รายละเอ ยดของรายว ชา - PDF

Description
ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยร งส ต ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา MIC323 Oral Immunology 2. จ านวนหน วยก ต 2(2-0-4) 3. หล กส ตรและประเภทของรายว

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 9 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยร งส ต ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา MIC323 Oral Immunology 2. จ านวนหน วยก ต 2(2-0-4) 3. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา ท นตแพทยศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาท นตแพทยศาสตร ว ชาบ งค บ 4. อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและอาจารย ผ สอน 4.1 อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา ผศ.ดร. อ จฉราวรรณ ทองม 4.2 อาจารย ผ สอน รศ.ดร. ธ ระศ กด พ ชรว ภาส ผศ. น นทน ตย หงษ ศร จ นดา 5. ภาคการศ กษา/ช นป ท เร ยน ภาคการศ กษาท 1 ช นป ท 3 6. รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisites) BIO รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisites) MIC สถานท เร ยน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 9. ว นท จ ดท าหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด 10 ส งหาคม 2557 หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 1. จ ดม งหมายของรายว ชา เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจเก ยวก บระบบภ ม ค มก นของร างกาย กลไกการ ป องก นการต ดเช อของร างกาย การควบค มการตอบสนองทางภ ม ค มก น ความผ ดปกต ทางภ ม ค มก น และองค ประกอบทางภ ม ค มก นท เก ยวข องในโรคต ดเช อ โดยเฉพาะอย าง ย งเก ยวก บด านท ก อให เก ดป ญหาในช องปาก เพ อเป นท นตแพทย ท ม ประส ทธ ภาพ 2. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา เพ อให น กศ กษาม ความร เก ยวก บระบบภ ม ค มก นละสามารถน าความร ท ได ร บไปประย กต ใช เพ อเป นพ นฐานในการทางาน หมวดท 3 ล กษณะและการด าเน นการ 1. ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บระบบภ ม ค มก น เซลล และอว ยวะท เก ยวข องก บระบบภ ม ค มก น ปฏ ก ร ยา ระหว างแอนต เจนและแอนต บอด กลไกการป องก นของโฮสต การควบค มการตอบสนอง ทางภ ม ค มก น ความผ ดปกต ทางภ ม ค มก น และองค ประกอบทางภ ม ค มก นท เก ยวข องใน โรคต ดเช อ 2. จ านวนช วโมงท ใช ต อภาคการศ กษา บรรยาย สอนเสร ม การฝ กปฏ บ ต /งาน การศ กษา ภาคสนาม/การฝ กงาน ด วยตนเอง (2ช วโมง x 15 ส ปดาห ) - (4ช วโมง x 15ส ปดาห ) 3. จ านวนช วโมงต อส ปดาห ท อาจารย ให ค าปร กษาและแนะน าทางว ชาการแก น กศ กษาเป น รายบ คคล - อาจารย ผ สอนม ตารางการเร ยนการสอนต ดไว หน าห องเพ อให น กศ กษาสามารถน ดเวลา มาพบเพ อขอคาปร กษาได หมวดท 4 การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนในกล มมาตรฐานผลการเร ยนร ท ม งหว ง 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1.1 ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนาการ พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ม ความซ อส ตย ต อหน าท ท ได ร บมอบหมายและการดารงช ว ต ม ความตรงต อเวลา เคารพในส ทธ ส วนบ คคลและทร พย ส นทางป ญญาของบ คคลอ น ม จรรยาบรรณทางว ชาการและว ชาช พ 1.2 ว ธ การสอนท จะใช พ ฒนาการเร ยนร บรรยาย โดยยกต วอย างประกอบความควรหร อไม ควรปฏ บ ต และกฎเกณฑ ของส งคม ต างๆ 1.3 ว ธ การประเม นผล ม การตรวจสอบการเข าเร ยนให ตรงเวลา และประเม นผลจากการทางานเป นกล ม 2. ความร 2.1 ความร ท ต องได ร บ ม ความร เก ยวก บระบบภ ม ค มก น เซลล และอว ยวะท เก ยวข องก บระบบภ ม ค มก น ปฏ ก ร ยาระหว างแอนต เจนและแอนต บอด กลไกการป องก นของโฮสต การควบค มการ ตอบสนองทางภ ม ค มก น ความผ ดปกต ทางภ ม ค มก น และองค ประกอบทางภ ม ค มก นท เก ยวข องในช องปาก 2.2 ว ธ การสอน บรรยายโดยใช powerpoint ม ต วอย างกรณ ศ กษา 2.3 ว ธ การประเม นผล สอบประมวลความร ภาคทฤษฎ โดยการจ ดสอบข อเข ยน และประเม นจากการน าเสนอ และการอภ ปรายในช นเร ยน 3. ท กษะทางป ญญา 3.1 ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา พ ฒนาให น กศ กษาสามารถอ านบทความทางว ชาการได ม การค ดวางแผนในการ ทางานอย างเป นระบบ 3.2 ว ธ การสอน พ ฒนาความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ม การว เคราะห และวางแผนงานเป น ข นตอน อภ ปรายกล ม 3.3 ว ธ การประเม นผล น าเสนอผลงานหน าห อง และให เพ อนน กศ กษาประเม นร วมก บอาจารย 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความสามารถในการร บผ ดชอบท ต อง พ ฒนา พ ฒนาให น กศ กษาทางานร วมก น โดยอาจารย เป นผ ส งเกตการอย างใกล ช ด ให น กศ กษาท กคนม ส วนร วมในการเตร ยมงาน 4.2 ว ธ การสอน ให น กศ กษาม การน าเสนอบทความว จ ยโดยทางานร วมก นเป นกล ม 4.3 ว ธ การประเม นผล อาจารย ส งเกตการอภ ปรายร วมก นของน กศ กษา และจ ดให อาจารย และน กศ กษา ร วมก นลงคะแนนให ก บสมาช กในกล ม 5. ท กษะว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย ท ต องพ ฒนา ม การค นหาข อม ลต างๆ ท ท นสม ยเก ยวก บด านจ ลช วว ทยาจากเวบไซต ต างๆ ท น าเช อถ อ 5.2 ว ธ การสอน มอบหมายให น กศ กษาค นหาบทความงานว จ ยด านภ ม ค มก นว ทยา เพ อให น กศ กษา อ านเพ อความเข าใจ 5.3 ว ธ การประเม นผล ทดสอบด วยข อสอบท เน นการว ดหล กการและทฤษฎ ท เก ยวข องก บการว จ ยน นๆ หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล 1. แผนการสอน ส ปดาห ท ห วข อ/รายละเอ ยด จานวน ช วโมง ก จกรรมการเร ยน การสอนและส อท ใช 1 - Basic Concept in Immunology - White Blood Cells and Their Immune Roles - Organs Involved in Immune Response 2 - Antigen, - Antibody - Immunogen 3 - Complement - Cytokines 4 - Systemic Lymphoid Organs - Mucosal Lymphoid Organs 5 - Characterization of Immunoglobulin Molecules - Immunoglobulin Synthesis 6 - Major Histocompatibility Complex Molecules - Organ Transplantation 7 Assignment I 2 อภ ปราย ซ กถาม ทาแบบทดสอบ 8 - Immunoglobulin gene 9 - Systemic Immune Response - Mucosal and Oral Immune Responses 10 - Immunity in Privilege Organs - Cancer Immunology 11 - Hypersensitivity - Immunopathogenic Diseases 12 - Immunotolerance - Autoimmune Diseases 13 - Immunoproliferative Disorders - Immunodeficiency ผ สอน ส ปดาห ท ห วข อ/รายละเอ ยด จานวน ช วโมง ก จกรรมการเร ยน การสอนและส อท ใช 14 - Vaccines - Immunobiotechnology 15 Assignment II 2 อภ ปราย ซ กถาม ทาแบบทดสอบ ผ สอน 2. แผนการประเม นผลการเร ยนร ก จกรรม ท สอบกลางภาค สอบปลายภาค Assignment I Assignment II ว ธ การประเม น ส ปดาห ท ประเม น ส ดส วนของการ ประเม นผล 41.5% 48.5% 5.0% 5.0% หมวดท 6 ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน 1. ต าราและเอกสารหล ก 1. Batzing, BL. Microbiolgy: an introduction. Brooks/Cole, Stamford, Black JG. Microbiology: Principles and Explorations. 7 th edition. Prentice-Hall Inc., New Jersey, Prescott LM, Harley JP, Klein DA. Microbiology. 9 th edition. McGraw-Hill Companies, Inc., New York, Roberts LS, Janovy JJr. Gerald D. Schmidt & Larry S. Roberts Foundations of Parasitology. 8 th edition. McGraw-Hill Companies, Inc., New York, Roitt I, Brostoff J, Male D. Immunology. 7 th edition, Mosby, Abbas, AK, Lichtman, AH, Pober, JS. Cellular and Molecular Immunology, 5 th edition, W.B.Sauders, Forbes, BA et al. Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology, 12 th edition. Mosby, เอกสารและข อม ลส าค ญ ไม ม 3. เอกสารและข อม ลแนะน า เวบไซต ท เช อถ อได เก ยวก บข อม ลทางภ ม ค มก นว ทยา หมวดท 7 การประเม นและปร บปร งการด าเน นการของรายว ชา 1. กลย ทธ การประเม นประส ทธ ผลของรายว ชาโดยน กศ กษา - การสนทนากล มระหว างผ สอนก บผ เร ยน - การสะท อนค ดของผ เร ยน - แบบประเม นผ สอน และแบบประเม นรายว ชา 2. กลย ทธ การประเม นการสอน - การส งเกตการณ สอนของผ ร วมท มการสอน - ผลการสอบ/การเร ยนร - การทวนสอบผลการประเม นการเร ยนร 3. การปร บปร งการสอน - ส มมนาการจ ดการเร ยนการสอน เพ อร วมก นหาแนวทางหร อวางแผนการปร บปร งพ ฒนา รายว ชา - การว จ ยในช นเร ยน 4. การทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธ ของน กศ กษาในรายว ชา ม คณะกรรมการในสาขาว ชาตรวจสอบผลการประเม นการเร ยนร ของน กศ กษา (คะแนน/ เกรด) 5. การด าเน นการทบทวน และการวางแผนปร บปร งประส ทธ ผลของรายว ชา ปร บปร งประมวลรายว ชาท กป ตามผลการส มมนาการจ ดการเร ยนการสอน
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks