การบร หารงาน งานอาคารสถานท กองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตหาดใหญ - PDF

Description
การบร หารงาน งานอาคารสถานท กองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตหาดใหญ ประว ต ความเป นมาของงานอาคารสถานท งานอาคารสถานท ได ถ กจ ดต งข นตามประกาศการแบ งส วนราชการ มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เม อป พ.ศ. 2522

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 10 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารงาน งานอาคารสถานท กองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตหาดใหญ ประว ต ความเป นมาของงานอาคารสถานท งานอาคารสถานท ได ถ กจ ดต งข นตามประกาศการแบ งส วนราชการ มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เม อป พ.ศ ส งก ดกองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขต หาดใหญ ม การแบ งส วนราชการภายในงานอาคารสถานท ออกเป น 5 หน วยงานด งน. หน วยอาคารท พ ก 2. หน วยสถานท 3. หน วยร กษาความปลอดภ ย 4. หน วยไปรษณ ย 5. หน วยจ ดเล ยงและทะเบ ยนราษฎร เน องจากบางหน วยงานม เจ าหน าท ลดน อยลงตามแผนการปร บอ ตราก าล งให ลดลงของ มหาว ทยาล ย ต งแต ป พ.ศ ท าให บางหน วยงานไม สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ในป พ.ศ ได ม การย บเล กหน วยงานไปรษณ ย ม การจ ดจ างเอกชนด าเน นการแทน ในป จจ บ นทางงานอาคารสถานท ได ปร บปร งโครงสร างการบร หารงานใหม เพ อให สอดคล อง ก บการเต บโตขยายต วของมหาว ทยาล ย และภารก จโดยตรงของงานอาคารสถานท โดยแท จร ง ต งแต ป งบประมาณ 2553 ได โอนหน วยจ ดเล ยงและทะเบ ยนราษฎร ไปอย ในการบร หารงาน ของงานธ รการ และได ปร บโครงสร างการบร หารงาน อาคารสถานท ใหม ด งน. หน วยด แลบ าร งร กษาไม ย นต น 2. หน วยสวนและตกแต งสถานท 3. หน วยเร อนเพาะช า 4. หน วยสาธารส ขและอนาม ย 5. หน วยร กษาความสะอาดท วไป 6. หน วยร กษาความสะอาดอาคาร 7. หน วยจ ดสรรท พ ก 8. หน วยซ อมบ าร ง 9. หน วยพ สด ธ รการ 2 ว ตถ ประสงค และภารก จหล ก งานอาคารสถานท จ ดต งข นมาเพ อร บผ ดชอบงานเก ยวก บการสน บสน น บร การ และพ ฒนา องค กร ให บ คลากร น กศ กษา และบ คลากรท วไป ได ปฏ บ ต หน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพและม ประส ทธ ผล โดยม ภารก จหล ก ๆ ด งน. ด แลบ าร งร กษาและพ ฒนาภ ม ท ศน และส งแวดล อม ของมหาว ทยาล ยให สวยงาม สะอาด เป นระเบ ยบเร ยบร อย ม มาตรฐาน 2. ด แลร กษาความสะอาดในพ นท ท วไป และภายในอาคารท าการ อาคารท พ ก ของ มหาว ทยาล ยให สวยงาม สะอาด เป นระเบ ยบเร ยบร อย ม มาตรฐาน 3. ด าเน นการจ ดสรรท พ กให ก บบ คลากรผ ม ส ทธ ของคณะหน วยงานต าง ๆ ตามระเบ ยบ หล กเกณฑ ท ก าหนดไว 4. ด แลร กษาส งแวดล อมท วไป ได แก งานป องก นและก าจ ดส ตว พาหะต าง ๆ ได แก ส น ข แมว จรจ ด ก าจ ดปลวก มด ฯลฯ และ ข ดลอกค ระบายน า เป นต น 5. งานบร หารงานบ คคล งบประมาณ การเง น เอกสารหน งส อ สารบรรณของงานอาคาร สถานท ท งหมด 7. งานอ น ๆ ท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ว ส ยท ศน เป นหน วยงานท ม งม นให การสน บสน น และพ ฒนาภ ม ท ศน และส งแวดล อม ด วยค ณภาพ โปร งใส ตรวจสอบได ม กระบวนงานบร หารจ ดการท ด พ นธก จ. การจ ดการด แลบ าร งร กษาไม ย นต น 2. การจ ดการงานสวนและตกแต งสถานท 3. การจ ดการเร อนเพาะช า 4. การจ ดการด านสาธารณส ขและโยธา 5. การจ ดการร กษาความสะอาดท วไป (เก บกวาด ขยะอาคาร สนาม ค รางระบายน า) 6. การจ ดการร กษาความสะอาดอาคารส าน กงานและอาคารท พ กบ คลากร 7. การจ ดการสว สด การจ ดสรรท พ กอาศ ยให ก บบ คลากร 8. การจ ดซ อมบ าร งเคร องจ กรงานสนาม 9. การจ ดการพ สด และธ รการของหน วยงาน 0. การจ ดการสน บสน นงานก จกรรมต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย 3 นโยบาย. การด แลบ าร งร กษาภ ม ท ศน และการร กษาความสะอาดโดยท วไปของว ทยาเขตหาดใหญ จะต องม ประส ทธ ภาพและม มาตรฐานเด ยวก นท งหมด 2. ระบบการบร การต าง ๆ ของงานอาคารสถานท จะต องได ร บความสะดวก รวดเร ว ช ดเจน ถ กต อง โปร งใส ม อ ธยาศ ยท ด และให ความเสมอภาคก บท กคน 3. การบร หารและการจ ดการองค กร จะต องค าน งถ งผลประโยชน ส งส ดของมหาว ทยาล ย ห วหน างานอาคารสถานท นายเทว นทร ยอดสว สด ต าแหน ง น กว ชาการเกษตร 7 ขอบเขตและหน าท ความร บผ ดชอบ. วางแผนและก าหนดการปฏ บ ต งาน ด าเน นการจ ดสรรท พ กให ก บบ คลากรผ ม ส ทธ และ ของคณะหน วยงานต าง ๆ ตามระเบ ยบหล กเกณฑ ท ก าหนดไว 2 วางแผนและก าหนดการปฏ บ ต งาน ด แลบ าร งร กษาและพ ฒนาภ ม ท ศน ของมหาว ทยาล ย ให สวยงาม สะอาด เป นระเบ ยบเร ยบร อย ม มาตรฐาน 3 วางแผนและก าหนดการปฏ บ ต งาน ด แลความปลอดภ ยทร พย ส นของทางราชการและ บ คลากร ตลอดจนการจ ดการจราจรภายในมหาว ทยาล ย 4 วางแผนและก าหนดการปฏ บ ต งาน ด แลและร กษาส งแวดล อมท วไปของมหาว ทยาล ย ได แก การร กษาความสะอาดท วไป การป องก นและก าจ ดส ตว พาหะต าง ๆ 4. ควบค มด แลการบร หารงานบ คคล งบประมาณ การเง น เอกสารหน งส อ สารบรรณของ งานอาคารสถานท ท งหมด 5. ให ค าปร กษาและแนะน าการปฏ บ ต งาน แก เจ าหน าท บ คลากรของงานอาคารสถานท 6. ประสานงานก บหน วยงานภายในและหน วยงานภายนอกในงานท เก ยวข อง 7. งานอ น ๆ ท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย 4 ช อต าแหน งและอ ตราเจ าหน าท ประจ างานอาคารสถานท ป 2552 จ านวน ท ต าแหน ง ระด บ ข า ราชการ พน ก งาน ล กจ าง ประจ า พน ก งานเง น รายได ล กจ าง โครงการ รวม น กว ชาการเกษตร น กว ชาการเกษตร เจ าหน าท บร หารงานท วไป น กว ชาการอ ดมศ กษา น กว ชาการเกษตร ผ ปฏ บ ต งานการเกษตร ผ ปฏ บ ต งานบร หาร พน กงานข บรถบรรท ก ช างฝ ม อสนามช น 2 ล กม อช าง คนงานเกษตร คนงาน แม บ าน ล กจ างผ ร บเหมา (คนงาน) หน วยงานในงานอาคารสถานท ม 9 หน วยงาน ด งน. หน วยบ าร งร กษาต นไม ย นต น ห วหน าหน วย นายน พล ก ณฑล ต าแหน งน กว ชาการเกษตร 6. ผ ร บผ ดชอบ ) นายน พล ก ณฑล ต าแหน ง น กว ชาการเกษตร 6 (ข าราชการ) 2) นายช ยภ ฎ ส มพ นธช ต ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างประจ า) 3) นายอ านาจ จ นทร กระจ าง ต าแหน ง พน กงานข บรถบรรท ก (พน กงานเง นรายได ) 4) นายประท ป ด าด ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 5) นายเจร ญ ม ตรช วยรอด ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 6) นายต ปลอดทองสม ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 7) นายสกล ต นพาน ชณ ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 8) นายว ระศ กด จ นส ด ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 7.2 ขอบเขตและหน าท ความร บผ ดชอบ ) ปล ก และปล กซ อม และด แลบ าร งร กษา รดน า ใส ป ย ไม ย นต น ในว ทยาเขตหาดใหญ 2) ต ดแต ง ทรงพ มต นไม ย นต นให ร ปทรงสวยงาม 3) ต ดแต ง ต ดโค นต นไม ย นต นท ม ป ญหา กระทบต ออาคารสถานท สายไฟฟ า สายโทรศ พท 4) เก บขนก งไม ท เก ดจากการจ ดการไปท งท มหาว ทยาล ยก าหนด 5) ท ปร กษา หน วยงานด านด แลร กษาภ ม ท ศน 6) ร บผ ดชอบงาน กร นแคมป สมหาว ทยาล ย 7) ร บผ ดชอบงาน อน ร กษ พ นธ กรรมพ ชเขาคอหงส 8) ร บผ ดชอบงาน การประก นค ณภาพ 9) ร บผ ดชอบงาน ข าราชการใสสะอาด 0) งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมาย.3 พ นท ร บผ ดชอบ พ นท ท งหมดของว ทยาเขตหาดใหญ (ยกเว นพ นท ของคณะแพทยศาสตร ) 2. งานสวนและตกแต งอาคารสถานท ห วหน าหน วย นายอน นต อ ไรร ตน (ช างฝ ม อสนามช น 2) 2. ผ ร บผ ดชอบ ) นายอน นต อ ไรร ตน ต าแหน ง ช างฝ ม อสนามช น 2 (ล กจ างประจ า) 2) นายจ ระศ กด ยอดสว สด ต าแหน ง ผ ปฏ บ ต งานเกษตร (พน กงานเง นรายได ) 3) นายพ ศ สมศร ต าแหน ง คนงานเกษตร (ล กจ างประจ า) 4) นายช ยภ ฎ ส มพ นธช ต ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างประจ า) 5) นายร น บ ญญณ ย ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างประจ า) 6) นายต บ วก ง ต าแหน ง คนงาน (พน กงานเง นรายได ) 7) นายอด ลย บ ลละเต ะ ต าแหน ง คนงาน (พน กงานเง นรายได ) 8) นายอน โรจน บ ญร ตน ต าแหน ง คนงาน (พน กงานเง นรายได ) 9) นายด ารงศ กด จ นทรแสง ต าแหน ง คนงาน (พน กงานเง นรายได ) 0) นายไพโรจน ส วรรณคม ต าแหน ง คนงาน (พน กงานเง นรายได ) ) นายเปล อง ทองมาตร ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 2) นายจ ตร ก มต น ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 3) นางสาวรอป อ ะ หะยอ ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 4) นายหามะบ อา กาเรง ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 5) นายจ านงค ละส วรรณ ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 6) นายสม น หว งบ อซา ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 7) น.ส.ไมม เน าะ เปาะมะ ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 8) นางฟาซ หย ะ ซ ายทองมา ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 9) นายส ชาต ไพบ ญ ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 20) นายชาญชาต ย มเก อ ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 2) นายม ห าหม ด เปาะมะ ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 22) นายไพโรจน พวงจ นทร ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 23) ล กจ างร บเหมา 0 อ ตรา 2.2 หน าท ร บผ ดชอบ ) ควบค ม ด แล การปฏ บ ต งาน ปร บปร งพ นท ภ ม ท ศน โดยท วไปของว ทยาเขตหาดใหญ ให สะอาดเร ยบร อยสวยงาม 2) ควบค ม ด แล การปฏ บ ต งาน การตกแต งสถานท ต งประด บไม ดอกไม ประด บในอาคาร สถานท ต างๆ อาคารท ท าการ ในการการจ ดงานพ เศษ งานพระราชทานปร ญญาบ ตร น ทรรศการ การแสดงต างๆ 3) ควบค ม ด แล การปฏ บ ต งาน ด แลบ าร งร กษาภ ม ท ศน ของมหาว ทยาล ย ได แก การต ดหญ า ด แลบ าร งร กษาสวนหย อม ต ดแต ง ไม ดอก ไม ประด บ 4) ส ารวจ ออกแบบ ออกแบบ ประมาณการ การปร บปร งพ นท ภ ม ท ศน ท ได ร บงบประมาณ หร อได ร บการร องขอ 5) เปล ยนต นไม ประด บกระถาง ในอาคารท ท าการต างๆ โรงอาหาร ท พ กบ คลากร หอพ ก น กศ กษา เร อนร บรอง เด อนละ 2 รอบ 8 6) ตกแต งไม ดอก ไม ประด บกระถาง ไม ถ ง ในงานเฉพาะก จต างๆได แก งานแสดง งาน น ทรรศการงานพระราชทานปร ญญาบ ตร 7) ปล กไม ดอก ไม ประด บ ในการตกแต งสถานท ต างๆ ในพ นท ส วนกลาง 8) งานมอบหมายต าง ๆจากผ บ งค บบ ญชา 2.3 พ นท ร บผ ดชอบ พ นท ส วนกลางท งหมดของว ทยาเขตหาดใหญ และร มขอบถนนจดขอบทางเท า หร อราง สาธารณ ปโภคออกไป เมตร ของพ นท ท กคณะหน วยงาน (ยกเว นพ นท ของคณะแพทยศาสตร ) 3. หน วยเร อนเพาะช า ห วหน าหน วย นางนงเยาว ร ย ล ต าเหน ง น กว ชาการเกษตร (พน กงานเง นรายได ) 3. ผ ร บผ ดชอบ ) นางนงเยาว ร ย ล ต าเหน ง น กว ชาการเกษตร (พน กงานเง นรายได ) 2) นางสาวว มล โสบ ญ ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 3) นางสาวนงล กษณ แก วแสงอ อน ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 4) นางส พ ม ช วงร ตน ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 5) นางสาวน นทว น โสบ ญ ต าแหน ง คนงาน (ล กจ างโครงการ) 6) นายประย ทธ แซ ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks