ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน - PDF

Description
ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 14 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ล ขส ทธ พ.ศ โดย สำาน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน (สำาน กงาน ก.พ.) พ มพ คร งท 1 จำานวน 1,000 เล ม เด อนพฤศจ กายน พ.ศ หน วยงานเจ าของเร อง สำาน กพ ฒนาระบบจำาแนกตำาแหน งและค าตอบแทน สำาน กงาน ก.พ. จ งหว ดนนทบ ร โทรศ พท , ต อ 8118 โทรสาร พ มพ ท บร ษ ท ประช มช าง จำาก ด โทรศ พท โทรสาร โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำาหนดตำาแหน งในส วนราชการ ค าน า คำานำา ส าน กงาน ก.พ. ได จ ดท าค ม อประกอบการก าหนดต าแหน งและการบร หารทร พยากรบ คคล ของส วนราชการ เพ อให ข าราชการของส วนราชการได ใช เป นเคร องม อในการด าเน นการบร หาร ทร พยากรบ คคลท เก ยวข องก บการก าหนดต าแหน งและค าตอบแทนตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ ข าราชการพลเร อน พ.ศ ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ค ม อประกอบการก าหนดต าแหน งและการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ ท ส าน กงาน ก.พ. จ ดท าในคร งน ประกอบด วย 1. ค ม อการว เคราะห งาน 2. ค ม อการจ ดท าแบบบรรยายล กษณะงาน 3. ค ม อการว เคราะห อ ตราก าล งของส วนราชการ 4. ค ม อการก าหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะส าหร บต าแหน ง ค ม อด งกล าวข างต นจะม การอธ บายรายละเอ ยดการด าเน นการในแต ละข นตอน พร อมยกต วอย างประกอบ และม ฟอร มในการจ ดท าตลอดจนค าอธ บายการกรอกแบบฟอร ม เพ อให ผ ปฏ บ ต สามารถน าไปปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ได นอกจากน ส าน กงาน ก.พ. ย งได จ ดท าค ม อสมรรถนะข าราชการพลเร อนซ งเป นค ม อ ค าอธ บาย ค ม อช ดน ประกอบด วย 1) ค ม อสมรรถนะหล ก 2) ค ม อสมรรถนะทางการบร หาร 3) ค ม อสมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงานท ปฏ บ ต ซ งสามารถน าไปประกอบค ม อการก าหนด ความร ความสามารถ ท กษะและสมรรถนะส าหร บต าแหน ง ส าน กงาน ก.พ. หว งเป นอย างย งว าส วนราชการสามารถท จะเล อกใช ค ม อประกอบ การก าหนดต าแหน งและการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการท ง 7 เล ม ส าหร บ การปฏ บ ต งานบร หารทร พยากรบ คคลได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ส าน กงาน ก.พ. พฤศจ กายน 2553 ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน 3ก สารบ ญ สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ ก ข บทท 1 กรอบแนวค ดในการว เคราะห งาน... 1 บทท 2 ภาพรวมข นตอนในการเข ยนแบบบรรยายล กษณะงาน... 7 บทท 3 การว เคราะห เพ อจ ดท าแบบบรรยายล กษณะงาน บทท 4 การย นย นแบบบรรยายล กษณะงานใหม ภาคผนวก แบบฟอร มในการเข ยนแบบบรรยายล กษณะงานแบบ Role Profile ข โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำาหนดตำาแหน งในส วนราชการ บทท บทท 1 บทท 1 1 กรอบแนวค ดในการว เคราะห งาน บทท 1 กรอบแนวค ดในการว เคราะห งาน ในบทน จะน าเสนอกรอบแนวค ดเก ยวก บการว เคราะห งาน (Job (Job Analysis) (Job Analysis) ท งน เพ อให เก ด ท งน เพ อให เก ด ความเข าใจท ตรงก นของท กส วนราชการในการน าไปใช ปฏ บ ต ให เก ดมาตรฐานแบบเด ยวก น แนวค ดในการว เคราะห งาน 1.1 การว เคราะห งาน การว เคราะห งาน ค อ ค อ กระบวนการรวบรวม ค อ ว เคราะห ล กษณะงานและผลส มฤทธ ท ส วนราชการคาดหว งจากงานเพ อน าเสนอเน อหาสาระของงานอย างถ กต องและช ดเจน การว เคราะห การว เคราะห งานท ด ม ใช การตรวจสอบการท างานของผ ด ารงต าแหน งงาน หร อประเม นผลการปฏ บ ต งานของ ผ ด ารงต าแหน งงานน นๆ แต การว เคราะห งานท ถ กต อง ต องต งอย บนหล กท เน นบทบาทงานจร งใน ป จจ บ นและตามย ทธศาสตร หร อภารก จในอนาคตของส วนราชการ ผลของการว เคราะห งานต อง แสดงให เห นความส มพ นธ ระหว างงานน นก บองค กร และช วยให ผ ท เก ยวข องเข าใจว างานน นๆ เก ยวข องก บความส าเร จขององค กรอย างไร หร องานน นๆ หร องานน นๆ ช วยเพ มค ณค าใดแก องค กร ในการด าเน นการว เคราะห งาน ส งท จะน ามาพ จารณาค อต วงานหร อต าแหน งงานไม ใช ต ว ผ ท ด ารงต าแหน งงานน นๆ อย อย เน องจากเม อผ ด ารงต าแหน งคนหน งย ายไปปฏ บ ต งานในอ กต าแหน ง อย หน งภายในส วนราชการเด ยวก น ส งท ผ ด ารงต าแหน งคนน นจะน าต ดต วไปด วยก ค อล กษณะเฉพาะ ในการปฏ บ ต งาน ในการปฏ บ ต งาน เช น เช น ร ปแบบ ร ปแบบ เช น ว ธ การปฏ บ ต งาน ร ปแบบ ว ธ การปฏ บ ต งาน การจ ดล าด บความส าค ญก อนหล ง รวมไปถ ง รวมไปถ ง ท กษะ ท กษะ ความร ท กษะ ความร และประสบการณ ท ผ ด ารงต าแหน งงานน ามาใช ในการปฏ บ ต งาน ความร แต ส งท ผ ด ารง แต ส งท ผ ด ารง ต าแหน งงานจะคงไว เบ องหล งในต าแหน งงานก อนท จะย ายไปก ค อต าแหน งงานท ม การก าหนด ว ตถ ประสงค และความร บผ ดชอบหล กของงานไว อย างช ดเจน ซ งท งหมดน จะม ความส มพ นธ ก บการ บรรล ว ตถ ประสงค ขององค กร ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน 1 1.2 แนวค ดเร องการจ ดท าแบบบรรยายล กษณะงานของภาคราชการพลเร อน การว เคราะห ล กษณะงานของภาคราชการพลเร อนจะต งอย บนแนวค ดการบร หารงาน ทร พยากรบ คคลในอนาคต ซ งจะเน นการจ ดต าแหน งโดยใช ผลส มฤทธ และบทบาทหน าท เป นต วน า ด งน นงานท ม หน าท หร อผลส มฤทธ เหม อนก นควรน ามารวมก น หร อสายงานท ม หน าท หร อ ผลส มฤทธ ต างก นก ควรจะแยกเป นคนละสายงานแม จะม ช อสายงานเด ยวก น การบร หารทร พยากร บ คคลในอด ต แนวโน มการบร หาร ทร พยากรบ คคลในป จจ บ น จากหล กการด งกล าวการเข ยนแบบบรรยายล กษณะงานส าหร บแต ละต าแหน งงานจะต อง เข ยน โดยเน นองค ประกอบอย างน อย 3 ส วน ซ งจะม ความคล ายคล งก บมาตรฐานก าหนดต าแหน ง กล าวค อ o หน าท ความร บผ ดชอบหล ก (Key Accountabilities) เป นการก าหนดว าต าแหน งงานน นๆ จะต องบรรล ผลส มฤทธ ในด านใดบ างจ งจะถ อว าบรรล ว ตถ ประสงค ของงานประจ าต าแหน ง อ นเป นการสน บสน นภารก จของหน วยงาน/องค กรโดยครบถ วน o ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน ง (Education and Experience) เป นการก าหนดว า ต าแหน งงานน นต องม ค ณสมบ ต เช งว ฒ การศ กษาและประสบการณ ในระด บใดท จ าเป นและ เพ ยงพอแก การปฏ บ ต งานประจ าต าแหน งให ส มฤทธ ผล ซ งต องไม ต าหร อส งเก น ความจ าเป นของระด บงานในต าแหน ง o ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จ าเป นส าหร บต าแหน ง (Knowledge, Skills and Competencies) เป นการก าหนดว าต าแหน งงานต างๆ ต องการความร ท กษะ และสมรรถนะเฉพาะแบบใดท จ าเป นในการปฏ บ ต หน าท ให ได ผลงานท ด การเข ยนหน าท ความร บผ ดชอบหล กจะอ างอ งจากทฤษฎ ของ Charles Handy ว าด วย บทบาทหน าท ประจ าต าแหน งงานในองค กรโดย Handy เปร ยบเท ยบงานในองค กรว าเปร ยบเสม อน ร ปโดน ท โดยวงกลมในเป นแก นหน าท หล กท ผ ด ารงต าแหน งต องปฏ บ ต แต ถ งแม ผ ด ารงต าแหน งจะ ได ปฏ บ ต หน าท ด งกล าวจนครบถ วนแล ว ก ย งม ส งท องค กรคาดหว งมากกว าน น องค กรย งคาดหว งให 2 โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำาหนดตำาแหน งในส วนราชการ ปฏ บ ต งานในส วนวงกลมรอบนอกด วย (ต วอย าง เช น งานในโครงการพ เศษ งานตามกลย ทธ หร อ งานของหน วยงาน) ข อท ยากก ค อ งานในวงกลมรอบนอกน ย งไม ม การระบ โดยแจ งช ด เพราะหากได ม การระบ โดยแจ งช ดแล วงานเหล าน ก จะกลายเป นส วนหน งของพ นท วงกลมในไป วงกลมนอกน เอง ค อ อาณาบร เวณพ นท ว างท องค กรหว งว าบ คลากรท งหลายจะด าร ร เร มก าหนดงานข นเองแล วลงม อ ปฏ บ ต หากกระท าได ด งน ในไม ช าหน าท งานต างๆ ก จะเก ดความช ดเจนกลายเป นพ นท ในวงกลมใน แผ ออกจนครอบคล มเต มวงกลมรอบนอกท งหมด ในโลกป จจ บ นวงกลมร ปโดน ทเช นน ในองค กรต างๆ ม พ นท ส วนวงกลมในใหญ ข นกว า แต ก อน วงกลมในท ขยายใหญ ข นน ก ค อหน าท ความร บผ ดชอบท เพ มข น ซ งย อมหมายถ งว า ความต องการผ ด ารงต าแหน ง ท ม ศ กยภาพส งข นน นเอง การเข ยนงานแบบ Role Profiling จ งเป น การเข ยนท จะม งสร างความช ดเจนให ก บบทบาทหน าท ของต าแหน งงาน (Roles) มากกว า การบรรยายหน าท เฉพาะเจาะจงของแต ละงาน (Description) จากทฤษฎ ของ Charles Handy น น จ งเสนอให ม การเข ยนงานและขอบเขตความร บผ ดชอบ ท จ าเป นในงานตามภารก จป จจ บ น (เพ อเป นการสะท อนการท างานตามภารก จขององค กร) และ หน างานท เหมาะสม ครอบคล ม และม ความช ดเจน ของแต ละต าแหน งท อ งท ศทางในอนาคตของ ส วนราชการ (เพ อเป นการสะท อนภาพตามย ทธศาสตร ขององค กร) นอกจากน นการเข ยนแบบ Role Profile จะม ความเหม อนและความแตกต างจากการเข ยนแบบพรรณนา (Description) ตาม ร ปแบบเด ม ด งต อไปน ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน 3 ตารางแสดงความแตกต างระหว างการเข ยนแบบบรรยายล กษณะงานแบบเก าและใหม การเข ยนแบบ บรรยายล กษณะงาน แบบพรรณนา เป นเอกสาร หล กใน การก าหนด ล กษณะงานใน ส วนราชการ ว ธ การเข ยน เป นบรรยาย ล กษณะ ก จกรรม ( Tasks) ของ สายงานต างๆ จ งไม ม ความ ช ดเจนใน ผลส มฤทธ ท ได ภาษาท ใช แสดงความ ซ บซ อนไม สามารถแยก ความซ บซ อน ได อย าง ช ดเจน เช น ระด บ 3-5/6 ว จะเข ยนงาน ล กษณะงาน เหม อนก นท งๆ ท ระด บช นงาน แตกต างก น การเข ยนแบบบรรยายล กษณะงาน แบบ Role Profile ย งคงสามารถใช เป นเอกสารหล กในการก าหนดล กษณะงานของส วนราชการ ได แต เปล ยนให เหมาะสมก บประเภทและระด บช นงานใหม ท จ ดระด บช นงาน แบบกว าง (Broadband) ว ธ การเข ยนเน นบทบาทและผลส มฤทธ จ งช วยสน บสน นว ฒนธรรมของ ราชการท เปล ยนแปลงไปเป น Result-based Organization นอกจากน นย ง ท าให ผ ปฏ บ ต งานม ความช ดเจนในบทบาทและหน าท ความร บผ ดชอบหล ก ของตน รวมถ งร ว าควรปฏ บ ต งานและพ ฒนาตนเองอย างไรจ งจะบรรล ผลส มฤทธ ท องค กรคาดหว งและเป นประโยชน ส งส ดก บองค กร ย งคงใช ภาษาท แสดงความซ บซ อนแต พยายามสร างความช ดเจนโดยการระบ ผลส มฤทธ และเพ มความยากของงานโด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks