แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ความเป นมา ด วยพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บ ญญ ต ให คณะร ฐมนตร ต องจ ดให

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 27 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ความเป นมา ด วยพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บ ญญ ต ให คณะร ฐมนตร ต องจ ดให ม แผนการบร หารราชการ แผ นด น เพ อเป นกรอบแนวทางในการบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลา ๔ ป ขณะน ได ม การประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. ๒๕๕๘ ท คณะร ฐมนตร เห นชอบ เม อ ว นท ๖ ก นยายน ๒๕๕๔ และประกาศในราชก จจาน เบกษาว นท ๒๑ ก นยายน ๒๕๕๔ ซ งก าหนดให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป ท สอดคล องก บแผนการบร หาร ราชการแผ นด น พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาเศรษฐก จแห งชาต ฉบ บท ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนปฏ บ ต ราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนท เก ยวข องก บ การจ ดการศ กษา พร อมท งได กาหนดให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ในแต ละป งบประมาณ โดยให ระบ สาระส าค ญเก ยวก บนโยบายการปฏ บ ต ราชการของส วน ราชการ เป าหมายและผลส มฤทธ ของงาน รวมท งประมาณการรายได และรายจ าย และทร พยากรอ นท ต องใช เสนอต อร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบก อนเสนอค าขอต งงบประมาณรายจ ายประจ าป ของป งบประมาณต อไป ด งน น สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ซ งเป นส วนราชการภายใต การก าก บของสภามหาว ทยาล ย จ งต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา ประจาป งย ประมาณ พ.ศ. ในการกาหนดท ศทางการด าเน นงานจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจาป โครงการ/ก จกรรม และผลผล ตของสถาบ นภาษา นอกจากน ย งเป นเคร องม อส าค ญในการ กาก บต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งาน ตามระบบการบร หารงานม งผลส มฤทธ โดยบ รณาการเช อมโยงก บแผนบร หารราชการแผ นด นก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต แผนปฏ บ ต ราชการ ของกระทรวงศ กษาธ การ กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบ บท ๒ แนวทางของสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา และสาน กงาน คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ รวมถ งนโยบายของมหาว ทยาล ย แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘) หน า ๒ ว ส ยท ศน (VISION) สถาบ นภาษา ม งเน นการพ ฒนาศ กยภาพด านของน กศ กษา บ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง บ คคลท วไป และช มชนใกล เค ยงให ส ระด บสากลเพ อเตร ยมความ พร อมส การเป นประชาคมอาเซ ยน และเป นศ นย สอบว ดระด บภาษาต างๆ รวมท งเป นศ นย การแปลและล าม ปร ชญา (Philosophy) ม งพ ฒนาศ กยภาพด านภาษาต างประเทสให แก น กศ กษา บ คลากรมหาว ทยาล ยรามคาแหงและบ คคลท วไป ปณ ธาน (Ambition) จ ดโครงการอบรมภาษาต าง ๆ เพ อให บร การแก ส งคมและใช สถานท รวมท งโสตท ศน ปกรณ ของสถาบ นให ค มค า พ นธก จ (MISSION) สถาบ นภาษา จ ดทาหล กส ตร ระยะส นให ท นสม ย ม ประส ทธ ภาพ จ ดหาอ ปกรณ และส อการเร ยนการสอนท ท นสม ยและม ประโยชน แก น กศ กษา บ คคลท วไป และหน วยงานภาคร ฐและเอกชน ม งจ ดทาข อสอบว ดระด บภาษาต างๆ ให เท ยบเท าข อสอบมาตรฐานสากล ม งพ ฒนาให เป นศ นย การแปลและล าม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘) หน า ๓ ประเด นย ทธศาสตร สถาบ น ภาษามหาว ทยาล ยรามคาแหง ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ สร างและกระจายโอกาสการศ กษาตลอดช ว ตด วยความเสมอภาคและเป นธรรม ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ การสร างค ณภาพและมาตรฐานของการศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ท ๓ การพ ฒนาระบบของเทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อการศ กษาภาษต างประเทศ ประเด นย ทธศาสตร ท ๔ การส งเสร มการศ กษาเพ อความม นคงของประเทศเพ อการก าวเข าส ประชาคมอาเซ ยน ประเด นย ทธศาสตร ท ๕ การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการการศ กษาด าน เป าประสงค (Goals) จากประเด นย ทธศาสตร ท งหมดท กล าวมา เพ อให การปฏ บ ต ภารก จเป นไปตามประเด นย ทธศาสตร ท กาหนด สถาบ นภาษา จ งได กาหนดเป าประสงค ท งหมด ๕ เป าประสงค ด งน เป าประสงค ท ๑ น กศ กษา บ คลากรมหาว ทยาล ยรามคาแหง รวมท งบ คคลท วไปได ร บการบร การการศ กษาและเร ยนร ได ตลอดช ว ต เป าประสงค ท ๒ น กศ กษา บ คลากรมหาว ทยาล ยรามคาแหง รวมท งบ คคลท วไปท เข าอบรม ณ สถาบ นภาษา สามารถส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท ๓ ผ ร บบร การ ณ สถาบ นภาษาท กกล มสามารถเข าถ งเทคโนโลย สารสนเทศท ได มาตรฐานและเป นป จจบ นเพ อการศ กษา เป าประสงค ท ๔ ให ส งคม ช มชนและองค กรต างๆได ร บความร และสร างความสามารถในการแข งข นในส งคมประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค ท ๕ ระบบบร หารงานม ค ณภาพและมาตรฐานเป นท ยอมร บของผ ร บบร การและน าผลงานว จ ยด านการจ ดการศ กษาไปใช ประโยชน เพ มข น แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘) หน า ๔ กลย ทธ เพ อให เป าประสงค ของ สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง บรรล เป าหมาย ได กาหนดกลย ทธ (มาตรการ) ด งน กลย ทธ ท ๑ สร างความเสมอภาคและเป นธรรมแก ผ ร บการศ กษาท กระด บการศ กษา กลย ทธ ท ๒ จ ดโครงการบร การทางว ชาการแก ช มชนและส งคม กลย ทธ ท ๓ พ ฒนาหล กส ตร ว ธ การเร ยนการสอนด านเพ อเพ มศ กยภาพให ผ เข าร บการฝ กอบรมท กระด บช น กลย ทธ ท ๔ สร างการยอมร บในมาตรฐานของหล กส ตร กลย ทธ ท ๕ ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อสน บสน นการศ กษา กลย ทธ ท ๖ ให บร การความร ด านภาษาและว ฒนธรรมอาเซ ยนแก ช มชนและส งคม กลย ทธ ท ๗ ส งเสร มการจ ดก จกรรมท าน บาร งศาสนาและศ ลปว ฒนธรรมไทยแก ชาวต างชาต กลย ทธ ท ๘ ส งเสร มการม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาด าน กลย ทธ ท ๙ พ ฒนาระบบบร หารการศ กษาด านตามหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ ท ๑๐ ส งเสร มการว จ ยในด านการจ ดการศ กษาเพ อน ามาปร บปร งการอบรมให เก ดประส ทธ ภาพ แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘) หน า ๕ ๑. สร ปรายละเอ ยดแผนปฏ บ ต ราชการสถาบ นภาษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. หน วย: บาท ย ทธศาสตร / เป าประสงค / กลย ทธ ต วช ว ดเป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ การสร างและการกระจายโอกาสการศ กษา ตลอดช ว ตด วยความเสมอ ภาคและเป นธรรม เป าประสงค ๑. น กศ กษา บ คลากรมหาว ทยาล ย รามคาแหง รวมท งบ คคลท วไปได ร บการ บร การการศ กษาและ เร ยนร ได ตลอดช ว ต กลย ทธ ๑. สร างความเสมอภาคและเป นธรรมแก ๑) ๑. จานวนผ เข าร บการอบรม ผ ร บการศ กษาท กระด บ การศ กษา ๒) ๒. จานวนผ สม ครทดสอบว ด ระด บพ นฐานภาษาอ งกฤษ ค าเป าหมาย ๒,๕๐๐ ๕๐๐ โครงการ/ก จกรรม/ผลผล ต ต วช ว ด ๑. โครงการท เป ดเข าร บการอบรม ณ สถาบ นฯ ๒. โครงการทดสอบว ดระด บ พ นฐานภาษาอ งกฤษ ๓) ๑. จานวนผ เข าร บการอบรม ๔) ๒. จานวนผ สม ครทดสอบว ด ระด บพ นฐานภาษาอ งกฤษ ค าเป าหมาย ๒,๕๐๐ ๕๐๐ วงเง นงบประมาณป หน วยงานท ร บผ ดชอบ ๒. จ ดโครงการบร การทางว ชาการแก ช มชนและส งคม ๑. จานวนโครงการท เป ดฝ กอบรม ๑๖ ๑. โครงการบร การทางว ชาการแก ช มชนและส งคม ๑. จานวนโครงการท เป ดฝ กอบรม ๑๖ ๒. จานวนโครงการความร วมม อก บ หน วยงานภาคร ฐและเอกชน ภายนอก ๓ ๒. โครงการความร วมม อก บ หน วยงานภายนอก ๒. จ านวนโครงการความร วมม อก บ หน วยงานภาคร ฐและเอกชนภายนอก ๓ แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘) หน า ๖ หน วย: บาท ย ทธศาสตร / เป าประสงค / กลย ทธ ต วช ว ดเป าประสงค ค าเป าหมาย โครงการ/ก จกรรม/ผลผล ต ต วช ว ด ค าเป าหมาย วงเง นงบประมาณป หน วยงานท ร บผ ดชอบ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ การสร างค ณภาพและมาตรฐานของการศ กษา เป าประสงค ๒. น กศ กษา บ คลากรมหาว ทยาล ย รามคาแหง รวมท งบ คคลท วไปท เข า อบรม ณ สถาบ นภาษา สามารถส อสาร ได อย างม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ๓. พ ฒนาหล กส ตร ว ธ การเร ยนการสอนด าน เพ อเพ มศ กยภาพให ผ เข าร บ การฝ กอบรมท กระด บช น ๔. สร างการยอมร บในมาตรฐานของหล กส ตร ๑. ผลคะแนนเฉล ย Posttest โดยรวมของท กระด บช น ๒. ร อยละของความพ งพอใจของ ผ ร บการบร การ ๑. จานวนการจ ดอบรมว ทยากรและ บ คลากรสถาบ นภาษาเก ยวก บภาษา และว ฒนธรรมต างประเทศหร อการ เข าอบรมโครงการต าง ๆ ท หน วยงานภายในม.ร.จ ด ๒. จานวนผ มาใช บร การด านการ แปลและล ามก บสถาบ นภาษาต อป ๓.ระด บความสาเร จของการ ดาเน นการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ น การเร ยนร ของหน วยงาน ๘๐ ๘๐ ๒ ๔๒๐ ๓.๕๐ ๑. การทดสอบประเม นผลผ เข าอบรม ๒. ประเม นผลผ เข าร บบร การก บ สถาบ นภาษา ๑. โครงการอบรมว ทยากรและ บ คลากรสถาบ นภาษาเก ยวก บภาษา และว ฒนธรรมต างประเทศและการ เข าอบรมโครงการท หน วยงานภายใน มหาว ทยาล ยเป ดอบรม ๒. ผ ใช บร การด านการแปลและล าม ก บสถาบ นภาษา ๓. โครงการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผนกลย ทธ หร อ แผนปฏ บ ต ราชการ ๑. ผลคะแนนเฉล ย Posttest โดยรวมของท กระด บช น ๒. ร อยละของความพ งพอใจของผ ร บ การบร การ ๑. จานวนการจ ดอบรมว ทยากรและ บ คลากรสถาบ นภาษาเก ยวก บภาษา และว ฒนธรรมต างประเทศหร อการ เข าอบรมโครงการต าง ๆ ท หน วยงาน ภายในม.ร.จ ด ๒. จานวนผ มาใช บร การด านการแปล และล ามก บสถาบ นภาษาต อป ๓.ระด บความสาเร จของการ ดาเน นการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการ เร ยนร ของหน วยงาน ๘๐ ๘๐ ๒ ๔๒๐ ๓.๕๐ แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘) หน า ๗ ย ทธศาสตร / เป าประสงค / กลย ทธ ต วช ว ดเป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร ท ๓ การพ ฒนาระบบของเทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อการศ กษา เป าประสงค ๓. ผ ร บบร การ ณ สถาบ นภาษาท กกล ม สามารถเข าถ งเทคโนโลย สารสนเทศท ได มาตรฐานและเป นป จจบ นเพ อการศ กษา กลย ทธ ๕. ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อสน บสน น การศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ท ๔ การส งเสร มการศ กษาเพ อ ความม นคงของประเทศเพ อการก าวเข าส ประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค ๔. ให ส งคม ช มชนและองค กรต างๆได ร บ ความร ภาษาต างประเทศและสร าง ความสามารถในการแข งข นในส งคมประชาคม อาเซ ยน กลย ทธ ๖. ให บร การความร ด านภาษาและว ฒนธรรม อาเซ ยนแก ช มชนและส งคม ๗. ส งเสร มการจ ดก จกรรมท าน บาร งศาสนา และศ ลปว ฒนธรรมไทย ๑. จ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks