การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร - PDF

Description
การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ชลาล ย อานามว ฒน เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 13 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ชลาล ย อานามว ฒน เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พฤษภาคม 2556 การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ชลาล ย อานามว ฒน เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พฤษภาคม 2556 ล ขส ทธ เป นของมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร บทค ดย อ ของ ชลาล ย อานามว ฒน เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พฤษภาคม 2556 ชลาล ย อานามว ฒน. (2556). การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชน สอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ใน กร งเทพมหานคร.สารน พนธ กศ.ม. (การบร หารการศ กษา). กร งเทพฯ: บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ. อาจารย ท ปร กษาสารน พนธ : ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พวงร ตน เกษรแพทย. การว จ ยคร งน ม ความม งหมายเพ อศ กษาการบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของ โรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร ใน 4 ด าน ได แก 1) การบร หารหล กส ตร 2) การจ ดก จกรรมการเร ยนร 3) การจ ดก จกรรมส งเสร มว ชาการ และ 4) การว ดและประเม นผลการเร ยนร กล มต วอย างท ใช ในการว จ ย ได แก คร ในโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร ม การศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร จ านวน 67 คน เคร องม อท ใช ในการเก บข อม ลเป นแบบสอบถาม แบบมาตราส วนประมาณค า 5 ระด บ สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ได แก ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าความเบ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค าท (t-test independent) ผลการว จ ยพบว า 1) การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร โดยรวมอย ในระด บมาก เม อพ จารณาเป นรายด าน ค อ การบร หารหล กส ตร การจ ดก จกรรมการเร ยนร การจ ดก จกรรม ส งเสร มว ชาการ และการว ดและประเม นผลการเร ยนร ม การปฏ บ ต อย ในระด บมากท กด าน 2) การเปร ยบเท ยบการบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชน สอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร ตามความค ดเห นของคร ท ม ระด บการศ กษาและประสบการณ การสอนต างก น ม ความค ดเห น ต อการปฏ บ ต แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 THE CHINESE LEARNING AND TEACHING MANAGEMENT OF CHINESE LANGUAGE TEACHING, PRIVATE SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION, BANGKOK AN ABSTRACT BY CHALALAI ANAMWAT Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Education Degree In Educational Administration at Srinakharinwirot University May 2013 Chalalai Anamwat. 2013). The Chinese Learning and Teaching Management of Chinese Language Teaching, Private Schools under the Office Of The Private Education Commission, Bangkok. Master s Project, M.Ed. (Educational Administration). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University. Project Advisor: Asst. Prof. Dr. Puongrat Kesonpat. The purpose of this research was to study the Chinese Learning and teaching management of Chinese Language Teaching Private Schools under the Office Of The Private Education Commission, Bangkok. There were 4 aspects. 1) curriculum administration 2) learning activity 3) activity for academic encouragement 4) measurement and evaluation. The samples were consisted of 67 teachers of Chinese Language Teaching Private Schools, Bangkok. The instruments employed for the data collection included the 5 level scale questionnaire. The data were analyzed by percentage, average, standard deviation, and t-test dependent. The results were as follows : 1) The Chinese Learning and Teaching Management of Chinese Language Teaching Private Schools under the Office Of The Private Education Commission, Bangkok, was rated at a high level when considered in each aspect such as curriculum administration, learning activity, activity for academic encouragement and measurement and evaluation In express an opinion, all aspects were rated the most. 2) The comparison of teachers opinion to The Chinese Learning and Teaching Management of Chinese Language Teaching Private Schools under the Office Of The Private Education Commission, Bangkok was classified by degree and working experience, with all aspects were statistically significantly different at.05 level ประกาศค ณ ปการ สารน พนธ ฉบ บน ส าเร จลงได ด วยความกร ณาอย างส งจาก ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พวงร ตน เกษรแพทย ประธานคณะกรรมการบร หารหล กส ตร คณะกรรมการพ จารณาโครงการสารน พนธ คณะกรรมการสอบสารน พนธ และอาจารย ท ปร กษาสารน พนธ ท ให ค าปร กษาพร อมท งข อเสนอแนะ ท เป นประโยชน เก ยวก บงานว จ ยแก ผ ว จ ยตลอดมา ผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณท านเป นอย างส ง มา ณ โอกาสน ขอขอบพระค ณ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ว ระ ส ภาก จ คณะกรรมการพ จารณาโครงการ สารน พนธ และคณะกรรมการสอบสารน พนธ อาจารย ดร.ราช นย บ ญธ มา คณะกรรมการพ จารณา โครงการสารน พนธ ผ เช ยวชาญตรวจเคร องม อและคณะกรรมการสอบสารน พนธ และ อาจารย ดร.จาร วรรณ พลอยดวงร ตน คณะกรรมการพ จารณาโครงการสารน พนธ ท ได ให ค าแนะน าท ม ประโยชน ซ งท าให งานว จ ยฉบ บน ม ความสมบ รณ ย งข น ผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณเป นอย างส ง ไว ณ ท น ขอขอบพระค ณ อาจารย ดร.สมชาย เทพแสง อาจารย ประจ ามหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ นางกาญจนา จ ตรร งศร ผ อ านวยการกล มงานโรงเร ยนนโยบายพ เศษ ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร ม การศ กษาเอกชน นางสาวนงล กษณ เดชด าเก งช ย ผ อ านวยการโรงเร ยนเผยอ ง นางสาวพ ณท พย จ งจ าเร ญก จ ผ จ ดการโรงเร ยนพระโขนงว ทยา ท เป นผ เช ยวชาญตรวจเคร องม อ นอกจากน ผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณอาจารย ท กท านท ให ความร เส ยสละเวลา และกร ณา ให ความเมตตา แนะน า แก ผ ว จ ยในการศ กษาตามหล กส ตรว ชาการบร หารการศ กษา ซ งท าให ผ ว จ ย ได เร ยนร และเข าใจในกระบวนการท างานว จ ยจนส าเร จได ด วยด ประโยชน และค ณค าจากสารน พนธ ฉบบน ผ ว จ ยขอมอบเป นกต ญญ กตเวท ตาแด บ ดา มารดา และบ รพาจารย ท กท านท ได กล าวนาม และม ได กล าวนาม ท ได ประส ทธ ประสาทว ชาความร แก ผ ว จ ยต งแต ต นจนถ งป จจ บ น ท ายส ดน ขอขอบพระค ณครอบคร วค ณแม เช ยงใหม อานามว ฒน นางสาวก นต พ ฒน อ องเอ ยม และเพ อนๆ ท ให ก าล งใจและสน บสน นการศ กษาในระด บปร ญญาโท ท าให ผ ว จ ยได ศ กษา สถาบ นการศ กษาท ม ค ณภาพแห งน จนส าเร จ ชลาล ย อานามว ฒน สารบ ญ บทท หน า 1 บทน า. 1 ภ ม หล ง ความม งหมายของการว จ ย 5 ความส าค ญของการว จ ย. 5 ขอบเขตของการว จ ย.. 6 น ยามศ พท เฉพาะ 6 กรอบแนวค ดในการว จ ย. 8 สมมต ฐานในการว จ ย เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง.. 12 หล กการ แนวค ด เก ยวก บโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น 13 แนวค ดเก ยวก บภาษา แนวค ดในการจ ดการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศ การจ ดเร ยนการสอนภาษาต างประเทศ การจ ดการศ กษาของโรงเร ยนเอกชน โรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น หล กการ แนวค ด การจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ น การจ ดการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ การจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ น ความหมายของการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ น ความส าค ญของการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ น การจ ดการเร ยนการสอนในโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น การบร หารก จการโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น การบร หารหล กส ตร การจ ดก จกรรมการเร ยนร 58 การจ ดก จกรรมส งเสร มว ชาการ.. 61 การว ดและประเม นผลการร ยนร. 64 สารบ ญ (ต อ) บทท หน า 2 (ต อ) วรรณกรรมต วแปรอ สระ ระด บการศ กษา.. 71 ประสบการณ การสอน. 72 งานว จ ยท เก ยวข อง.. 73 งานว จ ยในประเทศ. 73 งานว จ ยต างประเทศ ว ธ ด าเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง.. 79 เคร องม อท ใช ในการว จ ย การสร างและหาค ณภาพของเคร องม อ. 80 การเก บรวบรวมข อม ล การจ ดกระท าและการว เคราะห ข อม ล 81 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ล.. 83 ส ญล กษณ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล 83 การน าเสนอผลการว เคราะห ข อม ล 83 ผลการว เคราะห ข อม ล 84 5 สร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ. 92 สร ปผลการว เคราะห ข อม ล. 93 อภ ปรายผล. 94 ข อเสนอแนะ 98 สารบ ญ (ต อ) บทท หน า บรรณาน กรม.. 99 ภาคผนวก 110 ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ประว ต ย อผ ท าสารน พนธ บ ญช ตาราง ตาราง หน า 1 รายช อม ลน ธ /สมาคมท ให การสน บสน นด านการเง นแก โรงเร ยนจ น จ านวนและค าร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต วแปรท ศ กษา ค าเฉล ย และค าความเบ ยงเบนมาตรฐานการบร หารการจ ดการเร ยนการสอน ภาษาจ นโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร ม การศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร โดยรวมและรายด าน ค าเฉล ยและค าเบ ยงเบนมาตรฐานของการบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ น โรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษา เอกชน ในกร งเทพมหานคร ด านการบร หารหล กส ตร โดยรวมและรายข อ ค าเฉล ยและค าเบ ยงเบนมาตรฐานของการบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ น โรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษา เอกชน ในกร งเทพมหานคร ด านการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยรวมและรายข อ ค าเฉล ยและค าเบ ยงเบนมาตรฐานของการบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ น โรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษา เอกชน ในกร งเทพมหานคร ด านการจ ดก จกรรมส งเสร มว ชาการ โดยรวม และรายข อ ค าเฉล ยและค าเบ ยงเบนมาตรฐานของการบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ น โรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษา เอกชน ในกร งเทพมหานคร ด านการว ดและการประเม นผลการเร ยนร โดยรวม และรายข อ ว เคราะห เปร ยบเท ยบการบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นโรงเร ยนเอกชน สอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ใน กร งเทพมหานคร จ าแนกตามว ฒ การศ กษา โดยรวมและรายด าน 90 9 ว เคราะห เปร ยบเท ยบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks