การเตร ยมต นฉบ บ เร องเต มใน - PDF

Description
การเตร ยมต นฉบ บ เร องเต มใน องเต มในวารสารว จ ยเทคโนโลย การประมง 1. ต นฉบ บ พ มพ ด วยคอมพ วเตอร โดยใช โปรแกรมไมโครซอฟเว ร ด (Microsoft word) และส งต นฉบ บ พร อม ส าเนา 2 ช ดและแผ นบ นท กข อม ล (CD) มาท

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 11 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การเตร ยมต นฉบ บ เร องเต มใน องเต มในวารสารว จ ยเทคโนโลย การประมง 1. ต นฉบ บ พ มพ ด วยคอมพ วเตอร โดยใช โปรแกรมไมโครซอฟเว ร ด (Microsoft word) และส งต นฉบ บ พร อม ส าเนา 2 ช ดและแผ นบ นท กข อม ล (CD) มาท บรรณาธ การวารสารว จ ยเทคโนโลย การประมง คณะเทคโนโลย การ ประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ ตาบลหนองหาร อ าเภอส นทราย จ งหว ดเช ยงใหม บทค ดย อ ม ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ ความยาวไม เก น 1 หน ากระดาษ A4 หร อไม เก น 250 คา 1.2 เร องเต ม ความยาวไม เก น 10 หน ากระดาษ A4 (รวมบทค ดย อภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ร ปภาพ ตาราง และอ น ๆ) 2. ร ปแบบ 2.1 ต วอ กษร ใช ต วอ กษร Cordia New 2.2 ช อเร อง ม ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ พ มพ ต วหนาขนาด 18 pt จ ดให อย ก งกลางหน า 2.3 ช อผ ว จ ยและผ ร วมว จ ย ใช ต วอ กษรหนาขนาด 14 pt จ ดให อย ก งกลางหน า 2.4 หมายเหต ข างท าย (footnote) ใช ต วอ กษรขนาด 12 pt 2.5 ห วข อเร อง (บทค ดย อ Abstract ค าน า อ ปกรณ และว ธ การ ฯลฯ) ใช ต วอ กษรหนาขนาด 16pt จ ดให อย ก งกลางหน า 2.6 เน อหาในบทค ดย อ และเร องเต ม ให ใช ต วอ กษรขนาด 15 pt 2.7 เน อหาในเร องเต ม - ช อเร อง ต องม ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ - ช อ ท อย ผ ว จ ยและผ ร วมว จ ย ให บอกรายละเอ ยด (footnote) โดยใช หมายเลขก าก บ - บทค ดย อ เป นการเข ยนสร ปสาระส าค ญของเร อง โดยเฉพาะว ตถ ประสงค ว ธ การและผลการว จ ย - ค าน า อธ บายถ งป ญหาและว ตถ ประสงค ของการว จ ย ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ โดยรวมการ ตรวจเอกสาร (Literature review) ถ งผลงานว จ ยท เก ยวก บผ อ นได ท าไว ด วย - อ ปกรณ และว ธ การ ควรจะประกอบด วยค าอธ บายเก ยวก บเคร องม อและอ ปกรณ ท ใช ในการ ทดลอง และคาอธ บายถ งขอบเขตของการว จ ย ว ธ การท ใช ในการทดลอง แต ไม จ าเป นต อง อธ บายว ธ การท เป นแบบฉบ บซ งเป นท ทราบก นโดยท วไป - ผลการว จ ย ควรเข ยนให กระช บและเป นข นตอนท เหมาะสม ถ าเป นไปได ควรเสนอในร ปของ ตาราง กราฟ หร อร ปภาพ - กราฟ ร ปภาพและตาราง ให เข ยนคาอธ บายเป นภาษาอ งกฤษท งหมด - ว จารณ ผล ควรประกอบด วยหล กการท แสดงออกมาจากผลการทดลองท อาจสน บสน นหร อ ค ดค านทฤษฎ ท ม ผ เสนอมาก อน ควรเน นถ งป ญหาหร อโต แย งในสาระส าค ญของเร องท ว จ ยตลอดจนข อเสนอแนะ เพ อการว จ ยในอนาคต และแนวทางการน าไปใช ประโยชน - สร ปผล อาจรวมก บว จารณ ผล โดยสร ปสาระส าค ญของเน อหาเพ ยงส น ๆ - คาขอบค ณ/ก ตต กรรมประกาศ อาจม หร อไม ม ก ได - เอกสารอ างอ ง: ว ธ เข ยนด ตามต วอย าง การต งค าขอบกระดาษ ขอบบน (top) 3.0 ซม. ขอบล าง (bottom) 3.5 ซม. ขอบซ าย (left) 3.0 ซม. ขอบขวา (right) 2.5 ซม. 2.9 เอกสารอ างอ ง ซ งได อ างอ งในเน อเร องและบรรณาน กรม ให เข ยนเป นภาษาอ งกฤษท งหมดด งน การอ างอ งในเน อเร อง ใช ระบบ ช อสก ลเป นภาษาอ งกฤษ และตามด วยป ค.ศ. เช น Chitmanat (2010) รายงานว า...หร อ (Thomas and James, 1999) ในกรณ ท ม ผ ว จ ยต งแต สามคน ข นไปให ใช et al. ต อท ายผ แต งคนแรก แต ในบรรณาน กรมให ใส ช อหมดท กคน - การอ างอ งเอกสารท อ างอ งถ งในเอกสารอ น ระบ นามผ แต งและป พ มพ ของเอกสาร แรก ตามด วย cited in และนามผ แต งและป พ มพ ของเอกสารอ นด บรอง เช น (Choi et al., 2004 cited in Kaewipitoon et al., 2008) - ระบบออนไลน เช น (Singh, 2002: online) การอ างอ งในบรรณาน กรม - ไม ต องใส เลขท หากเป นเอกสารภาษาไทยให พ มพ คาว า [in Thai] ต อท าย Peerapornpisal, Y Edible freshwater Macroalgae in Northern Thailand. Journal of Fisheries Technology Research (2) [in Thai] - เร ยงล าด บต วอ กษรและสระ ตามด วยจ านวนผ ว จ ย/ผ เข ยน กรณ เป นคนเด ยวก นให เร ยง ตามป - วารสาร (Journal) ควรเร ยงล าด บด งน ช อ-สก ล ผ เข ยน. ป. ช อเร อง. ช อวารสาร. ป ท.(ฉบ บท ):หน าแรก-หน าส ดท าย. - ต ารา (text books) หร อหน งส อท ออกไม เป นวาระ ควรเร ยงล าด บด งน ช อ-สก ล ผ เข ยน. ป. ช อหน งส อ. ส าน กพ มพ หร อหน วยงานท พ มพ. เม องท พ มพ. จ านวนหน า. - เอกสารว ชาการอ น ๆ ช อ-สก ล ผ เข ยน. ป. ช อหน งส อหร อช อเร อง. ประเภทของเอกสาร. หน วยงานหร อสถาบ นท จ ดพ มพ. เม องท พ มพ. หน าแรก-หน าส ดท าย. - ป ญหาพ เศษ/ว ทยาน พนธ ช อ-สก ล ผ เข ยน. ป. ช อเร อง. ป ญหาพ เศษ/ว ทยาน พนธ (ตร, โท, เอก) ช อมหาว ทยาล ย เม องท มหาว ทยาล ยต งอย. จ านวนหน า. - เอกสารท อ างถ งในเอกสารอ น ให ระบ ข อม ลของเอกสารท ง 2 รายการ โดยระบ ข อม ล ของเอกสารอ นด บแรก ตามด วยคาว า cited in แล วระบ ข อม ลของเอกสารอ นด บรอง เช น Wallis, O.A Introduction to Aquaculture. Berfley, Calif.: Adam Osborne&Assoc. 198 p. cited in Morris, M Aquaculture in Asian. White Plains, NY: Lndustry Publications. 144 p. - ส ออ เล กทรอน กส ช อผ ร บผ ดชอบหล ก. ช อแฟ มข อม ล. [Online] ป ท จ ดท า (ถ าม ). แหล งท มา: ช อของแหล งท มา [ป, ว น เด อน ท เข าถ งข อม ล]. เช น Bangkokhealth.com. Omega-3 in freshwater fish. [Online] Available from [2011, February 28] 2.10 ต นฉบ บท ไม ได จ ดเตร ยมตามคาแนะนาจะถ กส งค นกล บเพ อให แก ไขท นท 3. งานเข ยนท จะได ร บการต พ มพ ต องผ านการกล นกรองและประเม นค ณภาพจากกองบรรณาธ การและผ ทรงค ณว ฒ 4. งานเข ยนท เสนอเพ อการต พ มพ ในวารสารว จ ยเทคโนโลย การประมง ต องไม อย ในระหว างการเสนอเพ อพ จารณา ต พ มพ ในวารสารอ น หร อต พ มพ ท ใดมาก อนแล ว Guide for Authors The Journal of Fisheries Technology Research (J. Fish. Tech. Res.) welcomes the submission of manuscripts that meet the general criteria of significance and scientific excellence. Preparation and Submission of Manuscripts Authors submitting manuscripts for publication must follow the following guidelines. 1. Manuscript texts must be written using high-quality language in Microsoft Word. The cover letter and two copies of manuscript with CD will be sent to the editorial office, The Journal of Fisheries Technology Research, Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University, Chiangmai, THAILAND 1.1 The Title should be a brief phrase describing the contents of the paper. The Title Page should include the author(s)'s full names and affiliations, the name of the corresponding author along with phone, fax and information. Present address of authors should appear as a footnote. 1.2 Abstracts should not exceed than 250 words. The Abstract should be informative and completely self-explanatory, briefly state the scope of the experiments, indicate significant data, and point out major findings and conclusions. No literature should be cited. About 5 keywords should also be provided. 1.3 Manuscript texts should not exceed than 10 pages including abstract, figures, and tables. 2. Format 2.1 Cordia New font must be applied. 18 pt Cordia New Bold fonts must be used for title and set in the middle of the page. 14 pt Cordia New Bold fonts must be used for authors and set in the middle of the page. 16 pt Cordia New Bold fonts must be used for all headings including Abstract, Introduction, Materials and Methods, etc. 15 pt Cordia New fonts should be used throughout manuscript and all pages numbered consecutively. 12 pt Cordia New Bold fonts must be used for footnote. 2.2 Manuscript texts should be prepared single column, with margins (right = 2.5 cm; left = 3.0 cm; top = 3.0 cm; bottom = 3.5 cm). 2.3 The Introduction should provide a clear statement of the problem, the relevant literature on the subject, and the proposed approach or solution. It should be understandable to colleagues from a broad range of scientific disciplines. 2.4 Materials and Methods should be complete enough to allow experiments to be reproduced. However, only new procedures should be described in detail; previously published procedures should be cited, and important modifications of published procedures should be mentioned briefly. Capitalize trade names and include the manufacturer's name and address. Subheadings should be used. Methods in general use need not be described in detail. 2.5 Results should be presented with clarity and precision. The results should be written in the past tense when describing findings. Results should be explained, but largely without referring to the literature. Discussion, speculation and detailed interpretation of data should not be included in the results but should be put into the discussion section. 2.6 The Discussion should interpret the findings in view of the results obtained in this and in past studies on this topic. State the conclusions in a few sentences at the end of the paper. 2.7 Acknowledgment is optional and should be as brief as possible. 2.8 Tables, figures, and references must be written in English. 2.9 Citations of published literature in the text and at the end of the manuscript must be written in English Citations in the text should be given in the form of author and year in parentheses; (James et al., 2011), or, if the name forms part of a sentence, it should be followed by the year in parenthesis; Tomas and James (2010). Citing two or more documents by multiple authors; List authors names by alphabetical order, followed by year of publication, link each document with ; (Keiser and Utzinger, 2005; McCarthy and Moore, 2000; Nawa, et al., 2005) Citing documents cited in other documents; Put author s name and year of original document s publication, followed by cited in and secondary document s author s name and year of publication; (Choi et al., 2004 cited in Kaewipitoon et al., 2008) Online materials; (Yu and Mott, 1994: online) 2.9.2 Citation in reference list; All references mentioned in the reference list must be cited in the text, and vice versa. The references section at the end of the manuscript should list all. For papers printed in a language other than English, indicate the language in parentheses at the end of that reference. The following are examples of reference writing. Reference to a journal article: Khuantrairong, T., and Traichaiyaporn, S Efficiency of carotenoid and nutritional values of an alga Kai (Cladophora sp.) for economic utilization. J. Fish. Tech. Res. 4: [in Thai] Reference to article or abstract in conference proceedings: Cliche, G., Hébert, D., and Bourgeois, M Evaluation of different parameters to optimize the collection strategy of the sea scallop (Placopecten magellanicus) in commercial operations. Proceedings of the 16 th International Scallop Aquaculture Workshop. Canada, May 11 18, Reference to a book: Boyd, C.E., and Tucker, C.S Pond aquaculture water quality management. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts. USA. 700 p. Reference to an edited book: Shotts, E.B Flow chart for the presumptive identification of selected bacteria from fish. In: Bacterial Diseases of Fish. 4 th ed., edited by Thoesen, J.C. Chapman & Hall, London. pp Reference to an electronic data source): Yi, Y., Yang, Z., and Zhang, S. Ecological risk assessment of heavy metals in sediment and human health risk assessment of heavy metals in fishes in the middle and lower reaches of the Yangtze River basin. Environmental Pollution [Online]. Available from [2011, December 12] Manuscript must be followed the guidelines of manuscript preparation, otherwise they will be sent back or even rejected. 3. All manuscripts considered for publication will be peer-reviewed by qualified editors and independent referees. 4. The submitted manuscripts are not already published or are not currently under consideration for publication elsewhere. Manuscripts, parts of which have been previously published in conference proceedings, may be accepted if they contain additional material not previously published.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks