รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 57 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน าแผนไปปฏ บ ต เป นกระบวนการต องด าเน นการต อเน องจากการวางแผน ซ งม ความส าค ญต อระบบบร หารจ ดการ เน องจากการบร หารแผนและการน าแผนไปปฏ บ ต เป นการอธ บายส ง เป นนามธรรมจากการวางแผนโดยน ามาปฏ บ ต ให เป นร ปธรรม เพ อบอกถ งผลส มฤทธ จากการด าเน นการ ผลส มฤทธ ได จากการบร หารแผนและการน าแผนไปปฏ บ ต จ งเป นต วช ว ดว าองค การม ระบบการบร หารแผน และการน าแผนไปปฏ บ ต ม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพเพ ยงใด หล งจากได ปฏ บ ต ด าเน นการตามแผนกลย ทธ จ าเป นต องม การก าก บต ดตาม และประเม นผล เพ อให ทราบผลความก าวหน าในการปฏ บ ต งานและให เก ดการ พ ฒนาต อไป มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ได จ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ และได น าไปปฏ บ ต ตามแนวทางการพ ฒนาก าหนดไว ให ส าเร จล ล วง บรรล ตามว ตถ ประสงค และ ท าให เล งเห นถ งความส าค ญการรายงานของโครงการ ต างๆ จ งได ด าเน นการก าหนดว ธ การต ดตามและประเม นผล ซ งให คณะ/หน วยงานรายงาน ของโครงการบรรจ ในแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ ด งน น เพ อให การพ ฒนาแผนพ ฒนาฯ ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ ให สอดคล องป ญหา ข อเสนอแนะ และ แนวทางการพ ฒนาเหมาะสมก บพ นและสถานการณ ภายนอก ให ม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพเพ มมาก ข นในป ต อๆไป จ งม การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ ประจ าป 2555 และสร ปรายงานผล เสนอคณะกรรมการประจ าว ทยาเขตป ตตาน ร บทราบต อไป กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (2) สารบ ญ เร อง หน า ค าน า (1) สารบ ญ (2) สารบ ญตาราง (3) สารบ ญภาพ (4) บทสร ปส าหร บผ บร หาร ก-ฎ ส วน 1 บทน า ความส าค ญของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1 ประโยชน ของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1 จ ดประสงค ของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1 ว ธ การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1 ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะในการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 4 ส วน 2 ว ส ยท ศน พ นธก จของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 5 ประเด น เป าประสงค ของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 6 ส วน 3 ว เคราะห โครงการตามแผนพ ฒนาฯ ประจ าป พ.ศ ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาฯ 19 ส วน 4 ประจ าป พ.ศ ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ด นส งก อสร างด าเน นการ 90 ภาคผนวก - แบบฟอร มรายงาน ประจ าป พ.ศ รายละเอ ยดแบบรายงาน - ร วมของแผนปฏ บ ต การข บเคล อนนโยบายและ การแก ไขป ญหาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ (3) ตาราง สารบ ญตาราง 1 ต างๆของคณะ/หน วยงานรายงานผลด าเน นการ ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 จ าแนกตามประเด น 16 2 และร อยละได ด าเน นการจร ง ป พ.ศ.2555 เท ยบก บได บรรจ ในแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน จ าแนกตามการรายงานผล การด าเน นงาน 17 3 ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 จ าแนกตามการด าเน นการ 17 4 และร อยละด าเน นการตามแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 จ าแนกตามมาของใช ด าเน นการ 18 หน า (4) สารบ ญภาพ ภาพ หน า 1 ข นตอนการต ดตามและประเม นผลการด าเน นการตามแผนพ ฒนาฯ ว ทยาเขตป ตตาน 3 ก บทสร ปส าหร บผ บร หาร ประจ าป 2555 ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน (พ.ศ ) ประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด น เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการและเจ าภาพในการด าเน นงาน โดยม สาระส าค ญโดยส งเขป ด งน ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยเป นเล ศ บนฐานพห ว ฒนธรรม เพ อประโยชน ของเพ อนมน ษย โดยค ณล กษณะ ของว ส ยท ศน สามารถแยกประเด นส าค ญ ด งต อไปน มหาว ทยาล ยบนฐานพห ว ฒนธรรม Core Purpose มหาว ทยาล ยเพ อประโยชน ของเพ อนมน ษย Core Value มหาว ทยาล ยเป นเล ศ Visionary Goal พ นธก จ โดยย ดตามพ นธก จของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ด งน พ นธก จ 1 พ ฒนามหาว ทยาล ยให เป นส งคมฐานความร บนพ นฐานพห ว ฒนธรรมและหล ก เศรษฐก จ พอเพ ยงโดยให ผ ใฝ ร ได ม โอกาสเข าถ งความร ในหลากหลายร ปแบบ พ นธก จ 2 สร างความเป นผ น าทางว ชาการ ในสาขาสอดคล องก บศ กยภาพพ นฐานของภาคใต และเช อมโยงส เคร อข ายสากล พ นธก จ 3 ผสมผสานและประย กต ความร บนพ นฐานประสบการณ การปฏ บ ต ส การสอนเพ อสร าง ป ญญา ค ณธรรม สมรรถนะและโลกท ศน สากลให แก บ ณฑ ต ประเด น ประกอบด วย 5 ประเด น ค อ ประเด น 1 การผล ตบ ณฑ ต ประเด น 2 การว จ ย ประเด น 3 บร การว ชาการส ช มชน ประเด น 4 ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ประเด น 5 การบร หารจ ดการด ว ทยาเขตป ตตาน ได ร วมก นก าหนดเป าประสงค ซ งเป นของการด าเน นงานในแต ละ ประเด นร วมก นรวมท งส น 19 เป าประสงค ได แก 1. ประเด น 1 การผล ตบ ณฑ ต ประกอบด วย 2 เป าประสงค ได แก 1.1 บ ณฑ ตม ความร ม ค ณธรรม 1.2 บ ณฑ ตเป นผ ม ความร ด านภาษา และท กษะสากล 2. ประเด น 2 การว จ ย ประกอบด วย 4 เป าประสงค ได แก 2.1 งานว จ ยม ค ณภาพบนฐานพห ว ฒนธรรมและเช อมโยงส สากล 2.2 เป นศ นย กลางการว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างนว ตกรรม 2.3 ม องค ความร การว จ ยเพ อยกระด บความสามารถของช มชนและแก ป ญหา 3 จ งหว ดชายแดน ภาคใต อย างย งย น 2.4 ม กลไกการพ ฒนาระบบบร หารงานว จ ยม ประส ทธ ภาพ ข 3. ประเด น 3 บร การว ชาการส ช มชน ประกอบด วย 5 เป าประสงค ได แก 3.1 เป นศ นย กลางความร ในการบร การว ชาการเพ อยกระด บค ณภาพช ว ตของช มชน/ส งคม โดยม เคร อข ายความร วมม อจากหน วยงานภายในและภายนอก 3.2 การน าองค ความร จากงานว จ ยส การให บร การว ชาการม เพ อการพ ฒนาศ กยภาพ ของช มชน/ส งคม 3.3 ช มชนและส งคมได ร บการบร การว ชาการด วยช องทางหลากหลายสอดคล องก บความต องการ ของช มชนโดยใช องค ความร และเทคโนโลย ท นสม ย 3.4 ระบบการประชาส มพ นธ งานบร การว ชาการสามารถส อสารส กล มได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.5 ส งเสร มและยกระด บค ณภาพช ว ตของช มชน/ส งคม 4. ประเด น 4 ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ประกอบด วย 4 เป าประสงค ได แก 4.1 ม ระบบการเร ยนร ด านว ฒนธรรม บนพ นฐานของน เวศว ฒนธรรม 4.2 สร างองค ความร ทางว ชาการด านว ฒนธรรม 4.3 บร หารจ ดการหน วยงานเก ยวข องให สามารถด าเน นก จกรรมทางด านว ฒนธรรมส ส งคมได อย างม ประส ทธ ภาพ 4.4 สร างความร วมม อก บหน วยงานภายในและภายนอกเพ อแลกเปล ยนเร ยนร ด านว ฒนธรรม 5. ประเด น 5 การบร หารจ ดการด ประกอบด วย 4 เป าประสงค ได แก 5.1 ผ ม ส วนได ส วนเส ยม ความเช อม นในการบร หารจ ดการใช หล กธรรมาภ บาลท วท งองค กร 5.2 ผ บร หารและผ ภารก จสามารถบร หารงานและต ดส นใจได อย างม ประส ทธ ภาพโดย ใช ระบบสารสนเทศม ศ กยภาพ 5.3 มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน เป นองค กรแห งการเร ยนร 5.4 บ คลากรของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน สามารถพ ฒนางานและองค กรได อย างม ประส ทธ ผลในส งแวดล อมมหาว ทยาล ยแห งความส ข สร ปตามแผนงาน/ ประจ าป พ.ศ ด งน 1. คณะ/หน วยงานใหม ได ด าเน นการม รายละเอ ยด ด งน 1.1 โครงการจ ดต งคณะเทคโนโลย และการพ ฒนาส งคม เม อว น 19 กรกฎาคม 2555 ได ม การประช มหาร อการจ ดต งคณะเทคโนโลย และ การพ ฒนาส งคม และประช มม มต ด งน 1) ให เร มด าเน นการด วยการเป ดหล กส ตรของคณะจ ดต งไปก อนเพ อเตร ยม ความพร อมตามแนวโน มความเป นไปได จะจ ดต งคณะฯในล าด บต อไป 2) หล กส ตรใหม ด งกล าว ในเบ องต นให ด าเน นการภายใต การก าก บด แลในส งก ด ของแผนกว ชาเทคโนโลย การเกษตร ภาคว ชาเทคโนโลย และการอ ตสาหกรรม คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และม การบร หารจ ดการแบบบ รณาการจากหลายคณะ/หน วยงานร วมก น 3) กองแผนงานฯ น าผลการประช มหาร อด งกล าว เสนอวาระเพ อทราบต อ ประช มคณะกรรมการประจ าว ทยาเขตป ตตาน คร ง 5/2555 เม อว น 31 กรกฎาคม ม ค าส งมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร /2555 เร อง แต งต ง คณะกรรมการจ ดท าหล กส ตรโครงการจ ดต งคณะเทคโนโลย และการพ ฒนาส งคม ค 1.2 โครงการจ ดต งคณะเภส ชศาสตร ผลการด าเน นการ ได ด าเน นการย นค าขอสน บสน นแผ นด นในการก อสร างอาคารบร หารคณะ เภส ชศาสตร และสาธารณส ขศาสตร ประจ าป พ.ศ โครงการจ ดต งคณะสาธารณส ขศาสตร ผลการด าเน นการ ได ด าเน นการย นค าขอสน บสน นแผ นด นในการก อสร างอาคารบร หารคณะ เภส ชศาสตร และสาธารณส ขศาสตร ประจ าป พ.ศ โรงเร ยนสาธ ตอ สลาม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน (ว ทยาล ยอ สลามศ กษา) ผลการด าเน นการ ได ด าเน นการย นค าขอสน บสน นแผ นด นในการจ ดต งโรงเร ยนสาธ ตอ สลาม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ ศ นย พ ฒนาท กษะทางภาษาเพ ออ สลามศ กษา (ว ทยาล ยอ สลามศ กษา) ผลการด าเน นการ ได ร บคร ภ ณฑ จากแผ นด น ประจ าป พ.ศ ได ด าเน นการย นค าขอสน บสน นแผ นด นในการจ ดต งศ นย พ ฒนา ท กษะทางภาษาเพ ออ สลามศ กษา ประจ าป พ.ศ สถาบ นเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ศ กษา ผลการด าเน นการ เสนอวาระเพ อพ จารณาต อประช มท มบร หารว ทยาเขตป ตตาน คร ง 56 (2/2555) เม อว น 15 ก มภาพ นธ 2555 และประช มม มต ให ผ เก ยวข องด าเน นการ ด งน 1) ประช มโดยรองอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ย นด ร บเร องด งกล าวไปหาร อ ร วมก บท มบร หารของโครงการจ ดต งสม ทรร ฐเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ศ กษา เม อได ข อสร ปแล วจะ น าหาร อประช มท มบร หารว ทยาเขตป ตตาน อ กคร ง ได ม การหาร อร วมก บท มบร หารของโครงการจ ดต งสม ทรร ฐเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ศ กษา แล ว เอกสารโครงก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks