ประช มผ ปกครองน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท ๑ โรงเร ยนจอย ในว นศ กร ท ๒๕ เด อน เมษายน ๒๕๕๗ - PDF

Description
ประช มผ ปกครองน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท ๑ โรงเร ยนจอย ในว นศ กร ท ๒๕ เด อน เมษายน ๒๕๕๗ แนะน าคร ระด บช นประถมศ กษาป ท นางสาวเวฬ ร ยา ว ฒนพฤกษ (คร แก ว) สอน 4 ว ชา ด งน 1. ภาษาไทย 2. คณ ตศาสตร

Please download to get full document.

View again

of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 13 | Pages: 60

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประช มผ ปกครองน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท ๑ โรงเร ยนจอย ในว นศ กร ท ๒๕ เด อน เมษายน ๒๕๕๗ แนะน าคร ระด บช นประถมศ กษาป ท 1 นางสาวเวฬ ร ยา ว ฒนพฤกษ (คร แก ว) สอน 4 ว ชา ด งน 1. ภาษาไทย 2. คณ ตศาสตร 3. ส งคมศ กษา 4. พระพ ทธ ว ชาท สอนเพ มเต ม - แนะแนว - ชมรม - ล กเส อ ตารางเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/1 ว/ด/ป จ. อ. พ. พฤ. ศ. อ งกฤษ- ฝร ง คณ ต ไทย ประว ต คณ ต-ฝร ง การอ าน- ฝร ง แนะแนว อ งกฤษ- ฝร ง ศ ลปะ คณ ต ไทย ส ขศ กษา อ งกฤษ ว ทย -ฝร ง อ งกฤษ- ฝร ง คณ ต ไทย ดนตร พละ พระพ ทธ ว ทย -ฝร ง อ งกฤษ- ฝร ง คณ ต ไทย ส งคม คณ ต-ฝร ง การงานฯ ล กเส อ อ งกฤษ- ฝร ง ว ทย ว ทย คณ ต เทนน ส ชมรม ไทย นางสาวอร ษรา เช อเอ ยม (คร ปลา) สอน 4 ว ชา ด งน 1. ภาษาไทย 2. คณ ตศาสตร 3. ส งคมศ กษา 4. พระพ ทธ ว ชาท สอนเพ มเต ม - แนะแนว - ชมรม - ล กเส อ ตารางเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/2 ว/ด/ป จ. อ. พ. พฤ. ศ. อ งกฤษ- ฝร ง คณ ต การอ าน- ฝร ง ไทย ว ทย -ฝร ง ส งคม แนะแนว อ งกฤษ- ฝร ง คณ ต ไทย อ งกฤษ พระพ ทธ ศ ลปะ คณ ต-ฝร ง อ งกฤษ- ฝร ง คณ ต ไทย ประว ต เทนน ส การงานฯ ว ทย -ฝร ง อ งกฤษ- ฝร ง คณ ต ส ขศ กษา ดนตร คณ ต-ฝร ง ไทย ล กเส อ อ งกฤษ- ฝร ง คณ ต ไทย ว ทย ว ทย ชมรม พละ นางสาวส ภาวด จ นทร แก ว สอน 4 ว ชา ด งน 1. ภาษาไทย 2. คณ ตศาสตร 3. ส งคมศ กษา 4. พระพ ทธ ว ชาท สอนเพ มเต ม - แนะแนว - ชมรม - ล กเส อ (คร ฝน) ตารางเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/3 ว/ด/ป จ. คณ ต อ. คณ ต-ฝร ง พ. คณ ต พฤ. คณ ต-ฝร ง ศ. คณ ต อ งกฤษ- ฝร ง ว ทย ว ทย อ งกฤษ ไทย แนะแนว อ งกฤษ- ฝร ง คณ ต การงานฯ ไทย ดนตร พละ อ งกฤษ- การอ าน- ฝร ง ไทย ว ทย -ฝร ง ส งคม ฝร ง พระพ ทธ อ งกฤษ- ฝร ง คณ ต ประว ต ไทย ศ ลปะ ล กเส อ อ งกฤษ- ฝร ง ส ขศ กษา ว ทย -ฝร ง ไทย ชมรม เทนน ส นางสาวจ ตล ดดา ดวงปฏ (คร จ ต) สอน 4 ว ชา ด งน 1. ภาษาไทย 2. คณ ตศาสตร 3. ส งคมศ กษา 4. พระพ ทธ ว ชาท สอนเพ มเต ม - แนะแนว - ชมรม - ล กเส อ ตารางเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1/4 ว/ด/ป จ. คณ ต/ฝร ง อ. ดนตร พ. คณ ต/ฝร ง พฤ. คณ ต ศ. ว ทย /ฝร ง อ งกฤษ/ ฝร ง อ งกฤษ/ ฝร ง อ งกฤษ/ ฝร ง อ งกฤษ/ ฝร ง อ งกฤษ/ ฝร ง คณ ต ไทย ส ขศ กษา เทนน ส แนะแนว คณ ต ไทย ศ ลปะ ว ทย ว ทย คณ ต ไทย การงาน ส งคม พละ ไทย ว ทย /ฝร ง อ งกฤษ การอ าน/ ฝร ง ล กเส อ คณ ต ประว ต ไทย ชมรม พระพ ทธ นางสาววรรณ ศา จ ตรเพ ง ( คร ป ง) คร สอนว ชาว ทยาศาสตร นางสาวเนต มา เท อกส บรรณ(คร จ น) คร สอนว ชาศ ลปะ นางสาวส จ ตรา วณ ชชานนท (คร หล ง) คร สอนว ชาภาษาอ งกฤษ นายพงษ ศ กด ร กธรรม (คร เอก) คร สอนว ชาพละ นางสาววรรน ษา สมทร พย (คร อาร ม) คร ว ชาการงานและเทคโนโลย นางสาวท พย ภวรรณ หน วอน (คร เว ยน) คร ว ชาประว ต ศาสตร นางสาวเฉล มขว ญ เพชรอาว ธ (คร ขว ญ) คร ว ชาส ขศ กษา นางสาวว ไล ประพายช ย (คร เก า) คร พ เศษ นางสาววรรณ ร ตน มากจ ตร ( คร วรรณ ) ฝ ายธ รการ การเง น โทร หมายเหต เวลาทาการห องธ รการ น. ว ชาท ต องเร ยนเพ มเต ม 1. ว ชาแนะแนว จะเร ยนหน งส อสมบ ต ผ ด 2. ชมรม ประถมศ กษาป ท 1 พ มพ ภาพลายน วม อ 3. ดนตร เร ยนก บคร ท ศ นย Symphony 4. เทนน ส เร ยนก บคร ว ธ ** การเร ยนของบางรายว ชาจะเร ยนตามมาตรฐานการเร ยน ตามต วช ว ด อาจจะม การเร ยนตามหน วยการเร ยนร หร อ อาจจะไม เร ยงตามหน วยการเร ยนร (ส วนมากจะม ป ญหา จะเจอในว ชา ส งคมศ กษา ศาสนาและประว ต ศาสตร ) การเร ยนการสอนม 8 กล มสาระ 9 รายว ชา ด งน 1. กล มสาระภาษาไทย 2. กล มสาระคณ ตศาสตร 3. กล มสาระว ทยาศาสตร 4. กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม (สาระน ม 3 รายว ชา ค อ ส งคม พระพ ทธ ประว ต ศาสตร ) 5. กล มสาระส ขศ กษา และพละศ กษา 6. กล มสาระการงานพ นฐานอาช พ และ คอมพ วเตอร 7. กล มสาระศ ลปะ 8. กล มสาระภาษาต างประเทศ คร ประจาว ชาแนะน าหน งส อ และอ ปกรณ ท ใช ใน การจ ดการเร ยนการสอน ภาษาไทย ใช เร ยนเฉพาะรายว ชาภาษาไทย สาหร บการบ าน สาหร บอ าน คณ ตศาสตร ใช เร ยนเฉพาะในรายว ชาคณ ตศาสตร การบ านใช เทอม 1 การบ านใช เทอม 2 ว ทยาศาสตร ใช เร ยนเฉพาะในรายว ชาว ทยาศาสตร สาหร บแบบฝ กห ด สาหร บอ าน ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมใช เร ยนท งหมด 3 รายว ชา ค อ 1. ส งคมศ กษา 2. พ ทธศาสนา 3. ประว ต ศาสตร แบบฝ กห ด สาหร บอ าน ส ขศ กษา ใช เร ยนเฉพาะในรายว ชาส ขศ กษาและพละศ กษา การงานอาช พและเทคโนโลย ใช เร ยนเฉพาะในรายว ชาการงานอาช พ/คอมพ วเตอร ดนตร ใช เร ยนเฉพาะในรายว ชาดนตร ท ศนศ ลป ใช เร ยนเฉพาะในรายว ชาศ ลปะ ภาษาอ งกฤษ (คร ไทย) ใช เร ยนเฉพาะในรายว ชาภาษาอ งกฤษ การแต งกายช ดล กเส อ ต ดป ายช อโรงเร ยนด าน ไหล ขวาม อ ต ดป ายหน าเส อไว หน าอกซ ายม อ **หากอยากทราบก จกรมต างๆของทางโรงเร ยนให เป ดด ท เว บไซด ของโรงเร ยน ระเบ ยบข อตกลงในห องเร ยนและโรงเร ยน 1. การมาโรงเร ยนต องมาโรงเร ยนก อนเวลา น. โรงเร ยนเข าแถวเวลา 7.40 น. 2. การจ ดเตร ยมอ ปกรณ การเร ยนท กอย าง เข ยนช อให ช ดเจน 3. ให น กเร ยนฝ กการจ ดตารางเร ยนของตนเอง 4. ให ผ ปกครองตรวจสม ดส อสารและเซ นช อร บทราบท กว น 5. การจ ดเก บอ ปกรณ ของน กเร ยน การเก บของท กว น น กเร ยนจะต องร บผ ดชอบเอง รองเท าน กเร ยนให เข ยนช อด วย 6. ถ าม ป ญหาให มาถามคร ประจาช นหร อคร ประจารายว ชา 7. การโทรศ พท หาคร ตอนกลางว นโทรเข าห องธ รการ (คร ว างร บ โทรศ พท ตอนเย นเวลา น.) 8. ม การจ ดท ศนศ กษา - เช ญว ทยากรการทาอาหารมาให ความร - ทาโครงงานโดยให เด กได ม ส วนร วมในการทาโครงงานท กคน - ก จกรรมล กเส อ (ประถมป ท 1-3 ไม ม การเข าค าย) 10. ห ามนาของม ค ามาโรงเร ยน เช น สร อยทอง โทรศ พท ม อถ อหร อ ของเล น ( ถ าหายหร อชาร ดคร ประจาช นและทางโรงเร ยนจะไม ร บผ ดชอบใดๆ ท งส น ) 11. น กเร ยนต องเตร ยมด นสอมาว นละ 5 แท ง เหลามาจากบ าน ให เร ยบร อย เตร ยมยางลบ 1 แท ง ไม บรรท ด 1 เล มขนาด 6 น ว 12. เตร ยมงานในสม ดคณ ตศาสตร ภาษาไทยของท กว นมาจากท บ าน 13. ให นาส ไม 1 กล องเหลามาให เร ยบร อยใส ในกระเป ามาท ก ว น การเตร ยมงานล วงหน า ของน กเร ยนช นประถม ว ชาภาษาไทยและว ชาคณ ตศาสตร ต วอย าง สม ด ว ชา ภาษาไทย ว น จ นทร ท ๓ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ด.ญ.อร ษรา เช อเอ ยม ช น ป.๑/๑ โรงเร ยนจอย เข ยนไทย ** ท กว นต องเตร ยมงานล วงหน ามาจากบ าน ต วอย าง ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. สม ด ว ชา คณ ตศาสตร ว น จ นทร ท ๓ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ด.ช. ช น ป.๑/๑ โรงเร ยนจอย ค ดเลขเร ว ** ท กว นต องเตร ยมงานล วงหน ามาจากบ าน ส สม ดท ใช ในป การศ กษา 2557 คณ ตศาสตร ภาษาไทย อ งกฤษ (คร ไทย) อ งกฤษ(Teacher) ว ทยาศาสตร การงานฯ ส ขศ กษา ส น าเง น ส แดง ส เหล อง ส เข ยว ส ชมพ ส แดง ส น าเง น สม ดส อสาร เร องการเก บคะแนน 1. การเก บคะแนนในหน วยการเร ยนร การเก บตามต วช ว ดท อย ใน หน วยการเร ยนร คะแนน 50 คะแนน / 1 ภาคเร ยน แบ งเป น 1.1 เก บตามต วช ว ด หน วยการเร ยนร เก บในห องเร ยน = 35 คะแนน 1.2 เก บจากคะแนนสอบ คร งท 1,2,3 และ สอบปลายภาค รวมคะแนนสอบ = 15 คะแนน * รวมคะแนน 1.1และ 1.2 มารวมก นเป น = 50 คะแนน คะแนนภาคเร ยนท 1 = 50 คะแนน คะแนนภาคเร ยนท 2 = 50 คะแนน = 100 คะแนน คะแนนเก บในห องเร ยนท งหมด 35 คะแนน คะแนนสอบคร งท 1-3 ท งหมด 15 คะแนน รวมคะแนนเทอมละ 50 คะแนน 2. ประเม นจากการเก บคะแนน ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ม การประเม น 8 ข อ ( ประเม นจากพฤต กรรมในห องเร ยนโดยคร ท กว ชาท สอนร วมก นประเม น ) *แล วนามาสร ปเป นระด บคะแนนค ณภาพ 0, 1, 2, 3 ผ าน / ไม ผ าน 0 = ไม ผ าน, 1 = ผ าน, 2 = ด, 3 = ด เย ยม 3.อ านค ดว เคราะห และเข ยน จะประเม นจากช นงานของแต ละรายว ชาน ามารวมก นแล ว ต ดส นเป นระด บค ณภาพค อ 0 = ไม ผ าน 1 = ผ าน ประเม นจากเกณฑ คะแนน 2 = ด 3= ด เย ยม 4. รายว ชาเพ มเต ม ค อ ว ชาภาษาอ งกฤษ ม การประเม นและ ต ดเกรดรวมก บรายว ชาพ นฐาน 5. ครบ 1 ป การศ กษา นาคะแนน 50 คะแนน เทอม 1+ เทอม 2 มา รวมก นเป น 100 คะแนนแล วต ดเกรด เป น 4 เกรด เกณฑ การ ต ดเกรด คะแนน เกรด ป ญหาท พบในป การศ กษา ไม อน ญาตให ผ ปกครองข นต กในเวลา น. 2. ไม อน ญาตให ผ ปกครองส งการบ านให น กเร ยน(ห ามผ ปกครอง ส งน กเร ยนถ งห องและห ามเข าห องเร ยน) 3. ผ ปกครองสงส ยเก ยวก บรายว ชาไหนให ต ดต อคร ประจาว ชา โดยตรง (เบอร โทรศ พท คร อย หล งปกสม ดส อสาร) 4. ถ าม ป ญหาในรายว ชาภาษาอ งกฤษก บ Teacher ให ต ดต อ คร ป อป 5. ในกรณ ท หย ดเร ยน ให น กเร ยนตามงานท ค างก บเพ อน 6. เร องของคะแนน การให คะแนนไม เหม อนก นก บช นอน บาล 7. การด แลน กเร ยนในเร อง ผม อ ปกรณ การเร ยน การบ านน กเร ยน น กเร ยนจะต องด แลและร บผ ดชอบเอง 8. การอ านให ฝ กอ านมาจากท บ านด วย 9. เข ยนช อน กเร ยนลงบนปกหน งส อให ช ดเจนพร อมใส ปก พลาสต กให เร ยบร อย ก อนนามาโรงเร ยน (จ ดตามตารางเร ยน) 10. เอาอ ปกรณ การเร ยน เช น ด นสอ ยางลบ ไม บรรท ด มาให เร ยบร อย 11. กล ม Line ในห องขอค ยเฉพาะเร องเร ยนและงานต างๆ ท คร ส งเท าน น 12. น กเร ยนมาโรงเร ยนสายไม ท นเร ยนในคาบแรก 13. อาหารเท ยงจะม ท งแกงจ ดและแกงเผ ด น กเร ยน สามารถเล อกร บประทานได 14. ด นสอท ใช ขอเป นด นสอไม ไส HB เท าน น ด นสอ สอดไส และด นสอกดห ามนามาโรงเร ยน ทางโรงเร ยนจอย ขอขอบค ณผ ปกครองท กท าน ท เส ยสละเวลามาเข าร วมการประช มคร งน ขอบค ณคะ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks