หล กการแก ป ญหาและการโปรแกรม คร ว รว ฒ ฉกะน นท โดย. - PDF

Description
30201 หล กการแก ป ญหาและการโปรแกรม คร ว รว ฒ ฉกะน นท โดย 25 June AM Week 02a - Introduction to Data Structure II 2 ปกในสม ด น กเร ยนน บบรรท ดท 7 ของ สม ดแผ นท 2 หน าขวา แล วเข

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 15 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
30201 หล กการแก ป ญหาและการโปรแกรม คร ว รว ฒ ฉกะน นท โดย 25 June AM Week 02a - Introduction to Data Structure II 2 ปกในสม ด น กเร ยนน บบรรท ดท 7 ของ สม ดแผ นท 2 หน าขวา แล วเข ยน ต วบรรจงเต มบรรท ด เว น บรรท ดตามสไลด หน าถ ดไป โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ สตร ว ทยา พ ทธมณฑล ช อ นาย/น.ส.xxxx xxxxxxx เลขท n ช นม ธยมศ กษาป ท 4/n ว ชาหล กการแก ป ญหาและการโปรแกรม รห ส ง30201 สอนโดยคร ว รว ฒ ฉกะน นท โทร เร มใช ว นอ งคารท 29 พ.ค. 2555 4 หน าต อไปด านซ าย เข ยนต วอ กษรคร งบรรท ดปกต จ ดให สวยงาม ในส วนว ส ยท ศน ค ณล กษณะท พ งประสงค ฯลฯ 5 ว ส ยท ศน ร กศ กด ศร ม ค ณธรรม เล ศล าว ชาการ ส บสานงานพระราชด าร ม ความเป น ไทย ส อสารได อย างน อย 2 ภาษา ล า หน าทางความค ด ผล ตงานอย าง สร างสรรค ม งม นอาช พส จร ต ร วม ร บผ ดชอบต อส งคมโลก 6 ค ณล กษณะท พ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นการท างาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ 7 สมรรถนะส าค ญของผ เร ยน 5 ด าน ความสามารถในการส อสาร ความสามารถในการค ด ความสามารถในการแก ป ญหา ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต ความสามารถในการใช เทคโนโลย 8 ล กนวม นทราช น ท ศ สตร ว ทยา พ ทธมณฑล ม ว น ย ม น าใจ สนใจใฝ เร ยนร และสร างสรรค ม ความเป นไทย แต งกายถ กต องตามระเบ ยบของโรงเร ยน ปฏ บ ต ตนถ กต องตามกาลเทศะ ม ความกต ญ กตเวท ต อบ ดา มารดา คร และผ ม พระค ณ ร กษาสมบ ต ของส วนรวม ม จ ตสาธารณะ ปฏ บ ต ตามศาสนาท ตนน บถ อและม สมบ ต ผ ด ข อปฏ บ ต ในการใช ห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร 1. ถอดและจ ดเร ยงรองเท าบนช นวาง 2. เข าแถวให เป นระเบ ยบหน าห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 3. น งตามล าด บเลขท ให ตรงก บหมายเลขเคร องคอมพ วเตอร 4. ก อนเป ดใช เคร องคอมฯ ให ส ารวจอ ปกรณ ว าครบ พร อมใช หร อไม หากไม ครบหร อช าร ด ต องแจ งให คร ทราบท นท 5. ห ามถอดอ ปกรณ ต อพ วงช ดคอมพ วเตอร หร อส บเปล ยน อ ปกรณ ท กชน ดภายในห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 6. ห ามน าขนม อาหารหร อเคร องด ม เข ามาในห อง 7.ช วยก นร กษาความสะอาดในห องเร ยน ไม ท งขยะ ไม ข ดเข ยน 8. เม อเล กใช งานให ป ดเคร องตามข นตอน เก บอ ปกรณ และเก บ เก าอ ให เร ยบร อย 9. ไม เข าห องเร ยนช า 10. ห ามใช โทรศ พท ม อถ อหร ออ ปกรณ ท ไม เก ยวข องขณะเร ยน 11. ไม อน ญาตให เล นเกมในห องเร ยน 11 ห วข อการจดงานในสม ด เร องเล าไอท สาระท ได เร ยนร ภาระงาน ส งท ได จากการค นคว าเพ มเต ม แลกเปล ยนเร ยนร ก บเพ อน ข าวไอท 12 เร องเล าไอท Smart TV ควบค ม Smart Interaction โดยใช เส ยงพ ด การจดจ าใบหน า และการเคล อนไหว แชร Family Story และการเข าถ งการเล น AllShare ส าหร บ อ ปกรณ ต างๆ ด วย Smart Evolution สามารถต ดต ง Samsung Evolution Kit เพ อปร บปร ง ฮาร ดแวร เฟ ร มแวร ซอฟต แวร และอ นเทอร เฟซให ท นสม ย อย เสมอ 13 14 15 สาระท ได เร ยนร ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ผลการเร ยนร ว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รห สว ชา ง30201 ว ชาหล กการแก ป ญหา และการโปรแกรม ข อท ต วช ว ด/ผลการเร ยนร กลางภาค ปลายภาค ระหว างเร ยน รวม เคร องม อประเม น Week 7 - Introduction to Data Structure II 17 เลขในวงเล บเป นล าด บท ต วช ว ด สาระท อธ บายองค ประกอบของระบบสารสนเทศ (1) องค ประกอบของระบบสารสนเทศ 2 แบบทดสอบ 1.2 ประโยชน ของการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 5 น าเสนอ 2อธ บายองค ประกอบและหล กการท างานของคอมพ วเตอร (2) องค ประกอบของคอมพ วเตอร 3 แบบทดสอบ 2.2 หล กการท างานของคอมพ วเตอร 5 น าเสนอ 3บอกค ณล กษณะของคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง (4) การเล อกซ อคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง 2 แบบทดสอบ 3.2 ปฏ บ ต จ ดช ดคอมพ วเตอร พร อมราคา จ ดป ายน เทศ 3 เอกสารข นตอนการว เคราะห วางแผน 4ใช ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให เหมาะสมก บงาน (8) ค ณล กษณะของฮาร ดแวร 2 เล อกค ณล กษณะ 4.2 ค ณล กษณะของซอฟต แวร 3 เล อกค ณล กษณะ 5แก ป ญหาด วยกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ(5) ข นตอนการแก ป ญหา 5 แบบทดสอบ 5.2 การถ ายทอดความค ดในการแก ป ญหา อย างม ข นตอน 10 flow chart พ มพ ส มผ ส 6เข ยนโปรแกรมภาษา (6) ข นตอนการพ ฒนาโปรแกรม 5 แบบทดสอบ 6.2 การเข ยนโปรแกรมภาษาซ 5 ท กษะเข ยนโปรแกรม 6.3 การเข ยนโปรแกรมในงานด านต างๆ ช นงาน 18 ข อท ต วช ว ด/ผลการเร ยนร กลาง ภาค ปลาย ภาค ระหว างเร ยน รวม เลขในวงเล บเป นล าด บท ต วช ว ด สาระท อธ บายองค ประกอบของระบบสารสนเทศ (1) องค ประกอบของระบบสารสนเทศ ประโยชน ของการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 5 2 อธ บายองค ประกอบและหล กการท างานของ คอมพ วเตอร (2) องค ประกอบของคอมพ วเตอร หล กการท างานของคอมพ วเตอร 5 19 ข อท ต วช ว ด/ผลการเร ยนร กลาง ภาค ปลาย ภาค ระหว าง เร ยน รวม เลขในวงเล บเป นล าด บท ต วช ว ด สาระท บอกค ณล กษณะของคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง 3 (4) การเล อกซ อคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ปฏ บ ต จ ดช ดคอมพ วเตอร พร อมราคา จ ดป ายน เทศ 3 4ใช ฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให เหมาะสมก บงาน (8) ค ณล กษณะของฮาร ดแวร ค ณล กษณะของซอฟต แวร 3 20 ข อ ท ต วช ว ด/ผลการเร ยนร กลาง ภาค ปลาย ภาค ระหว าง เร ยน เลขในวงเล บเป นล าด บท ต วช ว ด สาระท แก ป ญหาด วยกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ(5) ข นตอนการแก ป ญหา การถ ายทอดความค ดในการแก ป ญหา อย างม ข นตอน 6เข ยนโปรแกรมภาษา (6) ข นตอนการพ ฒนาโปรแกรม การเข ยนโปรแกรมภาษาซ การเข ยนโปรแกรมในงานด านต างๆ รวม 21 ภาระงาน 1. สม คร gmail 2. ส บค นข อม ลเก ยวก บการ ต ดต อส อสารผ านเคร อข าย อ นเตอร เน ต ในร ปแบบต างๆ 22 ส งท ได จากการค นคว าเพ มเต ม ศ กษา ส บค นเพ มเต มจาก หน งส อ ห องสม ด อ นเตอร เน ต ในประเด นเร องราวท เร ยนหร อ จากภาระงานท ได ร บมอบหมาย จดบ นท กลงในสม ด 23 แลกเปล ยนเร ยนร ก บเพ อน น าส งท น กเร ยนเข าใจจากการเร ยน และจากการค นคว าเพ มเต มไปพ ดค ย ก บเพ อนแล วบ นท กส งท เราและเพ อน เข าใจเหม อนหร อแตกต างก น อาจม ความค ดเห นเพ มเต มได 24 ข าวไอท ต ดตามข าวไอท จากแหล งต าง ๆ เช น หน งส อไอท หน งส อพ มพ เว บไซต ต างๆ ว ทย โทรท ศน แล วน ามาสร ปเข ยนลงในสม ด เร อง ละ 3-5 บรรท ด จ านวน 2 ข าว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks