โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ - PDF

Description
โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง เร อง

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 12 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Word เวลา 2 ช วโมง มาตรฐานท 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การท างานและอาช พอย างม ประส ทธ ผลและม ค ณธรรม ใช สอนว นท. เด อน. พ.ศ สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Word เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วยข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของผ คนโดยท วไปท ต องการสร าง จดหมาย รายงาน น ตยสาร และหน งส อ จ งจ าเป นอย างย งท เราจะต องศ กษาถ งว ธ เข าส โปรแกรม หน าต างการท างานของ โปรแกรมให เข าใจเส ยก อน ต วช ว ด 1. อธ บายความหมายของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดได 2. เข าไปใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดได อย างถ กต อง 3. บอกหน าท การท างานของส วนประกอบหน าต างไมโครซอฟต เว ร ดได จ ดประสงค การเร ยนร 1. สามารถใช งานโปรแกรม Microsoft Word ได 2. ร จ กส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม สาระการเร ยนร 1. ความหมายของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2. การเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 3. ส วนประกอบของหน าต างของไมโครซอฟต เว ร ด กระบวนการจ ดการเร ยนร ข นน า 1. คร แนะน าตนเองให น กเร ยนร จ ก 2. คร แจกแบบฟอร มแนะน าต วให น กเร ยนกรอกข อม ลลงไป 3. หล งจากท น กเร ยนกรอกข อม ลเสร จ คร เก บแบบฟอร มแนะน าตนเองจากน กเร ยน แล วอ านช อ จากแบบฟอร มแนะน าตนเองน นท ละคน เพ อท าความร จ กน กเร ยนไปท ละคนจนครบท กคน 4. คร ช แจงผลการเร ยนร ท คาดหว งของรายว ชา ข นสอน 1. ให น กเร ยนศ กษาใบความร เร อง การท างานโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด เป นเวลา 10 นาท 2. อธ บายความหมายของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 3. ต งประเด นค าถามเก ยวก บว ธ เข า-ออกและหน าต างของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ตลอดจน ล กษณะการใช งานของแต ละส วน 4. อธ บายว ธ เข าและออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดให น กเร ยนฟ ง พร อมท งสาธ ตให น กเร ยนด ด วย 5. ให น กเร ยนปฏ บ ต โดยการเข าและออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 6. ต งประเด นค าถาม ถามน กเร ยนว าร จ กส วนประกอบใดบ างของหน าต างโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ด 7. คร อธ บายถ งส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดให น กเร ยนฟ ง พร อมก บให ด แผนภาพของส วนประกอบต าง ๆ ของหน าต างโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดด วย ซ งความหมายของแต ละ ส วนประกอบ ม ด งน 8. ให น กเร ยนศ กษาหน าต างของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด จากหน าจอคอมพ วเตอร เป นเวลา 15 นาท ข นสร ป 1. คร และน กเร ยนช วยก นสร ปเก ยวก บเร อง ความหมายของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด การเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด และหน าต างของไมโครซอฟต เว ร ด โดยการใช น กเร ยนเล นเกมจ บค ส วนประกอบ ของหน าต างโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2. คร บอกแนวการสอนในช วโมงต อไปให น กเร ยนฟ งค อ เร อง การท างานในโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ส อการเร ยนร 1. ใบความร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2. ด แผนภาพของส วนประกอบต าง ๆ ของหน าต างโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด หน งส อ Office ว ธ ว ดและประเม นผล 1. ส งเกตจากการตอบค าถามของน กเร ยน 2. ส งเกตจากการร วมม อในห องเร ยน 3. ประเม นจากการลงม อปฏ บ ต งาน ใช เกณฑ การประเม นแบบ KPA ด านความร (K) ระด บค ณภาพ 4 - สามารถอธ บายการเข าโปรแกรม และส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดได อย างถ กต องท งหมด ระด บค ณภาพ 3 - สามารถอธ บายการเข าโปรแกรม และส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดได ระด บค ณภาพ 2 - สามารถอธ บายการเข าโปรแกรม และส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดได เป นบางส วน ระด บค ณภาพ 1 - ไม สามารถอธ บายการเข าโปรแกรม และส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดได เลย ด านท กษะกระบวนการ/ผลงาน (P) ระด บค ณภาพ 4 - เข าและออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดได อย างถ กต องและคล องแคล ว ระด บค ณภาพ 3 - เข าและออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดได อย างถ กต องแต ไม คล องแคล ว ระด บค ณภาพ 2 - เข าและออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดได ไม ถ กต องและไม คล องแคล ว ระด บค ณภาพ 1 - เข าและออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดไม ได เลย ด านค ณล กษณะท พ งประสงค (A) ระด บค ณภาพ 4 - ส งแบบทดสอบตรงตามเวลา ถ กต องเร ยบร อย ระด บค ณภาพ 3 - ส งแบบทดสอบตรงตามเวลาแต ไม ค อยเร ยบร อย ระด บค ณภาพ 2 - ส งแบบทดสอบไม ตรงเวลา ระด บค ณภาพ 1 - ไม ส งแบบทดสอบ ข อเสนอแนะ (...) นายบ ญฤทธ เจร ญช าง ผ สอน ความค ดเห นของห วหน ากล มสาระการเร ยนร ลงช อ...ห วหน ากล มสาระการเร ยนร (นางเบญจมาส โหม งพ ฒ) ความค ดเห นของรองผ อ านวยการฝ ายบร หารว ชาการ ลงช อ...รองผ อ านวยการฝ ายบร หารว ชาการ (นางละม ย ทรงศ ร ) ความค ดเห นของผ อ านวยการโรงเร ยน ลงช อ...ผ อ านวยการโรงเร ยน (นางสาวปฏ มา พ นทร พย ) โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง เร อง การท างานในโปรแกรม Microsoft Word เวลา 2 ช วโมง มาตรฐานท 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การท างานและอาช พอย างม ประส ทธ ผลและม ค ณธรรม ใช สอนว นท. เด อน. พ.ศ สาระส าค ญ ป จจ บ นคอมพ วเตอร ม บทบาทส าค ญมากในการสร างเอกสารประเภทข อความ เช น การพ มพ รายงาน จดหมาย น ตยาสาร และบ นท กข อความ เป นต น โปรแกรมท จะต องใช เก ยวก บการพ มพ เร ยกว า เว ร ดโปรเซสซ ง(Word Processing) ซ งส วนใหญ จะอย ในร ปของโปรแกรมส าเร จร ป เช น โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word ) เป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย างแพร หลาย เป นโปรแกรมท ใช งานง าย และม ความโดดเด นในด านการสร างเอกสารได ง าย ต วช ว ด 1. เข าและออกโปรแกรม 2. เปล ยนค าส งในแถบเมน 3. แสดงและยกเล กของแถบเคร องม อและแถบไม บรรท ด 4. เร ยกด ความหมายของส ญร ปในโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดได จ ดประสงค การเร ยนร 1. สามารถแสดงและยกเล กแถบไม บรรท ดได 2. สามารถเร ยกด ความหมายของส ญร ป และใช ส ญร ปได สาระการเร ยนร 1. การแสดงแถบไม บรรท ดและการยกเล ก 2. ส ญร ป 3. การเร ยกด ความหมายของส ญร ป 4. ส ญร ปในโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดและความหมายของส ญร ป 5. การออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด กระบวนการจ ดการเร ยนร ข นน า 1. คร ซ กถามและทบทวนเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครไมโครซอฟต เว ร ด ท เร ยนในส ปดาห ท ผ านมาโดยให เต มส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด บน แผนภาพของหน าต างโปรแกรม ข นสอน 1. แจกใบความร ท 2 ส ญร ป,ความหมายของส ญร ป และการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด น กเร ยนศ กษาใบความร 10 นาท 2. อธ บายความหมายพร อมท งสาธ ตการใช ส ญร ป และการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 3. ให น กเร ยนได ปฎ บ ต และเร ยกใช ในส ญร ปต างๆ 4. คร ส มถามน กเร ยนแต ละคนโดยให เพ อนช ส วนประกอบของหน าต าง Word และให คนท ถ กถาม ตอบ 5. ให น กเร ยนศ กษาความหมายของส ญร ปและค ย ล ดของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด จากหน า จอคอมพ วเตอร เป นเวลา 15 นาท 6. คร ส มถามน กเร ยนในในเร อง ความหมายของส ญร ปของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 7. น กเร ยนปฏ บ ต ตามใบงานท 2.1 เร อง ส ญร ป,ความหมายของส ญร ป และการออกจาก โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ให น กเร ยนปฏ บ ต ตาม ข นสร ป 1. คร และน กเร ยนช วยก นสร ปเก ยวก บเร อง ส ญร ป,ความหมายของส ญร ป และการออกจาก โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด โดยการถามน กเร ยนท ละคนจนครบท กคน 2. คร แนะน าให น กเร ยนไปศ กษาเน อหามาก อนท จะเร ยนในส ปดาห ต อไป เร อง การเป ดแฟ ม เอกสาร และการบ นท กเอกสาร ส อการเร ยนร 1. ใบความร ท 2 เร อง ส ญร ป,ความหมายของส ญร ป และการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2. ด แผนภาพของส วนประกอบต าง ๆ ของหน าต างโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 3. แบบทดสอบท 2.1 เร อง ส วนประกอบของหน าต าง Word,ส ญร ป,ความหมายของส ญร ป และการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ว ธ ว ดและประเม นผล 4. ส งเกตจากการตอบค าถามของน กเร ยน 5. ส งเกตจากการร วมม อในห องเร ยน 6. ประเม นจากการลงม อปฏ บ ต งาน ใช เกณฑ การว ดและการประเม นผลแบบ KPA ด านความร (K) ระด บค ณภาพ 4 อธ บายส ญร ป,ความหมายของส ญร ป และการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดได อย าง ถ กต องท กข นตอน ระด บค ณภาพ 3 อธ บาย ส ญร ป,ความหมายของส ญร ป และการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดได ระด บค ณภาพ 2 อธ บาย ส ญร ป,ความหมายของส ญร ป และการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ได เป นบางส วน ระด บค ณภาพ 1 ไม สามารถอธ บาย ส ญร ป,ความหมายของส ญร ป และการออกจากโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดได เลย ด านท กษะกระบวนการ /ผลงาน (P) ระด บค ณภาพ 4 เร ยกใช ส ญร ป,ความหมายของส ญร ป และการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดได อย างถ กต องและคล องแคล ว ระด บค ณภาพ 3 เร ยกใช เร อง ส ญร ป,ความหมายของส ญร ป และการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ได อย างถ กต องแต ไม คล องแคล ว ระด บค ณภาพ 2 เร ยกใช เร อง ส ญร ป,ความหมายของส ญร ป และการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ไม ค อยถ กต องและไม คล องแคล ว ระด บค ณภาพ 1 เร ยกใช เร อง ส ญร ป,ความหมายของส ญร ป และการออกจากโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดไม ได เลย ด านค ณล กษณะท พ งประสงค (A) ระด บค ณภาพ 4 ระด บค ณภาพ 3 ระด บค ณภาพ 2 ส งใบงานตรงเวลา สะอาดเร ยบร อย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks