารสนเทศการป องก น สปสช. ณ ว นท 1 ต ลาคม 2555 พบว าโรคทางจ ตเวชสามารถเก ดข นได ก บบ คคลท กเพศ ท กเช อชาต ท กระด บการศ กษา อาช พ และสถานะ แต กล บพบว าม การเข าถ งบร การเพ ยง 260,592 คน หร อ ร อยละ 48.4 ของจำนวนผ ป วยจ ต เวชท งหมดและคาดว าย งม ผ ป วยอ กประมาณ 5 แสนกว าคน ท ย งไม ได ร บการร กษา หร อย งเข าไม ถ งบร การ ท งน ทำให ประมาณการป ญหาหร อโอกาสท ผ ป วยจะเข าส ภาวะเร อร งได เน องจากม การว จ ยพบว าผ ป วยจ ตเวช หากพบแพทย เร วอาการก จะท เลาได เร วและท เลาได มากข น นอกจากน ก ย งพบว าป จจ บ นการบร การส ขภาพจ ต ย งไม ท วถ งและย งไม สามารถตอบสนองความต องการของผ ร บบร การได เพ ยงพอ เช น เต ยงผ ป วยจ ตเวช ในสถานบร การสาธารณส ขม เพ ยงร อยละ 10 ของจำนวนเต ยงท วประเทศ (จำนวนเต ยงท วประเทศ 4,850 เต ยง) ส วนใหญ ร อยละ 90 จะอย ในสถาบ น/โรงพยาบาลจ ตเวช อย างไรก ตามกรมส ขภาพจ ตได พยายามผล กด นให ม การค นหาและจ ดบร การส ขภาพจ ตและจ ตเวช ในหน วยงานสาธารณส ขใกล บ าน ใกล ใจ ม การขยายบร การและเต ยงผ ป วยจ ตเวชกระจายในโรงพยาบาลศ นย โรงพยาบาลท วไป และโรงพยาบาลช มชนในส งก ดกระทรวงสาธารณส ขเพ อรองร บการให บร การและต ดตามร กษา ผ ป วยจ ตเวชอย างต อเน องเพ อลดภาระการเด นทางของประชาชนในการเข าถ งบร การด านส ขภาพจ ตและจ ตเวช และเพ มค ณภาพช ว ตของประชาชนโดยรวม นอกจากน ย งม การประสานนโยบายการทำงานตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การ พ.ศ ในประเด นการจดทะเบ ยนคนพ การและการเข าถ ง ส ทธ ข นพ นฐานของคนพ การท เป นร ปธรรม เพ อให คนพ การทางจ ตได ร บความค มครองและได ร บส ทธ ประโยชน ท พ งม พ งได จากรายงานสถานการณ คนพ การในประเทศไทย สำน กส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การแห งชาต ต งแต ว นท 1 พฤศจ กายน 2537 ถ ง 31 มกราคม 2556 ได ระบ จำนวนคนพ การท ม บ ตรประจำต วคนพ การ จำนวน 1.9 ล าน ม คนพ การทางจ ตใจและพฤต กรรมเพ ยง 214,554 หร อ 16% เท าน น ในขณะท คนป วยทางจ ตใจ ท ข นทะเบ ยนการร กษาในโรงพยาบาลท วประเทศมากกว า 3 ล านรายและประมาณ 1.09 ล านราย ร กษาท โรงพยาบาลจ ตเวช (นพ.ณรงค สหเมธาพ ฒน,manager.co.th,2557.) นอกจากน นอกจากน ย งม รายงานของสภา สำหร บ บ คลากรสาธารณส ข 5 ท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ในป 2551 ท ระบ ว าในประเทศไทยม คนพ การท เข าไม ถ งบร การหร อ สว สด การของร ฐอ กมากโดยเฉพาะด านการส งเสร มอาช พ การจ างงาน รายได บร การด านการร กษาพยาบาล และบร การด านการฟ นฟ สมรรถภาพ เน องด วยบ คคลเหล าน กล มหน งย งไม ได จดทะเบ ยนคนพ การและกล ม ท จดทะเบ ยนแล วสามารถเข าถ งบร การเพ ยงร อยละ 40 ด งน นเพ อเป นการสน บสน นการเข าถ งส ทธ ประโยชน และบร การของคนพ การ ควรม งแนวทางการ สร างเสร มความเข มแข งแก คนพ การให ประสบผลสำเร จ โดยม การบร หารจ ดการบ รณาการระบบท เก ยวข องมา ม ส วนร วมโดยการด งภาค ภาคส วนต างๆ ในส งคมท งระบบภาคร ฐ ภาคเอกชน น กว ชาการ องค กรว ชาช พ มาทำงานร วมก นในล กษณะเคร อข าย พห ภาค ให ผลประโยชน ตกแก ประชาชนอย างรวดเร วและท วถ ง ในการน กรมส ขภาพจ ตจ งมอบหมายให โรงพยาบาลศร ธ ญญาจ ดต งคณะกรรมการสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรม เพ อดำเน นการให การช วยเหล อผ พ การทางจ ตได อย างม ประส ทธ ภาพม ค ณภาพช ว ตท ด ข น โดยการถ ายทอดส ทธ ประโยชน สำหร บคนพ การ สน บสน นการสร างความเข ม แข งให แก ชมรมเคร อข ายให ด ได เร ยนร แนวค ดใหม ในการนำร ปแบบทางส งคมเร องการค นส ส ขภาวะ (Recovery model) โดยการฟ นพล งช ว ตมาใช เป นต วแบบในการผล กด นความเข มแข งให แก เคร อข าย ผ านว ธ การทำงาน ของกล มเพ อนช วยเพ อน (Self help group) ซ งแต ละก จกรรมเป นการเร ยนร แบบม ส วนร วม (Participatory Learning) ให ผ เข าอบรมเก ดความร ท ศนคต และท กษะไปใช ในการเสร มสร างความเข มแข งในเคร อข าย แผนการจ ดก จกรรม เร อง Self help group ก บการทำงานคนพ การทางจ ตใจหร อพฤต กรรม แผนการจ ดก จกรรมเร อง Self help group ก บการทำงานคนพ การทางจ ตใจหร อพฤต กรรม ม ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งความหมายและว ธ การจ ดต งกล มเพ อนช วยเพ อน ประกอบด วย 2 ก จกรรมหล ก ได แก ก จกรรมท 1 เร องความหมายของกล มเพ อนช วยเพ อน (Self help group) และก จกรรมท 2 เร องการ จ ดต งกล มเพ อนช วยเพ อน (Self help group) ด งน ก จกรรมท 1 : เร องความหมายของกล มเพ อนช วยเพ อน (Self help group) เวลา 90 นาท จ ดประสงค การเร ยนร : - เพ อให บ คลากรสาธารณส ขเข าใจในความหมายของกล มเพ อนช วยเพ อน (Self help group) สาระสำค ญ : - กล มเพ อนช วยเพ อน (Self help group) เป นกล มท เก ดจาก แนวค ดพ นฐานท ว า เราร ด ท ส ด (We know best) หร อ ไม ม ใครร ด เท าผ ท เคยม ประสบการณ และม การให คำจำก ดความของกล มน ว า เป นกล ม ของสมาช ก เพ อสมาช ก และโดยสมาช ก ซ งเป นการรวมต วของสมาช กในกล มท ม การเผช ญป ญหาท คล ายก น มารวมกล มเพ อทำก จกรรม ได แลกเปล ยนความร ความค ดเห นประสบการณ เพ อเอาชนะป ญหา ชนะความพ การ การเจ บป วย หร อภาวะว กฤตท เผช ญอย สมาช กต างให ความช วยเหล อสน บสน นซ งก นและก น องค ประกอบ/กล ม/เวลา ก จกรรม เน อหา/ส อ 1. ข นสร างความร ส ก ประสบการณ กล มใหญ (10 นาท ) 1. ว ทยากรนำเข าส บทเร ยนก จกรรมฉ กช าง โดยให ผ เข าร บ การอบรมแบ งกล ม 5-6 คน 2. ให ผ เข าร บการอบรมแต ละกล มค ดเล อกผ นำกล มข นมา 1 คน 3. ว ทยากรแจกกระดาษให ผ เข าร บการอบรมคนละ 1 แผ น และมอบหมายงานให แต ละกล มฉ กกระดาษ แล วนำมา ต อให เป นร ปช าง 4. ผ นำกล มประช มสมาช กกล มเพ อแบ งความร บผ ดชอบ โดยผ นำกล มทำข อตกลงร วมก บ สมาช กในกล มว าใคร จะร บผ ดชอบฉ กกระดาษอว ยวะส วนไหนของช าง หล งจากฉ กกระดาษเสร จแล วให สมาช กนำมาต อเป น ร ปช าง และให สมาช กให ความเห นว าพอใจผลงานหร อไม - ฟล ปชาร ต / กระดาษ - ปากกา - สกอตเทป สำหร บ บ คลากรสาธารณส ข 7 องค ประกอบ/กล ม/เวลา ก จกรรม เน อหา/ส อ 5. ให ผ นำกล มประช มก บสมาช กในกล มอ กคร งและมอบ หมายงานพร อมม การกำก บการทำงาน โดยให สมาช ก ช วยก นฉ กกระดาษเป นร ปช างอ กคร ง 6. ว ทยากรนำช างคร งท 1 และคร งท 2 มาโชว ให ก บผ เข า ร บการอบรม ให ผ เข าร บการอบรมสร ปส งท ได เร ยนร จาก ก จกรรมน 7. ว ทยากรสร ปประเด นในภาพรวมให เห นถ งการทำงาน เป นกล ม การแบ งบทบาทหน าท ในการทำงาน ถ าท กคน ร วมม อก นงานก จะเสร จ ทำให เห นความเข มแข งของกล ม 2. ข นจ ดระบบความค ด สะท อนความค ด/ อภ ปราย แบ งกล มละ 5-6 คน (10 นาท ) 3. ความค ดรวบยอด กล มใหญ (10 นาท ) 4. ประย กต แนวค ด (60 นาท ) 8. ว ทยากร ให ผ เข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks