โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต - PDF

Description
โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต แบบ RMUTP-ERM ศ กษาความต องการ ของระบบงาน/ป ญหา/ อ ปสรรค เพ อให ทราบถ งป ญหาและอ ปสรรคของการต ดตาม ภาวะการม

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 13 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต แบบ RMUTP-ERM ศ กษาความต องการ ของระบบงาน/ป ญหา/ อ ปสรรค เพ อให ทราบถ งป ญหาและอ ปสรรคของการต ดตาม ภาวะการม งานทาของบ ณฑ ตแบบเด ม เพ อให ทราบความต องการใช งานระบบภาวะการม งาน ทาของบ ณฑ ต 2. วางแผนและออกแบบ ระบบงาน เพ อให ระบบสามารถตอบสนองความต องการของผ ใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให การพ ฒนาระบบเป นไปตามข นตอนเสร จท นภายในเวลา ท กาหนด ต ดตามตรวจสอบข นตอนการทางานได 3. ขออน ม ต โครงการ เพ อให ได ร บอน ม ต ทร พยากรอย างเพ ยงพอและท นเวลา 4. การดาเน นการ เพ อให ระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ตบรรล ตามเป าหมาย นาไปใช งานทดแทนการประเม นแบบเด มได อย างม ประส ทธ ภาพ 5. ทดสอบระบบ เพ อให ม นใจว าระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต สามารถตอบสนองความต องการของผ ใช ได อย าง ถ กต องครบถ วน 6. น าไปใช เพ อให ระบบภาวะการม งานท าของบ ณฑ ตม ความ ท นสม ย ลดการใช ทร พยากร ลดต นท นการดาเน นงาน ประเม นผลได รวดเร ว ม ความถ กต องส ง โปร งใส ตรวจสอบได 7. ต ดตามประเม นผล เพ อให ทราบความพ งพอใจของผ ใช งานระบบ เพ อให ทราบป ญหา/อ ปสรรคท อาจเก ดข นและนาไป แก ไขปร บปร งในอนาคต โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต แบบ RMUTP-ERM 3 1. ศ กษาความต องการ ของระบบงาน/ป ญหา/ อ ปสรรค ไม ทราบสาเหต ของป ญหาและอ ปสรรคของการภาวะการ ม งานทาของบ ณฑ ตในแบบเด ม การศ กษาความต องการของผ ใช ไม ครอบคล มครบถ วน 2. วางแผนและออกแบบ ระบบงาน ไม ม การวางแผน ข นตอนการดาเน นงานท เป นระบบ ไม ได ร บความร วมม อระหว างผ ใช ระบบและผ ออกแบบ ไม ได ร บข อม ลท เพ ยงพอในการออกแบบระบบ 3. ขออน ม ต โครงการ ไม ได ร บอน ม ต ทร พยากรอย างเพ ยงพอและท นเวลา 4. การดาเน นการ ความต องการของผ ใช ระบบเปล นแปลงตลอดเวลา น กศ กษาไม เข าใจการใช ระบบ ผ จ างไม เห นความสาค ญของการใช ระบบ 5. ทดสอบระบบ ผ ใช ไม ให ความร วมม อในการทดสอบระบบ การทดสอบระบบไม เป นไปตามแผนท กาหนด 6. น าไปใช งาน ผ ใช ไม นาระบบไปใช ผ ใช ขาดความร ในการใช ระบบ 7. ต ดตามประเม นผล ขาดความร วมม อในการประเม นผลการใช ระบบ ผ ประเม นไม ให ข อม ลท เพ ยงพอในการน าไปปร บปร ง ระบบงานในอนาคต การประเม น สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการพ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว ตถ ประสงค : พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ตป การศ กษา 2554 แบบ RMUTP ERM 6 ข นตอน (1) 1. ศ กษาความต องการ ของระบบงาน/ ป ญหา/อ ปสรรค ว ตถ ประสงค ข นตอน (2) เพ อศ กษาสาเหต ของ ป ญหาและความ ต องการใช งาน (3) ไม ทราบสาเหต ของป ญหาและ อ ปสรรคของการต ดตาม ภาวะการม งานทาของบ ณฑ ตใน แบบเด ม ป จจ ยเส ยง โอกาสท จะเก ด (5) ผล กระทบ (6) ระด บ (7) (4) 1.1 ขาดการศ กษาสาเหต ของป ญหาและ อ ปสรรคในการประเม นแบบด งเด ม 1 1 น อย ลาด บ (8) ไม ทราบความต องการของ ผ ใช งานระบบท ครอบคล ม ครบถ วน 1.2 ขาดการศ กษาความต องการของผ ใช ท ครอบคล มครบถ วน 3 4 ส ง 2. วางแผนและออกแบบ การพ ฒนาระบบ เพ อวางแผนและ ออกแบบการพ ฒนา ระบบ ไม ม การวางแผน ข นตอนการ ดาเน นงานท เป นระบบ 2.1 ขาดข อม ลเพ อการวางแผนการพ ฒนา ระบบงาน ขาดการวางแผนท เป น ระบบ 1 2 น อย ไม ได ร บความร วมม อระหว าง ผ ใช ระบบและผ ออกแบบ 2.2 ขาดความร วมม อจากผ เก ยวข องก บ การประเม นผลแบบด งเด ม 2 3 ปาน กลาง ไม ได ร บข อม ลท เพ ยงพอในการ ออกแบบระบบ 2.3 ขาดข อม ลในการออกแบบระบบ ภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต 3 4 ส ง ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน (1) (2) 3. ขออน ม ต โครงการ เพ อขออน ม ต โครงการ 4. การดาเน นการพ ฒนา โปรแกรม 5. ทดสอบระบบ เพ อทดสอบระบบ 6. นาไปใช งาน เพ อการใช งานจร ง 7. ต ดตามประเม นผล เพ อการประเม นผล (3) ไม ได ร บอน ม ต ทร พยากรอย าง เพ ยงพอและท นเวลา เพ อดาเน นการ ผ ใช ระบบ เปล นแปลง ตลอดเวลา น กศ กษาไม เข าใจการใช ระบบ ผ จ างไม เห นความสาค ญของการ ใช ระบบ ไม ม นใจว าระบบการประเม นผล ภาวะการม งานทาของบ ณฑ ตม ความเสถ ยร ป จจ ยเส ยง (4) 3.1 โครงการไม ได ร บการอน ม ต ตาม ต องการภายในเวลา 4.1 ความต องการของผ ใช ระบบ เปล ยนแปลงตลอดเวลา น กศ กษาไม เข าใจการใช ระบบ ผ จ างไม เห นความสาค ญของการใช ระบบ โอกาสท จะเก ด (5) ผล กระทบ (6) ระด บ (7) 1 2 น อย ปานกลาง ส ง ส งมาก ส ง 5.1 เข ยนโปรแกรมไม ครอบคล ม 2 3 ปานกลาง 5.2 ระบบเคร อข ายข ดข อง 2 3 ปานกลาง ผ ใช ไม ใช ระบบประเม น 6.1 ผ ใช ไม นาระบบไปใช 4 5 ส งมาก 2 ผ ใช ขาดความร ในการใช ระบบ 6.2 ผ ใช ขาดความร ในการใช ระบบ 2 3 ปานกลาง ขาดความร วมม อในการ ประเม นผลการใช ระบบ ผ ประเม นไม ให ข อม ลท เพ ยงพอ ในการนาไปปร บปร งระบบงาน 7.1 ขาดความร วมม อในการเก บ ข อม ล เพ อการประเม นผลการใช งาน 7.2 ข อม ลไม เพ ยงพอในการปร บปร ง ระบบงานในอนาคต 2 2 ปานกลาง 1 1 น อย ลาด บ (8) 1 RMUTP-ERM 4 เกณฑ มาตรฐานระด บโอกาสท จะเก ดเช งค ณภาพ ระด บ โอกาสท จะเก ด คาอธ บาย 5 ส งมาก ม โอกาสในการเก ดเก อบท กคร ง 4 ส ง ม โอกาสในการเก ดค อนข างส งหร อบ อยๆ 3 ปานกลาง ม โอกาสเก ดบางคร ง 2 น อย อาจม โอกาสเก ดแต นานๆ คร ง 1 น อยมาก ม โอกาสเก ดในกรณ ยกเว น เกณฑ มาตรฐานการกาหนดค าประเม นผลกระทบเช งปร มาณ ระด บ ผลกระทบ คาอธ บาย 5 ร นแรงท ส ด ระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ใช งานไม ได เลย 4 ค อนข างร นแรง ระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ใช งานได 20% 3 ปานกลาง ระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ใช งานได 50% 2 น อย ระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ใช งานได 70% 1 น อยมาก ระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ใช งานได 90% ระด บผลกระทบของ ความส มพ นธ ระหว างเกณฑ มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ มาตรฐานระด บ : Degree of Risk) RMUTP-ERM 5 1.2, 2.3,4.2,4.4 ส ง 4.3,6.1 ส งมาก ,3.1 น อย 7.1 ปานกลาง 2.2,4.1,5.1,6.1,6.2 ปานกลาง 2 1.1,7.2 น อย โอกาสท จะเก ด ว นท ประเม น 20 ม ถ นายน 2554 การประเม นมาตรการควบค ม สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการพ ฒนาระบบระบบภาวการณ ม งานทาของบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว ตถ ประสงค : พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต ป การศ กษา 2554 แบบ RMUTP ERM 7 สาเหต ของ Risk factor (1) 6. การนาระบบไปใช 6.1 ฐานข อม ลผ สาเร จการศ กษาเพ อให น กศ กษากรอกแบบ ไม ครบถ วน 6.2 ผ สาเร จ/นายจ างไม ใช ระบบต ดตามภาวะการม งานทา ของบ ณฑ ตท พ ฒนาข น การควบค มท ควรจะม (2) การควบค มท ม อย แล ว (3) ผลการประเม นการควบค มท ม อย แล วว าได ผลหร อไม (4) 6.1 ตรวจสอบความถ กต องครบถ วนของข อม ลในฐานข อม ลก บ สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 6.2 กาหนดเป นนโยบายให ผ สาเร จการศ กษาท กคนใช ระบบ (3) = ม (4) = ได ผลตามท คาดหมาย = ไม ม = ไม ได ผลตามท คาดหมาย? = ม แต ไม สมบ รณ? = ได ผลบ างแต ไม สมบ รณ แบบ RMUTP ERM 8 แผนบร หาร แต ละโครงการ/ก จกรรม หน วยงาน : ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการพ ฒนาระบบภาวะการม งานท าของบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว ตถ ประสงค : พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต ป การศ กษา 2554 ข นตอนหล กและว ตถ ประสงค (Key Process and Objectives) (1) 6. ใช งานจร ง ว ตถ ประสงค เพ อการใช งานจร งท ม ประส ทธ ภาพและเสถ ยรภาพ ท ย งเหล ออย (Residual Risks) (2) ป จจ ย (Risks Factors) (3) การจ ดการ (Risks Treatments) (4) ผ สาเร จบางคนย งไม ใช ระบบ ผ ใช เข าระบบไม ได แก ไขข อม ลน กศ กษาท อย ใน ระบบให ครบถ วนถ กต อง จ ดประช มช แจงการใช ระบบ กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ (5) กาหนดเสร จภายใน 1 ป ผ อานวยการสาน กว ทยบร การ และเทคโนโลย สารสนเทศ หมายเหต (6) แบบ RMUTP ERM 9 แบบต ดตามผลการบร หารในงวดก อน ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการพ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว ตถ ประสงค : พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต ป การศ กษา 2553 ข นตอน/ ว ตถ ประสงค ท ย งเหล ออย ป จจ ย การจ ดการ กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ (1) (2) (3) (4) (5) 6. ใช งานจร ง ผ สาเร จการศ กษาบาง ผ ใช เข าระบบไม ได แก ไขข อม ลผ สาเร จท อย ในระบบ กาหนดเสร จภายใน 1 ป ว ตถ ประสงค คนย งไม ใช ระบบ ให ครบถ วนถ กต อง ผ อานวยการสาน กว ทย เพ อการใช งานจร ง จ ดประช มช แจงการใช ระบบ บร การและเทคโนโลย ท ม ประส ทธ ภาพ สารสนเทศ และเสถ ยรภาพ หมายเหต : สถานะดาเน นงานให เล อกเคร องหมายท กาหนดไว น เพ อใช แสดงสถานะใส ลงในช อง (6) * = ดาเน นการแล วเสร จตามกาหนด = ดาเน นการแล วเสร จล าช ากว าท กาหนด X = ย งไม ได เร มดาเน นการ และ O = อย ระหว างดาเน นการ สถานะดาเน นงาน (6) * = ดาเน นการแล ว เสร จตามกาหนด ว ธ การดาเน นงาน/ ป ญหา/อ ปสรรค/ ข อเสนอแนะ (7)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks