โครงการการจ ดท าแนวทางการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชนด านการเด นทาง บทน า - PDF

Description
โครงการการจ ดท าแนวทางการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชนด านการเด นทาง บทน า โครงการจ ดท าแนวทางการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชน ด านการเด นทางเป นความร วมม อระหว างกระทรวงคมนาคม และว ทยาล

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 11 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการการจ ดท าแนวทางการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชนด านการเด นทาง บทน า โครงการจ ดท าแนวทางการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชน ด านการเด นทางเป นความร วมม อระหว างกระทรวงคมนาคม และว ทยาล ยการบร หารและจ ดการ สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ซ งเป นโครงการเพ อศ กษา ความเหมาะสมในการด าเน นงานการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชน ด านการเด นทาง และจ ดท าข อเสนอแนะแนวทางการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พของ ประชาชนด านการเด นทางอย างเป นระบบท สามารถเช อมโยงก บการก าหนดนโยบายภาคร ฐ ต อไปในอนาคตได โดยม ข อม ลเบ องต นของโครงการฯ ด งน 1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. ขอบเขตการด าเน นงาน 4. ว ธ การศ กษา และข นตอนการด าเน นงาน 5. แผนการปฏ บ ต งาน และปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 1.หล กการและเหต ผล เน องจากร ฐบาลได ด าเน นนโยบายเพ อแก ไขป ญหาความเด อดร อนของประชาชนและ ผ ประกอบการ เน องจากภาวะเง นเฟ อและราคาน าม นเช อเพล งเพ อบรรเทาผลกระทบต อสภาพ ความเป นอย ของประชาชนซ งถ อเป นนโยบายส าค ญท ได ด าเน นการมาอย างต อเน องโดยลดค า ครองช พของประชาชนในด านต างๆรวมถ งมาตรการลดค าครองช พของประชาชนด านการ เด นทางโดยองค การขนส งมวลชนกร งเทพ(ขสมก.)ให บร การรถโดยสารธรรมดา 800 ค น ใน 85 เส นทาง (75 เส นทางปกต และ 10 เส นทางเพ มเต ม) และการรถไฟแห งประเทศไทยได ให บร การรถไฟช น 3 ครอบคล มท กเส นทาง 172 ขบวน (ขบวนรถเช งส งคม 164 ขบวน และ ขบวนรถเช งพาณ ชย 8 ขบวน) ซ งได ด าเน นการมาแล วรวมท งส น 13 ระยะเร มต งแต ว นท 1 ส งหาคม 2551 จนถ งป จจ บ น (ป จจ บ นค อระยะท 13 เร มต งแต 1 ต ลาคม 2556 จนถ ง 31 ม นาคม 2557) โดยม ผ ได ร บประโยชน เม อส นส ดระยะท 12 (ณ ว นท 30 ก นยายน 2556) รวมท งส น ล านคน (องค การขนส งมวลชนกร งเทพ ล านคน และการรถไฟแห งประเทศไทย ล านคน) เฉล ยเด อนละ ล านคน (องค การขนส งมวลชนกร งเทพ 11.65ล านคน และ การรถไฟแห งประเทศไทย 2.74 ล านคน) ตามตารางท 1.1 ว ทยาล ยการบร หารและจ ดการ สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง หน า 1 โครงการการจ ดท าแนวทางการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชนด านการเด นทาง ตารางท 1.1 จ านวนผ ได ร บประโยชน จากมาตรการลดภาระค าครองช พของประชาชนด าน การเด นทาง มาตรการลดภาระค าครองช พของประชาชนด านการ ผ ได ร บประโยชน (ล านคน) รวมท งส น เด นทาง รถเมล ฟร รถไฟฟร (ล านคน) ระยะแรก (ว นท 1 ส.ค.2551 ถ ง 31 ม.ค.2552) / 6 เด อน ระยะท 1 (ว นท 1 ก.พ.2552 ถ ง 31 ก.ค.2552) / 6 เด อน ระยะท 2 (ว นท 1 ส.ค.2552 ถ ง 31 ธ.ค.2552) / 5 เด อน ระยะท 3 (ว นท 1 ม.ค.2553 ถ ง 31 ม.ค.2553) / 3 เด อน ระยะท 4 (ว นท 1 เม.ย.2553 ถ ง 30 ม.ย.2553) / 3 เด อน ระยะท 5 (ว นท 1 ก.ค.2553 ถ ง 31 ธ.ค.2553) / 6 เด อน ระยะท 6 (ว นท 1 ม.ค.2554 ถ ง 28 ก.พ.2554) / 2 เด อน ระยะท 7 (ว นท 1 ม.ค.2554 ถ ง 30 ม.ย.2554) / 4 เด อน ระยะท 8 (ว นท 1 ก.ค.2554 ถ ง 15 ม.ค.2555) / 6.5 เด อน ระยะท 9 (ว นท 16 ม.ค.2555 ถ ง 30 เม.ย.2555) / 3.5 เด อน ระยะท 10 (ว นท 1 พ.ค.2555 ถ ง 30 ก.ย.2555) / 5 เด อน ระยะท 11 (ว นท 1 ต.ค.2555 ถ ง 31 ม.ค.2556) / 6 เด อน ระยะท 12 (ว นท 1 เม.ย.2556 ถ ง 30 ก.ย.2556) / 6 เด อน ระยะท 13 (ว นท 1 ต.ค.2556 ถ ง 31 ม.ค.2557) / 6 เด อน N/A N/A N/A รวมท งส น เฉล ยต อเด อน (62เด อน) ท มา: องค การขนส งมวลชนกร งเทพและการรถไฟแห งประเทศไทย, 2013 และม การจ ายงบประมาณจนส นส ดระยะท 12 (ณ ว นท 30 ก นยายน 2556) รวม ท งส น 18, ล านบาท (องค การขนส งมวลชนกร งเทพ 13, ล านบาท และการรถไฟแห ง ประเทศไทย 4, ล านบาท) เฉล ยเด อนละ ล านบาท (องค การขนส งมวลชนกร งเทพ เฉล ยเด อนละ ล านบาท และการรถไฟแห งประเทศไทย เฉล ยเด อนละ ล านบาท) รายละเอ ยดตามตารางท 1.2 ว ทยาล ยการบร หารและจ ดการ สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง หน า 2 โครงการการจ ดท าแนวทางการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชนด านการเด นทาง ตารางท 1.2 งบประมาณสน บสน นของมาตรการลดภาระค าครองช พของประชาชน ด านการเด นทาง งบประมาณสน บสน น มาตรการลดภาระค าครองช พของประชาชน รวมท งส น (ล านบาท) ด านการเด นทาง (ล านบาท) รถเมล ฟร รถไฟฟร ระยะแรก (ว นท 1 ส.ค.2551 ถ ง 31 ม.ค.2552) / 6 เด อน 1, , ระยะท 1 (ว นท 1 ก.พ.2552 ถ ง 31 ก.ค.2552) / 6 เด อน 1, , ระยะท 2 (ว นท 1 ส.ค.2552 ถ ง 31 ธ.ค.2552) / 5 เด อน 1, , ระยะท 3 (ว นท 1 ม.ค.2553 ถ ง 31 ม.ค.2553) / 3 เด อน ระยะท 4 (ว นท 1 เม.ย.2553 ถ ง 30 ม.ย.2553) / 3 เด อน ระยะท 5 (ว นท 1 ก.ค.2553 ถ ง 31 ธ.ค.2553) / 6 เด อน 1, , ระยะท 6 (ว นท 1 ม.ค.2554 ถ ง 28 ก.พ.2554) / 2 เด อน ระยะท 7 (ว นท 1 ม.ค.2554 ถ ง 30 ม.ย.2554) / 4 เด อน , ระยะท 8 (ว นท 1 ก.ค.2554 ถ ง 15 ม.ค.2555) / 6.5 เด อน 1, , ระยะท 9 (ว นท 16 ม.ค.2555 ถ ง 30 เม.ย.2555) / 3.5 เด อน 1, , ระยะท 10 (ว นท 1 พ.ค.2555 ถ ง 30 ก.ย.2555) / 5 เด อน 1, , ระยะท 11 (ว นท 1 ต.ค.2555 ถ ง 31 ม.ค.2556) / 6 เด อน 1, , ระยะท 12 (ว นท 1 เม.ย.2556 ถ ง 30 ก.ย.2556) / 6 เด อน 1, , ระยะท 13 (ว นท 1 ต.ค.2556 ถ ง 31 ม.ค.2557) / 6 เด อน N/A N/A N/A รวมท งส น 13, , , เฉล ยต อเด อน (62เด อน) ท มา: องค การขนส งมวลชนกร งเทพและการรถไฟแห งประเทศไทย, 2013 รวมท งค าใช จ ายภาคร ฐเฉล ยต อคนเม อส นส ดระยะท 12 (ณ ว นท 30 ก นยายน 2556) จ านวน บาทต อคน (ขสมก บาทต อคน และการรถไฟฯ บาทต อคน) ขณะเด ยวก นการด าเน นมาตรการด งกล าวท ผ านมาย งคงม ป ญหาอ ปสรรคหลายด าน ได แก การบร หารจ ดการเด นรถ ค ณภาพการให บร การ และความโปร งใสในการด าเน นการ อ กท งย งม ความเห นจากน กว ชาการและส อสาธารณะเก ยวก บความจ าเป นและความเหมาะสมของ การด าเน นมาตรการในภาวการณ ป จจ บ น กระทรวงคมนาคมม ความเห นว า การด าเน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชน ด านการเด นทางเป นนโยบายส าค ญท ร ฐบาลป จจ บ นและท ผ านมาได ด าเน นการมาอย าง ต อเน อง ม ผลต อประชาชนจ านวนมากและส งเสร มให เก ดการใช บร การขนส งสาธารณะใน วงกว างโดยจะต องค าน งถ งความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของผ ใช บร การ รวมท งให เก ด ว ทยาล ยการบร หารและจ ดการ สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง หน า 3 โครงการการจ ดท าแนวทางการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชนด านการเด นทาง เป นมาตรฐานในการให บร การท ม ค ณภาพอย างย งย นส าหร บการด าเน นการศ กษา แนวทางการสน บสน นมาตรการด งกล าวเป นเร องท ม ความละเอ ยดอ อนซ บซ อน ซ งไม ได เก ยวข อง เฉพาะเร องการบร หารจ ดการด านการเด นทางเท าน นแต ม ผลเช อมโยงต อสภาพเศรษฐก จและส งคมโดยรวม ของประเทศ ค ณภาพช ว ต ความปลอดภ ยของประชาชนรวมถ งการก าหนดนโยบายของร ฐบาลต อไป ในอนาคต จ งม ความจ าเป นอย างย งท จะต องให หน วยงานท ม ความเหมาะสมเช ยวชาญมาด าเน น การศ กษาในเช งล ก ด งน นกระทรวงคมนาคมจ งเห นควรด าเน นการจ ดจ างท ปร กษาเพ อศ กษา แนวทางการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชนด านการเด นทาง 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อศ กษาป ญหา และอ ปสรรคในการด าเน นงานการสน บสน นมาตรการลด ค าครอง ช พของประชาชนด านการเด นทาง 2.2 เพ อศ กษาความเหมาะสมในการด าเน นงานการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พ ของประชาชนด านการเด นทางและความพ งพอใจของประชาชนต อมาตรการลดค าครองช พของ ประชาชนด านการเด นทางในป จจ บ น 2.3 เพ อศ กษาแนวทางการม ส วนร วม และความค ดเห นจากท กภาคส วน เพ อใช ใน การ ก าหนดนโยบายภาคร ฐในการด าเน นงานการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชน ด านการเด นทาง 2.4 เพ อจ ดท าข อเสนอแนะแนวทางการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พของ ประชาชนด านการเด นทางอย างเป นระบบ และสามารถเช อมโยงก บการก าหนดนโยบายภาคร ฐ ต อไปในอนาคตได หร อแนวทางการให ความช วยเหล อการเด นทางร ปแบบอ นนอกเหน อจาก แนวทางป จจ บ นโดยค าน งถ งการใช จ ายงบประมาณของภาคร ฐอย างม ประส ทธ ภาพ ให สอดคล องก บสภาพเศรษฐก จและส งคม เพ อน าเสนอคณะร ฐมนตร พ จารณาต อไป 3. ขอบเขตการด าเน นงาน 3.1 การศ กษา ส ารวจ ว เคราะห ป ญหา และอ ปสรรค ผลการด าเน นงานมาตรการลดค า ครองช พของประชาชนด านการเด นทาง และความพ งพอใจของประชาชนต อมาตรการลดค า ครองช พของประชาชนด านการเด นทางในป จจ บ น 3.2 การจ ดท าก จกรรมการม ส วนร วม (Focus Group) และจ ดส มมนาระดมความค ดเห น จากท กภาคส วนท เก ยวข อง 3.3 การศ กษาด งานเก ยวก บมาตรการลดค าครองช พของประชาชนหร อมาตรการอ นท เก ยวข องในต างประเทศ (Best Practice) ว ทยาล ยการบร หารและจ ดการ สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง หน า 4 โครงการการจ ดท าแนวทางการสน บสน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชนด านการเด นทาง 3.4 การจ ดท าข อเสนอแนะแนวทางการด าเน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชน ด านการเด นทางในอนาคต ให สอดคล องก บสภาพเศรษฐก จและส งคม อย างเป นระบบ และ เช อมโยงก บการก าหนดนโยบายภาคร ฐต อไปในอนาคต และข อสร ปเพ อประกอบการพ จารณา การด าเน นมาตรการลดค าครองช พของประชาชนด านการเด นทางต อไป หร อแนวทางการให ความช วยเหล อการเด นทางร ปแบบอ นนอกเหน อจากแนวทางป จจ บ นหร อยกเล กการด าเน น มาตรการด งกล าว 4. ว ธ การศ กษาและข นตอนการด าเน นงาน 4.1 ว ธ การศ กษา การศ กษาในคร งน เป นการศ กษาว จ ยผสมผสานระหว างเช งค ณภาพ และเช งปร มาณ และ น ามาว เคราะห ร วมก น โดยม ขอบเขตของพ นท ด าเน นการขององค การขนส งมวลชนกร งเทพ ได แก รถโดยสารประจ าทางท ว งร บส งในเขตกร งเทพฯ นนทบ ร นครปฐม ปท มธาน สม ทรสาคร และสม ทรปราการ แบบไม ค ดค าบร การ ซ งรวมก นแล วม รถโดยสารธรรมดา 800 ค น ใน 85 เส นทาง ส าหร บขอบเขตพ นท ด าเน นการของการรถไฟแห งประเทศไทย ได แก กล มขบวนรถ บร การเช งส งคม 164 ขบวน และกล มขบวนรถเช งพาณ ชย (รถเร ว) ช นสาม 8 ขบวน รวมท งหมด 172 ขบวน แบบไม ค ดค าบร การ ว ธ การศ กษาเร มต นด งต อไปน การประเม นป ญหาและอ ปสรรคในมาตรการการด าเน นงานป จจ บ น เป นการ ทบทวนป ญหา และอ ปสรรค ในมาตรการกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks