บทสร ปส าหร บผ บร หาร - PDF

Description
บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 13 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ท ม งหว งยกระด บการศ กษาของชาต ให ได มาตรฐาน และจ ดการศ กษาได อย างท วถ ง ม ค ณภาพ โดยได บ ญญ ต ให ม กระจายอ านาจการบร หารจ ดการศ กษาท งด านว ชาการ งบประมาณ การบร หารบ คคล และงานบร หารท วไปไปย งคณะกรรมการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และ สถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษาโดยตรง การจ ดองค กรท ม สถานะเป นน ต บ คคลตามกฎหมาย มหาชนท จ ดบร การสาธารณะย อมจะม อ สระในการบร หารท งด านทร พยากรบ คคล และอ านาจหน าท ในกรอบท กฎหมายให อ านาจไว การม กฎหมายก าหนดให สถานศ กษาเป นน ต บ คคลม จ ดม งหมายส าค ญท จะท าให สถานศ กษา ม อ สระ ม ความเข มแข งในการบร หาร เพ อให การบร หารเป นไปอย างคล องต ว รวดเร วและสอดคล อง ก บความต องการของผ เร ยน สถานศ กษา ช มชน ท องถ น และประเทศชาต โดยรวม อย างไรก ตาม การจะบร หารสถานศ กษาท ม สถานะเป นน ต บ คคลให บรรล ผลตามจ ดม งหมายด งกล าว ม แนวทาง หร อเง อนไขท ผ บร หารสถานศ กษาควรค าน งด งน ๑. รวบรวมและจ ดระบบข อม ลสารสนเทศให เป นป จจ บ น การบร หารแนวใหม จ าเป นอย าง ย งท จะต องบร หารและต ดส นใจโดยอาศ ยข อม ลมากกว าสาม ญส าน ก ด งน น ผ บร หารจ งจ าเป นจะ ต องรวบรวม จ ดระบบ และใช ข อม ลสารสนเทศเพ อการบร หารและต ดส นใจให มากท ส ดเท าท จะท าได ๒. วางแผนและด าเน นงานตามแผนท วางไว การวางแผนม ส วนช วยให ผ บร หารม ท ศทางใน การบร หารตามล าด บความส าค ญเร งด วนของป ญหาและนโยบายการบร หาร ด งน น ผ บร หารจ งจ า เป นต องม ความร และความเข าใจเก ยวก บการวางแผน และสามารถด าเน นการบร หารให เป นไปตาม แผนท ก าหนดไว รวมท งการด าเน นการก าก บ ต ดตาม และประเม นผลการด าเน นงานตามแผน เพ อให การบร หารงานบรรล ผลตามจ ดม งหมายท ได ก าหนดไว อย างเต มท ๓. ศ กษากฎหมาย กฎ และระเบ ยบท เก ยวข อง ในการบร หารสถานศ กษาท เป นน ต บ คคล ผ บร หารม อ านาจบร หารอย างอ สระ ขณะเด ยวก นก ร บผ ดชอบต อผลการต ดส นใจของตนอย างเต มท เช นก น ด งน น เพ อป องก นข อผ ดพลาดเช งกฎหมายและการต ดส นใจของตน ผ บร หารสถานศ กษา จ าเป นต องศ กษา และท าความเข าใจกฎหมายท เก ยวข องอย างแท จร ง รวมท งควรม ท ปร กษาทาง กฎหมายคอยให ค าปร กษาและเสนอแนะก อนการต ดส นใจท ตนเองขาดความม นใจ ๔. การบร หารและการต ดส นใจโดยองค คณะบ คคล การศ กษาเป นบร การก จการสาธารณะ ท ม ผ เก ยวข องและได ร บผลจากการบร การจ านวนมาก ด งน น เพ อให การบร หารและการต ดส นใจ ม ความถ กต องและก อประโยชน ส งส ดต อผ ร บบร การมากท ส ด ผ บร หารควรด าเน นการโดยใช องค คณะบ คคลเข ามาม ส วนร วมในการพ จารณาต ดส นใจให มากท ส ดเท าท จะท าได ๕. จ ดระบบบ ญช ให ครบถ วนถ กต อง แม ผ บร หารจะม อ านาจอ สระในการบร หารและ ต ดส นใจก ตาม แต อ านาจอ สระน นม ใช เป นไปโดยปราศจากการควบค มตรวจสอบของทางราชการ โดยเฉพาะด านการเง นซ งส วนใหญ มาจากงบประมาณแผ นด น จะม หน วยงานท ร บผ ดชอบการ ตรวจสอบการใช จ ายเง นของสถานศ กษาท งในช วงก อนใช ระหว างใช และภายหล งการใช ด งน น ผ บร หารจ งจ าเป นจะต องจ ดท าระบบบ ญช ให ครบถ วน ความถ กต องตามระบบและระเบ ยบของ ทางราชการเพ อการบร หารของตนเป นไปด วยความโปร งใส และ ส รจ ต เง อนไขท ง ๕ ประการด งกล าว เป นส งจ าเป นท ผ บร หารจะต องม หร อจ ดให ม ข นเพ อให การบร หารและการต ดส นใจของตนม ประส ทธ ภาพ และบรรล ผลตามเจตนารมณ ของการก าหนดให สถานศ กษาเป นน ต บ คคลอย างเต มท ๒ ๓ ค าน า เอกสารค ม อส งเสร มการบร หารสถานศ กษาท เป นน ต บ คคลเล มน กระทรวงศ กษาธ การ จ ดท าข นเพ อให สถานศ กษาข นพ นฐานของร ฐท ส งก ดเขตพ นท การศ กษา ได ใช เป นแนวทางใน การบร หารและการจ ดการสถานศ กษาให สอดคล องก บการบร หารการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ตามโครงสร างใหม ท งน ด วยเหต ท ว าการบร หารและการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาจะเปล ยนแปลง ไปจากเด มอย างมาก กล าวค อ ม อ านาจหน าท ในการบร หารและจ ดการศ กษาท งด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากร และบร หารท วไปมากข น และด าเน นการได อย างคล องต ว โดยเฉพาะ กฏหมายก ยวก บระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การก าหนดให สถานศ กษาข นพ นฐาน ของร ฐ ท ส งก ดเขตพ นท การศ กษาเป นน ต บ คคล ท าให สถานศ กษาสามารถจ ดหารายได ผล ประโยชน และระดมทร พยากรมาใช ในการพ ฒนาการศ กษาของสถานศ กษาได มากข น แต ใน ขณะเด ยวก นสถานศ กษาก ต องม ความร บผ ดชอบทางกฎหมายเพ มมากข นเช นก น ซ งผ บร หาร ใน ฐานะผ แทนสถานศ กษาท เป นน ต บ คคล รวมท งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาและ ผ เก ยวข องจะต องเข าใจอ านาจหน าท ในการบร หารจ ดการ และม ส วนร วมในการพ ฒนาการศ กษา ของสถานศ กษา เอกสารเล มน จ งเป นแนวทางให ผ บร หาร และบ คลากรท กฝ ายของสถานศ กษาได น าไปประย กต ใช ในการบร หารและการจ ดการศ กษาให เหมาะสมก บบร บทของสถานศ กษา อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพต อไป เน องจากค ม อน จ ดท าข นในขณะท กฏหมายบางฉบ บย งไม ม ผลใช บ งค บ หากพบใน ภายหล งว าบทบ ญญ ต ในกฏหมายฉบ บท ลงในราชก จจาน เบกษาม สาระท แตกต างไปจากท ปรากฎ ในเอกสารน ให ถ อว าบทบ ญญ ต ท ปรากฎในฉบ บท ลงในราชก จจาน เบกษาม ความถ กต องและให ผ ใช เอกสารน ย ดถ อปฏ บ ต ตามน น กระทรวงศ กษาธ การขอขอบค ณคณะท างาน และขอขอบค ณดร.ส ว ฒน เง นฉ า อาจารย เสร ลาชโรจน ท ได ให ข อค ดเห นท เป นประโยชน และท ขอขอบค ณเป นพ เศษ ศ.ดร.ส รพล น ต ไกรพจน ท ได กร ณาอ านต นฉบ บและให ข อค ดเห นในส วนท เป นเน อหาเก ยวก บ กฎหมาย และ ขอขอบค ณผ เก ยวข องท กฝ าย ท ม ส วนในการจ ดท าเอกสารเล มน ส าเร จและหว งว า เอกสารน จะช วยส งเสร มให สถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดเขตพ นท การศ กษาซ งจะม สถานะภาพ เป นน ต บ คคลสามารถบร หารและจ ดการศ กษาได อย างเหมาะสม คล องต ว สมบ รณ เร ยบร อย ม ค ณภาพ ประส ทธ ภาพสมตามเจตนารมณ ของการปฏ ร ปการศ กษา และความม งหว งของช มชน ท องถ น ส งคม และประเทศชาต ท กประการ กระทรวงศ กษาธ การ บทท ๑ บทน า ความเป นมาของการปฏ ร ปการศ กษา การปฏ ร ป (ปฏ +ร ป) หมายถ ง การปร บเปล ยน เพ อให ได ส งท ด ข น สมบ รณ ข นกว าเด ม การปฏ ร ปการศ กษาไทยจ งหมายถ งการปร บเปล ยนทางการศ กษาของไทยเพ อให เราได คนไทยท ม ค ณภาพส งข นกว าเด ม ท วถ งมากกว าเด มและประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการส งข นกว าเด ม การปฏ ร ปการศ กษาจ งม แต ว นเร มต นแต ไม ม ว นจบส น ว นน ค ณภาพคนไทยอาจส งใกล เค ยงก บ คนฟ ล ปป นส แต ว นน เช นก นเราอยากเห นค ณภาพของคนไทยส งข นเท าก บค ณภาพของคนส งคโปร คนเกาหล คนญ ป น หร อคนอเมร ก น และต องเป นค ณภาพท ส งข นอย างถ วนหน าด วยค อคนไทยท อย ในกร งเทพมหานคร แม ฮ องสอน ม กดาหาร นราธ วาส ฯลฯ ต องม ค ณภาพส งข นใกล เค ยงหร อ ท ดเท ยมก น คนท ม ค ณภาพเป นอย างไร ว นน เราเห นตรงก นว าคนท ม ค ณภาพ หมายถ ง คนท ม ท ง ความด ความเก ง และความส ข คนด ค อ คนท ม ค ณธรรม ม จร ยธรรม ม ค าน ยมท สอดคล องก บค าน ยมของคนไทยส วนใหญ คนด ย อมเป นสมาช กท ด ของครอบคร ว ช มชน และประเทศ คนด ย อมย ดม นในการปกครอง ระบอบประชาธ ปไตยท ม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข คนด ย อมเข าไปม ส วนร วมในการอน ร กษ ฟ นฟ พล งงาน ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม คนเก ง ค อ คนท ม ความร และท กษะตรงตามมาตรฐานของหล กส ตร ค อ ม ความร และ ท กษะตรงตามมาตรฐานหล กส ตรว ชาภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนา ว ฒนธรรม ส ขภาพและอนาม ย อาช พและเทคโนโลย ศ ลปะ ดนตร การแสดงและภาษาต างประเทศ คนเก งต องน าความร และท กษะข างต นไปใช เป นเคร องม อในการหาความร เพ มเต มในสาขาท ตนเอง สนใจและถน ดด วยตนเองและอย างต อเน อง อาจค นคว าจากห องสม ด เว บไซท ส อมวลชนชน ด ต าง ๆ คนเก งต องน าความร ท ได จากห องเร ยนและจากการค นคว าด วยตนเองไปอภ ปรายแลกเปล ยนเร ยน ร ก บปราชญ ในท องถ นหร อผ ประสบความส าเร จในการประกอบอาช พในสาขาท ตนสนใจ คนเก ง ย อมน าความร ท ได จากการแลกเปล ยนเร ยนร มาก าหนดทางเล อกในการประกอบอาช พหร อการ ด ารงช ว ตของตนเองในอนาคต คนเก งย อมม ความเช อม นในตนเอง ม บ คล กภาพท ด คนเก งท างาน ร วมก บคนอ นได ร กการท างาน ขย น อดทน ร กอาช พส จร ต คนเก งย อมสามารถว เคราะห ป ญหาของ ตนเอง ของครอบคร ว ของช มชน และของประเทศโดยใช ความร และท กษะท เร ยนมาหร อ ท ได ร บจากแหล งต าง ๆ และสามารถน าความร และท กษะเหล าน นมาส งเคราะห เป นแนวทาง การแก ป ญหาให ก บตนเอง ครอบคร ว ช มชน และประเทศ น าแนวทางแก ป ญหาท ส งเคราะห ข นไป ทดลองแก ป ญหา ว เคราะห ผลการแก ป ญหาและสร ปเป นความร ใหม ท ได จากการทดลองแก ป ญหา คนเก งจ งสร างความร ได ด วยตนเอง คนม ความส ข ค อ คนท ม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตด ร างกายแข งแรง ปราศจากโรคภ ย ไข เจ บ จ ตใจร าเร ง เบ กบาน แจ มใส คนม ความส ขไม หมกม นก บส งเสพต ดมอมเมา อบายม ข คนม ความส ขย อมม ส นทร ยะทางดนตร ก ฬา หร อศ ลปะ ระด บความด ความเก ง ความส ขของคนไทยแต ละภ ม ภาค ณ ว นน อาจแตกต างก น ด มาก เก งมาก ส ขมาก ด น อย เก งน อย ส ขน อย และความคาดหว งของคนไทยในแต ละภ ม ภาค แต ละ จ งหว ด แต ละอ าเภอเก ยวก บระด บความด ความเก ง และความส ขก แตกต างก น เราจ งจ าเป นต อง ก าหนด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks