หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา ความร เบ องต นเก ยวก บตารางค านวณด วยโปรแกรม - PDF

Description
หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา ความร เบ องต นเก ยวก บตารางคานวณด วยโปรแกรม Microsoft Excel (Introduction of spreadsheets by Microsoft Excel) รห สหล กส ตร กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 74 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา ความร เบ องต นเก ยวก บตารางคานวณด วยโปรแกรม Microsoft Excel (Introduction of spreadsheets by Microsoft Excel) รห สหล กส ตร กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร ท กษะและความสามารถเก ยวก บแนวค ดพ นฐานของกระดาษคานวณ ซ งรวมท งการสร างแผ นงาน การแก ไขข อม ล การสร างแผนภ ม และกราฟ ตลอดจนการเผยแพร กระดาษ คานวณบนเว บไซต ได อย างถ กต อง 2. ระยะเวลาการฝ ก ผ ร บการฝ กจะได ร บการฝ กในภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต โดยสถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค ศ นย พ ฒนาฝ ม อ แรงงานจ งหว ด ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานกร งเทพมหานคร หร อหน วยงานอ นท เก ยวข องในการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน โดยใช ระยะเวลาในการฝ ก 12 ช วโมง 3. ค ณสมบ ต ของผ ร บการฝ ก 3.1 ม อาย ต งแต 18 ป ข นไป 3.2 ม สภาพร างกายและจ ตใจท ไม เป นอ ปสรรคต อการฝ ก และสามารถเข าร บการฝ กได ตลอดหล กส ตร 4. ว ฒ บ ตร ช อเต ม : ว ฒ บ ตรพ ฒนาฝ ม อแรงงาน สาขา ความร เบ องต นเก ยวก บตารางคานวณด วยโปรแกรม Microsoft Excel ช อย อ : วพร. ความร เบ องต นเก ยวก บตารางคานวณด วยโปรแกรม Microsoft Excel ผ ร บการฝ กท ผ านการประเม นและม ระยะเวลาการฝ ก ไม น อยกว าร อยละ 80 ของระยะเวลาฝ กท งหมด จะได ร บว ฒ บ ตร วพร. ความร เบ องต นเก ยวก บตารางคานวณด วยโปรแกรม Microsoft Excel 5. ห วข อว ชา รห ส ห วข อว ชา ช วโมง ทฤษฎ ปฏ บ ต การเร ยนร หล กการเบ องต นของแผ นงาน การแก ไขและการจ ดร ปแบบแผ นงาน การจ ดร ปแบบเซลล การเปล ยนต วเล อกการพ มพ การใช แถว คอล มน แผ นงาน และสม ดงาน การใช งานแผนภ ม การคานวณพ นฐาน การใช ฟ งก ช นทางการเง นและฟ งก ช นตรรกะพ นฐาน การใช กระดาษคานวณก บอ นเทอร เน ต การว ดและประเม นผล - - รวม หมายเหต ในการว ดและประเม นผลน นจะข นอย ก บคร ฝ ก/ว ทยากรว าต องการว ดเป นรายว ชาหร อว ดหล งจาก จบการฝ ก โดยไม น บรวมก บจานวนช วโมงในหล กส ตร 6. เน อหาว ชา การเร ยนร หล กการเบ องต นของแผ นงาน (1 : 1) เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร และท กษะเก ยวก บการเร ยนร หล กการเบ องต นของแผ นงาน จากโปรแกรม Microsoft Excel ได อย างถ กต อง ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บการสร างสม ดงาน การสร างสม ดงานจากแม แบบ การเข าใจ องค ประกอบของหน าต าง Microsoft Excel การเล อกเซลล การใส ข อความ หมายเลข และว นท ในแผ นงาน การใส ช วงของข อม ล การแก ไขเน อหาของเซลล การเคล อนย ายระหว างแผ นงาน การเป ดสม ดงาน การเปล ยนช อ แผ นงาน ต วอย างและพ มพ สม ดงาน ตลอดจนการป ดสม ดงานและออกจาก Excel ได การแก ไขและการจ ดร ปแบบแผ นงาน (0 : 1) เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร และท กษะเก ยวก บการแก ไขและการจ ดร ปแบบแผ นงานจาก โปรแกรม Microsoft Access ได อย างถ กต อง ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บการจ ดร ปแบบข อม ลต วเลข การปร บขนาดแถวและคอล มน การจ ดต าแหน งเน อหาของเซลล การสร างและน าร ปแบบท ม เง อนไขมาใช ค นหาและแทนท เน อหาของ เซลล การแทรกและลบเซลล แถว และคอล มน ตลอดจนการต ด ค ดลอก วาง และล างเซลล ได การจ ดร ปแบบเซลล (0 : 1) เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร และท กษะเก ยวก บการจ ดร ปแบบเซลล จากโปรแกรม Microsoft Excel ได อย างถ กต อง ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บการจ ดร ปแบบข อความ การจ ดร ปแบบต วเลขเป นสก ลเง น การ ใช ต วค ดวางร ปแบบ การเพ มเส นขอบให เซลล การเพ มการแรงเงาให เซลล การใช การจ ดร ปแบบอ ตโนม ต ตลอดจนการสร างและการนาล กษณะไปใช ผสานเซลล ได การเปล ยนต วเล อกการพ มพ (0 : 0) เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร และท กษะเก ยวก บการเปล ยนต วเล อกการพ มพ จากโปรแกรม Microsoft Excel ได อย างถ กต อง ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บการเพ มกระดาษและท ายกระดาษให แผ นงาน การเปล ยนระยะ ขอบและจ ดแผ นงานให อย ก งกลาง การเปล ยนการวางแนวและมาตราส วนของแผ นงาน การเพ มและลบต ว แบ งหน า การกาหนดและล างพ นท พ มพ ตลอดจนการต งค าต วเล อกการพ มพ ได การใช แถว คอล มน แผ นงาน และสม ดงาน (0 : 1) เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร และท กษะเก ยวก บการใช แถว คอล มน แผ นงาน และสม ดงาน จากโปรแกรม Microsoft Excel ได อย างถ กต อง ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บการซ อนและยกเล กการซ อนแถวและคอล มน การตร งและ ยกเล กตร งแนวแถวและคอล มน การย ายระหว างแผ นงานในสม ดงาน การเพ มและลบแผ นงานในสม ดงาน การสร างส ตรสามม ต การเช อมโยงสม ดงาน ตลอดจนการจาก ดข อม ลท ปรากฏบนหน าจอได การใช งานแผนภ ม (0 : 0) เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร และท กษะเก ยวก บการใช งานแผนภ ม จากโปรแกรม Microsoft Excel ได อย างถ กต อง ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บการสร างแผนภ ม โดยใช Chart Wizard การย าย ปร บขนาด และลบแผนภ ม การปร บเปล ยนช อแผนภ ม และเพ มป ายช อแกน การย ายและจ ดร ปแบบ องค ประกองของ แผนภ ม การเปล ยนชน ดของแผนภ ม และจ ดระเบ ยนแหล งข อม ล การปร บปร งข อม ลและจ ดร ปแบบแกน การ เพ มเส นตารางและล กศร ตลอดจนแสดงต วอย างและพ มพ แผนภ ม ได การคานวณพ นฐาน (1 : 1) เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร และท กษะเก ยวก บการค านวณพ นฐานจากโปรแกรม Microsoft Excel ได อย างถ กต อง ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บการสร างส ตร การค ดลอกส ตร การแก ไขส ตร การใช ฟ งก ช น SUM และ AutoSum การใช ค ณล กษณะ Insert Function การใช ฟ งก ช นว นท การใช การอ างอ งเซลล ส มบ รณ และส มพ นธ การใช ฟ งก ช นสถ ต ข นพ นฐาน การใช ฟ งก ช นช ดต วเลข และ AutoFill ได การใช ฟ งก ช นทางการเง นและฟ งก ช นตรรกะพ นฐาน (1 : 1) เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร และท กษะเก ยวก บการใช ฟ งก ช นทางการเง นและฟ งก ช น ตรรกะพ นฐานจากโปรแกรม Microsoft Excel ได อย างถ กต อง ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บการใช ฟ งก ช น PMT ในการพยากรณ ยอดชาระเง นก การคานวณ ดอกเบ ยสะสม การคานวณค าลงท น ตลอดจนการใช ฟ งก ช น IF ได การใช กระดาษคานวณก บอ นเทอร เน ต (1 : 1) เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร และท กษะเก ยวก บการใช กระดาษคานวณก บอ นเทอร เน ต จาก โปรแกรม Microsoft Excel ได อย างถ กต อง ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บการสร างและแก ไขการเช อมหลายม ต ในแผ นงาน การบ นท กแผ น งานและสม ดงานเป นเว บเพจ การส งสม ดงานผ านทางอ เมล การเพ มข อค ดเห นลงในเซลล ของสม ดงาน ตลอดจนการด และแก ไขข อค ดเห นได การว ดและการประเม นผล (0 : 0) เป นการว ดผลผ ร บการฝ กโดยการประเม นผลหล งการฝ กอบรมในแต ละห วข อว ชาท ง ภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต ผ จ ดทาหล กส ตร นายชานนท อาคะมา น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค 11 ส ราษฎร ธาน นายธว ช สวนโต น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ นายช ยสมร ยองใย สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค 4 ราชบ ร น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค 1 สม ทรปราการ นายชน นทร เฉล มญาต น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค 2 ส พรรณบ ร นายโอภาส คาอ อน คร ฝ กฝ ม อแรงงานระด บ ช2 สาน กพ ฒนาผ ฝ กและเทคโนโลย การฝ ก นายปร นทร สาต ยะ กรรมการผ จ ดการ บร ษ ทศ นย พ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ จาก ด นายนท ราชฉวาง น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สาน กพ ฒนาผ ฝ กและเทคโนโลย การฝ ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks