อ ตราเง นเฟ อลดลงอย างรวดเร ว ต อเน อง และอย ในระด บต า ท มา : ส าน กด ชน เศรษฐก จการค า ไม ใช อาหาร - PDF

Description
สร ปภาวะส งคมรายเด อน (เผยแพร มกราคม 2552) อ ตราเง นเฟ อในเด อนธ นวาคม 2551 อย ในระด บต าท ร อยละ.4 ปร บลดลงอย างรวดเร วและต อเน องตามราคาน าม นท ลดลง และคาดว าเง นเฟ อจะอย ในระด บต าตลอดช วงคร งแรกของป

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 21 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปภาวะส งคมรายเด อน (เผยแพร มกราคม 2552) อ ตราเง นเฟ อในเด อนธ นวาคม 2551 อย ในระด บต าท ร อยละ.4 ปร บลดลงอย างรวดเร วและต อเน องตามราคาน าม นท ลดลง และคาดว าเง นเฟ อจะอย ในระด บต าตลอดช วงคร งแรกของป 2552 หร ออาจเก ดภาวะเง นฝ ดในช วงส น ๆ ในขณะท แรงกดด นด านค า ครองช พลดลง ความเส ยงด านรายได กล บเพ มข น การจ างงานในภาคอ ตสาหกรรมการผล ตลดลง อ ตราการว างงานม แนวโน มส งข นอย าง ต อเน อง ป ญหาการว างงานและรายได ท ฝ ดเค องเป นป จจ ยหน งท ท าให คด ยาเสพต ดและคด ประท ษร ายต อทร พย เพ มข นอย างเห นได ช ดในเด อนน ประเด นน าสนใจประจ าเด อนช ถ งป ญหาอ คค ภ ยท ก อให เก ดความส ญเส ยร ายแรง ส วนหน งเน องจากการไม ปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ การเปล ยนแปลงการใช ประโยชน อาคาร การละเลยเร องความปลอดภ ยในการตกแต งอาคาร ขาดการจ ดระเบ ยบการใช อาคาร พาณ ชย รวมท งย งม อ ปสรรคในการควบค มเพล ง % อ ตราเง นเฟ อลดลงอย างรวดเร ว ต อเน อง และอย ในระด บต า เง นเฟ อท วไป ไม ใช อาหาร ท มา : ส าน กด ชน เศรษฐก จการค า อาหาร&เคร องด ม อ ตราเง นเฟ อลดลงอย างต อเน อง และม ระด บต าส ดในรอบ กว า 6 ป ท ร อยละ.4 ราคาน าม นท ลดลงอย างต อเน องท าให อ ตราเง นเฟ อลดลงอย าง รวดเร ว จากร อยละ 2.2 ในเด อนพฤศจ กายนเป นร อยละ.4 ในเด อน ธ นวาคม 2551 ซ งเป นอ ตราท ต าส ดในรอบกว า 6 ป โดยท ด ชน ราคาผ บร โภคในหมวดท ไม ใช อาหารและเคร องด มลดลงจากระยะ เด ยวก นของป 255 ถ งร อยละ 8. อ นม ป จจ ยหล กจากราคาใน หมวดขนส ง ตามราคาน าม นเช อเพล งและการปร บลดราคาค า โดยสารรถสาธารณะ และค าไฟฟ า ประปา ท ได ร บอาน สงค จาก มาตรการของร ฐบาล ส วนราคาอาหารหลายรายการอ อนต วลงใน เด อนธ นวาคม เช น ข าว แป ง เน อส ตว ผ กและผลไม รวมท งน าม น พ ช แต เม อเท ยบก บระยะเด ยวก นของป 255 ด ชน ราคาหมวด อาหารและเคร องด มส งข นร อยละ 13.9 อ ตราเง นเฟ อเฉล ยในป 2551 อย ท ร อยละ 5.5 ส งข นจากร อย ละ 2.3 ในป 255 โดยท เง นเฟ อส งข นอย างต อเน องในช วงคร งแรก ของป จนถ งเด อนกรกฎาคมและปร บลดลงเป นล าด บต งแต เด อน ส งหาคมเป นต นมา จากป จจ ยต าง ๆ ได แก ราคาน าม นท ลดลงจาก ภาวะเศรษฐก จโลกท ชะลอต วอย างรวดเร วส งผลต อความต องการใช น าม นลดลง การด าเน นมาตรการลดภาระค าครองช พของร ฐบาล ประกอบก บด ชน ราคาท เป นฐานในการเปร ยบเท ยบท เร มส งข น ต งแต เด อนส งหาคม 255 สถานการณ ท จะกระทบต อระด บราคาส นค าในระยะอ นใกล น ได แก การปร บเพ มค าไฟฟ าโดยอ ตโนม ต (FT) ในเด อนมกราคม- เมษายน สตางค /หน วย และภาวะอากาศหนาวจ ดในช วงท ผ านมาส งผลกระทบต อปร มาณผลผล ตทางการเกษตรหลายอย าง ลดลง อย างไรก ตาม อ ตราเง นเฟ อในป 2552 จะอย ในระด บต า 1 เน องจาก ราคาน าม นลดลงต ากว าช วงคร งแรกของป ท แล วมาก ท า ให ต นท นการผล ตลดลง ประกอบก บภาวะเศรษฐก จชะลอต ว รายได และก าล งซ อของผ บร โภคลดลง ส งผลต อความต องการส นค า อ อนต วลง การปร บข นราคาจ งเป นไปได ยาก และเม อเท ยบก บด ชน ราคาในช วงคร งแรกของป 2551 ท ส งข นมาก จ งม ความเป นไปได ท อาจเก ดภาวะเง นฝ ด (Deflation) ในช วงส น ๆ ในช วงคร งแรกของป น % อ ตราการว างงานรายเด อน ป ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค. ท มา : ส าน กงานสถ ต แห งชาต คน 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, ผ ประก นตนกรณ ว างงานท ใช บร การจ ดหางาน เพ มข นมากในช วงเด อน ต.ค.-ธ.ค. 51 ต.ค. 5 ม.ค. 51 เม.ย. 51 ก.ค. 51 ต.ค.51 ท มา : กรมการจ ดหางาน % อ ตราการบรรจ งานต อผ สม ครลดลง อย างต อเน องในช วง ต.ค.-ธ.ค. 51 ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค. ท มา : กรมการจ ดหางาน การว างงานม แนวโน มเพ มข น รายได ม แนวโน มลดลง การชะลอต วของภาวะเศรษฐก จและการส งออกท ลดลงท าให การ จ างงานในภาคอ ตสาหกรรมการผล ตในเด อนพฤศจ กายน 2551 ลดลง จากช วงเด ยวก นของป ก อนหน าเก อบ 2 แสนคน โดยเฉพาะใน อ ตสาหกรรมเฟอร น เจอร แต การจ างงานในภาคก อสร าง การค า และ บร การส วนใหญ ย งคงเพ มข น การจ างงานนอกภาคเกษตรโดยรวมจ ง ขยายต วได เล กน อย ในช วงเด ยวก นน จ านวนผ ว างงานท วประเทศ เพ มข นจาก 4.2 แสนคน เป น 5.2 แสนคน ม อ ตราการว างงานร อยละ 1.4 และข อม ลเบ องต นในเด อนธ นวาคม ม ผ ว างงาน 5.4 แสนคน ค ด เป นอ ตราการว างงานร อยละ 1.4 ส งข นมากจากเด อนเด ยวก นของป 255 ท ม ผ ว างงานเพ ยง 3.2 แสนคน หร อม อ ตราการว างงานร อยละ.9 นอกจากน ป ญหาการว างงานย งสะท อนได จากจ านวนผ ประก นตน กรณ ว างงานท ใช บร การจ ดหางานในเด อนธ นวาคมม ประมาณ 1.4 แสน คน เพ มข นต ดต อก นเป นเด อนท 3 การเฝ าระว งสถานการณ การเล กจ างอ นเน องมาจากผลของว กฤต เศรษฐก จ จากข อม ลล าส ดจากกรมสว สด การและค มครองแรงงาน ในช วงระหว างว นท 1-26 มกราคม 2552 พบว า ม ล กจ างท ถ กเล กจ าง 2,864 คน และสถานประกอบการท ม แนวโน มการเล กจ าง 14 แห ง ม ล กจ างรวม 68,179 คน คาดว าจะถ กเล กจ าง 18,983 คน ท เหล ออ ก เก อบ 4 หม นคนจะได ร บผลกระทบในระด บต าง ๆ ก น เช น ลดช วโมง การท างาน ลดค าจ างและผลประโยชน อ น ๆ ซ งอาจกระทบต อ มาตรฐานการครองช พของล กจ าง โดยเฉพาะกล มรายได น อย แนวโน มการว างงานท ส งข นด งกล าว ม ส วนท าให จ านวนผ ลงทะเบ ยนสม ครงานก บกรมการจ ดหางานเพ มข น ม จ านวน 49,557 คนในเด อนธ นวาคม 2551 เพ มข นจากเด อนพฤศจ กายนร อยละ 25.2 และเพ มข นจากเด อนเด ยวก นของป 255 ร อยละ 69.8 ขณะท ต าแหน ง งานว างท งประเทศม แนวโน มลดลงท งจากเด อนก อนหน าและเด อน เด ยวก นของป 255 ม จ านวนรวม 27,162 อ ตรา โอกาสในการได งาน ท าโดยเฉล ยจ งน อยลง อ กท งย งม ป ญหาด านค ณสมบ ต เง อนไขและ ความต องการท ไม ตรงก นระหว างผ หางานก บนายจ าง ท าให ม การ บรรจ งานเพ ยง 16,23 ต าแหน ง หร อประมาณร อยละ 6 ของต าแหน ง ท ประกาศร บ และอ ตราการบรรจ งานต อผ สม ครลดลงอย างต อเน องจาก ร อยละ 43.7 ในเด อนพฤศจ กายนเป นร อยละ 32.8 ในเด อนธ นวาคม 2 จ านวนคด อาญาประเภทยาเสพต ด ป จ านวน (ราย) ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เด อน ม.ค.5- ธ.ค.5 ม.ค.51- ธ.ค.51 ท มา : ส าน กงานต ารวจแห งชาต จ านวนคด อาญาช ว ต ร างกายและเพศ ป จ านวนคด 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธค. เด อน ม.ค.5- ธ.ค.5 ม.ค.51- ธ.ค.51 ท มา : ส าน กงานต ารวจแห งชาต จ านวนคด อาญาประเภทประท ษร ายต อทร พย ป จ านวนคด 8, 7, 6, 5, 4, 3, ม.ค. ก.พ. ม ค. เมย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ท มา : ส าน กงานต ารวจแห งชาต เด อน ม.ค.5- ธ.ค.5 ม.ค.51 - ธ.ค.51 คด ยาเสพต ดพ งส งในเด อนธ นวาคม ภาพรวมของคด ยาเสพต ดในป 2551 สามารถปราบปราม และจ บก มได มากกว าป 255 อย างต อเน อง และในเด อน ธ นวาคม 2551 ม การจ บก มได ถ ง 19,981 ราย เพ มข นจากเด อน พฤศจ กายนร อยละ 38 เป นผลจากการปฏ บ ต การในหลายมาตรการ ม การประสานท กภาคส วนอย างจร งจ ง โดยเฉพาะปฏ บ ต การ 9 ว น พ นภ ยยาเสพต ด ล างเคร อข าย ผ ค า ท เร มด าเน นการใน เด อนพฤศจ กายน นอกจากน สภาวะเศรษฐก จท ฝ ดเค อง คนตกงานมากข น ขาดสภาพคล องทางการเง น และค าครองช พส ง เป นป จจ ยหน ง ท ท าให ธ รก จค ายาขยายต ว เน องจากผ ท หาทางออกไม ได บาง รายห นไปเป นผ ค ายารายย อย เพราะเห นว าสร างรายได มากใน เวลารวดเร ว ค มค าการเส ยง ด งน น การด าเน นการรณรงค และปราบปราม ต องได ร บ ความร วมม อท กภาคส วน ไม ว าภาคเอกชน ภาคประชาชน ท ร ข อม ลและสถานการณ ในพ นท ได ใกล ช ดและรวดเร วกว าเจ าหน าท จ งจะสามารถสร างส งคมและประเทศท ปลอดสารเสพต ดได ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชนลดน อยลง นอกจากคด ยาเสพต ดจะเพ มข นมากแล ว คด อาญา ประเภทอ นม แนวโน มเพ มข นเช นก น คด ช ว ต ร างกายและเพศ ม จ านวนเพ มข นจาก 2,662 คด ในเด อนก อนหน าเป น 2,836 คด ในเด อนธ นวาคม หร อเพ มข นร อยละ 6.5 และคาดว าป ญหา ทางเศรษฐก จและรายได ท ฝ ดเค องม ส วนท าให คด ประท ษร าย ต อทร พย เพ มข นจาก 5,13 คด ในเด อนพฤศจ กายน เป น 5,842 คด หร อเพ มข นร อยละ 16.5 โดยเฉพาะคด โจรกรรม รถจ กรยานยนต เพ มข นจาก 1,871 คด ในเด อนพฤศจ กายน เป น 2,539 คด หร อเพ มข นร อยละ 35.7 ส วนความค บหน าของคด การปลอมแปลงธนบ ตรซ ง กล าวถ งในรายงานฉบ บท แล ว เจ าหน าท สามารถจ บก มและ ทลายแหล งผล ตธนบ ตรปลอมรายใหญ ใน กทม. และ นครราชส มา และขยายผลส การจ บก มนายท นท อย เบ องหล ง พบว าม การผล ตธนบ ตรปลอมถ งข นต งเป นโรงงานผล ต ซ งเป น เร องอ นตรายต อระบบเศรษฐก จและการเง นเป นอย างย ง ต อง เร งปราบปรามและด าเน นคด อย างจร งจ ง แก งโจรไฮเทคฉกรห สเอท เอ ม ซ าเต มความเด อดร อนให ประชาชน หน งในอาชญากรรมท น บว าสร างความเด อดร อนให ก บ ประชาชน ท ต องเผช ญก บสภาวะเศรษฐก จฝ ดเค องแล วย งต อง 3 เผช ญก บแก งโจรไฮเทคโจรกรรมข อม ลบ ตรเอท เอ ม รวมม ลค า ความเส ยหายไม ต ากว าร อยล านบาทในป 2551 ม การแพร ระบาดท งในกร งเทพมหานครและต างจ งหว ด เช น จ งหว ดแพร ล าปาง เช ยงใหม เช ยงราย ปท มธาน นนทบ ร โดยใช อ ปกรณ ส าหร บค ดลอกข อม ลหร อเคร องสก มเมอร และกล องร เข ม ประกอบต ดก บเคร องบร การเง นด วนหร อต เอท เอ มตามป ม น าม นหร อแหล งท องเท ยวท คนน ยมไปจ บจ ายใช สอย ท าการ ขโมยค ดลอกข อม ลและบ นท กรห สประจ าบ ตร 4 หล กของผ มา ใช บร การจากต กดเง น น าข อม ลไปท าบ ตรปลอมพร อมรห สไป กดเง นสดหร อซ อส นค าตามร านค าต าง ๆ เคร องสก มเมอร ท ใช น ม ระบบความจ าท สามารถบ นท กข อม ลจากบ ตรเอท เอ มได นาน 3 ว น สร างความเส ยหายให ก บล กค า/ผ ฝากเง นโดยเฉล ย ธนาคารละ 1-15 ล านบาทต อป เฉพาะในเด อนธ นวาคม ธนาคารไทยพาณ ชย พบว าม ล กค าของธนาคารถ ง 41 รายท ถ ก กดเง นออกไปค ดเป นม ลค ากว า 2.5 ล านบาท ประชาชนท ใช บร การผ านต เอท เอ มต องใช ความ ส งเกตความผ ดปกต และระม ดระว งการถ กโจรกรรมข อม ลขณะ ท ารายการ ธนาคารและเจ าหน าท ต ารวจต องต ดตามและก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks